Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka DOENZA
Etken Madde Kodu SGKEYJ-DONEPEZIL HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06DA02
ATC Açıklaması Donepezil
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A08926
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 42,22 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 37,69 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 23,7 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E332A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetersizlik donepezil hidroklorür klirensini etkilemediği için renal yetersizliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir.
Karaciğer Yetmezliği
Hafiften orta dereceye hepatik yetersizliği olan hastalarda yararlanımda muhtemel bir artış ihtimali olması nedeniyle doz bireysel tolerans göz önüne alınarak ayarlanmalıdır. Şiddetli hepatik yetersizliği olan hastalarla ilgili bilgi bulunmamaktadır.
Doz Aşımı
Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı şiddetli mide bulantısı, kusma, tükrük salgılama, terleme, bradikardi, hipotansiyon, solunum güçlüğü, kollaps ve konvülsiyonlarla karakterize edilen kolinerjik krizle sonuçlanabilir. Kas güçsüzlüğünde artma ihtimali bulunmaktadır ve solunum kasları da dahilse ölümle sonuçlanabilir.
Tüm dozaşımı vakalarında olduğu gibi genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Atropin gibi üçüncül antikolinerjikler donepezil dozaşımında antidot olarak kullanılabilirler. Etki noktasına kadar titre edilmiş atropin sülfatın intravenöz yolla verilmesi önerilir: başlangıç dozu olarak 1.0-2.0 mg IV uygulanmalı ve tedavinin devamında uygulanacak dozlar klinik cevaba göre ayarlanmalıdır. Glikopirolat gibi dördüncül antikolinerjiklerle birlikte alındığında diğer kolinomimetiklerle kan basıncında ve kalp hızında atipik cevaplar bildirilmiştir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinin diyalizle (hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon) uzaklaştırılabilmesinin mümkün olup olmadığı bilinmemektedir.
Endikasyonlar

Doenza, hafiften orta dereceye Alzheimer tipi demansı olan hastaların semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Donepezil hidroklorür, beyindeki başlıca kolinesteraz olan asetilkolinesterazın spesifik ve reversibl bir inhibitörüdür. Donepezil hidroklorür söz konusu enzimin, esas olarak santral sinir sisteminin dışında bulunan bir enzim olan butirilkolinesteraza kıyasla 1000 kat daha kuvvetli bir inhibitörüdür.
 
Donepezil hidroklorürün gerçekleştirdiği alyuvarlardaki asetilkolinesteraz (AChE) inhibisyonunun, kognitif fonksiyonun seçilmiş özelliklerini inceleyen hassas bir ölçek olan ADAS-cog’daki değişimlerle uyumlu olduğu gösterilmiştir. Donepezil hidroklorürün altta yatan nöropatolojinin seyrini değiştirme potansiyeli araştırılmamıştır. Bu nedenle donepezil hidroklorürün hastalığın gelişimi üzerinde bir etkisinin olmayacağı kabul edilir.
Farmakokinetik Özellikler
İlacın oral yolla verilmesini takiben çok iyi absorbe olur ve maksimum plazma seviyelerine 3-4 saat sonra ulaşılır. Plazma konsantrasyonları ve eğri altında kalan alan dozla orantılı olarak artar. Yarı ömrün yaklaşık 70 saat olması nedeniyle günlük tek dozun çoklu olarak uygulanmasını takiben kararlı duruma kademeli olarak ulaşılır. Yaklaşık kararlı durum konsantrasyonları tedaviye başlandıktan 3 hafta sonra elde edilir. Kararlı duruma ulaşıldıktan sonra donepezil hidroklorür konsantasyonları ve ilgili farmakodinamik aktivite sonraki günlerde çok az değişkenlik gösterir. Donepezil hidroklorür emilimi gıdalardan etkilenmez.
 
Donepezil hidroklorür başlıca albümin (%75) ve alfa1-asit glikoprotein (%21) olmak üzere, plazma proteinlerine yaklaşık %96 oranında bağlanır. Aktif 6-O-desmetildonepezil metabolitinin plazma proteinlerine bağlanması bilinmemektedir. Donepezil hidroklorürün çeşitli vücut dokularına dağılımı kesin olarak çalışılmamıştır. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitleri vücutta 10 günden daha uzun süre kalabilmektedir.
 
