Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka DOLARIT
Etken Madde Kodu SGKF0M-ETODOLAK Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AB08
ATC Açıklaması Etodolak
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11912
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 32,32 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 28,85 TL (9 Mart 2019)
Kurumun Ödediği 12,03 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Hasta kusturulur ya da gastrik lavaj yapılır. Aktif kömür verilir. Destekleyici genel tedavi prensipleri uygulanır.

Endikasyonlar

Romatoid artrit ve osteoartritin akut ve uzun süreli tedavisinde, orta ve hafif şiddetteki ağrılarda; (yumuşak doku enflamasyonuna bağlı ağrılarda, kas ağrılarında, dental girişim sonucu oluşan ağrılarda, diş ağrılarında, dismenorede, vasküler kökenli baş ağrılarında) kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Etodolak enflamasyonlu dokuda seçici olarak siklooksijenaz 2 (COX-2) inhibisyonunda rol oynayarak prostaglandin biyosentezini inhibe etmektedir. Böylece ağrı reseptörlerinin, enflamasyonun mediatörleri olan histamin, serotonin ve kininlere karşı duyarlılığını azaltır veya önler.

Klinik olarak kanıtlanmış diğer bazı NSAİ ilaçlardan daha fazla antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim:                                                                                                                                                  

Etodolak oral olarak alındığında iyi absorbe edilmekte olup sistemik yararlanımı genellikle %80’den fazladır. 200 mg - 400 mg tek doz Etodolak’ı takiben analjezik etki ½ saatte gözlenmekte olup 1-2 saatte plazma doruk konsantrasyonuna ulaşmaktadır. Bu analjezik etki 4-6 saatte sonlanmaktadır. Maksimum antienflamatuvar etki birkaç gün sürmektedir.

Terapötik pencere içinde çoklu doz uygulamasından sonra etodolak plazma konsantrasyonu tek doz uygulamasına göre çok az derecede yüksektir. Etodolak yemeklerle beraber alınabilir veya antiasitlerle beraber kullanılabilir. Yemeklerden sonra alındığında veya antiasitlerle beraber kullanıldığında etodolak’ın absorbsiyonu etkilenmez.

Dağılım:

Etodolak % 99’ dan fazla oranda plazma proteinlerine bağlanır.

Etodolak artritli hastalarda oral alımından sonra sinovyal sıvılara kolaylıkla penetre olur. Sinovyal sıvılardaki total protein ve albumin değerleri serumla karşılaştırıldığında etodolak içermeyen sinovyal sıvı AUC değeri (0-24 saat) serum değerinden %72 daha yüksektir.

Metabolizma:

Etodolak büyük ölçüde karaciğerde metabolize olur. Ana ilaç ve metabolitlerinin başlıca atılım yolu ise renal eliminasyondur. Önerilen dozlardan sonra elde edilen etodolak plazma düzeyleri bireyler arasında farklılıklar gösterir.

Atılım:

Etodolak’ın plazma yarı ömrü 6-7,4 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık %72’si idrarla, %16’sı ise feçesle atılır. İdrarda etodolak %1 oranında değişmeden, %13 etodolak glukronit, % 5 hidroksi metabolitleri, %20 hidroksi glukronit metabolitleri şeklinde bulunur.

Özel hasta topluluklarında farmakokinetik

Yaşlı hastalar:

Yaşlılardaki çalışmalar genç bireyler ile benzer farmakokinetiklerinin olduğunu göstermiştir. Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Etodolak klirensi hepatik fonksiyonlara bağlı olduğundan ciddi hepatik yetmezliği olan hastalarda klirenste azalma meydana gelebilir.

Böbrek yetmezliği:

Hafif veya orta derecede renal yetmezliği olan hastaların farmakokinetiklerinde normal olanlara göre herhangi bir değişiklik yoktur. Etodolak’ın genel terapötik dozu kullanımdan 4 hafta sonra serum ürik asit değerlerini %1-2 mg düşürür.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet 400 mg etodolak, yardımcı madde olarak laktoz monohidrat ve sodyum nişasta glikolat, boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Aspirin

Etodolak aspirin ile birlikte kullanıldığında serbest Etodolak klirensi değişmemesine rağmen proteinlere bağlanma oranı düşebilir. Bu etkileşimin klinik önemi bilinmemekle birlikte advers etkiler artışı sebebiyle diğer NSAİ ilaçlarla olduğu gibi etodolak ve aspirinin birlikte kullanılmaması önerilmektedir.

