Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKEWF-DEKSTROZ (GLUKOZ)+SODYUM KLORUR %5+%0.9 serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A09747
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,78 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E211B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar

%5 Dekstroz- % 0,9 Sodyum Klorür solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:

Kusma ve ishal gibi gastroenterik nedenle veya böbrek hastalıkları,adrenal rahatsızlıklar ve diüretiklerin neden olduğu renal kayıplar sonucu oluşan izotonik ve hipotonik dehidratasyonlarda; çeşitli nedenlerle yetersiz su alımından,hiperhidrozisten( yanık gibi yoğun cilt hasarları),osmotik diürezden kaynaklanan,su kaybının elektrolit kaybından fazla olduğu hipertonik dehidrasyonda; hastaya parenteral yolla kalori sağlamada; hipoglisemide kan şekerini yükseltmede; çeşitli ilaçların ve elektrolit konsantrelerinin i.v. infüzyon ile verilmesinde taşıyıcı olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
% 5 Dekstroz-% 0,9 Sodyum Klorür Solüsyonu, çocuklarda ve büyüklerde özellikle su kaybının elektrolit kaybından fazla olduğu durumlarda kullanılır. Ateşli hastalıklar,kusma,ishal gibi; su alımının azaldığı ve su kayıplarının arttığı hallerde henüz elektrolitlerde ciddi bir eksiklik ortaya çıkmadan başlangıçtan itibaren uygulanarak kayıplar karşılanır ve idame tedavisi yapılır.
 
Dekstroz, organizmanın temel enerji kaynağıdır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glukoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar,aynı zamanda vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır,glikojen birikimini destekler. Yeterli dozda verildiğinde ketoasidozu önler veya azaltır. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz , karbondioksit ve suya metabolize olduğu için,dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması,aynı miktarda serbest su uygulanmasına neden olur. Dekstroz eksikliğinde enerji açığını kapamak için protein yıkımı da artar . Bunun için dekstrozun protein koruyucu etkisi de vardır.
 
Sodyum, ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Vücut sıvılarının osmotik basıncı,sıvı - elektrolit dengesi ve su dağılımının kontrolü başlıca görevidir. Sodyum aynı zamanda asit-baz dengesinin düzenlenmesinde klorür ve bikarbonat ile birlikte çalışır.
 
Klorür, ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur. Sodyumun fizyolojik düzenini takip eder ve vücuttaki asit-baz dengesindeki değişiklikler serumdaki klorür konsantrasyonundaki değişiklikler tarafından açıklanır.
Farmakokinetik Özellikler
Dekstroz: Bir monosakkarittir ve oral yolla alındıktan sonra aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur.
Hipoglisemili hastalarda dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından,10-20 dakika sonra kan glukoz seviyesi artar,40 dakika sonra ise plazma pik konsantrasyonu oluşur.  
 
Sodyum : Sodyum metabolizmasındaki bozukluklarda genellikle klorür metabolizması da bozulur. Vücuttaki sodyum ve klorür kayıpları birbirini izler. Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar. Kanın oksijenlenmesi sırasında ,bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken klorürde eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar. Solüsyonla birlikte alınan sodyumun hemen hepsi idrarla atılır. Feçes ile günde 1-3 mEq sodyum çıkar.
 
Klorür : Vücuttaki sodyum kayıplarını klorür kayıpları izler. Klorür eksikliğinin dengelenmesi için bikarbonat düzeyi artar. Klorür yoğunluğundaki değişmeler asit-baz dengesinin durumunu yansıtır. Klorür,ayrıca eritrositlerle plazma arasındaki klorür-bikarbonat alışverişinde de önem kazanır. Kanın oksijenlenmesi sırasında bikarbonat plazmadan eritrositlere geçerken, klorürde eritrositlerden plazmaya geçerek osmotik dengeyi sağlar.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
 DEKSTROZ MONOHİDRAT......................5.0 g
 SODYUM KLORÜR ..................................0,9 g
 ENJEKSİYONLUK SU k.m........................100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
                                                                                 
 
Sodyum......................................154
Klorür ........................................154
Dekstroz .................................... ----
 