Donepezil hidroklorür idrarla atılmakla birlikte sitokrom P450 (CYP450) izoenzimleri 2D6 ve 3A4 tarafından metabolize edilir. 14C ile radyoaktif olarak işaretlenmiş 5 mg’lık tek doz donepezil hidroklorürün uygulanmasını takiben plazmadaki radyoaktiviteyi, başlıca donepezil hidroklorür (% 30), 6-O-desmetil donepezil (% 11, donepezil hidroklorüre benzer aktivite gösteren tek metabolittir), donepezil-cis-N-oksit (% 9), 5-O-desmetil donepezil (% 7) ve 5-O-desmetil donepezil’in glukuronid konjugesi (% 3) oluşturmaktadır.
 
Uygulanan radyoaktivitenin yaklaşık % 57’si (% 17’si değişmemiş formda) idrarla ve % 14.5’i feçesle atılır, böylelikle biyotransformasyon ve idrarla atılımın başlıca eliminasyon yolları olduğu görülmektedir. Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi birine ait enterohepatik resirkülasyon olduğunu gösteren bulgu yoktur.
 
Cinsiyetin, ırkın ve sigaranın donepezil hidroklorürün plazma konsantrasyonları üzerinde klinik bakımdan anlamlı bir etkisi yoktur. Donepezil farmakokinetiği, sağlıklı yaşlı hastalarda ve Alzheimer’s hastalığı olanlarda resmi olarak araştırılmamıştır ancak ortalama plazma seviyeleri sağlıklı genç gönüllülerdekine benzer.
 
Hafif ve orta derecede hepatik yetersizliği olan hastalarda kararlı hal konsantrasyonları yükselmiştir , ortalama AUC değerinde % 48 ve ortalama Cmax değerinde % 39 artış olur.
Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet, 5 mg donepezil hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, laktoz monohidrat

İlaç Etkileşmeleri
Donepezil ile klinik deneyim sınırlı olduğu için oluşma ihtimali bulunan tüm etkileşimler bildirilmemiş olabilir. Donepezil ile henüz bilinmeyen yeni etkileşimlerin görülme olasılığının bulunduğu tedaviyi gerçekleştiren hekim tarafından göz önüne alınmalıdır.
Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitleri insanlarda teofilin, varfarin, simetidin veya digoksin metabolizmasını inhibe etmezler. Digoksin veya simetidinle aynı zamanda uygulanması donepezil hidroklorürün metabolizmasını değiştirmez. Yapılan in-vitro çalışmalara göre sitokrom P450 izoenzim 3A4 ve daha düşük düzeyde 2D6, donepezilin metabolize edilmesinde rol oynarlar. Yapılan in-vitro etkileşim çalışmalarına göre sırasıyla CYP 3A4 ve 2D6 inhibitörleri olan, ketokonazol ve kinidin, donepezil metabolizasyonunu inhibe ederler. Bu nedenle, bunlar ve itrakonazol ve eritromisin gibi diğer CYP3A4 inhibitörleri ve fluoksetin gibi CYP2D6 inhibitörleri donepezil metabolizasyonunu inhibe edebilirler. Sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılmış bir çalışmada ketokonazolün ortalama donepezil konsantrasyonlarını yaklaşık % 30 oranında artırdığı bildirilmiştir. Rifampisin, fenitoin, karbamazepin ve alkol gibi enzim indükleyicileri donepezil seviyelerini azaltabilir. İnhibe edici ve indükleyici etkinin büyüklüğü bilinmediğinden bu tür kombinasyonlar dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorürün antikolinerjik aktivitesi olan ilaçlarla etkileşimde bulunma potansiyeli bulunmaktadır. Ayrıca, donepezilin süksinilkolin, diğer sinir ve adele bloke edici ajanlar veya kolinerjik agonistler ya da kardiyak ileti sistemi üzerinde etkisi olan beta-bloker ajanlar gibi ilaçlarla birlikte alınması sonucu, sinerjik aktivite oluşması potansiyeli vardır.
St. John’s worth donepezil düzeylerini azaltabilir.
Kontraendikasyonlar

Doenza, donepezil hidroklorür, piperidin türevleri veya formülasyonda kullanılan yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir. Doenza’nın hamilelikte kullanılması kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Doenza geceleri yatmadan hemen önce oral yolla alınır.
 
