Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka DETRUSITOL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BD07
ATC Açıklaması Tolterodin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu İthal Edilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Gönüllülere verilen en yüksek tolterodin L-tartaratın dozu 12.8 mg olup tek doz olarak verilmiştir. En ciddi yan etkiler, akomodasyon bozuklukları ve idrar yapma zorluğu olmuştur.

 

Tolterodin ile doz aşımı durumunda, gastrik lavaj yapılmalı ve aktif kömür verilmelidir.

Semptomlar aşağıda açıklandığı şekilde tedavi edilir;

 • Ciddi santral antikolinerjik etkiler (örneğin; halüsinasyonlar, şiddetli eksitasyon): Fizostigmin verilir.
 • Konvülsiyon veya belirgin eksitasyon: Benzodiazepinler uygulanır.
 • Solunum yetmezliği: Suni solunum uygulanır.
 • Taşikardi: Beta-blokörler ile tedavi edilir.
 • İdrar retansiyonu: Üriner kateterizasyon ile tedavi edilir.
 • Midriyazis: Pilokarpin göz damlası damlatılır ve/veya hasta karanlık bir odaya alınır.

Dört günden uzun süre 8 mg çabuk salımlı DETRUSITOL kullanıldığında (çabuk salımlı formülasyonda tavsiye edilen günlük dozun iki katı ve uzun etkili kapsül formülasyonunda oluşan pikin üç katına eşdeğer), QT aralığında uzama görülmüştür. DETRUSITOL doz aşımında, QT uzamasının tedavisi için standart destekleyici tedaviler uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Acil idrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi semptomlar ile kendini gösteren hiperaktif mesanenin tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Tolterodin; kompetitif ve spesifik bir muskarinik reseptör antagonisti olup, in vivo olarak tükrük bezinden çok mesaneye yönelik seçicilik göstermektedir.

Tolterodin metobolitlerinden bir tanesi (5-hidroksimetil türevi), tolterodine benzer bir farmakolojik profile sahiptir. Bu metabolit, tolterodinin terapötik etkisine önemli derecede katkıda bulunmaktadır.

Tedavinin etkisi 4 hafta içerisinde başlar.

Farmakokinetik Özellikler

Tolterodin hızla absorbe olur. Tolterodin ve 5-hidroksimetil metaboliti, doz alımından 1-3 saat sonra maksimum serum konsantrasyonlarına ulaşır. Tolterodin ve metabolitinin ortalama pik serum konsantrasyonları 1 mg’dan 4 mg’a varan doz aralığında doza bağlı olarak artar. Tolterodin başlıca, polimorfik enzim olan CYP2D6 tarafından farmakolojik olarak aktif 5-hidroksimetil metabolitine dönüştürülür. Tolterodinin sistemik serum klerensi yaklaşık 30 lt/saat ve terminal yarılanma ömrü 2-3 saattir.

5-hidroksimetil metabolitinin yarılanma ömrü 3-4 saattir. Sabit durum konsantrasyonlarına 2 gün içinde ulaşılır. Tolterodin yüksek oranda plazma proteinlerine bağlanır. 5-hidroksimetil metabolitinin plazma proteinlerine bağlanma oranı ise düşüktür.

Gıdalarla birlikte alındığında tolterodin düzeyleri artsa da, serbest tolterodin ve aktif 5-hidroksimetil metabolitinin metabolizasyonu etkilenmez.

Tolterodin başlıca idrar yolu (%77) ve feçes (%17) ile atılır.

Dozun %1’inden daha azı değişikliğe uğramadan ve yaklaşık %4’ü 5-hidroksimetil metaboliti olarak vücuttan atılır. Karboksillenmiş metaboliti yaklaşık %51 ve dealkillenmiş metaboliti yaklaşık %29 oranında idrarda bulunur.

Farmasötik Şekli

FİLM KAPLI TABLET

Formülü

Her bir film kaplı tablet; tolterodin L-tartarat 2 mg, ayrıca titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Makrolid antibiyotikleri (örneğin; eritromisin ve klaritromisin), antifungal ajanlar (örneğin; ketokonazol ve itrakonazol) ve antiproteazlar gibi güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin sistemik uygulaması sırasında kombine kullanım, zayıf CYP2D6 metabolizatörlerinde tolterodin serum konsantrasyonlarının artmasına ve buna bağlı doz aşımı riskine neden olabileceğinden önerilmez (bkz. Uyarılar/Önlemler).

