Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TEVA İLAÇ
Marka DOKSURA
Etken Madde Kodu SGKEYD-DOKSAZOSIN MEZILAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C02CA04
ATC Açıklaması Doksazosin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A02464
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,1 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 5,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E254A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulguları olan hastalara veya hepatik metabolizasyonu etkilediği bilinen ilaçları almakta olan hastalara Doksura uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu durumların bulunduğu hastalarda Doksura kullanımı ile ilgili kontrollü klinik deneyim mevcut değildir.
Doz Aşımı

İnsanlarda doksazosin ile doz aşımı konusunda herhangi bir veri yoktur. Doksazosinin fareler ve sıçanlardaki oral LD50 değeri 1000 mg/kg’dan fazladır. Doz aşımının en muhtemel belirtisi hipotansiyondur ve bunun için mutad tedavi intravenöz yoldan sıvı infüzyonudur. Doksazosin proteine yüksek oranda bağlandığından dializ endike değildir.

Endikasyonlar

Doksura, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Tek başına veya diüretikler ya da beta-bloker ilaçlarla kombine olarak kullanılabilir. Doksura’nın ACE inhibitörleri veya kalsiyum kanal blokerleri ile kombine kullanımı ile ilgili sınırlı deneyim mevcuttur. Doksura ayrıca, selim prostat hiperplazisiyle birlikte olan üriner semptomların tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler
Doksazosin mesilat, alfa adrenerjik reseptörlerin alfa1 alt tipinin selektif inhibitörü olan bir kinazolin bileşiğidir.
 
Etki mekanizması :
Doksazosin mesilat’ın etki mekanizması, alfa adrenerjik reseptörlerin alfa1 (post-jonksiyonel) alt tipinin selektif blokajıdır. Normal deneklerde yapılan insan çalışmaları, fenilefrinin (bir alfa1 agonisti) pressör etkilerinin ve norepinefrinin sistolik presör etkisinin doksazosin tarafından yarışmalı olarak antagonize edildiğini göstermiştir. Prazosin ve doksazosin’in, fenilefrini antagonize etmede benzer becerileri vardır.
Doksazosin mesilat’ın antihipertansif etkisi, sistemik damar direncindeki bir azalmanın sonucu olarak ortaya çıkar. Antihipertansif aktiviteden, öncelikle ana bileşik olan doksazosin sorumludur. Doksazosin’in bilinen aktif ve inaktif metabolitlerinin (2-piperazinil, 6’- ve 7’-hidroksi ve 6- ve 7-O-dezmetil bileşikleri) ana bileşiğe göre düşük plazma konsantrasyonlarında olması, insanlarda antihipertansif etkiye en güçlü bileşiğin (6’-hidroksi) katkısının bile muhtemelen az olduğuna işaret etmektedir.
Doksazosin mesilat’ın prostat ve mesane boynundaki alfa reseptörleri bloke etmesiyle prostat tonusunda bir düşme sağlanır. Bunun sonucunda mesane çıkışında idrar akımının karşısındaki direnç azalır ve selim prostat hiperplazisindeki üriner semptomlar hafifler.
Farmakokinetik Özellikler
Doksazosin mesilat’ın terapötik dozlarının oral uygulanmasından sonra zirve plazma konsantrasyonlarına yaklaşık olarak 2-3 saatte ulaşılır. Doksazosin’in karaciğerde ilk-geçiş metabolizmasına uğraması nedeniyle biyoyararlanımı yaklaşık olarak % 65’tir. Gıdaların doksazosin’in biyoyararlanımı üzerindeki etkileri belirlenmemiştir. Doksazosin mesilat karaciğerde, temelde kinazolin çekirdeğinin O-demetilasyonuyla ya da benzodioksan grubunun hidroksilasyonuyla yaygın olarak metabolize olur.
Doksazosin’in oral ve intravenöz yoldan uygulandığı bir farmakokinetik çalışmasında, uygulanan dozun yaklaşık % 63’ünün feçesle ve % 9’unun idrarla elimine olduğu saptanmıştır. Değişmemiş ilaç olarak elimine edilen miktar feçeste dozun yaklaşık % 9’u ve idrarda ise yalnızca eser miktarıydı. Terapötik dozlarda elde edilen plazma konsantrasyonlarında, dolaşımdaki ilacın yaklaşık olarak % 98’i plazma proteinlerine bağlıdır.
Doksazosin’in plazmadan eliminasyonu bifaziktir ve terminal eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 22 saattir. Günde tek doz 2-16 mg dozunda doksazosin verilen hipertansif hastalardaki kararlı-durum çalışmaları lineer bir kinetik ve dozla orantılılık göstermiştir. Plazma doksazosin konsantrasyonlarının ikinci bir zirve yapması, doksazosin’in enterohepatik resirkülasyonu olduğunu düşündürmektedir.
Doksazosin’in birçok aktif metaboliti tanımlanmış olmakla birlikte, bu metabolitlerin farmakokinetiği karakterize edilmemiştir.
Yaşlı hastalardaki ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki farmakokinetik çalışmaları, normal böbrek fonksiyonları olan daha genç hastalardakinden anlamlı farklılıklar göstermemiştir. Buna karşın, karaciğer bozukluğu olan hastalarda yapılmış herhangi bir çalışma yoktur ve hepatik metabolizasyonu etkilediği bilinen ilaçların (örn. simetidin) etkileriyle ilgili sınırlı veri mevcuttur. Karaciğer fonksiyon değişmeleri olan hastalarda doksazosin kullanılmasına karar verilirse çok dikkatli olunmalıdır, çünkü bu ilacın ıtrahı neredeyse tümüyle karaciğer üzerindendir.
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Doksura 2 mg Tablet; her bir tablette, 2 mg doksazosin’e eşdeğer doksazosin mesilat ve yardımcı madde olarak sodyum nişasta glikolat, sodyum lauril sülfat ve laktoz monohidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Plazmadaki doksazosin’in büyük bölümü (%98) proteine bağlıdır. İnsan plazması ile ilgili in vitro veriler, digoksin, varfarin, fenitoin veya indometasinin proteine bağlanması üzerinde doksazosin’in herhangi bir etkisi olmadığına işaret etmektedir. Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanan diğer ilaçların doksazosin’in proteine bağlanması üzerindeki etkileri konusunda veri yoktur. Doksazosin, tiazid grubu diüretikler, beta-bloker ajanlar ve nonsteroidal antienflamatuar ajanları kullanmakta olan hastalarda, hiçbir advers ilaç etkileşimi bulgusu olmaksızın uygulanmıştır.
 
