Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka DEKSTROZ IE ULAGAY
Etken Madde Kodu SGKEWB-DEKSTROZ (GLUKOZ)+NACL+KCL+CACL2+NA LAKTAT serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A00188
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,94 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,4 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E210D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetmezlik hallerinde dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer sirozu olan kişilere dikkatle uygulanmalıdır.
Doz Aşımı
Solüsyon içindeki potasyum ve kalsiyum miktarları böbrek fonksiyonları normal kişilerde intoksikasyona yol açacak düzeyde değildir.
Aşırı plazma sodyum konsantrasyonu konjestif kalp yetmezliği, hipervolemi ve beyin kanamasına yol açabilir. Tedavi diüretiklerle yapılır. Herhangi bir yolla (oral ve parenteral) su ve tuz verilmez.
Potasyumun zehirlenme belirtileri (8-11 mEq/L'lik yüksek plazma konsantrasyonları); ekstremitelerde parestezi, kayıtsızlık, mental konfüzyon, bacaklarda ağırlık hissi, gevşek paraliz, ciltte soğuma, gri-yüz solgunluğu, kan basıncında düşme ile beraber periferal vasküler kollaps ve kardiyak aritmilerdir. Periyodik olarak plazma potasyum konsantrasyonlarının tayini yapılmalı ve/veya EKG alınmalıdır. EKG değişimleri potasyum toksisitesinin en önemli belirtisidir (uzun T piki, ST depresyonu, P düzleşmesi, QT uzaması, QRS kompleksinin genişlemesi). Tedavi IV sodyum bikarbonat solüsyonu, % 10-25 dekstroz solüsyonu veya bir kalsiyum tuzu ile yapılır. Dijitalize hastalarda özel tedavi gerektiği unutulmamalıdır.
Plazma kalsiyum konsantrasyonları 9-10.4 mg/dL (4.5-5.2 mEq/L) seviyelerinde tutulmalıdır. Bazı klinisyenler daha düşük konsantrasyonları tercih ederler. Genellikle 12 mg/dL'yi aşmasına izin verilmez. Zehirlenme belirtileri anoreksi, bulantı ve depresyondur. EKG'de değişmeler görülür. Tedavi trisodyum EDTA, furasemid ve hemodiyaliz ile yapılır.
Endikasyonlar
  • Organizmanın sıvı ve elektrolit denge bozukluklarında, bu denge ile ilgili eksikliklerin (sıvı, sodyum ve potasyum gibi) karşılanmasında ve enerji temininde;
  • Akut metabolik asidoz: Kronik renal yetmezlik, böbreğin idrarı asitlendirme yeteneğinde bir defekt (renal tübüler asidoz), ketoasitlerin aşırı üretimi ile (ketoasidoz), diyare veya bazı ilaçların veya toksinlerin ağızdan alınması sonucu gelişen metabolik asidozda kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
İE %5 Dekstroz içeren Laktatlı Ringer Solüsyonu, organizmadaki sıvı ve elektrolit eksikliğinin giderilmesinde kullanıldığında, ekstraselüler sıvıların bileşimini bozmaz ve ayrıca enerji sağlar. Steril ve apirojen bir solüsyondur ve bakteriyostatik madde içermez. pH'sı 4.0 ila 6.5 arasındadır. Laktat iyonu vücutta bikarbonat iyonuna dönüştüğünden alkalilendirici etkiye sahiptir. Normal selüler oksidatif aktiviteye sahip kişilerde laktatın bikarbonata dönüşüm süreci 1-2 saati alır. Dekstroz vücutta hızla metabolize olarak kan glukoz konsantrasyonunu artırır ve kalori verir (170 cal/L).
 
Sodyum vücudun sıvı dağılımını, sıvı ve elektrolit dengesini ve vücut sıvılarının osmotik basıncını kontrol eden önemli bir katyondur. Asit-baz dengesinin düzenlenmesinde klorür ve bikarbonat iyonları ile birlikte görev yapar. İntraselüler sıvının temel katyonu olan potasyum hücrenin elektrodinamik karakteristikleri, isotonisite ve asit-baz dengesinin korunmasında önemli fonksiyona sahiptir. Gerek potasyum gerekse kalsiyum birçok enzim reaksiyonunda önemli birer aktivatördürler ve birçok fizyolojik proseste rol oynarlar. Ancak potasyum ve kalsiyumun solüsyon içindeki miktarları, vücutta bu iyonların önemli derecede eksikliği halinde bu eksiklikleri gidermek için yeterli değildir.
Farmakokinetik Özellikler

Potasyum başlıca böbrekler yoluyla itrah edilir. Çok düşük miktarda cilt ve barsak yoluyla itrah edilebilir. Kalsiyumun en önemli itrah organı böbreklerdir. Sadece glomerüler filtrasyon suretiyle atılır. Laktat, bikarbonata yıkılarak vücut sıvılarını alkalileştirir. Dekstroz dolaşıma girdiklten sonra hızla metabolize olarak karbondioksit ve su verir.

