Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka DIAZOMID
Etken Madde Kodu SGKERU-ASETAZOLAMID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu S01EC01
ATC Açıklaması Asetazolamid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02357
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,73 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,23 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Asetazolamidin bilinen spesifik antidotu yoktur. Elektrolit dengesizliği, asidoz gelişmesi ve merkezi sinir sistemi etkilerinin ortaya çıkması beklenebilir. Serum elektrolit düzeyleri (özellikle potasyum) ve kan pH düzeyi izlenmelidir.
 
Elektrolit ve pH dengesini düzeltmek için destekleyici önlemler almak gerekir. Asidoz genellikle bikarbonat uygulamasıyla düzeltilebilir.
Yüksek eritrosit içi dağılım ve plazma proteinlere bağlanma düzeyine rağmen, asetazolamid diyaliz edilebilir. Bu, özellikle böbrek yetmezliğinin mevcut olduğu doz aşımı vakalarında önem taşır.
Endikasyonlar
Diazomid, açık açı veya sekonder glokomun tedavisinde kullanılır.
 
Akut konjestif glokomun preoperatif evresinde, konjestif kalp yetmezliği ve ilaçlarla oluşan sekonder ödemin tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte, epilepsi tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte yardımcı olarak ve akut yükseklik hastalığında semptomların önlenmesi ve iyileştirilmesinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Asetazolamid, potent bir karbonik anhidraz inhibitörüdür. Asetazolamid civalı bir diüretik değildir; bakteriyostatik sülfonamidlerden tamamen ayrı bir kimyasal yapıya ve farmakolojik etkinliğe sahip olan bakteriyostatik olmayan bir sülfonamiddir.

 

Asetazolamid, karbon dioksidin hidrasyonu ve karbonik asidin dehidrasyonunu içeren geri dönüşümlü reaksiyonu katalize eden enzim olan karbonik anhidraz üzerinde spesifik olarak etkili olan enzim inhibitörüdür. Gözde bu inhibitör etki göz içi sıvısının oluşumunu azaltarak, göz içi basıncını düşürür.

 

Merkezi sinir sitemindeki karbonik anhidraz inhibisyonunun merkezi sinir sistemi nöronlarından anormal, paroksismal, aşırı deşarjı geciktirdiği görülmüştür. Buna bağlı olarak asetazolamid merkezi sinir sitemindeki bazı  fonksiyon bozukluklarının (epilepsi gibi) tedavisinde yardımcı olarak işlev görür. 

Asetazolamidin diüretik etkisi, böbreklerdeki karbondioksit hidrasyonu ve karbonik asit dehidrasyonunu içeren geri dönüşümlü reaksiyon üzerindeki etkisine bağlıdır. Bu yolla, bikarbonat iyonu, sodyum, su ve potasyumu beraberinde taşıyarak böbreklerden atılır.

Farmakokinetik Özellikler

Asetazolamid, sindirim sisteminden oldukça hızlı emilir; doruk plazma konsantrasyonlarına ağızdan alındıktan 2 saat sonra ulaşılır. Plazma yarılanma ömrünün 3- 6 saat arasında olduğu tahmin edilmektedir. Karbonik anhidraza sıkıca bağlıdır ve bu enzimi içeren dokularda, özellikle alyuvarlar ve böbrek korteksinde, yüksek konsantrasyonlarda bulunur. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. İdrarla değişmeden atılır ve anne sütüne geçer.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablette:

 

Asetazolamid           250 mg

 

(Boyar madde olarak tartrazin içerir.)

