Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka DEFLU
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09203
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,5 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,81 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,75 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E154A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuklukları olanlarda kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuklukları olanlarda kontrendikedir.
Doz Aşımı

10 g’dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Nadiren, ilaç aldıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişmesine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

Doz aşımında solgunluk, anoreksi, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi ve konvülsiyon gibi semptomlar görülür. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ila 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını takiben 1 ila 6 gün görülmeyebilir.

Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin %30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalar parasetamolün toksik etkilerine karşı daha duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

 

Endikasyonlar

Soğuk algınlığı, grip, sinüzit, nezle, saman nezlesi ve diğer üst solunum yolları alerjilerindeki; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, aksırık, ateş, baş, boğaz ağrısı, vücut ağrıları gibi semptomlarda endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol:
Parasetamol; ağrı kesici/ateş düşürücü etkinliktedir. Parasetamol; hipotalamusta yer alan termoregülatör merkezdeki etkisi sayesinde, ateş düşürücü etki ve ağrı eşiğinde yükselme ile ağrı kesici etki meydana getirmektedir. Parasetamolün; ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi asetil salisilik aside eş miktardadır.

Klorfeniramin maleat:
Aşırı hassasiyet reaksiyonlarının ve kaşıntılı deri rahatsızlıklarının semptomatik olarak rahatlatılması için ağızdan verilen bir H1 reseptör antagonistidir.
Öksürük ve soğuk algınlığı preparatlarının bilinen bir maddesidir.

Fenilefrin HCl:
Alfa adrenoseptörlere direkt etkili sempatomimetik bir ajandır. Efedrine göre daha az veya yok denecek kadar santral sinir sistemi (SSS) stimülasyonu yapar.
Burun – sinüs konjestiyonunu, sinüs basıncını azaltır.
Üst solunum yolları mukozasının genişlemiş kılcal damarlarını büzerek etki eder.

 

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol:

Emilimi:
Oral alımdan sonra, gastrointestinal kanaldan, hızlı ve tam olarak emilir ve 10 – 60 dakika içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır.

Dağılımı:
Bütün vücut dokularına yayılır.

Metabolizasyonu:
Karaciğerde metabolize olur.

Atılımı:
Glukuronid veya sülfat konjugatları halinde idrarla atılır. %5’inden azı, değişmemiş parasetamol olarak atılır. Eliminasyon yarı ömrü, 1 – 3 saattir.

Klorfeniramin maleat:

Emilimi:
Gastrointestinal kanaldan yavaşça emilir. Ağızdan alındıktan 4 – 6 saat sonra doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır.

Dağılımı:
Kanda %70 kadarı plazma proteinlerine bağlanır. Vücudun her yerine dağılır. SSS’e geçer.

Metabolizasyonu:
Yaygın metabolize olur. Metabolitleri desmetil, didesmetil klorfeniramindir.

Atılımı:
Değişikliğe uğramamış klorfeniramin maleat ve metabolitleri büyük oranda idrar yoluyla atılır.

Fenilefrin HCl:

Emilimi:
Gastrointestinal sistemden emilimi düzensizdir ve hemen metabolize olur. Ancak çoğu zaman, sistemik etki oluşturacak kadar emilim olmaktadır. Dekonjestan etkisi, oral uygulamadan sonra, 15 – 20 dakika içinde başlar ve yaklaşık 2 – 4 saat sürer.

Dağılımı:
Süte geçip geçmediği bilinmemektedir.
Fenilefrinin farmakolojik etkisi, en azından kısmen ilacın dokulara geçişi ile olmaktadır.

Metabolizasyonu:
Barsak ve karaciğerde mono amino oksidaz(MAO) ile metabolize olur. Fenol konjugatlarına dönüşmektedir.

Atılımı:
%90 oranında idrarla atılır. Eliminasyon yarı ömrü, 1 – 3 saattir.

 

Farmasötik Şekli
Film Tablet
Formülü
Bir Film Tablette ;

Parasetamol       650 mg
Klorfeniramin maleat 4mg
Fenilefrin HCl         10mg içerir.

