Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka DESEFIN
Etken Madde Kodu SGKFO7-SEFTRIAKSON SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD04
ATC Açıklaması Seftriakson
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A02254
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 5,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E061D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği mevcudiyetinde ayrıca bir karaciğer yetmezliği de yoksa, doz ayarlamasına gerek yoktur ancak kreatinin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde uygulanacak doz 2 g’ı aşmamalıdır.
Doz Aşımı

Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
Seftriakson, antibiotiğe hassas mikroorganizmaların meydana getirdiği solunum yolu enfeksi-yonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, gonore, genital sistem enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, intra-abdominal enfeksiyonlar, immün sistem bozukluğuna bağlı enfeksiyonlarda; bakteriyel septisemi, menenjit, preoperatif profilakside endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
DESEFİN Flakon'un etkin maddesi olan Seftriakson, Sefalosporin grubundan, geniş spektrumlu, bakterisid tesirli, semisentetik bir antibiyotiktir. Tesirini bakterinin hücre duvarı sentezini inhibe ederek gösterir.
 
Seftriakson hem gram negatif hem de gram pozitif bakterilerin beta-laktamazları (penisilinaz ve sefalosporinazlar) karşısında stabilitesini korur.Bu nedenle diğer penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda bile etkilidir. Tesir spektrumuna giren mikroorganizmalar arasında şunlar sayılabilir:
 
Gram negatif aeroblar: Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (ampisilin'e dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz yapan türler dahil), Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa
 
Gram pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus (penisilinaz yapan türler dahil), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes (Grup-A beta-hemolitik streptokoklar), Streptococcus pneumoniae
 
Anaeroblar: Bacteroides fragilis, Clostridium türleri (C. difficile suşlarının çoğu dirençlidir.), Peptostreptococcus türleri
 
Seftriakson’un in-vitro olarak etki gösterdiği mikroorganizmalar arasında şunlar sayılabilir:
 
Gram negatif aeroblar: Citrobacter diversus, Citrobacter freundii, Providencia türleri (Providencia rettgeri), Salmonella türleri (S. typhi dahil), Shigella türleri

Gram Pozitif Aeroblar: Streptococcus agalactiae
 
Anaeroblar: Prevotella bivius, Porphyromonas melaninogenicus
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Seftriakson, İ.M. uygulamadan sonra tamamen absorbe edilir. İ.M. tatbiki takip eden 2-3 saat içinde maksimum plasma konsantrasyonuna ulaşır. Kan proteinlerine reversibl olarak bağlanır (%85-95). Antibiyotiğin kan konsantrasyonu arttıkça, kan proteinlerine bağlanma oranı düşer.
 
Dağılma: Dağılma hacmi 5.8-13.5 L’dir. Safra kesesi, safra, akciğer, kemik, beyin omirilik sıvısını içine alacak şekilde vücutta oldukça geniş dağılır, plasentaya, amniyotik sıvıya ve anne sütüne geçer.
 
Eliminasyon: Yarılanma zamanı 5.8-8.7 saattir. % 33-67 değişmemiş olarak idrarla itrah atılır.
 
Kalan kısmı safra ile ifraz olur ve inaktif bileşikler halinde barsaklardan atılır.
 
Seftriakson enflamasyon mevcudiyetinde meninkslere geçer. Yaşlılarda ve böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda farmakokinetiği çok az farklılık gösterir. Bu nedenle böyle şahıslara günde 2 g’a kadar verildiğinde herhangi bir doz ayarlamasına gidilmesine gerek yoktur.
Farmasötik Şekli
Enjektabl toz içeren flakon
Formülü
Her flakonda 
0.5 gr Seftriakson ’a eşdeğer 
0.596 g Seftriakson disodyum 3.5 H2O + 2 ml % 1’lik Lidokain HCl çözeltisi içeren ampul.
İlaç Etkileşmeleri
Seftriakson Hartmann ve Ringer gibi kalsiyum içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır.
 
Seftriaksonun amsakrin, vankomisin, flukonazol ve aminoglikozidlerle geçimsiz olduğu bildirilmiştir.
 
Laboratuvar Testleriyle Etkileşmeler
 
Seftriakson ile tedavi altındakilerde, nadiren de olsa Coombs testinden yalancı pozitif sonuç alınabilir.
 
Diğer antibiyotiklerin kullanımı ile görüldüğü gibi Seftriakson kullanımı sırasında da galaktozemi testinden yalancı pozitif sonuç alınabilir. Bunun gibi Seftriakson kullanımı idrarda glukoz tayini için kullanılan enzimatik olmayan testlerde de yalancı pozitif sonuca neden olabilir. Bu nedenle Seftriakson ile tedavi altındakilerde idrarda glukoz tayini yapılması halinde enzimatik testler uygulanmalıdır.
 