Varfarin

Varfarin ve NSAİ ilaçların gastrointestinal kanama üzerindeki etkileri sinerjiktir. Bu ilaçları birlikte kullananan hastalardaki gastrointestinal kanama riski ilacı tek başına kullananlara göre daha yüksektir.

ADE-inhibitörleri

NSAİ ilaçlar ADE-inhibitörlerinin antihipertansif etkilerini azaltabilir. NSAİ ilaçları ADE-inhibitörleri ile birlikte kullanan hastalar dikkatli olmalıdır.

Siklosporin, Digoksin, Lityum, Metotreksat

Bu ilaçların serum seviyeleri yükselebilir. Siklosporine bağlı olarak nefrotoksisite gelişebilir. NSAİ ilaçlar lityumun renal klirensinde azalmaya neden olur. Ortalama minimum lityum konsantrasyonu %15 yükselirken renal klirens yaklaşık olarak %20 düşer. Bu etki NSAİ ilaçların renal prostaglandin sentezini inhibe etmesi ile meydana gelmektedir. Bu sebeple NSAİ ilaçları lityumla birlikte alan hastalar lityum toksisitesi belirtileri açısından dikkatlice izlenmelidir. NSAİ ilaçlar metotreksat toksisitesini arttırabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır.

Furosemid

Etodolak, furosemid ve tiyazidlerin natriüretik etkisini azaltabilir. Bu etkiye renal prostaglandin inhibisyonu sebep olmaktadır. NSAİ ilaçlar ile birlikte kullanıldığı tedavi süresince hastalar renal yetmezlik belirtileri açısından yakından takip edilmelidir.

Antihipertansifler

Antihipertansif etkide azalmaya neden olabilir.

Antiplatelet ajanlar ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri

Gastrointestinal kanama riskinde artışa sebep olabilir.

Mifepriston

NSAİ ilaçlar ile 8-12 gün birlikte kullanımında etkisinde azalma meydana gelebilir.

Diğer analjezikler:

İki veya daha fazla NSAİ ilaçlar ile beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

Kortikosteroidler

Gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini arttırabilirler.

Kinolon antibiyotikleri

Hayvan deneyleri verilerine göre NSAİ ilaçlar kinolon antibiyotiklerine bağlı konvülsiyon riskinde artışa sebep olabilirler. NSAİ ilaçlar ve kinolon alan hastalarda konvülsiyon gelişme riskinde artış meydana gelebilir.

Etodolak’ın fenolik metabolitlerinin idrarda bulunması sebebiyle bilirubin testleri yanlış sonuç verebilir.

Gıdalar ile birlikte kullanımı Etodolak’ın serum düzeylerinin azalmasına sebep olabilir.

Kedi otu, çuha çiçeği, sarımsak, zencefil, gingko, meyan, at kestanesi, yeşil çay ve ginseng gibi bitkisel ürünler ile beraber kullanımından kaçınılmalıdır.

Alkol ile birlikte alımı gastrik mukozal irritasyonu artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Dolarit 400 mg Etodolak’a karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Çapraz reaksiyonlar sebebiyle aspirin veya diğer NSAİ (Nonsteroidal Antienflamatuar) ilaçlarla tedavi sırasında astım, ürtiker, rinit ve diğer alerjik reaksiyon gösteren hastalarda kullanılmamalıdır. Bu hastalarda şiddetli ve nadiren ölümcül anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca bu ilaç aktif peptik ülser veya gastrointestinal kanamada dahil peptik ülser hastalığı olan hastalarda da kontrendikedir.

Etodolak koroner arter by-pass greft ameliyatı hazırlığındaki preoperatif ağrı tedavisinde kontrendikedir.

Etodolak ciddi kalp yetmezliği bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Romatizmal hastalıklarda;

Günde 2 kez 400 mg dozda,

Akut enflamatuvar ve ağrılı olgularda;

Günde 3 kez 400 mg dozda kullanılır.