Yapılan kontrollü klinik çalışmalarda etkili olduğu ispatlanan donepezil dozları günde bir defa alınan 5 mg ve 10 mg’dır. 10 mg dozunun 5 mg’lık doza kıyasla daha fazla klinik fayda sağladığına dair istatistiksel bakımdan anlamlı bir kanıt bulunmamakla birlikte grup veri analizlerine göre 10 mg’lık dozun bazı hastalarda ek fayda sağlayabileceği görüşü vardır. Bu nedenle 10 mg/gün’lük dozun uygulanması tedaviyi gerçekleştirecek doktorun tercihidir. Tedaviye 10 mg’lık dozla başlanması bazı advers etkilerde artışa neden olabileceğinden tedaviye günlük 5 mg dozuyla başlanmalıdır. 5 mg/gün dozu, tedaviye verilecek erken klinik cevapların elde edilmesi ve kararlı konsantrasyonların sağlanması amacıyla 4-6 hafta süreyle uygulanmalıdır. Günlük 5 mg dozunun 4-6 hafta süreyle uygulanmasını takiben doz günde bir defa 10 mg’a çıkarılabilir. Önerilen maksimum günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üzerindeki dozlar klinik çalışmalarda araştırılmamıştır.
 
Tedavi kesildiğinde donepezil hidroklorürün tedavi edici özellikleri kademeli olarak azalır. Tedaviye son verilmesi sonucu olumsuz bir etki gelişimi bildirilmemiştir.
 
Renal ve hepatik bozuklukta kullanımı
Renal yetersizlik donepezil hidroklorür klirensini etkilemediği için renal yetersizliği olan hastalarda dozun ayarlanması gerekli değildir.
Hafiften orta dereceye hepatik yetersizliği olan hastalarda yararlanımda muhtemel bir artış ihtimali olması nedeniyle doz bireysel tolerans göz önüne alınarak ayarlanmalıdır. Şiddetli hepatik yetersizliği olan hastalarla ilgili bilgi bulunmamaktadır.
 
Pediatrik kullanımı
Donepezil hidroklorürün çocuklarda kullanılması önerilmez.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Doenza 10 mg, 28 Film Tablet

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Tedavi, Alzheimer tipi demansın teşhisi ve tedavisi konusunda deneyimli bir doktor tarafından başlatılmalı ve denetlenmelidir. Teşhis DSM IV, ICD 10 gibi kabul edilmiş yönergeler doğrultusunda yapılmalıdır. Donepezil tedavisi yanlızca hastanın ilaç alımını düzenli olarak takip edecek sorumlu bir kişi mevcut olduğunda başlatılabilir. İdame tedavisine hastaya terapötik fayda sağladığı sürece devam edilebilir. Terapötik etkiye dair bulgu var olmadığında tedaviye son verilmesi düşünülmelidir. Donepezile verilecek bireysel cevap tahmin edilemez. Donepezilin şiddetli Alzheimer tipi demansta, diğer demans tiplerinde veya yaşa bağlı kognitif azalma gibi diğer tipte hafıza bozukluklarında kullanımı araştırılmamıştır.

 

Anestezi: Donepezil bir kolinesteraz inhibitörü olarak anestezi sırasında süksinilkolin tipi kas gevşemesini fazlalaştırabilir.

 

Kardiyovasküler durumlar: Kolinesteraz inhibitörlerinin farmakolojik özellikleri nedeniyle, kalp atış hızı üzerinde bradikardi gibi vagotonik etkileri bulunabilir. Bu etkinin gelişme potansiyeli, özellikle “hasta sinüs sendromu” veya sinoatrial veya atrioventriküler blok gibi diğer supraventriküler kardiak iletim durumları bulunan hastalarda önemlidir.

Senkop ve konvülsiyonlara dair raporlar bulunmaktadır. Bu tür hastalar tetkik edilirken, kalp bloğu veya uzun sinüs duraksaması ihtimalleri göz önüne alınmalıdır.