 

Antimuskarinik özelliklere sahip ilaçlar ile birlikte kullanıldığında terapötik etkililik ve advers etkiler daha belirginleşebilir. Buna karşılık, muskarinik reseptör agonistleri ile birlikte uygulandığında tolterodinin terapötik etkisi azalabilir.

 

DETRUSITOL, metoklopramid ve sisaprid gibi prokinetik ajanların etkisini azaltabilir.

 

Güçlü bir CYP2D6 inhibitörü olan fluoksetin ile kombine kullanım, tolterodin ile CYP2D6’ya bağımlı metaboliti 5-hidroksimetil tolterodin, eşdeğer etkinliğe sahip olduklarından, klinik olarak anlamlı bir etkileşmeye neden olmaz.

  

Klinik çalışmalar, varfarin ya da kombine oral kontraseptiflerle (etinil estradiol / levonorgestrel) ile herhangi bir etkileşimin olmadığını göstermiştir.

 

Klinik çalışmalar tolterodinin CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 veya 1A2’nin metabolik inhibitörü olmadığını göstermiştir. Bu sebeple, bu izoenzimler ile metabolize edilen ilaçların plazma düzeylerinde, tolterodin ile birlikte verildiğinde, artış beklenmez

Kontraendikasyonlar

Tolterodin aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:                     

 • Üriner retansiyon
 • Kontrol edilemeyen dar açılı glokom
 • Myastenia gravis
 • Tolterodin veya formülasyonunda bulunan yardımcı maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık
 • Ağır ülseratif kolit
 • Toksik megakolon
Kullanım Şekli Ve Dozu

Tavsiye edilen doz günde 2 defa 2 mg’dır. Ciddi yan etkilerin ortaya çıkması durumunda bu doz günde 2 defa 1 mg’a düşürülerek verilebilir.

 

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günde 2 defa 1 mg önerilmektedir.

Çocuklarda güvenliliği ve etkililiği henüz belirlenmemiştir. Bu nedenle, daha fazla bilgi elde edilene kadar DETRUSITOL çocuklar için tavsiye edilmemektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

DETRUSITOL 1 mg Film Kaplı Tablet:

1 mg tolterodin L-tartarat içeren 56 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda.

DETRUSITOL SR 4 mg Uzun Etkili Kapsül:

4 mg tolterodin L-tartarat içeren 28 kapsüllük blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

15.10.2001 - 111 / 8

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

DETRUSITOL 2 mg Film Kaplı Tablet:

2 mg tolterodin L-tartarat içeren 28 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Tolterodin aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanılmalıdır: 

 • İdrar retansiyonu riski taşıyan ciddi mesane ağzı obstrüksiyonu
 • Gastrointestinal obstrüktif bozukluklar, örneğin; pilorik stenozu
 •  Böbrek fonksiyon bozukluğu
 •  Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Otonomik nöropati
 • Hiatus hernisi
 • Gastrointestinal motilitenin azalması riski 

DETRUSITOL IR hemen salımlı tabletlerin QT aralığı üzerine etkisi ile ilgili yapılan bir çalışmada, günde 8 mg’ın (tedavi dozunun iki katı - supraterapötik doz) günde 4 mg’a (terapötik doz) göre QT aralığı üzerine etkisi daha fazladır ve bu etki CYP2D6 metabolizması düşük olanlarda yüksek olanlara göre daha belirgindir. Bu bulguların klinik olarak anlamlılığı belirgin değildir ve bireysel hasta risk faktörlerine ve mevcut hassasiyete bağlıdır.

                                                                                                       

QT uzaması için risk faktörü olan hastalarda DETRUSITOL dikkatli kullanılmalıdır:

 • Konjenital veya belgelenmiş edinsel QT uzaması olan hastalar
 • Hipokalemi, hipomagnezemi ve hipokalsemi gibi elektrolit bozuklukları
 • Bradikardi
 • Önceden var olan ilgili kardiyak hastalıklar (kardiyomiyopati, miyokard iskemisi, aritmi, konjestif kalp yetmezliği gibi)
 • QT aralığını uzattığı bilinen Sınıf IA (kinidin, prokainamid gibi) ve Sınıf III (amiodaron, sotalol gibi) antiaritmik ilaçlarla birlikte kullanım

 

Bu, özellikle güçlü CYP3A4 inhibitörleri alındığında da geçerlidir (bkz. Farmakodinamik özellikler).

 

DETRUSITOL SR’in güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle kombine kullanımı önerilmez (bkz. İlaç etkileşimleri ve diğer etkileşimler).