Simetidin : Simetidin ile doksazosinin birlikte uygulanması sonucunda doksazosin’in ortalama AUC ve ortalama Cmax değerleri ile ortalama yarılanma ömründe artış olmaktadır. Ancak bu artışların klinik önemi bilinmemektedir.
Kontraendikasyonlar

Doksura, kinazolinlere veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doksura dozajı bireyselleştirilmelidir.
Hipertansif hastalarda Doksura’nın başlangıç dozu günde tek doz 1mg’dır. Bu başlangıç dozunun amacı, Doksura tedavisinde görülebilen postüral hipotansiyonun ve ilk-doz senkopunun sıklığını minimize etmektir.
Postüral etkilerin ortaya çıkma ihtimali en fazla dozlamadan sonraki 2. ile 6. saatler arasında yüksektir. Bu nedenle ilk dozdan sonra ve doz artırımlarında yapılan kan basıncı ölçümleri dozlamadan sonraki bu zaman diliminde gerçekleştirilmelidir. Her hastanın ayaktaki kan basıncı yanıtına (dozlamadan sonraki 2-6. saatler arasında ve dozlamadan 24 saat sonra yapılan ölçümlere göre belirlenen) göre doz daha sonra 2 mg’a ve daha sonra, eğer gerekirse (kan basıncında istenen düşmeyi sağlamak amacıyla) 4mg, 8mg ve 16mg’a yükseltilebilir. 4mg’ın üzerine çıkılan doz artışları, aralarında senkop, postüral baş dönmesi/vertigo ve postüral hipotansiyonun bulunduğu aşırı postüral etki ihtimalini artırır.
Selim prostat hiperplazisinde Doksura, günde tek doz 2mg ila 8mg arasında dozlarda kullanılmakla birlikte, hastaların çoğu günde 4mg uygulanmasına cevap vermektedir. Hipertansiyon tedavisinde olduğu gibi tedaviye günde tek doz 1mg uygulanarak başlanmalı ve 1 veya 2 haftalık aralıklarla doz titre edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

DOKSURA® 4 mg Tablet; 20 tablet içeren blister/kutu.

Saklama Koşulları

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Doksura 2 mg Tablet; 20 tablet içeren blister/kutu.