 

Gastrointestinal durumlar: Ülser hikayesi olan veya aynı zamanlı nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) kullanan hastalar gibi, ülser gelişme riski artmış hastalar semptomlara karşı izlenmelidir. Bunun yanında, donepezil ile yapılan klinik çalışmalarda, peptik ülser hastalığı veya gastrointestinal kanama insidansında plaseboya kıyasla artış bildirilmemiştir.

Donepezil farmakolojik özellikleri sonucu diyare, bulantı ve kusmaya sebep olabilir. Bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Bazen 1-2 hafta sürebilir ve ilacın kullanımına devam edildiğinde ortadan kalkar.

 

Genitoüriner sistem: Donepezil hidroklorür ile yapılan klinik çalışmalarda gözlenmemiş olmakla birlikte kolinomimetikler mesane çıkışında obstrüksiyona neden olabilmektedirler.

 

Santral sinir sistemi: Konvülsiyonlar: Kolinomimetiklerin jeneralize konvülsiyona neden olma potansiyeline sahip oldukları düşünülür. Ancak konvülsiyon Alzheimer hastalığının bir belirtisi de olabilir.

Kolinomimetiklerin ekstrapiramidal semptomları şiddetlendirme veya başlatma potansiyeli olabilir.

 

Pulmoner sistem: Kolinesteraz inhibitörleri kolinomimetik etkileri nedeniyle astım veya obstruktif akciğer hastalığı hikayesi olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Donepezil hidroklorür, diğer asetilkolinesteraz inhibitörleri ve kolinerjik sistemin agonistleri veya antagonistleriyle birlikte verilmemelidir.

 

Şiddetli hepatik yetersizlik: Şiddetli hepatik yetersizliği olan hastalarda kullanımla ilgili bilgi bulunmamaktadır.

 

Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

 

HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI: (Hamilelik kategorisi C)

Donepezilin hamilelerde kullanımına dair yeterli klinik bilgi bulunmadığından hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Donepezil hidroklorürün insan sütüne karışıp karışmadığı bilinmemektedir ve emziren kadınlar üzerinde yapılmış bir çalışma yoktur. Bu nedenle donepezil emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

 

ARAÇ VE MAKİNA KULLANMAYA ETKİSİ:

 

Alzheimer tipi demans araç kullanma performansını bozabilir veya makina kullanma kabiliyetini azaltabilir. Bunun yanı sıra, donepezil özellikle tedavinin başlangıcında ve doz artırılırken yorgunluk, baş dönmesi ve kas kramplarına neden olabilmektedir.

Donepezil tedavisi gören Alzheimer hastalarının araba veya karmaşık makina kullanmaya devam edebilme yetenekleri tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından düzenli olarak değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Donepezil kullanımına bağlı olarak görülen en yaygın advers etkiler; bulantı, diyare, uykusuzluk, kusma, kas krampları, yorgunluk ve anoreksidir. Bu advers etkiler genellikle orta şiddette ve geçicidir, donepezil ile tedaviye devam edildiğinde doz ayarlamasına gerek olmadan ortadan kaybolurlar.
 
Donepezilin plasebo kontrollü çalışmalarında, donepezil kullanan hastaların %2’sinden fazlasında rapor edilen, plasebodan daha geniş oluşma sıklığındaki advers etkiler:
 
Tüm vücutta; Baş ağrısı, çeşitli bölgelerde ağrı, kaza, yorgunluk.
 
Kardiyovasküler sistem; Senkop.
 
Sindirim sistemi; Bulantı, diyare, kusma, anoreksi.
 
Kan ve lenf sistemi; Ekimoz.
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları; Ağırlık kaybı.
 
Kas iskelet sistemi; Kas krampları, artrit.
 
Sinir sistemi; Uykusuzluk, baş dönmesi, depresyon, anormal rüyalar, uyuklama hali.
 
Ürogenital sistem; İdrar sıklığı.
 
Klinik çalışmalar esnasında gözlenen diğer advers etkiler:
 
Donepezil ile tedavi sırasında görülen yan etkiler vücut sistemine göre sınıflandırılmış ve görülme sıklıkları; sık (> 1/100) ve seyrek (1/100 - 1/1000) olarak belirtilmiştir:
 
Tüm vücutta; Sık: grip, göğüs ağrısı, diş ağrısı; Seyrek: ateş, yüz ödemi, periorbital ödem, hernia hiatal, apse, selülit, ürperme, genel soğukluk, kafa doluluğu, kas güçsüzlüğü.
 
