Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma ORNA İlaç Tekstil Kimyevi Mad. San. ve Dış Tic. Ltd.
Marka DOBUTAMINE
Etken Madde Kodu SGKEYC-DOBUTAMIN HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu C01CA07
ATC Açıklaması Dobutamin
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A09423
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,84 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,46 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,75 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E369A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı ender olarak bildirilmiştir. Toksite semptomları; anoreksi, bulantı, kusma, tremor, anksiyete, çarpıntı, baş ağrısı, nefes daralması, halsizlik ve angina ve spesifik olmayan göğüs ağrısıdır. Dobutaminin pozitif inontropik ve kronotropik etkileri hipertansiyon, taşiaritmi, miyokard iskemisi ve ventriküler fibrilasyona neden olabilir. Hipotansiyon vazodilatasyon nedeni ile gelişebilir. Dobutamin hidroklorürün etki süresi genellikle kısadır (yarılanma ömrü yaklaşık 2 dakika). Hastanın koşulları stabilize olana kadar dobutamin geçici olarak kesilir. Hasta monitörize edilmeli ve uygun resusitasyon önlemleri hemen alınmalıdır. Zorlu diürez, periton diyalizi, hemodiyaliz veya kömür hemoperfüzyonun yararı gösterilmemiştir. Yutulduğu takdirde, ağız ve gastrointestinal kanaldan beklenmedik şekilde emilim oluşabilir.

Endikasyonlar

Dobutamin hidroklorür sempatomimetik bir ajandır ve kalbin β1 –adrenerjik reseptörlerini stimüle ederek kalp üzerinde belirgin bir inotropik etki yaratır ve kardiyak kontraktilite ve atım volümü artar. Kardiyak dekompesasyonlu hastaların kısa süreli tedavisinde kullanılır.

Araştırma halindeki kullanımı: Sepsisin miyokard disfonksiyonunda pozitif inotropik ajan olarak kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Dobutamin etki mekanizması karmaşık olan selektif bir b-adrenerjik agonistidir.
b-adrenerjik etkilerinin adenil siklaz aktivitesi stimülasyonu sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. Terapötik dozlarda, dobutaminin ayrıca hafif b2- ve a1- adrenerjik reseptör agonist etkileri de vardır ve bunlar göreceli olarak dengede olup sistemik damarsal yapıda minimal net bir direkt etki oluştururlar. Dobutamin endojen norepinefrinin salınımına neden olmaz. Dobutaminin terapötik dozlarının başlıca etkisi kardiyak stimülasyondur. İlacın miyokardiyum üzerindeki pozitif inotropik etkisi temel olarak b1 – adrenerjik stimülasyon yolu ile oluşuyorsa da, deneysel veriler a1-adrenerjik etkilerinin de bu konuda rol oynadığını ve bu a1-adrenerjik etkinin temel olarak ilacın (-)-steroizomeri üzerinden olduğunu göstermektedir.
Dobutaminin b1 – adrenerjik etkileri miyokard üzerinde pozitif bir inotropik etki göstererek artmış miyokardiyak kontraktilite ve atım volümüne bağlı olarak kardiyak verimde bir artışa neden olur. Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda artmış olan sol ventrikül dolum basıncı azalır. Terapötik dozlarda, dobutamin periferik dirençte bir azalmaya neden olur, bununla beraber sistolik kan basıncı ve nabız basıncı değişmeden kalır veya iyileşen kardiyak outputa bağlı olarak yükselebilir. Genelde kullanılan dozlarda, kalp hızı genellikle önemli ölçüde değişmez. Koroner kan akımı ve miyokardiyal oksijen tüketimi artan miyokardiyal kontraktiliteye bağlı olarak genellikle artar.
Dobutamin atriyoventriküler iletiyi kolaylaştırır ve intraventriküler iletide bir kısalmaya neden olur veya önemli derecede bir değişiklik yapmaz. Dobutaminin kardiyak aritmi oluşturabilme eğilimi, dopaminden daha azdır ve izoproterenol ve diğer katekolaminlerden çok daha düşüktür. Eğer başlangıçta artmışsa, pulmoner vasküler direnç azalabilir ve ortalama pulmoner arter basıncı azalır veya değişmeden kalır. Dobutamin dopaminerjik reseptörleri etkilemediği görülmektedir ve renal veya mezanterik vazodilatasyona neden olmaz, ancak artmış kardiyak verime bağlı olarak idrar akımı artar.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim
I.V. uygulama sonrası dobutamin etkisinin başlaması 2 dakika içinde gerçekleşir. İlacın doruk plazma konsantrasyonları ve doruk etkileri I.V. infüzyonun başlamasından 10 dakika sonra görülür. İnfüzyon kesildikten kısa bir süre sonra ilacın etkileri kaybolur.
Dağılım
Dobutaminin plasentaya veya süte geçip geçmediği bilinmemektedir.
Metabolizma
Dobutaminin plazma yarılanma ömrü 2 dakikadır. Dobutamin karaciğer ve diğer dokularda katekol-O-metiltransferaz ile inaktif bir bileşik olan 3-O-metildobutamine metabolize olur ve glukronik asit ile konjuge edilir.  
Atılım
Dobutamin konjugatları ve 3-O-metildobutamin başlıca idrarla ve az miktarda da feçesle atılır.
Farmasötik Şekli

