Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DEGASTROL
Etken Madde Kodu SGKFAI-LANSOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC03
ATC Açıklaması Lansoprazol
NFC Kodu CY
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Diğer Kapsüller
Kamu Kodu A02128
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 29,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 16,69 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E035A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Lansoprazolün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.
Endikasyonlar
DEGASTROL;
  • Aktif Duodenal ülserin kısa süreli tedavisinde (4 haftalık) ve idame tedavisinde,
  • Duodenal ülser rekürrens riskini azaltmak amacıyla H.Pylori eradikasyon tedavisinde ikili ve üçlü tedavi içerisinde
  • Aktif benign gastrik ülserlerin kısa süreli tedavisinde (8 haftalık),
  • NSAEİ’a bağlı oluşan gastrik ülser riskinin azaltılması ve tedavisinde ,
  • Semptomatik Gastroözofajeal reflü hastalığının tedavisinde ,
  • Erozif özofajitin kısa süreli veya idame tedavisinde ,
  • Zollinger Elson sendromunu içeren patolojik hipersekretuvar durumlarda ,
  • 1-11 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda görülebilen semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavilerinde kullanılmaktadır.
  •  

Farmakodinamik Özellikler
Etki Mekanizması : Lansoprazol, oral olarak alındıktan sonra gastrik pariyetal hücrelerde sekretuvar yüzeyde bulunan H+–K+–ATPaz pompasını inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu suprese eder. Bu etki doza bağımlıdır ve bazal ve stimule edilmiş gastrik asit sekresyonunu sltimulustan bağımsız olarak inhibe eder Lansoprazol, pentagastrin ile stimüle olan gastrik asit salgısını doza bağımlı bir şekilde yaklaşık olarak 36 saat süre ile inhibe eder.
 
Antisekretuar Etkisi : Lansoprazol oral uygulamadan sonra, midenin ortalama pH derecesini önemli ölçüde arttırır. Ayrıca bazal asit sekresyonunu ve pentagastrin ile uyarılmıs olan asit sekresyonunu önemli derecede ve hızla azaltır. Lansoprazol yiyeceklerle uyarılmış gastrik asit salgısını ve sekresyon hacmini önemli ölçüde azaltır. Lansoprazol insülin tarafından oluşturulan salgı hacmini, asiditeyi ve asit çıkışını da baskılar.
 
Enterokromafine Benzer Hücre Etkisi : En az bir yıl boyunca lansoprazol kullanan hastalarda yapılan çalışmalarda, gastrik maligniteye dönüş açısından önemli bir risk faktörü olarak gösterilen enterokromafin benzeri hücrelerin yoğunluğunda herhangi bir artış gösterilememiştir.
 
Mide ve Özofagus Üzerine Etkileri : Lansoprazol gastrik boşalımı önemli ölçüde yavaşlatır. Lansoprazol özofagus motilitesini ve alt özofagusun sfinkter tonüsünü etkilememektedir. Lansoprazol bazal serum pepsinojen seviyelerini arttırmış ve pepsin aktivitesini düşürmüştür. Gastrik ülserli hastalarda, gastrik pH‘daki artış nitrat redükleyen bakterilerin artışı ve gastrik sıvılardaki nitrit konsantrasyonunun yükselişiyle ilgilidir, buna rağmen nitrozamin konsantrasyonunda kaydadeğer bir artış olmamıştır.
 
Serum Gastrinine Etkileri : Lansoprazol serum gastrin seviyesinde önemli bir değişikliğe neden olmamıştır.
 
Endokrin Etkileri : Lansoprazolün, klinik açıdan önemli herhangi bir endokrin etkisi saptanmamıştır. Lansoprazol 2-8 hafta boyunca günde 15-60 mg oral dozlarda uygulandığında, tiroid fonksiyonu üzerinde klinik açıdan önemli bir etki göstermemiştir.
 
Diğer Etkileri : Lansoprazolün insanlarda santral sinir sistemi, lenfoid sistem, hematopoetik sistem, renal ve hepatik sistem, kardiyovasküler sistem veya solunum sistemi üzerinde herhangi bir sistemik etkisi gözlenmemiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon: Lansoprazol mikropellet kapsüller, lansoprazolü enterik kaplanmış granüller olarak içerdiğinden absorpsiyon, granüller mideden ayrıldıktan hemen sonra başlar. Lansoprazol oral olarak alındıktan sonra süratle absorbe olur. Oral olarak alınan lansoprazolün biyoyararlanımı % 80’nin üzerindedir. Kanda maksimum konsantrasyona 1.5-2.2 saatte ulaşır. Yemeklerle birlikte alındığında absorpsiyon % 50 oranında düşer, yemeklerden önce alındığında ise böyle bir etki görülmemektedir.
 