Farmasötik Şekli

SOLÜSYON

Formülü
100 ml'de:
Dekstroz.............................................................5.0  g
Sodyum laktat.....................................................0.31 g
Sodyum klorür......................................................0.60 g
Potasyum klorür.................................................. 0.03 g
Kalsiyum klorür, 2H2O............................................0.02 g
Enjeksiyonluk su............................q.s................. 100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/L): Sodyum 130, potasyum 4, kalsiyum 3, klorür 109, laktat 28
İlaç Etkileşmeleri
Solüsyon içine başka bir ilacın enjeksiyonu zorunlu olmadıkça önerilmez.
 
Zorunlu bir ilave sırasında eklenen ilacın solüsyonun pH'sında stabl olmasına, solüsyonda mevcut olan maddelerle geçimli olmasına dikkat edilmeli ve bu karar doktor tarafından verilmelidir.
 
Kalp glikozitleri ile IV kalsiyum birlikte verildiğinde, birbirlerinin inotropik ve toksik etkilerini artırdıklarından ve aritmitler görülebileceğinden dolayı kalp glikozitleri alan hastalara IV kalsiyum uygulanacağı zaman dikkatli olunmalı ve yavaşça küçük miktarlarda verilmelidir.
 
Kalsiyum, tetrasiklinler ile kompleks oluşturup onları inaktif hale getirdiğinden dolayı parenteral uygulamalarda karıştırılmamalıdır.
 
Kalsiyum IV uygulandığında plazma 11-hidroksikortikosteroid konsantrasyonunu geçici olarak yükseltebilir, fakat bu düzey 1 saat sonra normale döner. Ayrıca, IV kalsiyum tuzları, Tican yellow metoduyla yapılan serum ve idrar magnezyum testlerinde negatif sonuçlar elde edilmesine neden olabilir.
Kontraendikasyonlar
  • Kan şekerinin aşırı yüksek olduğu diabetik koma halinde;
  • Laktik asitin aşırı üretimi sonucu gelişen laktik asidozda;
  • Addison hastalığında;
  • Hiperhidrasyon, hipervolemi ve alkalozda
  • kontrendikedir.

 

Kullanım Şekli Ve Dozu
İntravenöz yolla uygulanır.
Dozaj hastanın yaşına; vücut ağırlığına; klinik durumuna; sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesine bağlı olarak doktor tarafından tespit edilir.
Genel olarak dozaj, saatte kilo başına 5-10 mL hızla günde 1000 mL veya daha fazla verilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İE %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonu 500 ml (Setli)

İE %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonu 500 ml (Setsiz)

İE %5 Dekstroz Laktatlı Ringer Solüsyonu 1000 ml (Setli)

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 ve 1000 mL'lik vakumlu şişelerde

Uyarılar/Önlemler
Diyabetli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Kalp yetmezliği ve renal yetmezlik hallerinde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Karaciğer sirozu ve nefrotik sendromlu hastalara ve kortikosteroid ve kortikotropin tedavisi gören kişilere dikkatle uygulanmalıdır.
 
Ağır asidozlarda (10-12 mEq/L'nin altında plazma bikarbonat seviyeleri veya pH<7.15) tercihan IV yolla sodyum bikarbonat solüsyonu verilmelidir.
Uygulamadan önce hastanın su ve elektrolit dengesi dikkatle incelenmeli ve elektrokardiyogramı alınmalıdır. Önemli değişimler ek elektrolit ilavelerini veya diğer uygun tedavileri gerektirebilir.
 
Uygulama sırasında istenmeyen bir etki görüldüğü takdirde, infüzyon hemen kesilmeli, hastanın durumu değerlendirilmeli ve gerekli ise uygun tedavi edici önlemler alınmalıdır. Eğer gerekirse geriye kalan solüsyon kontrol için saklanmalıdır.
 
Bütün büyük hacimli parenteral çözeltilerde olduğu gibi, uygulamadan önce her şişe gözden geçirilmelidir. Şişe ters çevrilerek çökme, kirlilik ve şişede çatlaklık, vakum kontrolu yapılmalı, partikül görülen çözeltiler kullanılmamalıdır.
 
Solüsyon bir defada kullanılmalıdır. Bir uygulamada artan çözelti tekrar kullanılmamalıdır.
 
Hastada uygulamaya bağlanabilecek ateş veya titreme belirtileri görülürse uygulamaya son verilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadiren enjeksiyon yerinde ağrı ve irritasyon, nadiren de flebotromboz veya tromboflebit oluşabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