Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DEGRA
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BE03
ATC Açıklaması Sildenafil
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 204,62 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 184,15 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Orta ve hafif böbrek yetmezliği olan kişiler için önerilen dozlar uygulanır. Ciddi böbrek yetmezliğinde klerens azaldığından 25 mg'lık dozlar tavsiye edilmektedir.
Karaciğer Yetmezliği
Ciddi karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Doz Aşımı
Sağlıklı gönüllülerde tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkan çalışmalar yapılmış sonuçta daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer advers etkiler görülmüş fakat insidans oranı artmıştır.
Aşırı doz durumlarında standart destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla eliminasyona uğramadığından dolayı renal diyalizin sildenafil klerensini hızlandırması beklenemez.
Endikasyonlar

DEGRA erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde endikedir. (DEGRA seksüel uyarı olmaksızın etki göstermez. DEGRA kadınların kullanımı için endike değildir).

Farmakodinamik Özellikler
Penis ereksiyonunun moleküler mekanizması, seksüel uyarı ile birlikte kavernöz yapılardan nitrik oksit (NO) salınımına bağlıdır. NO, guanilat siklaz enzimini aktive ederek siklik guanozin monofosfat düzeylerinin (cGMP) artmasına ve bunun sonucu olarak da erektil dokudaki (corpus cavernosum) düz kasları gevşeterek kavernöz sinüzoidlerde genişlemeye yol açar. Sildenafilin insanda izole kavernöz cisimler üzerinde doğrudan gevşetici bir etkisi yoktur ancak NO'nun etkisini arttırarak bu mekanizmaya katkıda bulunur. Sildenafilin asıl etkisi cGMP'nin yıkımından sorumlu bir enzim olan fosfodiesteraz Tip 5 (PDE5)'i inhibe etmek ve bu süreçle penil ereksiyonun vasküler safhasına katkıda bulunmaktır. Bunun sonucunda NO aracılığı ile oluşan cGMP düzeyleri artar. Seksüel uyarı ile lokal olarak NO salındığında sildenafil tarafından inhibe edilen PDE5, erektil dokuda cGMP düzeylerinin yükselmesine neden olarak düz kasların gevşemesine ve dolayısı ile kavernöz cisimlerde artan oranda kan birikimine neden olur. Sildenafilin tavsiye edilen dozlarda seksüel stimülasyon olmaksızın herhangi bir etkisi yoktur.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon ve Dağılım:
Sildenafil oral uygulamadan sonra aç karnına süratle absorbe olur. 30-120 dakika içinde maksimum serum düzeylerine ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımı % 41 bulunmuştur. Yemeklerle birlikte alınması sildenafilin tmaks değerlerini ortalama 1 saat uzatır ve Cmaks ortalama   % 29 oranında düşer. Yemekler sistemik yararlanımı (AUC) % 11 oranında azaltır. Ancak gıdalarla olan bu etkileşimin klinik önemi yoktur. 25-200 mg doz aralığında Cmaks ve AUC değerleri doza-bağımlılık göstermez. Ancak bu orantısızlığın derecesi oldukça düşüktür. Dozu iki kat arttırmak suretiyle Cmaks 2.2, AUC ise 2.1 kat artmaktadır. Bu olgu, klinik öneme sahip değildir. Ortalama kararlı-durum dağılım hacmi 105 litre olup ilacın dokulara dağıldığını gösterir. Sildenafil ve major metaboliti olan N-desmetil türevi % 96 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Proteine bağlanma toplam ilaç konsantrasyonundan bağımsızdır.
 
Metabolizma ve İtrah:
Sildenafil başlıca hepatik CYP3A4 (major yolak) ve CYP2C9 (minör yolak) izoenzimleri ile metabolize olur. Major metaboliti N-desmetil sildenafil'dir. Bu metabolit de daha sonra metabolize olur. Bu metabolitin PDE selektivite profili sildenafile benzer ve in vitro olarak sildenafilin % 50 potensine sahiptir. Bu metabolitin plazma konsantrasyonu yaklaşık olarak ana bileşiğin % 40'ı olup sildenafilin farmakolojik etkilerinin % 20'sinden sorumludur. Sildenafil ve metabolitleri başlıca feçes ile atılmaktadır (uygulanan dozun yaklaşık % 80'i). Gerek hasta ve gerekse normal gönüllülerde benzer sonuçlar elde edilmiştir.
 