Dağılım: Lansoprazol %97 oranında plazma proteinlerine bağlanır.Plazma proteinlerine bağlanma oranı, konsantrasyon aralığı 0.05 ila 5.0 mg/ml arasında olduğunda sabittir.
 
Metabolizma: Lansoprazol büyük oranda karaciğerde metabolize olur ve az veya hiç antisekretuvar etkisi olmayan metabolitlerine parçalanır. Lansoprazol gastrik paryetel hücrelerdeki proton pompasını bloke ederek asit sekresyonunu inhibe eden 2 adet aktif metaboliti aracılığıyla etki gösterir. Bu iki aktif metabolit sistemik dolaşımda bulunmaz. Plazma eliminasyon yarılanma ömrü 2 saatin altındadır. Ancak bu, gastrik asit salgısının baskılanma süresini yansıtmaz çünkü asit inhibisyonu etkisi 24 saatten fazla sürmektedir.Tekrarlanan doz lansoprazol farmakokinetiğini etkilemez ve ilaç birikimine neden olmaz.
 
Eliminasyon: Lansoprazol metabolitleri esas olarak safra yoluyla elimine edilirken alınan dozun %15-30 ‘u idrar ile atılır.
 
Yaşlılarda
 
Lansoprazolün yaşlılarda klerensi biraz azalmıştır ancak bu değişiklik yaşlılarda doz ayarını gerektirmemektedir.
 
Çocuklarda
 
Lansoprazolün 1-17 yaş arasındaki çocuklardaki farmakokinetiği yetişkinlerdekine benzer olarak bulunmuştur.
 
Böbrek yetmezliğinde
 
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliğinde kullanımı:
 
Ciddi düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda lansoprazolün ortalama plazma yarı ömrü uzadığından doz azaltılmalıdır.
Farmasötik Şekli
Kapsül
Formülü
Her kapsül; Enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg Lansoprazol,
Diğerleri : Şeker,
Boyar madde olarak : Eritrosin, Kinolin Sarısı, Sarı Demir Oksit, Titanyum Dioksit ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
Lanzoprazol uzun süreli gastrik asit inhibisyonu yaptığından HIV-proteaz inhibitörü olan atazanavirin sistemik konsantrasyonlarının azalmasına neden olur. Bu durum Atazanavirin teropatik etkisinde azalma ve HIV’e karsı direnç gelişimi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle lansoprazol veya diğer PPİ ile birlikte atazanavir birlikte kullanılmamalıdır. Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için biyoyararlanımları açısından gastrik pH’nın önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir. Lansoprazol sitokrom P450 enzim sistemi ile özellikle CYP3A ve CYP2C19 izozimleri ile metobolize olmakla birlikte sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda aynı sistemi kullanan varfarin, antipirin, indometazin, aspirin, ibuprofen, fenitoin, prednizolon, propranolol, aluminyum-magnezyum hidroksit antasidleri veya diazepam ile klinik olarak önem taşıyan bir etkileşim saptanmamıştır. Lansoprazolün, teofilin ile birlikte kullanımı, teofilin klerensinde minör (% 10) bir artış oluşturabilir. Bu nedenle teofilin ile birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir. Lanzoprozol ve varfarin birlikte kullanıldığında INR ve Protrombin zamanı yüksekligi yaptığına dair raporlar mevcut olduğundan bu iki ilacı birlikte kullanan hastalar INR ve Protrombin zamanı yüksekliği açısından takip edilmelidir. Lansoprazolün sukralfat ile beraber kullanımı, absorpsiyonunu geciktirmiş ve lansoprazolün biyoyararlanımını % 17 düşürmüstür. Bu sebeple lansoprazol, sukralfat almadan en az 30 dakika önce kullanılmalıdır. Lansoprazol antasidlerle birlikte kullanıldığında etkinliğinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Kontraendikasyonlar
DEGASTROL, Lansoprazol karsı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
DEGASTROL oral olarak alınır. DEGASTROL’ün sabahları aç karnına alınması tavsiye edilir. Antiasitlerle birlikte kullanılabilir.
 