Yeni doğanlarda, bebeklerde ve çocuklarda “Kullanım Şekli ve Dozu” bölümünde belirtilen dozlarda etkin ve emniyetli olduğu gösterilmiştir.
 
In vitro çalışmalarda Seftriakson’un bazı diğer Sefalosporinler gibi serum albüminindeki bilirübini açığa çıkarabildiği görülmüştür. Bu nedenle hiperbilirubinemik yeni doğanlara, özellikle prematürelere verilmemelidir.
Kontraendikasyonlar
Seftriakson’a veya diğer sefalosporinlere karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Penisiline karşı aşırı hassasiyeti olanlarda çapraz allerjik reaksiyonların görülebileceği unutulmamalıdır.
 
Hiperbilirubinemili yeni doğanlar ve prematüre yeni doğanlar seftriakson ile tedavi edilmemelidir. İn vitro çalışmalar seftriaksonun bilirubini serum albumininden ayırabildiğini ve bu hastalarda bilirubin ensefalopatisi gelişebileceğini göstermiştir. Seftriakson ve intravenöz kalsiyum içeren ürünlerin eş zamanlı olarak yenidoğanlarda (≤ 28 gün) kullanımı kontrendikedir. Kalsiyum içeren intravenöz ürünleri kullanan (veya bu ürünleri kullanması beklenen) yenidoğanlarda seftriakson kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Seftriakson’un mutad günlük dozu günde 1 defa 1 veya 2 g’dır. Bu doz iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile de verilebilir. Toplam günlük doz 4 g’ı geçmemelidir.
 
Prematürelerde ve yeni doğanlarda (2 haftalığa kadar) günlük doz 20-50 mg/kg’dır.
 
Çocuklarda, menenjit dışındaki ciddi enfeksiyonlarda günlük doz 50-80 mg/kg’dır. Bu doz, tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilmeli, toplam günlük doz 2 g ’ı aşmamalıdır.
 
Menenjitte 100 mg/kg’lık bir günlük doz tek doz halinde veya iki eşit kısma bölünerek 12 saat ara ile verilmeli, toplam günlük doz 4 g ‘ı aşmamalıdır.
 
Seftriakson ile tedavi enfeksiyon semptomları kaybolduktan sonra 2 gün daha sürdürülmelidir. Tedavi süresi genellikle 4-14 gündür. Komplikasyon mevcudiyetinde bu süre daha uzun olabilir.
 
Komplikasyonsuz gonorede 250 mg tek doz Seftriakson İ.M. olarak verilir.
 
Preoperatif profilakside ise ameliyattan ½ - 2 saat önce 1-2 g Seftriakson tek doz halinde uygulanır.
 
Streptococcus pyogenes’in neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
 
Enjeksiyon Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:
 
Yeni hazırlanmış çözeltiler oda sıcaklığında 6 saat +5°C’de 24 saat fiziksel ve kimyasal açıdan stabildir ancak kural olarak bu çözeltiler sulandırıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.
 
Çözeltilerin saklandıkları süreye ve içerdikleri seftriakson konsantrasyonuna bağlı olarak açık sarıdan bal rengine kadar değişen renklerde olmaları normaldir.
 
İ.M. Enjeksiyon: 0.5 g Seftriakson 2 ml ve 1 g Seftriakson 3.5 ml %1’lik Lidokain HCl çözeltisinde çözülerek gluteal adaleye ve derine enjekte edilir. Her bir tarafa bir seferde 1 g’dan fazla Seftriakson enjekte edilmemelidir. Lidokain HCl solüsyonu hiçbir zaman İ.V. olarak verilmemelidir.
 
İntravenöz Enjeksiyon: İ.V. enjeksiyon için 0.5 g Seftriakson 5 ml ve 1 g ise Seftriakson 10 ml enjeksiyonluk suda çözülür ve 2-4 dakikadan kısa olmayan bir sürede damara verilir.
 
İntravenöz Enfüzyon: 2 g Seftriakson aşağıda yer alan solüsyonlardan herhangi birinin 40 ml’sinde çözülerek en az 30 dakikalık bir sürede verilmelidir.
 
Kullanılabilecek Solüsyonlar : % 0.9 sodyum klorür, % 0.45 sodyum klorür + % 2.5 dekstroz, % 5 dekstroz, % 10 dekstroz, % 5 dekstroz içinde % 6 dekstran, hidroksietil nişastanın % 6-10’luk enfüzyonu, enjeksiyonluk su.
 