Maksimum günlük doz 1200 mg’dır. 60 kg veya daha hafif hastalarda Dolarit 400 mg Film Tablet’in günlük total dozu olan 20 mg/kg aşılmamalıdır.

Dolarit 400 mg Film Tablet tok karnına 1 bardak su ile alınması önerilir.

15 yaşın altındaki çocuklarda güvenilirliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Dolarit 400 mg 14 Film Tablet

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ambalajında saklanmalıdır.

Çocukların GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 film tabletlik blister ambalajda

28 film tabletlik blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler

Diğer NSAİ ilaçlar gibi Etodolak da miyokard enfarktüsü ve inme gibi ciddi kardiyovasküler etkilere sebep olabilir. Bununla birlikte ciddi kardiyovasküler etkiler herhangi bir uyarı semptomu olmaksızın gelişebileceğinden hastalar sırt ağrısı, kısa süreli nefes alıp verme, halsizlik, konuşma zorluğu gibi semptomlara karşı tetikte olmalıdırlar.

Diğer NSAİ ilaçlar gibi Etodolak da gastrointestinal rahatsızlıklara ve seyrek olarak hastaneye yatma ve ölümle sonuçlanabilecek ülser ve kanama gibi ciddi gastrointestinal yan etkilere sebep olabilir. Bununla birlikte herhangi bir uyarı semptomu olmaksızın ciddi gastrointestinal kanal ülserasyonu ve kanama gelişebileceğinden hastalar epigastrik ağrı, dispepsi, melena ve hematemezis gibi semptomlar gözlendiğinde tıbbi yardım almalıdırlar. 

Diğer NSAİ ilaçlar gibi Etodolak da hastaneye yatma ve ölümle sonuçlanabilecek eksfolyatif dermatit, Steven-Johnson Sendromu ve toksik epidermal nekrolizis gibi deride ciddi yan etkilere sebep olabilir. Bununla birlikte ciddi deri reaksiyonları herhangi bir uyarı semptomu olmaksızın gelişebileceğinden hastalar deri kızarıklığı ve kabarıklıklar, ateş ve kaşınma gibi diğer hipersensitivite reaksiyonlarına karşı tetikte olmalıdırlar.

Beklenmeyen ağırlık artışı veya ödem gibi semptomlar veya belirtiler görüldüğünde acilen doktora başvurulmalıdır.

Hastalar hepatotoksisitenin uyarı semptomları veya belirtileri (mide bulantısı, halsizlik, letarji, kaşıntı, sarılık, sağ üst kadranda hassasiyet ve influenza benzeri semptomlar) konusunda bilgilendirilmelidirler. Bu semptomlardan herhangi biri meydana geldiğinde tedavinin durdurulması ve tıbbi yardım alınması gibi konularda hastalar eğitilmelidir.

Hastalar anaflaktik reaksiyonların uyarı semptomları veya belirtileri (zor nefes alıp verme, yüz ve boğazın şişmesi) konusunda bilgilendirilmeli ve bu semptomlardan herhangi biri meydana geldiğinde tedavinin durdurulmalı ve tıbbi yardım alınmalıdır.

Astımlı hastalar aspirine duyarlı olabilirler. Aspirin duyarlı astımlı hastalarda aspirin kullanımı ölümle sonuçlanabilen ciddi bronkospazmlara neden olabilir. Bazı aspirine duyarlı hastalarda aspirin ile NSAİ ilaçlar arasında çapraz reaksiyon gelişebileceğinden Etodolak, bu tarz aspirin duyarlılığı olanlarda kullanılmamalı ve önceden astımı var olan hastalar bu konu hakkında mutlaka uyarılmalıdır. 

Gebeliğin ileri dönemlerinde, diğer NSAİ ilaçlarda da olduğu gibi etodolak kullanımından kaçınılmalıdır.

Kalp yetmezliği olanlarda, sirotik ve nefrotiklerde, diüretik alanlarda, kronik renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı kişilerde tedavinin başlangıcında renal ve hepatik fonksiyonların gözlenmesi gereklidir.

Eğer doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1mmol’den daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozun düşük olması nedeniyle herhangi bir etki beklenmez.