Duodenal Ülserin İdame Tedavisi: Degastrol 15 mg enterik kaplı (mikropellet kapsül ) günde 1 defa 1mikropellet kapsül (15 mg) olarak kullanılır.
 
H.Pylori eradikasyon tedavisi: Lansoprazol bu endikasyonda ikili ve üçlü tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Degastrol 30 mg kapsül günde 2 ve 3 kere tedavi rejimine bağlı olarak kullanılmaktadır.
 
Benign Gastrik Ülserlerin Kısa Süreli Tedavisi: Degastrol 30 mg enterik kaplı mikropellet kapsül günde 1 defa sekiz hafta süresince kullanılır.
 
Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçların neden olduğu gastrik ülser riskinin azaltılması ve tedavisi: Tavsiye edilen doz günde 1 defa 15 mg kapsülün 12 haftaya kadar risk azaltılması için, 30 mg kapsülün günde tek doz 8 haftaya kadar tedavi amaçlı kullanılmasıdır.
 
Semptomatik Gastroözofajiyal Reflü Tedavisi: Degastrol 15 mg enterik kaplı mikropellet kapsül günde 1 defa 1 mikropellet kapsül (15 mg) olarak kullanılır.
 
Reflü Özofajitinin (Erozif) Kısa Süreli Tedavisi: Degastrol 30 mg enterik kaplı mikropellet kapsül kısa süreli tedavide günde 1 defa 1 mikropellet kapsül (30 mg) olarak kullanılır. Eğer Degastrol ile 8 haftalık tedavi ile hastalarda tam iyileşme olmazsa veya erozif özofajitte rekürrens olursa 8 hafta daha tedaviye devam edilmesi açısından hasta değerlendirilmelidir.
 
Pediatrik Grup (1-11 yaş) Semptomatik Gastroözofajiyal Reflü Tedavisi Ve Reflü Özofajitinin (Erozif) Kısa Süreli Tedavisi: 1-11 yaş arasında: ağırlığı ≤30 kg olanlarda 12 hafta süreyle günde 15 mg (1 kapsül) ve >30 kg üstündeki hastalarda 12 hafta süreyle günde 30 mg (1 kapsül) olarak kullanılır. İki haftalık tedaviye rağmen semptomlarında düzelme olmayan bazı hastalarda dozu yükseltmek (30 mg günde iki defaya kadar) gerekebilir. Bu durumda bütün kapsülü yutamayan çocuklar veya diğer yutma güçlüğü olan hastalara kapsüller açılıp içeriği ezilmeden bir yemek kasığı yoğurt ya da elma püresi üzerine serpilerek veya bir miktar elma suyu, portakal suyu veya domates suyuna karıştırılarak bekletmeden verilebilir.
 
Pediatrik Grup (12-17 yaş ) Nonerozif Gastroözofajiyal Reflü Tedavisi:Degastrol 15 mg enterik kaplı mikropellet kapsül günde 1 defa sekiz hafta süresince kullanılır.
 
Pediatrik Grup (12-17 yas ) Erozif Özofajitinin (Erozif) Kısa Süreli Tedavisi: Degastrol 30 mg enterik kaplı mikropellet kapsül günde 1 defa sekiz hafta süresince kullanılır.
 
Zollinger Elson sendromunu içeren patolojik sekretuvar durumların tedavisi: Hastanın ihtiyacına ve durumuna göre doz arttırılmakla birlikte baslangıç dozu günde tek doz 60 mg’dır. 90 mg a kadar dozlar b.i.d şeklinde uygulanabilir ancak 120 mg ‘ın üstündeki dozlar bölünerek kullanılmalıdır. Bazı hastalarda 4 yıldan fazla süreyle sürekli Lansoprazol tedavisi uygulanabilmektedir. Nazogastrik beslenme tüpü kullanan hastalarda ise kapsüller açılıp içerik ezilmeden 40 ml elma suyuna (başka bir sıvı ile karıstırılmamalıdır) karıştırılarak beslenme tüpü aracılığıyla mideye enjekte edilebilir. Daha sonrasında beslenme tüpü artıkların temizlenmesi için bir miktar elma suyu ile yıkanmalıdır. Yaşlılarda ve böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanmasına gerek yoktur ancak ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmektedir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
DEGASTROL 15 mg 28 Mikropellet Kapsül.
Saklama Koşulları
30°C‘nin altında oda sıcaklığında ve ağzı sıkı kapalı olarak saklanmalıdır.
 