 
TOTAL OSMOLARİTE: 560,27 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça önerilmez. Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH’sında stabil olmasına,solüsyonda bulunan maddelerle geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
Spironolakton, triamteren ve amilorid gibi potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında hiperpotasemi oluşabilir.
Kontraendikasyonlar
% 5 Dekstroz - % 0,9 Sodyum Klorür Solüsyonu aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
1.Aşırı su yükselmesi ( su entoksikasyonu )
2.Böbreklerden su itrahının ve glomerüler filtrasyonun azaldığı haller
3.Konjestif kalp yetmezliği
4.Miksödem
5.Psikojenik ve psikotik polidipsi
6.Diabetes Mellitus
7.Hipotonik Mesane Lavajı
8.İntravenöz sıvı yükselmesi
Kullanım Şekli Ve Dozu
%5 Dekstroz- % 0,9 Sodyum Klorür Solüsyonu,intravenöz uygulanıma yönelik,steril, apirojen bir çözeltidir. Dozaj hastanın yaşına,vücut ağırlığına,klinik durumuna,sıvı,elektrolit ve asit-baz dengesine bağlıdır ve doktor tarafından tespit edilir.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;
Dekstroz içeren çözeltiler genellikle saatte 0,5 g/kg hızla verilir. Daha hızlı yapılan uygulama glikozüriye neden olabilir. % 5 Dekstroz içeren çözeltilerde dekstrozun asimilasyonu için 1-1,5 saat gereklidir. Böbrek fonksiyonunu başlatmak için 500-1000 mL verilir.
 
Yetişkinlerde verme hızı saatte 500 mL veya takriben 100-160 damla/ dakikadır. 3-4 saat sonra 500 mL daha verilebilir. Günde genellikle ortalama 1000 mL verilir. Ancak gerekirse bu miktar arttırılabilir. Verme hızı 100-160 damla/ dakikadır. Çocuklarda verme hızı kg başına 15-30 mL’dir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
25°C‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500ml ve 1000ml’lik vakumlu cam şişeler
Uyarılar/Önlemler
1.    % 5 Dekstroz - % 0,9 Sodyum Klorür Solüsyonu ile ağır elektrolit bozukluklarının ve asit-baz dengesi bozukluklarının düzeltilmesine çalışılmamalıdır.
2.    Hipertansiyon,gebelik toksemisi ve diabetes insipidusta dikkatle kullanılmalıdır.
3.    Solüsyonun uygulanması aşırı sıvı yüklenmesine neden olduğundan serum elektrolit konsantrasyonlarının düşmesine,aşırı hidratasyona,konjestif durumlara veya pulmoner ödemlere neden olabilir. Bu seyrelme riski,uygulanan elektrolit konsantrasyonu ile ters orantılı,sıvı yüklemesi ve bunun sonucu meydana gelen periferal ve/veya pulmoner ödemli konjestif durumlar ise,uygulanan elektrolit konsantrasyonu ile doğru orantılıdır.
4.    Diyabetik,her hangi bir nedenle karbonhidratlara tolerans bozukluğu gösteren,geriatrik ve postoperatif hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Endikasyonları ve dozu gözetilerek kullanıldığında % 5 Dekstroz-% 0,9 Sodyum Klorür solüsyonuna bağlı yan etkilerin görülme ihtimali çok azdır. Çözeltiden( Örneğin : Kontaminasyon ) ve uygulama yönteminden kaynaklanan reaksiyonlar,ateşlenme,enjeksiyon alanının enfeksiyonu ve buradan yayılan damar trombozu,flebit veya ekstravazasyon meydana gelebilir. Hiperglisemi ve glikozüri,uygulama hızından veya metabolik yetersizlikten kaynaklanır. Eğer tespit ve tedavi edilmez ise dehidrasyon,hiperosmolar koma ve ölüm meydana gelebilir. Hipervolemi ve çözeltide mevcut bir veya daha fazla iyonun azlığından veya çokluğundan kaynaklanan semptomlar da görülebilir.
 
Yüksek miktarlarda uygulanması hipernatremiye neden olur ve fazla miktarda klorür varlığı da bikarbonat etkisini azalttığı gibi asitliği de arttırır. Glukoz tolerans bozukluğu olan hastalarda glukozun her 25 g’ı için 1-2,5 ünite kristalize çinko insülin verilmelidir.
 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.