İlaç Etkileşmeleri
 • Asetilsalisilik asit ile asetazolamidin birlikte kullanımı, ciddi asidoza  neden olabilir ve MSS toksisitesi riski artar (bkz. “Uyarılar/Önlemler”).
 • Asetazolamid fenitoin düzeylerini yükseltir ve kronik fenitoin tedavisi uygulanan hastalarda, antiepileptiğe bağlı osteomalazi oluşma riskini artırır.
 • Primidon ve metabolitlerinin serum konsantrasyonlarını düşürerek, antikonvülzan etkiyi azaltabilir.
 • Olası aditif etkiler nedeniyle, diğer karbonik anhidraz inhibitörleriyle kombinasyon halinde kullanımı önerilmez.
 • Asetazolamid diğer folik asit antagonistlerinin etkilerini artırabilir.
 • Asetazolamid kan glukoz düzeylerinde yükselme veya düşmeye neden olabileceğinden, antidiyabetik ilaç kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 • Asetazolamid amfetamin ve kinidinin idrarla atılımını azalttığından etkilerini artırabilir.
 • Asetazolamid metenaminin üriner antiseptik etkisini önleyebilir.
 • Asetazolamid lityum atılımını artırır ve lityum düzeyi azalabilir.
 • Asetazolamid ile sodyum bikarbonatın birlikte kullanılması, böbrek taşı oluşumu riskini artırır.
Asetazolamid siklosporin düzeylerini yükseltebilir.
Kontraendikasyonlar
Diazomid aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
 • Asetazolamide ya da ilaç içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlılık hikayesi olanlarda. Bir sülfonamid türevi olduğundan, asetazolamid, sülfonamid ve diğer sülfonamid türevleri arasında, çapraz duyarlılık reaksiyonları görülebilir.
 • Serum sodyum ve/veya potasyum düzeylerinin düştüğü durumlarda, belirgin böbrek, karaciğer hastalığı ve fonksiyon bozukluğu vakalarında, böbrek üstü bezi yetmezliğinde ve hiperkloremik asidozda.
 • Hepatik ansefalopati gelişme riski nedeniyle, sirozlu hastalarda ( Child Pugh C)
Kronik non-konjestif kapalı açı glokomu olan hastalarda uzun süreli asetazolamid kullanımı, açının organik olarak kapanmasına yol açarken göz içi basıncının düşmesiyle glokomdaki kötüleşmeyi maskeleyebileceğinden, kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Glokomda:
Yetişkinlerde açık açı glokomda ek tedavi olarak günde 1-4 defa 250 mg’lık 1 tablet verilir. Sekonder glokomlu ve akut kapalı açı glokomlu erişkinlere ameliyattan önce her 4 saatte bir 1 tablet verilir. Bazı akut glokom vakalarında 500 mg'lık başlangıç dozunu takiben her 4 saatte bir 125-250 mg verilir. 1000 mg/gün’ü aşan dozların fazladan bir etki sağlamadığı görülmüştür.
 
Epilepside:
Yetişkinlerde çeşitli epilepsi formlarının tedavisinde günlük 250 mg ila 1000 mg’lık dozlarda kullanılır.
Yetişkinlerde diğer antikonvülzanlarla  birlikte verildiğinde başlangıç dozu günde 250 mg'lık 1 tablettir. Bazı hastalar daha düşük dozlara cevap verdikleri halde, optimum günlük doz 375 mg -1000 mg arasındadır.
Ek tedavi olarak çocuklara günde kg başına 8-30 mg, bölünmüş dozlar halinde (1-4 defada) verilir. Çocuklarda toplam günlük doz 750 mg’ı aşmamalıdır.
 
Konjestif kalp yetmezliği ya da ilaçlara bağlı olarak oluşan sekonder ödemde:
Olağan diürez dozu 250-375 mg dır (1-1,5  tablet). Ya günde bir kez ya da gün aşırı verilir; etkinin sürekli olması için aralıklı tedavi önerilir.
Konjestif kalp yetmezliğinde kısa süreli kullanılmalı, asidoz ve elektrolit düzeyleri çok iyi takip edilmelidir.
 