Kapsüller ambalaj açıldıktan sonra 1 ay içinde tüketilmeli, bu süre aşıldığında artan ilaç kullanılmamalıdır. Her kullanımdan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
DEGASTROL Kapsül 30 mg, 14 ve 28 kapsül ihtiva eden plastik şişelerde.
Uyarılar/Önlemler
Lansoprazol ile tedaviye semptomatik yanıt alınması; gastrik tümörün bulunmadığı anlamına gelmez. Mide ülserinden şüphe edildiğinde habis bir durum olup olmadığı araştırılmalıdır, çünkü tedavi, semptomları düzelterek tanıyı geciktirebilir. Lansoprazol metabolize olduktan sonra başlıca safra yolu ile itrah edilir. Bu nedenle ilacın farmakokinetik profili, yaşlılara uygulanımında olduğu gibi, orta dereceden şiddetli dereceye kadar hepatik bozukluktan etkilenebilir. Hepatik fonksiyon bozukluğu olan hastalara, lansoprazol verilirken dikkatli olunmalıdır. Ağır karaciğer yetmezliği olanlarda 30 mg’dan yüksek günlük dozlar kullanılmamalıdır.
 
Gebelikte kullanım
 
Gebelik kategorisi B’dir.
 
Yüksek dozlarda yapılan hayvan çalışmalarında, lansoprazolün fertilite ve fetus üzerine olumsuz etkileri görülmemesine rağmen, hamilelerde yapılmış yeterli ve kontrollü çalışmalar mevcut olmadığından gerekliliği kesin olarak belirtilmedikçe gebelerde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyonda kullanım
 
Lansoprazolün insanda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, Degastrol’ün anne için önemi göz önünde bulundurularak ya emzirmenin ya da ilaç alımının kesilmesine karar verilmelidir.
 
Çocuklarda Kullanım
 
Lansoprazol’ün 1-17 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda semptomatik gastroözofajeal reflü hastalığı ve erosif özofajitin kısa süreli tedavilerinde etkili ve güvenilir olduğu saptanmıştır. Bu grup pediatrik hastalarda görülen yan etkiler yetişkinlerle benzer olarak bulunmuştur. Bir yaşın altındaki çocuklarda güvenli ve etkili olduğuna dair bir veri olmadığından kullanılmamalıdır.
 
Yaşlılarda Kullanım
 
Yaşlı hastalarda görülen yan etkiler ve laboratuar bozuklukları genç hastalarda görülenlere benzer olduğundan herhangi bir doz ayarına gerek yoktur.
 
Böbrek yetmezliğinde kullanım: Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliğinde kullanımı: Ciddi düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılmalıdır. Lansoprazolün hastanın araç sürme ve makine kullanma becerisini etkilediğini düşündüren bir bilgi bulunmamaktadır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Lansoprazol kısa ve uzun süreli tedavilerde genellikle iyi tolere edilen bir ilaçtır.
 
Lansoprazol kullanımı ile görülebilen belli başlı yan etkiler :
 
Gastrointestinal hastalıklar: Yaygın: Diyare veya konstipasyon, bulantı, karın ağrısı,
 
Sinir sistemi hastalıkları: Yaygın: Baş ağrısı
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları: Yaygın: Deri döküntüsü
 
İdame tedavisi süresince en sık rastlanan yan etki diyaredir. Bu belirtiler tedavi kesildiğinde kaybolmaktadır.
 
Kısa dönem ve uzun dönem tedavilerde lansoprazol ile tedavi edilen hastalarda çok nadir (%1 den az sıklıkta) olarak şu yan etkiler görülmüştür:
 
Bütün vücutta: Yaygın olmayan: Asteni, allerjik reaksiyon, sırt ağrısı, kandidiyazis, karsinoma, göğüs ağrısı, ödem, ateş, grip benzeri sendrom, ağız kokusu, enfeksiyon, kırıklık, boyun ağrısı, pelvik ağrı
 
Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları: Yaygın olmayan: Angina, aritmi, bradikardi veya taşikardi, serebrovasküler hasar, hipertansiyon /hipotansiyon, migren, miyokard enfarktüsü, palpitasyonlar, şok (dolaşım bozukluğu), senkop, vazodilatasyon.
 