Seftriakson diğer antibakteryelleri içeren solüsyonlarla karıştırılmamalı ve yukarıda belirtilen solüsyonlar dışındaki solüsyonlarla seyreltilmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
1 g Seftriakson'a eşdeğer 1.193 g Seftriakson disodyum 3.5 H2O içeren İ.M. kullanım için hazırlanmış flakon ve 3.5 ml % 1’lik Lidokain HCl çözeltisi içeren ampul. 
0.5 g Seftriakson'a eşdeğer 0.596 g Seftriakson disodyum 3.5 H2O içeren İ.V. kullanım için hazırlanmış flakon ve 5 ml enjeksiyonluk su içeren ampul.
1 g Seftriakson'a eşdeğer 1.193 g Seftriakson disodyum 3.5 H2O içeren İ.V. kullanım için hazırlanmış flakon ve 10 ml enjeksiyonluk su içeren ampul.
Saklama Koşulları
Sulandırılmadan önce 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. 
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
0.5 g Seftriakson'a eşdeğer 0.596 g Seftriakson disod¬yum 3.5 H2O içeren İ.M. kullanım için hazırlanmış flakon ve 2 ml % 1’lik Lidokain HCl çözeltisi içeren ampul.
Uyarılar/Önlemler
Sefalosporin tedavisi uygulananlarda anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Ciddi reaksiyonlar acilen adrenalinle tedavi edilmeli, gereğinde oksijen ve İ.V. yoldan steroidler verilmeli, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiotiklerle olduğu gibi Sefalosporinlerin kullanımıyla da psödomembranöz kolit görülebil-mektedir. Böyle hallerde ilaç kesilmeli, gereğinde sıvı, elektrolit ve protein kaybı telafi edilmeli ve oral olarak günde 4 defa 250 mg vankomisin verilmelidir.
 
Her ne kadar Seftriakson kullanımı ile serum kreatinin düzeylerinde geçici yükselmeler görülmüşse de böbrek yetmezliği mevcudiyetinde ayrıca bir karaciğer yetmezliği de yoksa, doz ayarlamasına gerek yoktur ancak kreatinin klirensinin 10 ml/dakikanın altına düşmesi halinde uygulanacak doz 2 g ’ı aşmamalıdır.
 
Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte görülmesi halinde Seftriakson’un plazma konsantrasyonu tayin edilmeli ve doz buna göre ayarlanmalıdır.
 
K vitamini sentezi yetersiz olan şahısların protrombin zamanında nadiren değişiklikler görülebilmektedir. Protrombin zamanında uzama görülmesi halinde haftada 10 mg K Vitamini verilmesi gerekebilir.
 
Term ve preterm bebeklerin akciğer ve böbreklerinde ölümcül olan seftriakson-kalsiyum çökeltileri bildirilmiştir. 28 günden büyük hastalarda seftriakson ve kalsiyum içeren ürünler ardışık olarak kullanılabilir.
 
Bu durumda infüzyon yolu uygun sıvılar verilerek iyice yıkanmalıdır. Seftriakson hiçbir yaş grubunda intravenöz kalsiyum içeren solüsyonlarla aynı anda bir ‘‘Y-seti’’ kullanılarak verilmemelidir. Seftriakson Ringer ve Hartmann solusyonu gibi kalsiyumiçeren solüsyonlarla veya kalsiyum içeren parenteral beslenme solüsyonu ile sulandırılmamalı veya karıştırılmamalıdır. İntravenöz seftriakson ve oral kalsiyum içeren ürünler arasında veya intramusküler seftriakson ile intravenöz veya oral kalsiyum içeren arasındaki etkileşim konusunda henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI :
 
GEBELİK KATEGORİSİ B’dir. Hamile kadınlar üzerinde yeterli araştırmalar tamamlanmadığından ancak çok gerekli ise verilmelidir. Seftriakson düşük konsantrasyonda bile anne sütüne geçebildiğinden, emziren annelerin uyarılması gerekmektedir.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ :
 
Araç ve makine kullanımını etkilediğine dair herhangi bir veri yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Seftriakson genellikle iyi tolere edilen bir antibiyotiktir. Seftriakson kullanımı ile ortaya çıkabilecek belli başlı yan etkiler şunlardır:
 
Gastrointestinal: Diyare, daha ender olarak bulantı ve kusma, stomatit, glossitt.
 
Hematolojik: Eozinofili, trombositoz, lökopeni, daha ender olarak anemi, nötropeni, lenfopeni, trombositopeni ve protrombin zamanında uzama.
 
Deri reaksiyonları: Deri döküntüsü, prürit.
 
Diğer: Baş ağrısı, baş dönmesi, karaciğer enzimlerinde hafif bir artma, monoliasis, vaginitis, serum kreatinin de artma, çok ender olarak psödomembranöz kolit, anaflaktik ve anaflaktoid reaksiyonlar.
 
İ.M. enjeksiyonlar lidokain içeren çözeltilerle yapılmalıdır. Lidokain’in kullanılmaması halinde İ.M. enjeksiyonlar ağrı yapabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.