Konsantre IV Enjektabl Solüsyon içeren Flakon  

Formülü

20 ml’lik bir flakon, 250 mg dobutamine eşdeğer dobutamin hidroklorür, 4.4 mg sodyum metabisülfit ve enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Etkinin artması : Deneysel çalışmalarda halotan veya siklopropan gibi genel anestetikler ile normal dozda verilen dobutamin ventriküler aritmi oluşturmuştur. Bretilyum dobutaminin etkisini arttırabilir.   Selektif olmayan beta-blokerler hipertansif etkiyi arttırabilir; birlikte kullanılmamalıdır. Kokain malign aritmilere yol açabilir. Guanetidin, MAO inhibitörleri, metildopa, rezerpin ve trisiklik antidepresanlar sempatomimetiklere olan pressör cevabı arttırabilir. 
Etkinin azalması :b-adrenerjik blokerler dobutaminin etkisinin azaltabilir ve ciddi hipotansiyon riskini arttırabilir. 
Ekokardiyografi için dobutamine dipridamol ilave edilmesi ciddi hipotansiyona neden olabilir. Koroner kalp hastalığı şüphesi olan hastalarda ikisi birlikte kullanılmamalıdır.
 
Geçimsizlikleri
Dobutamin hidroklorürün alkalen solüsyonlarıyla geçimsiz olduğu bildirilmiştir. % 5 Sodyum bikarbonat veya aminofilin, furosemid gibi diğer kuvvetli alkalen solüsyonlarıyla karıştırılmamalıdır. Olası fiziksel geçimsizlikleri nedeniyle, dobutamin hidroklorür aynı solüsyonlarda bulunan diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Heparin, sefazolin, penisilin ile geçimsizdir.
Dobutamin bisülfit veya alkol içeren seyrelticiler veya diğer ilaçlar ile beraber kullanılmamalıdır.
Kontraendikasyonlar

Dobutamin veya sülfitlere bilinen hassasiyeti olan veya hassasiyeti olabileceği düşünülen hastalarda; kardiyak tamponat, valvular aort stenozu veya idyopatik hipertrofik subaortik stenoz gibi ventriküler dolumu veya çıkışı veya her ikisini birden etkileyen belirgin mekanik obstrüksiyon varlığında; volüm replasmanı ile düzeltilmemiş hipovolemili hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Dobutamin hidroklorür akış hızının kontrol edilebilmesi için yalnız bir infüzyon pompası veya diğer bir araç kullanılarak IV infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
Dobutamin hidroklorür aşağıdaki IV infüzyon solüsyonları ile son hacmi enaz 50 ml olacak şekilde seyreltilmelidir:
Sodyum klorür intravenöz infüzyon BP veya % 5 Dektroz intravenöz infüzyon BP.
Eğer 250 ml veya 500 ml’ye seyreltilecekse, seyreltme aşağıdaki konsantrasyonları elde edecek şekilde yapılmalıdır:
250 ml’ye seyreltilmiş solüsyon 1000 mikrogram/ml dobutamin içermeli,
500 ml’ye seyreltilmiş solüsyon 500 mikrogram/ml dobutamin içermeli,
1000 ml’ye seyreltilmiş solüsyon 250 mikrogram/ml dobutamin içermelidir.
Aseptik şartlarda hazırlanan ve buzdolabında muhafaza edilen seyreltilmiş solüsyon 24 saat içinde kullanılmalıdır.
 