Uyarılar/Önlemler
Senkop ve “ilk-doz” etkisi : Diğer alfa-adrenerjik bloker ajanlar gibi doksazosin de, senkop ve diğer postüral semptomlarla (örneğin baş dönmesi) birlikte belirgin hipotansiyona (özellikle ayakta) neden olabilir. Belirgin ortostatik etkiler en sık ilk-dozla olmakla birlikte, doz artırımı yapıldığında veya tedaviye birkaç günden fazla ara verildikten sonra yeniden başlandığında da ortaya çıkabilir.
Aşırı hipotansiyon ve senkop ihtimalini azaltmak için tedavinin 1mg dozuyla başlatılması mutlak gereklidir. Dozaj daha sonra, her iki haftada bir yapılan artırımlarla kademeli olarak ayarlanır. İlave antihipertansif ajanlar tedaviye dikkatle eklenmelidir.
Doksazosin dozunun arttırıldığı hastalar, senkop olduğu takdirde yaralanmaya yol açabilecek durumlar konusunda uyarılmalıdırlar.
Senkop ortaya çıkarsa hasta yatar pozisyona getirilmeli ve gerekli destek tedavisi yapılmalıdır.
Doksazosin tedavisinin en şiddetli ortostatik etkisi senkop olmakla birlikte, özellikle tedavi başlangıcında veya doz artırımları sırasında, baş dönmesi, sersemlik hissi veya vertigo gibi başka kan basıncı düşmesi semptomları da ortaya çıkabilir.
Tedaviye günde 1mg dozuyla başlandığında ve doz iki haftalık aralarla günde 2mg, 4mg ve 8mg dozlarına yükseltildiğinde ortostatik etkiler en aza inmektedir.
Ortostatik hipotansiyonun tehlikeli olabileceği meslekteki hastalara doksazosin verilirken, özellikle dikkatli olunmalıdır.
Hipotansiyon ortaya çıkarsa hasta sırtüstü yatırılmalıdır. Eğer bu önlem yetersiz kalırsa, intravenöz sıvılarla volüm artırımı veya vazopressör ajanların uygulanması denenebilir. Geçici bir hipotansif yanıtın ortaya çıkması doksazosin’in sonraki dozları için bir kontrendikasyon değildir.
 
Karaciğer fonksiyon bozukluğu : Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulguları olan hastalara veya hepatik metabolizasyonu etkilediği bilinen ilaçları almakta olan hastalara Doksura uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Bu durumların bulunduğu hastalarda Doksura kullanımı ile ilgili kontrollü klinik deneyim mevcut değildir.
 
Lökopeni/nötropeni : Doksazosin almakta olan hastalardan elde edilen hematolojik verilerin analizi, lökosit ve nötrofil sayısında azalma olabileceğini göstermektedir. Bu fenomen diğer alfa-bloker ilaçlarla da görülebilmektedir. Hastaların takip edilebildiği durumlarda lökosit ve nötrofil sayıları doksazosin tedavisinin kesilmesinden sonra normale dönmüş; hiçbir hasta lökosit veya nötrofil sayısının düşüklüğü nedeniyle semptomatik olmamıştır.
 
Hastalar için bilgi : Hastalar, özellikle tedavi başlangıcında senkop ve ortostatik semptom ihtimaline karşı uyarılmalıdırlar ve ilk dozdan sonraki 24 saatte, doz artırımlarında ve tedaviye ara verilip yeniden başlandığında araba kullanmaktan veya herhangi bir tehlikeli iş yapmaktan kaçınmaya ikna edilmelidirler. Doksazosin tedavisinin başlangıcı sırasında senkop olması durumunda bir yaralanma meydana gelmemesi için hastalara dikkatli olmaları hatırlatılmalıdır. Yine hastalara, düşük tansiyon belirtileri ortaya çıkarsa (her ne kadar bu semptomlar her zaman ortostatik olmayabilirse de) oturmaları veya uzanmaları gerektiği belirtilmeli ve oturur ya da yatar konumdan ayağa kalkarken dikkatli olmaları hatırlatılmalıdır. Baş dönmesi, sersemlik hissi ve palpitasyonlar sorun yaratıyorsa, doz ayarlaması yapmayı düşünmesi için bunlar hekime bildirilmelidir.
 
Hamilelerde Kullanımı : İnsanlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmadığından, Doksura hamilelik döneminde ancak açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır.
 
Süt Verme Döneminde Kullanımı : İnsan sütüne salgılanıp salgılanmadığı bilinmemekle birlikte, birçok ilaç insan sütüne geçtiğinden, süt veren kadınlara Doksura uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Çocuklarda Kullanımı : Çocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Doksazosin mesilatla yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda tedavinin kesilmesine yol açan başlıca yan etkiler postüral etkiler, ödem, kırgınlık/yorgunluk ve kalp hızı değişimleriydi. Postüral etkiler ve ödem dozla ilişkili göründü.
Ayrıca  baş dönmesi, vertigo, baş ağrısı, ağız kuruluğu, görme bozukluğu, somnolans, sinirlilik, seksüel disfonksiyon, diyare, poliüri,bulantı, göğüs ağrısı ve rinit görülmüştür.
Doksazosin’in rutin biyokimyasal testlerle klinik olarak anlamlı herhangi bir etkileşimi bildirilmemiştir. Serum potasyum, serum glukoz, ürik asit, kan üre azotu, kreatinin değerleri veya karaciğer fonksiyon testlerinde klinik olarak anlamlı herhangi bir advers etkisi kaydedilmemiştir. Doksazosin tedavisi sırasında lökosit sayısında azalma olduğu görülmüştür.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.