Kardiyovasküler sistem; Sık: hipertansiyon, vazodilasyon, atrial fibrilasyon, sıcak basması, hipotansiyon; Seyrek: angina pectoris, postüral hipotansiyon, miyokardiyal infaktüs, birinci derece atriyoventriküler (AV) bloğu, konjestif kalp yetmezliği, arterit, bradikardi, periferal vasküler rahatsızlık, supraventriküler taşikardi, derin ven trombozu.
 
Sindirim sistemi; Sık: feçes kaçırma, gastrointestinal kanama, şişkinlik, epigastrik ağrı; Seyrek: erüktasyon, dişeti iltihabı, iştah artması, gaz şişkinliği, periodontal apse, safra taşı, divertikülit, ağız sulanması, ağız kuruluğu, ateş yarası, gastrit, hassas kolon, dil ödemi, epigastrik sıkıntı, gastroenterit, transaminaz artışı, hemoroid, bağırsak tıkanması, susuzluk artışı, sarılık, melena, polidipsi, duodenal ülser, mide ülseri.
 
Endokrin sistem; Seyrek: Diabetes mellitus, guatr.
 
Kan ve lenf sistemi; Seyrek: anemi, trombositemi, trombositopeni, eozinofili, eritrositopeni.
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları; Sık: dehidrasyon; Seyrek: gut, hipokalemi, kreatinin klerensinde artış, hiperglisemi, kilo artışı, yüksek laktat dehidrogenaz.
 
Kas iskelet sistemi; Sık: kemik kırılması; Seyrek: kas güçsüzlüğü, kas demeti oluşması.
 
Sinir sistemi; Sık: delüsyon, tremor, aşırı duyarlılık, parestezi, agresyon, vertigo, ataksi, yüksek libido, huzursuzluk, anormal ağlama, sinirlilik, afazi; Seyrek: serebrovasküler kaza, intrakranial hemoraji, geçici iskemik atak, duygusal kararsızlık, nöralji, soğukluk (lokalize), kas spazmı, disfori, yürüyüş anormalliği, hipertoni, hipokinezi, nörodermatit, hissizlik (lokalize), paranoya, disartri, disfazi, kızgınlık, düşük libido, melankoli, duygusal içe kapanıklık, nistagmus.
 
Solunum sistemi; Sık: dispne, boğaz ağrısı, bronşit; Seyrek: epistaksis, pnömoni, hiperventilasyon, pulmoner konjesyon, solunum güçlüğü, hipoksi, faranjit, plörezi, pulmoner kollaps, uyku apnesi, horlama.
 
Deri ve uzantıları; Sık: prürit, fazla terleme, ürtiker; Seyrek: dermatit, eritem, ciltte renk değişikliği, hiperkeratoz, alopesi, fungal dermatit, zona, aşırı kıllanma, ciltte izler, gece terlemesi, cilt ülseri.
 
Özel duyular; Sık: Katarakt, göz hassasiyeti, bulanık görme; Seyrek: göz kuruması, glokom, kulak ağrısı, kulak çınlaması, göz kapağı iltihabı, işitme azalması, retinal hemoraji, dış kulak yolu iltihabı, orta kulak iltihabı, tat bozukluğu, konjunktival hemoraji, hareket hastalığı, göz önünde benekler.
 
Ürogenital sistem; Sık: idrar kaçırma, noktüri; Seyrek: dizüri, hematüri, metroraji, sistit, enürez, prostat hipertrofisi, piyelonefrit, idrar kesesini boşaltamama, göğüs fibroadenözü, fibrokistik meme, mastit, idrarda cerahat, böbrek yetmezliği, vajinit.
 
Pazarlama sonrası bildirilen advers etkiler:
Karın ağrısı, ajitasyon, safra kesesi iltihabı, konfüzyon, konvülsiyonlar, hallüsilasyonlar, kalp bloğu (tüm tipleri), hemolitik anemi, hepatit, hiponatremi, nöroleptik malignant sendromu, pankreatit ve döküntü.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.