Uygulama
Uygulanacak olan dobutamin konsantrasyonu her hastanın sıvı gereksinimlerine göre değişir. Sıvı kısıtlaması uygulanan hastalarda 5000 mikrogram/ml konsantrasyonlar kullanılmıştır ancak bu konsantrasyon aşılmamalıdır. Yüksek dobutamin konsantrasyonlarında doğru dozun verildiğinden emin olunabilmesi için yalnız bir infüzyon pompası ile verilmelidir. Dobutaminin kısa yarılanma ömrü nedeniyle sürekli intravenöz infüzyon şeklinde verilebilir. Dobutamin intravenöz bir iğne veya kateter yolu ile intravenöz olarak uygulanmalıdır. Akım hızını dakikada damla cinsinden izlemek için intravenöz bir pompa veya benzeri bir alet kullanılabilir.
 
Erişkinler
Genellikle kullanılan doz 2.5 - 10 mikrogram/kg/dakikadır, ama bu doz hastanın kalp hızına, kan basıncına, kardiyak output ve idrar çıkışına göre ayarlanmalıdır. 40 mikrogram/kg/dakikaya kadar dozlara gerek duyulabilir, ama bu ender görülür. Dobutamin infüzyonları etkinliğinde bir azalma olmadan 72 saate kadar verilebilir. Dobutamin tedavisinin yavaş yavaş kesilmesi önerilmektedir.
 
Dobutamin 10 mikrogram/kg/dakikanın altında verildiğinde doza bağlı olan yan etkiler ender olarak görülür. 40 mikrogram/kg/dakika kadar yüksek dozlar belirgin advers etki olmadan verildiği saptanmıştır.
Çocuklar
Dobutaminin çocuklarda güvenirliği ve etkinliği gösterilmemiştir. 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
--
Saklama Koşulları

Açılmamış flakon 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. İntravenöz kullanımı için seyreltilmiş solüsyonlar, aseptik şartlarda hazırlanıp buzdolabında muhafaza edildiğinde 24 saat stabildir. Dobutamin HCl solüsyonlarının rengi zamanla pembeye dönüşebilir. Bu renk değişimi ilacın hafifçe oksitlenmesine bağlıdır. Ancak, önerilen saklama süresi içerisinde ilacın etkisi kaybolmaz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Dobutamine DBL 250mg/ 20 ml Konsantre IV Enjektabl Solüsyon İçeren 1 flakonluk ambalajda.

Uyarılar/Önlemler
Uyarılar
Kalp hızında kan basıncında beklenmedik bir yükselme olur veya bir aritmi ortaya çıkarsa dobutamin dozu azaltılmalı veya tedaviye geçici olarak ara verilmelidir.
 
Dobutamin ventriküler ektopik aktiviteyi çökeltebilir veya arttırabilir, ender olarak ventriküler taşikardi veya fibrilasyona neden olabilir. Dobutamin atrioventriküler iletiyi arttırdığından, atrial çarpıntı veya fibrilasyonu olan hastalarda hızlı ventriküler cevabı görülebilir, bu nedenle dobutamin uygulamadan önce dijitalize edilmelidirler.
 
Akut miyokard enfarktüsü sonrası dobutamin kullanımında deneyimler sınırlıdır. Dobutamin kalp hızında önemli derecede artışa veya arteriel basınçta aşırı bir artışa neden olabileceğinden ve bunun da miyokard iskemisini arttıracağı veya uzatacağı, anjinal ağrılara ve ST segmenti yükselmesine neden olabileceğinden dolayı miyokard enfarktüsü sonrası dikkatli olunmalıdır.
 
Dobutamin ventriküler dolum veya çıkışı veya her ikisini birden etkileyen mekanik obstruksiyonu olan hastalarda hemodinamiği düzeltmez. Kardiyak tamponat, valvular aort stenozu veya idiopatik hipertrofik subaortik stenozda olduğu gibi ventriküler uyumun belirgin derecede azaldığı hastalarda inotropik cevap yetersiz olabilir (bkz. “Kontrendikasyonlar”).
 