Akut yükseklik hastalığında:
Günlük doz 500-1000 mg'dır (2- 4 tablet).
Kurtarma ya da askeri operasyonlarda olduğu gibi süratli bir tırmanış söz konusuysa günde 1 g kullanılması önerilir. Tedaviye tercihan 24-48 saat önce başlanmalı, tırmanış sırasında ve zirveye ulaştıktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir.
Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştiriliyorsa, ve asetazolamid kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacın kullanımı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
25°C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
 •  Bütün sülfonamid türevleriyle görülebilen aşağıdaki advers reaksiyonlar asetazolamidle de ortaya çıkabilir: Anaflaksi, ateş, döküntü (eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz dahil), kristalüri, böbrek taşı, kemik iliği depresyonu, trombositopenik purpura, hemolitik anemi, lökopeni, pansitopeni ve agranülositoz. Böylesi bir reaksiyon saptandığında ilaç kesilmeli ve uygun bir tedavi uygulanmaya başlanmalıdır.
 • Asetazolamidle tedavi edilen hastalarda kan glukozunda yükselmeler ve düşüşler görülmüştür.
 • Asidoz gelişme riski olan ya da diabetes mellituslu hastalara asetazolamid verilirken dikkatli olunmalıdır; yaşlılarda ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ciddi metabolik asidoz ortaya çıkabilir. Uzun süreli tedavi sırasında periyodik olarak plazma elektrolitleri ve kan sayımı kontrol edilmeli ve hastalar herhangi bir olağandışı deri döküntüsünü bildirmeleri konusunda uyarılmalıdırlar.
 • Dozun artırılması diürezi artırmaz, ancak sersemlik ve/veya parestezi oluşma insidansını artırabilir.
 • Alveoler ventilasyonunun bozulmuş olma olasılığı olan pulmoner tıkanması ya da amfizemi olan hastalarda, asetazolamid, asidozu ağırlaştırabileceğinden dikkatle uygulanmalıdır.
 • Dağ tırmanışları sırasında, akut dağ hastalığını önlemek amacıyla kademeli bir tırmanış gerçekleştirilmelidir. Eğer hızlı bir tırmanış gerçekleştiriliyorsa, ve asetazolamid kullanılıyorsa, yüksek irtifa akciğer ödemi ya da yüksek irtifa beyin ödemi gibi yüksek irtifa hastalığının ağır formlarının ortaya çıkması halinde, bu ilacın kullanımı hemen aşağıya inilmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
 • Eş zamanlı olarak yüksek dozda aspirin kullanan hastalarda asetazolamid uygulanırken dikkatli olunmalıdır, çünkü anoreksi, taşipne, letarji, metabolik asidoz, koma ve ölüm vakaları bildirilmiştir.
 • Asetazolamid idrardaki kristallerin düzeyinde artışa yol açabilir.
 • Asetazolamid teofilinin HPLC yöntemiyle ölçümünde hatalı sonuç alınmasına yol açar.
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
Gebelikte:
Gebelik kategorisi: C
Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi-kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
Asetazolamid gebelerde ancak, olası yararın, fötusla ilgili olası risklerden daha baskın olduğu durumlarda kullanılabilir.
 
Laktasyonda:
Asetazolamid anne sütüne geçtiğinden anne sütü alan bebeklerde ciddi advers etki oluşturma potansiyeli bulunur; ilacın annenin tedavisindeki önemi ve bebek için potansiyel riski göz önünde bulundurularak, ya emzirmeye ya da ilacın kullanımına son verilmelidir.
 
Araç ve makina kullanmaya etkisi:
Dikkat isteyen işlerde çalışan hastaların asetazolamid kullanırken uyarılmaları gerekir
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Bir bütün olarak vücut: Baş ağrısı, ateş, susuzluk, halsizlik, bitkinlik, yüz kızarması, çocuklarda büyüme geriliği, gevşek paralizi, anaflaksi.
 
Sindirimle ilgili: Mide bulantısı, kusma, diyare gibi gastrointestinal rahatsızlıklar.
 
Hematolojik/Lenfatik: Aplastik anemi, agranülositoz, lökopeni, trombositopeni, trombositopenik purpura, gibi kan diskrazileri ve melena.
 
Hepato-biliyer hastalıklar: Anormal karaciğer fonksiyonları, kolestatik sarılık, karaciğer yetmezliği, fulminan hepatik nekroz.
 
Metabolik/Beslenmeyle ilgili: Metabolik asidoz, hipokalemi, hiponatremi dahil elektrolit dengesizliği, uzun süreli fenitoin tedavisiyle osteomalazi, iştah kaybı, tad değişikliği, hiperglisemi, hipoglisemi.
 
Sinirsel: Uyuşukluk, parestezi (ekstremitelerde ve yüzde uyuşma ve karıncalanma dahil), depresyon, heyecan, ataksi, konfüzyon, konvülziyon, baş dönmesi.
 
Deri: Ürtiker, ışığa duyarlılık, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz dahil alerjik deri reaksiyonları.
 
Özel duyular: İşitme bozuklukları, tinnitus, geçici miyopi
 
Ürogenital: Kristalüri, uzun süreli tedaviyle artmış böbrek taşı riski, hematüri, glikozüri, böbrek yetmezliği, poliüri.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.