 

Tedavi başlatılmadan önce acil idrara çıkma dürtüsünün ve sıklığının organik nedenleri araştırılmalıdır.

 

Gebelerde Kullanımı

Klinik çalışmalara gebe kadınlar dahil edilmemiştir. Daha fazla bilgi elde edilene kadar gebe kadınlar tolterodin ile tedavi edilmemelidir.

 

Doğurganlık yaşındaki kadınlarda, tolterodin tedavisi ancak güvenli doğum kontrol yöntemlerinden biri kullanılıyorsa başlanmalıdır.

 

Emzirme Dönemi

İnsanlarda anne sütüne geçisi ile ilgili veri bulunmamaktadır. Emzirme döneminde tolterodin kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

DETRUSITOL, uyum (akomodasyon) bozukluğuna neden olabileceğinden ve reaksiyon süresini etkileyebileceğinden, araba ve makine kullanma yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Üretim Yeri

Pfizer Italia S.r.l., Ascoli Piceno, İTALYA

Yan Etkileri / Advers Etkiler

DETRUSITOL, ağız kuruluğu, dispepsi ve gözde kuruluk gibi hafif ila orta derecede antimuskarinik etkilere neden olabilir.

 

Aşağıda, klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyimi sırasında DETRUSITOL ile elde edilen veriler yer almaktadır. En yaygın olarak kaydedilen istenmeyen etki olan ağız kuruluğu, DETRUSITOL tabletler ile tedavi edilen hastaların %35’inde ve placebo ile tedavi edilenlerin % 10’unda görülmüştür. DETRUSITOL tabletler ile tedavi edilen hastaların %10.1’inde ve placebo ile tedavi edilenlerin %7.4’ünde görülen baş ağrısı da çok yaygın olarak bildirilmiştir.  

 

İstenmeyen etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın (1/10); yaygın (1/100, <1/10); yaygın olmayan ( 1/1.000, <1/100); seyrek (1/10.000, <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Yaygın:                    Bronşit

 

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Yaygın olmayan:      Başka bir şekilde açıklanamayan aşırı duyarlılık (alerjik reaksiyon)

Bilinmiyor:               Anafilaktik reaksiyon

 

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygın olmayan:      Sinirlilik

Bilinmiyor:               Konfüzyon, halüsinasyon, oryantasyon bozukluğu

 

Sinir sistemi bozuklukları:

Çok yaygın:            Baş ağrısı

Yaygın:                  Sersemlik, uyku hali, parestezi

Yaygın olmayan:      Hafıza bozuklukları

 

Göz bozuklukları:

Yaygın:                    Gözde kuruluk, görme bozukluğu (anormal akomodasyon)

 

Kulak ve iç kulak bozuklukları:

Yaygın:                    Vertigo

 

Kardiyak bozukluklar:

Yaygın:                  Palpitasyonlar

Yaygın olmayan:      Taşikardi, kalp yetmezliği, aritmi

 

Vasküler bozukluklar:

Bilinmiyor:               Deride kızarıklık

 

Gastrointestinal bozukluklar:

Çok yaygın:             Ağız kuruluğu

Yaygın:                    Dispepsi, konstipasyon, abdominal ağrı, gaz, kusma, diyare

Yaygın olmayan:    Gastroözofajiyal reflü

 

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Yaygın:                Kuru cilt

Bilinmiyor:               Anjiyoödem

 

Böbrek ve idrar bozuklukları:

Yaygın:                    Dizüri, üriner retansiyon

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Yaygın:                    Yorgunluk, göğüs ağrısı, periferal ödem

 

Araştırmalar:

Yaygın:                    Kilo artışı

 

Demans tedavisi için kolinesteraz inhibitörleri alan hastalarda tolterodin tedavisine başlandıktan sonra demans semptomlarının kötüleşme vakaları (konfüzyon, oryantasyon bozukluğu, delüzyon gibi) bildirilmiştir.

 

Pediyatrik popülasyon:

Toplam 710 pediyatrik hasta ile 12 haftadan uzun bir süre yürütülen iki randomize, plasebo kontrollü, çift kör pediyatrik faz III çalışmada, üriner bölge enfeksiyonları, diyare ve anormal davranışlı hastaların oranları tolterodin ile tedavi edilen hastalarda plasebodan daha yüksek bulunmuştur (üriner bölge enfeksiyonu: tolteradin %6.8, plasebo %3.6; diyare: tolterodin %3.3, plasebo %0.9; anormal davranış: tolterodin % 1.6, plasebo %0.4 ) (bkz. Farmakodinamik özellikler).

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.