Beta bloker ilaçlarla tedavi edilen hastalarda önemsiz vazokonstrüksiyonlar gözlenmiştir. Bu, b blokerler ile bloke edilmiş olan kardiyak b1 reseptörleri stimüle eden dobutaminin inotropik etkisine bağlı gelişebilir. Tersine, alfa adrenerjik blokaj b1 ve b2  etkileri daha açık hale getirerek taşikardi ve vazodilatasyona neden olabilir.
İlerlemiş kalp yetmezliği olan hastalarda, sürekli infüzyon şeklinde verilen dobutamin kısıtlı fayda sağlar ve hastanın yaşam süresini / kalitesini etkileyebilir.
Yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.
Önlemler
Dobutamin uygulanmadan önce hipovolemi uygun bir volüm genişleticisi ile düzeltilmelidir. (bkz. “Kontrendikasyonlar”). EKG, kan basıncı ve eğer mümkünse kardiyak output ve pulmoner wedge basınç monitörize edilmelidir.
 
Diğer b2 agonist aktivitesi olan ilaçlar gibi dobutamin de serum potasyum düzeylerinde hafif bir düşmeye neden olabilir ve ender olarak hipokalemi gelişebilir. Dobutamin tedavisi sırasında serum potasyum düzeyleri izlenmelidir.
 
Dobutamin uygulanırken kalp hızı ve ritmi, arteriyel kan basıncı ve infüzyon hızı dikkatle izlenmelidir. Tedaviye başlarken sabit bir cevap oluşana kadar elektrokardiyografik monitorizasyon önerilir.
 
Dobutamin kardiyojenik şok sonrası görülen ciddi hipotansiyonlarda (ortalama arteriyel basınç 70mm Hg’nın altında) dikkatle kullanılmalıdır. Kan basıncı hızla düşerse dozun azaltılması veya infüzyonun durdurulması, tipik olarak başlangıçtaki kan basıncı değerlerine dönüşle sonuçlanır. Ender olarak girişime gerek duyulabilir ve geriye dönüş hemen olmayabilir.
 
Dobutamin uygulaması sırasında yeterli ventriküler dolum basıncı ve kardiyak outputa rağmen arteriyel kan basıncı düşük kalırsa veya dereceli olarak düşmeye devam ederse, noradrenalin veya dopamin gibi periferik vazokonstrüktör bir ajan verilmesi düşünülebilir.
 
Dobutamine DBL formülünde sodyum metabisülfit içerir. Bu bazı duyarlı kişilerde anaflaksi ve hayatı tehdit eden veya daha az şiddetli astmatik epizodlar da dahil olmak üzere allerjik reaksiyonlara neden olabilir. 
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı
Gebelik kategorisi B’dir.  Dobutaminin gebelikte güvenli kullanımı gösterilmemiştir. Dobutaminin olası faydaları potansiyel riskinden daha fazla olmadığı sürece gebe kadınlarda kullanılmamalıdır.
Dobutaminin plasentaya ve süte geçip geçmediği bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Başlıca advers etkileri ektopik kalp atımları, kalp hızında artış, angina, göğüs ağrısı, palpitasyon ve kan basıncında yükselmedir. Tüm bu kardiyovasküler etkiler doza bağımlıdır ve görüldüklerinde doz azaltılmalı veya geçici olarak kesilmelidir. Dobutamin ender olarak ventriküler taşikardiye neden olur.
Daha az rastlanan diğer advers etkiler şunlardır;
Merkezi sinir sistemi: ateş, baş ağrısı ve parestezi.
Endokrin ve metabolik: Diğer katekolaminlerde olduğu gibi, serum potasyum düzeylerinde düşme de söz konusudur, çok ender olarak hipokalemik değerlere iner.
Gastrointestinal: Bulantı, kusma.
Hematolojik: Çok ender olarak trombositopeni.
Lokal: Bazen IV infüzyon yerinde flebit görülür. Dobutaminin yanlışlıkla subkutan infiltrasyonu lokal iskemi olmaksızın lokal enflamatuar değişiklikler ve lokal ağrıya neden olur; ender olarak dermal nekroz da bildirilmiştir.
Diğer: Karıncalanma hissi, dispne, ve hafif bacak krampları. Dobutamin IV infüzyonu sırasında saçlı deride kaşıntı ve döküntü, eozinofili ve bronkospazm gibi aşırı duyarlılık ile ilişkili diğer reaksiyonlar da bildirilmiştir.
72 saate kadar yapılan infüzyonlarda daha kısa olan infüzyonlardan farklı advers etkiler görülmemiştir. 72 saat veya daha fazla sürekli dobutamin infüzyonlarında kısmi tolerans gelişimi bulguları vardır bu nedenle aynı etkinin elde edilmesi için daha yüksek dozlar gerekebilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.