(Yardımcı Maddeler: Kırmızı demir oksit, Sarı demir oksit ve Titanyum dioksit içerir.)
İlaç Etkileşmeleri

Antikolinerjik ajanlar ve opioidlerle alındığında parasetamolün emilimi gecikir. Antikonvülsanlar veya oral steroid kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engeller. Oral antikoagülanlarla parasetamolün birlikte kullanımı hipoprotrombinemik etkiyi arttırır. Ancak bu etkileşim kullanım süresine ve dozuna bağlıdır. Parasetamol kloramfenikol konsantrasyonunu arttırabilir.

Alkol ve santral sinir sistemi depresanlarının (barbitüratlar, hipnotikler, sedatifler, nöroleptikler) sedatif etkisini arttırır. Birlikte alındığında fenitoin zehirlenmesi olabilir. MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalı veya ilacın kesilmesinden 14 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır.

Kalp glikozitleri, kinidin veya trisiklik antidepresanlarla birlikte alındığında aritmi riski artabilir. Rezerpin ile birlikte kullanıldığında etkisini azaltabilir.

 

Kontraendikasyonlar

Etken maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir. Astım, glokom, yüksek tansiyon, diyabet, amfizem, kronik akciğer rahatsızlığı, nefes darlığı, böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuklukları olanlarda, kalp ve tiroid hastalıklarında, prostat hipertrofisi sonucu idrar yapma zorluğu olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde ;
12 yaş ve üzeri yetişkinlerde 4 veya 6 saatte bir 1 film tablet alınır. Ancak günde 6 tableti aşmamalıdır. Semptomlar 7 gün içinde iyileşme göstermez veya ateş 3 gün içerisinde düşmezse; ilaç kesilmeli ve doktora danışılmalıdır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

 

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Deflu Şurup, 100 ml şurup, renkli cam şişede, ölçek ve prospektüs havi karton kutuda.
Deflu Tablet, 20 tabletlik blister ambalajda.
Ruhsat Sahibi
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
Esenyurt / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
29.09.2005-206/47
Saklama Koşulları
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Hekime danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
20 Film Tabletlik blister ambalajda.
Uyarılar/Önlemler

Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12 – 48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1 – 6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. Erişkinlerde birkaç haftalık süreyle 5 – 8g günlük dozda sürekli kullanımında, 1 yıldan uzun süreyle, 3 – 4g günlük dozda kullanımında ve 10g’ın üzerinde alınması durumunda karaciğer toksisitesi görülmesi muhtemeldir. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatle kullanılmalıdır.

Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.

Anemisi olanlar, akciğer hastaları, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatle kullanılmalıdır.

İlacı alırken alkollü içecekler alınmamalıdır. Antidepresan ilaç alanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır. Özellikle çocuklarda eksitabilite görülebilir. Semptomlar 7 gün içinde iyileşme göstermez veya ateş 3 gün içerisinde düşmezse ilaç kesilmeli ve doktora danışmalıdır. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Araç ve özel dikkat isteyen makineler ile ve/veya tehlikeli, yüksek yerlerde çalışırken kullanılmamalıdır.

HAMİLELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI:

Hamilelik Kategorisi: C Kategorisi
Eğer hekim, ilacın hamilelere sağlayacağı yararın, fötus üzerindeki potansiyel riskine üstün olabileceğini düşünüyorsa kullanılmalıdır.

Üretim Yeri
Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Doğan Araslı Cad. No: 219
Esenyurt / İSTANBUL

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 03.10.2005

Reçete ile satılır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Parasetamol:
Endokrin – metabolik olarak; klorid, ürik asit, glukoz düzeylerini arttırıp, sodyum, bikarbonat, kalsiyum düzeylerini düşürebilir. Hepatik olarak; bilirubin ve alkalen fosfatazda artışa neden olabilir. Renal olarak; amonyak artışına neden olabilir.
Hematolojik reaksiyonlar bildirilmesine karşın parasetamolün yan etkileri hafiftir. Genellikle cilt kızarıklığı veya diğer alerjik reaksiyonlar olabilirse de ilacı kesmekle geçer.

Klorfeniramin maleat:
Bireye göre değişen ve bitkinlikten derin uykuya varan sedasyon, huzursuzluk, koordinasyon bozukluğu yapabilir. Gastrointestinal rahatsızlık oluşturabilir.

Fenilefrin HCl:
Sempatomimetikler santral sinir sistemine etki ederek endişe, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme yapabilirler. Bu etkiler fenilefrinde en az düzeydedir. Kardiyovasküler sisteme etki ederek hipertansiyon yapabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.