Laboratuvar Testleri

Uyarı semptomları olmaksızın ciddi gastrointestinal kanal ülserasyonu ve kanama meydana gelebileceğinden hastalar gastrointestinal kanama semptomları veya belirtileri açısından izlenmelidir. NSAİ ilaçlarla uzun süreli tedavi gören hastaların tam kan sayımı ve kimyasal profilleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Eğer klinik belirtiler veya semptomlar, karaciğer veya renal hastalık gelişimi, sistemik manifestasyon meydana gelmesi (eozinofili, kızarıklık vs.) veya anormal karaciğer testlerin devam etmesi ya da kötüleşmesi gibi durumlar ile uyumlu ise Etodolak tedavisi kesilmelidir. 

GEBELİKTE KULLANIMI

KATEGORİ C/D (3.trimester)

Etodolak yeterli ve kontrollü bir çalışmalar olmadığından hamilelerde kullanılmamalıdır. Buna rağmen hayvanlarda yapılan teratojenite çalışmalarında prostaglandin sentezini inhibe eden ilaçların distosiye, gecikmiş doğum ve duktus arteriyozus’un erken kapanmasına neden olabilir. Bu yüzden etodolak hamilelik süresince kullanılmamalıdır.

LAKTASYONDA   KULLANIMI

Etodolak’ın laktasyon süresindeki güvenirliliği henüz kanıtlanmamıştır. Bu sebeple süt veren annelerde kullanımından kaçınılmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Etodolak baş dönmesi, uyuşukluk ve görme yeteneğinde anormalliğe neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Sıklık oranlarına göre gözlenen yan etkiler aşağıda sıralanmıştır.

Sıklık dereceleri:

Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); Çok seyrek (<1/10.000)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Aseptik menenjit, enfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Agranülositoz, anemi, uzamış kanama zamanı, hematemez, hematüri, lökopeni, pansitopeni.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyon, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyon

Endokrin hastalıkları

Yaygın olmayan: Hiperglisemi (kontrollü diyabetiklerde)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın olmayan: Anoreksi, ödem

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygın olmayan: Konfüzyon, halusinasyon

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş dönmesi, titreme/ateş, depresyon, sinirlilik

Yaygın olmayan: Uykusuzluk, parestezi, periferik nöropati, konfüzyon

Göz bozuklukları

Yaygın: Bulanık görme

Yaygın olmayan: Görme rahatsızlığı, konjuktivit, fotofobi, ışığa duyarlılık

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Yaygın: Kulak çınlaması

Yaygın olmayan: Duymada azalma

Kardiyak hastalıklar

Yaygın olmayan: Aritmi, miyokard enfarktüsü, çarpıntı

Vasküler hastalıklar

Yaygın olmayan: Alerjik nekrotizan vaskülit, serebrovasküler olay, hipertansiyon

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Yaygın olmayan: Astım, nefes darlığı, pulmoner eozinofilik infiltrasyon

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Karın ağrısı, bulantı, kusma, dispepsi, diyare, kabızlık, şişkinlik, mide ekşimesi, melena, gastrit, epigastrik ağrı

Yaygın olmayan: Duodenit, özofajit, gastrointestinal ülserasyon, peptik ülser, perforasyon veya gastrointestinal kanama, rektal kanama, ülseratif stomatit, kolit şiddetlenmesi ve Crohn hastalığı,

Hepatobiliyer hastalıklar

Yaygın olmayan: Karaciğer yetmezliği, hepatit, sarılık, karaciğer fonksiyon testlerinde artış, pankreatit

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü, kaşıntı

Yaygın olmayan: Anjioödem, ekimoz, multiform eritem, eksfolyatif dermatit, hiperpigmentasyon, ürtiker, vezikülobülloz döküntü

Çok seyrek: Stevens-Johnsonsendromu, toksik epidermal nekroz

Kas ve iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygın: Kuvvetsizlik

Renal ve üriner hastalıklar

Yaygın: Dizüri, sık idrara çıkma

Yaygın olmayan: Renal papiller nekroz, sistit, interstisyel nefrit, renal kalkül, böbrek yetmezliği

Ürogenital bozukluklar

Yaygın olmayan: Düzensiz uterin kanama

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın olmayan: Saç dökülmesi, baş ağrısı, uyuşukluk, yorgunluk

 BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.