Özel Popülasyonlarda Farmakokinetiği
 
Geriatrik: Sağlıklı yaşlı gönüllülerde (65 yaş üzeri) sildenafil daha düşük bir klerense sahip olup, serbest plazma konsantrasyonları sağlıklı genç bireylere (18-45 yaş) göre % 40 daha yüksek bulunmuştur.
 
Böbrek Yetmezliği: Hafif (CLcr=50-80 ml/dk) ve orta (CLcr=30-49 ml/dk) derecede böbrek yetmezliği olan bireylerde tek bir 50 mg dozun farmakokinetiği değişmemiştir. Ağır böbrek yetmezliğinde (CLcr<30 ml/dk) sildenafil AUC ve Cmaks değerleri yaklaşık iki kat artar.

Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer sirozu olan (Child-Pugh A ve B) gönüllülerde sildenafil klerensi düşer. AUC değerlerinde % 84 ve Cmaks değerlerinde % 47 artışa neden olur. Bu nedenle 65 yaş üstü bireyler, karaciğer yetmezliği ve ağır böbrek yetmezliğinde sildenafilin plazma düzeyleri artar. Bu sebeple 25 mg'lık bir başlangıç dozunun uygulanması gerekir.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
100 mg Sildenafil'e eşdeğer sildenafil sitrat,
Boyar madde olarak : Titanyum dioksit, Sarı demir oksit ve Indigo karmin içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Diğer İlaçların Sildenafil'e Etkisi:
 
İn-vitro Çalışmalar :Sildenafilin metabolizmasına sitokrom P450 (CYP)'nin izoformları olan 3A4 (major yol) ve 2C9 (minör yol) aracılık eder. Bu nedenle bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klerensini düşürebilir.
 
İn-vivo Çalışmalar : Non-spesifik bir CYP inibitörü olan simetidin (800 mg) ile birlikte sildenafil uygulaması sonucunda plazma sildenafil seviyesinin % 56 oranında arttığı kaydedilmiştir.
Sildenafilin ketokonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleriyle beraber uygulandığında sildenafil klerensinde azalma olduğu görülmüştür. Hastaların yan etki insidansında bir artış olmamıştır. Sildenafil bu ilaçlarla birlikte uygulanacağı zaman başlangıç dozu olarak 25 mg'lık doz önerilir.
Güçlü bir P450 enzim inhibitörü olan proteaz enzim inhibitörü ritonavirin kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid), beraber uygulanan tek doz 100 mg sildenafilin Cmaks'ında % 300 ve AUC'sinde % 1000'lik bir artış meydana gelmiştir. Sildenafil ritonavirin farmakokinetiğini etkilemez.
 
Sildenafil'in Diğer İlaçlar Üzerine Etkisi :
 
İn - vitro Çalışmalar : Sildenafil sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ve 3A4 (IC50 > 150 µM)'ün zayıf inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin plazma doruk konsantrasyonu yaklaşık 1 µM olduğunda sildenafilin bu izoenzimlere ait substratların klerenslerini değiştirdiği görülmüştür.
 
İn -vivo Çalışmalar :Hipertansif hastalara 5 veya 10 mg'lık dozlar halinde uygulanan amlodipin ile birlikte sildenafil verildiğinde yatar konumdaki kan basıncında düşme sistolikde 8 mmHg, diyastolikde 7 mmHg'dır.
CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile önemli bir etkileşme bulunmamıştır.
Sildenafil (50 mg); aspirinin (150 mg) neden olduğu kanama süresinde uzamayı potansiyalize etmez.
Sildenafil (50 mg); sağlıklı bireylerde % 0.08'lik ortalama maksimum kan alkol seviyelerinde alkolun hipotansif etkisini potansiyalize etmemiştir.
Sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan bir çalışmada sildenafil (100 mg)'ın CYP3A4 substratı olan HIV proteaz inhibitörü saquinavir ve ritonavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemediği görülmüştür.
Kontraendikasyonlar
NO/cGMP yolağı üzerindeki bilinen etkisi nedeniyle sildenafil nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize edebilmektedir. Bu yüzden düzenli veya aralıklı olarak organik nitrat (amil nitrat, butil nitrat, nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) kullanan bireylerde kontrendikedir. Sildenafil kesildikten sonra nitratların ne zaman güvenli olarak kullanılabileceği bilinmemektedir. Sağlıklı bireylerde 100 mg dozu takiben 24 saat sonra plazma sildenafil düzeyleri yaklaşık 2 ng/ml olarak bulunmuştur (doruk plazma seviyeleri ortalama 440 ng/ml).
Stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve kardiyak hastalıklarda sildenafil tavsiye edilmez.
Sildenafilin güvenilirliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamış olup daha ileri bir bilgi edinilinceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:
  • Son 6 ay içinde miyokard enfarktüsü, inme veya hayatı tehdit eden aritmi geçmişi olan hastalar.
  • Hipotansiyon (istirahat durumunda kan basıncı <90/50 mmHg) veya hipertansiyon (kan basıncı >170/110 mmHg).
  • Kalp yetmezliği olan hastalar.
  • Ciddi karaciğer yetmezliği.
  • Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların bir kısmında genetik olarak retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).
Kullanım Şekli Ve Dozu
Yetişkinlerdeki Kullanımı:
Seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat kadar önce 50 mg'lık dozun alınması tavsiye edilir. Etkinlik veya tolerans gelişimine bağlı olarak dozun 100 mg'a çıkartılması   veya 25 mg'a düşürülmesi söz konusu olabilir. Maksimum tavsiye edilen doz günlük 100 mg'dır. 
 