Gastrointestinal sistem hastalıkları: Yaygın olmayan: Anoreksi, bezoar, kardiyospazm, kolelityazis, konstipasyon, ağız kuruluğu/susama, dispepsi, disfaji, geğirme, özofajiyal stenoz, özofagus ülseri, özofajit,feçeste renklenme, flatulans, gastrik nodül/fundal salgı polipleri, gastroenterit, gastrointestinal hemoraji, hematemez, iştah artışı, tükrük artışı, melena, rektal hemoraji, stomatit, tenesmus,ülseratif kolit ve stomatit.
 
Endokrin Sistem Hastalıkları: Yaygın olmayan: Diabetes mellitus, guatr, hiperglisemi/hipoglisemi, periferik ödem,
 
Kan ve Lenf Sistem Hastalıkları: Yaygın olmayan: Anemi, hemoliz.
 
Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları: Yaygın olmayan: Gut, kilo artışı/kaybı.
 
Kas ve İskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları Yaygın olmayan: Artrit/artralji, kas/ iskelet ağrısı, miyalji.
 
Sinir Sistemi Hastalıkları: Yaygın olmayan: Ajitasyon, amnezi, anksiyete, apati, konfüzyon, depresyon, başdönmesi/senkop, halüsinasyonlar, hiperkinezi, hipertrofi, diplopi, uykusuzluk, tremor,hemipleji, saldırganlık, libido azalması, sinirlilik, parestezi, düşünce bozuklukları.
 
Solunum , göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları: Yaygın olmayan: Astım, bronşit, öksürük artışı, dispne, burun kanaması, hemoptizi,hıçkırık, farenjit, plevral bozukluklar, pnömoni, üst solunum yolu inflamasyonu/enfeksiyonu.
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları Yaygın olmayan: Akne, alopesi, kaşıntı, kontakt dermatit, kuru cilt, makülopapüler döküntü, terleme, kızarıklık, ürtiker.
 
Göz hastalıkları: Yaygın olmayan: Bulanık görme, gözde ağrı, görme alanında azalma, fotofobi,
 
Kulak ve iç kulak hastalıkları: Yaygın olmayan: Kulak çınlaması, otitis media, sağırlık, otitis media,
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar: Yaygın olmayan: Tat alma bozukluğu,
 
Böbrek ve idrar hastalıkları: Yaygın olmayan: Menstrüel bozukluklar, albüminüri, göğüslerde büyüme/jinekomasti, göğüslerde hassasiyet, jinekomasti, dizüri, glukozüri, hematüri, impotens, böbrek taşı ve ağrı, vajinit, testis hastalıkları, idrar yapmada bozukluk, lökore, menoraji, penil hastalık,
 
Laboratuvar Değerlerinde Değişiklik: Yaygın olmayan :Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler AST ve ALT artışı, kreatinin, alkalen fosfataz, globülin ve GGTP seviyelerinde artış, lökosit değerlerinde değişiklik, anormal eritrosit değerleri, bilirubinemi, kan potasyum ve üre seviyesinde artış, eozinofili, hemoglobinde azalış, hiperlipemi, elektrolit ve kolesterol seviyelerinde artma/azalma, glukokortikoid ve LDH artışı, plateletlerde artma/azalma/düzensizlikler, gastrin düzeylerinde artış. Üriner değerlerde ise albuminüri, glukozüri, hematüri görülebilmektedir.
 
Pazarlama sonrası bildirimler:
 
Degastrol’e ait pazarlama sonrası bildirilen ek yan etkiler:
 
Bütün vücutta: Bilinmiyor: Anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonlar;
 
Sindirim Sistemi hastalıkları: Bilinmiyor: Hepatotoksisite, pankreatit, kusma,
 
Kan ve Lenf Sistemi hastalıkları: Bilinmiyor: Agranuloktosis, aplastik anemi, hemolitik anemi, lökopeni, nötropeni, pansitopeni, trombositopeni ve trombotik trombositopenik purpura
 
Kas ve İskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları Bilinmiyor: Miyositis
 
Deri ve deri altı doku hastalıkları: Bilinmiyor: Eritema multiform ve Stevens-Johson sendromu içeren çeşitli reaksiyonlar, toksik epidermal nekrolisis (bazı ölümcül)
 
Sinir Sistemi Hastalıkları: Bilinmiyor: Konuşma bozukluğu
 
Böbrek ve idrar hastalıkları: Bilinmiyor: İnterstisyel nefrit, üriner retansiyon