65 Yaş Üstü, Hepatik Bozukluğu veya Ciddi Renal Yetmezliği olan Hastalar:
Yüksek doz uygulaması etkinliği ve advers etki görülme insidansını arttırdığından ötürü başlangıç dozu olarak 25 mg önerilir. Ritonavir sağlıklı bireylerde sistemik sildenafil seviyesini arttırır. Bu farmakokinetik veriye göre 48 saatlik bir periyotta 25 mg'lık maksimum tekli dozun aşılması önerilmez.
Nitratlar veya NO donörleri kullanan hastalara sildenafil uygulaması sonucunda hipotansif etkinin potansiyalize olduğu görülmüştür. Bu nedenle DEGRA'nın nitratlar veya NO veren bileşiklerle beraber kullanılması kontrendikedir.
ORAL OLARAK ALINAN TEK DOZUN (100 MG) ARDINDAN SPERM MOTİLİTESİNDE VEYA MORFOLOJİSİNDE HİÇBİR ETKİ GÖRÜLMEMİŞTİR.
 
Çocuklarda :
DEGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılamaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
DEGRA 25 mg, 4 film tabletlik blister ambalajlarda.
DEGRA 50 mg, 1 ve 4 film tabletlik blister ambalajlarda.
Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

DEGRA 100 mg, 1 ve 4 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
Temelde önceden var olan kardiyak hastalığı olan bireylerde seksüel aktivite ile potansiyel bir kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle sildenafil tedavisine başlanmadan önce hastanın kardiyovasküler durumu dikkatle tetkik edilmelidir. Seksüel aktivite önerilmeyen erkeklerde erektil bozukluklarda kullanılan ajanlar tavsiye edilmez.
4 saatten uzun süreli ereksiyonlar ve priapizm (6 saatten uzun süren ağrılı ereksiyonlar) az sıklıkla rapor edilmektedir. 4 saatten daha uzun süren ereksiyon durumunda hastanın derhal tıbbi yardım istemesi gerekir. Priapizm derhal tedavi edilmez ise kalıcı penis doku hasarı ve impotens meydana gelebilir.
Bir proteaz inhibitörü olan ritonavir ile birlikte kullanımı sildenafilin serum konsantrasyonlarının belirgin ölçüde artmasına yol açar (AUC'de 11 kat artış). Ritonavir kullanan hastalara sildenafil dikkatle ve en düşük dozlarda verilmelidir. Yüksek sistemik sildenafil düzeylerine ilişkin veriler sınırlıdır. Ancak 200-800 mg düzeylerde ilaç dozları uygulanan sağlıklı bireylerde kan basıncında düşme, senkop ve uzun süreli ereksiyon rapor edilmiştir.
Erektil disfonksiyonun tedavisi temelde yatan potansiyel sebeplerin araştırılması ve komple bir tıbbi değerlendirmeden sonra uygun tedavinin seçilmesini gerektirir. DEGRA reçete edilmeden önce aşağıdaki durumların değerlendirilmesi gerekmektedir. 5-10 mg dozlarda amlodipin kullanan hipertansif hastalarda 100 mg sildenafil sistolik ve diyastolik kan basıncında sırasıyla ortalama 8 mmHg ve   7 mmHg düşüşlere yol açmıştır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Diğer antihipertansif tedaviler ile birlikte sildenafil kullanımına dair kontrollü klinik çalışmalar mevcut değildir.
Sildenafilin kanamalı hastalarla peptik ülserli hastalarda emniyeti kanıtlanmamıştır.
Sildenafil peniste anatomik deformiteler olan hastalarda (angulasyon, kavernozal fibroz, ve Peyronie hastalığı) veya priapizme zemin hazırlayan durumlarda (orak hücreli anemi, multiple miyeloma, veya lösemi) dikkatle kullanılmalıdır.
Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan diğer ajanlarla birlikte sildenafilin ne ölçüde güvenle kullanılabileceği tespit edilmemiştir. Bu yüzden bu kombinasyonlar tavsiye edilmez.
İnsanlarda sildenafil gerek tek başına ve gerekse aspirin ile beraber kullanılsın, kanama zamanı üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaz. İn vitro çalışmalar sildenafilin sodyum nitroprussidin antiagregan etkisini potansiyelize ettiğini göstermiştir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Gebelik kategorisi B’dir. Sildenafil kadınlarda kullanılmaz.
Çocuklarda Kullanımı:
Sildenafil 18 yaşın altındaki bireylerde kullanılmaz.
Yaşlılarda (>65 yaş), Böbrek ve Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım:
Yaşlılarda sildenafil klerensi azaldığı için 25 mg'lık dozlar kullanılır.
Orta ve hafif böbrek yetmezliği olan kişiler için önerilen dozlar uygulanır. Ciddi böbrek yetmezliğinde klerens azaldığından 25 mg'lık dozlar tavsiye edilmektedir.
Etkinlik ve hastanın toleransına bağlı olarak dozlar yükseltilebilir. Günde bir kereden fazla ve hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek dozlar kullanılmamalıdır.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ:
Sildenafil baş dönmesi ve görme bozukluğuna neden olabildiği için araç ve makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Advers etkiler genellikle hafif ve orta derecede olup geçici niteliktedir.
Belirli dozlarla yapılan çalışmalar sonucunda yan etki görülme insidansının doz ile beraber artış gösterdiği tespit edilmiştir. Klinik çalışmalar esnasında gözlenen yan etkiler şunlardır:
 
Genel : Yüzde ödem, fotosensitivite reaksiyonları, şok, asteni, ağrı, üşüme nöbeti, abdominal ağrı, alerjik reaksiyonlar, göğüs ağrısı.
 
Kardiyovasküler : Angina pektoris, AV blok, migren, senkop, taşikardi, palpitasyon, hipotansiyon, postural hipotansiyon, miyokardiyal iskemi, serebral tromboz, kardiyak arrest, kalp yetmezliği, anormal elektrokardiyogram, kardiyomiyopati.
 
Sindirim : Kusma, glosit, kolit, disfaji, gastrit, gastroenterit, özofajit, stomatit, ağız kuruluğu, karaciğer fonksiyon testlerinde anomaliler, rektal hemoraji, jinjivit.
 
Kan ve Lenf : Anemi, lökopeni.
 
Metabolik ve Besinsel : Susuzluk hissi, ödem, gut, stabil olmayan diyabet, hiperglisemi, periferal ödem, hiperürisemi, hipoglisemik reaksiyon, hipernatremi.
 
İskelet – Kas : Artrit, artroz, miyalji, tendon yırtılması, tenosinovit, kemik ağrısı, myastenia, sinovit.
 
Sinir : Ataksi, hipertoni, nevralji, nöropati, parestezi, tremor, vertigo, depresyon, uykusuzluk, uyuşukluk, kabus görme, reflekslerde yavaşlama, hipestezi.
 
Solunum : Astma, dispne, laranjit, farenjit, sinüzit, bronşit, salyada artma, öksürükte artma.
 
Deri : Ürtiker, herpes simpleks, kaşıntı, terleme, deri ülseri, kontakt dermatit, eksfoliyatif dermatit.
 
Duyu organları : Hafif ve geçici nitelikte görme problemleri (görmede renklerin soluklaşması, bulanık görme, ışığı algılamada artış).
Midriyazis, konjunktivit, fotofobi, tinnitus, işitme kaybı, gözlerde ağrı, hemoraji, katarakt ve gözlerde kuruluk.
 
Ürogenital : Sistit, noktüri, idrara sık çıkma, göğüslerde büyüme, idrar kaçırma, anormal ejakülasyon, genital ödem, anorgazm.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.