Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka EGIRA
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 4
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BE03
ATC Açıklaması Sildenafil
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 204,62 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 184,15 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Şiddetli renal yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) olan hastalarda, sildenafil’in yüksek plazma seviyeleri advers etkilerin insidansını artırabileceği için 25 mg’lık bir başlangıç dozu göz önünde bulundurulmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Hepatik yetmezliği (Child-Pugh A ve B) olan hastalarda sildenafil’in yüksek plazma seviyeleri advers etkilerin insidansını artırabileceği için 25 mg’lık bir başlangıç dozu göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Aşımı

sağlıklı gönüllüler üzerinde 800 mg’a kadar tek dozlarda yapılan çalışmalarda, görülen yan etkiler daha düşük dozlarda gözlenen yan etkilere benzer olurken, insidans oranları daha yüksek olmuştur.

 

Aşırı doz vakalarında gerektiğinde  standart destekleyici tedaviler uygulanmalıdır.

 

Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için renal dializin sildenafil klerensini artırması beklenmez.

Endikasyonlar

Sildenafil sitrat, erektil disfonksiyonun tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Penis ereksiyonunun fizyolojik mekanizması temel olarak seksüel stimülasyon sırasında corpus cavernosumda nitrik oksit serbestlenmesiyle başlar. Serbestlenen nitrik oksit, guanilat siklaz enzimini aktive ederek siklik guanosin monofosfat (cGMP) seviyelerini artırır. Bunun sonucunda corpus cavernosumdaki düz kaslar gevşer ve kanın corpus cavernosum içine akması sağlanır. Sildenafil’in izole insan corpus cavernosumu üzerinde direkt gevşetici etkisi yoktur. Ancak, corpus cavernosumdaki cGMP’nin yıkılmasından sorumlu Fosfodiesteraz Tip 5 (PDE 5) enzimini inhibe ederek nitrik oksitin gevşetici etkisini artırır. Seksüel stimülasyon ile nitrik oksit salıverildiği zaman, Sildenafil tarafından PDE 5 enziminin inhibisyonu sonrası, corpus cavernosumdaki cGMP seviyelerinde artışa sebep olur. Bu nedenle, Sildenafil’in, istenen farmakolojik etkilerini gösterebilmesi, seksüel stimülasyonun varlığına bağlıdır.

 

İn vitro çalışmalar, Sildenafil’in   PDE 5   enzimi   için   selektif   olduğunu göstermiştir. PDE 5    üzerindeki    etkisi    bilinen    diğer   fosfodiesterazlardan   daha    güçlüdür. (PDE 1 için  > 80 kat,    PDE 2,  PDE 3  ve  PDE 4 için  > 1000 kat).   PDE 3’e karşı PDE 5’e olan yaklaşık 4000 katlık selektivite, PDE’nin kardiyak kontraktilitenin kontrolünde rol oynaması nedeniyle önemlidir. Sildenafil, retinadaki bir enzim olan PDE 6’ya karşı, PDE 5’e olduğundan yaklaşık 10 kat daha az selektiftir.

 

Sildenafil’in 100 mg’a kadar tek oral dozları, normal gönüllülerin ECG’sinde klinik olarak önemli değişiklikler oluşturmamıştır. Normal gönüllülerde Sildenafil’in 100 mg’lık tek oral dozları, i.v. olarak 40 mg Sildenafil uygulanan iskemik kalp hastalarındaki etkiye benzer şekilde, kan basıncında yaklaşık 10 mm Hg’lik azalmalar meydana getirmiştir. Sildenafil ile nitratları birlikte kullanan hastaların kan basıncında ise, benzer şekilde geçici etkiler kaydedilmiştir. Bu etkilerin vasküler düz kaslardaki PDE 5 ile ilgili olabileceği düşünülmektedir.

 

geniş kapsamlı bir grup üzerinde maksimum tavsiye edilen dozun 2 katına kadar olan dozlarda, görsel fonksiyon testleri yapılmıştır.  

Renk ayırt etmede doza bağlı olan hafif ve geçici bozukluklar Franswoth-Munsell 100-hue testi uygulanarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçların, retinadaki fototransdüksiyonda rol oynayan PDE 6’nın inhibisyonu ile bağlantılı olduğu belirtilmiştir. 4-26 hafta süreyle yapılan çalışmalarda ise, sildenafil alan hastaların  % 3’ünde plasebo grubu ile karşılaştırıldığında renk solması veya ışığa hassasiyet gibi görsel bozukluklar bildirilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Sildenafil sitrat, oral olarak uygulandıktan sonra, hızla gastrointestinal sistemden absorbe olur. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 40’dır. farmakokinetikleri tavsiye edilen doz aralığının üzerinde dozla orantılıdır. Sildenafil sitrat hepatik metabolizma ile (başlıca sitokrom P450 3A4) elimine edilerek Sildenafil’e benzer özelliklerdeki bir aktif metabolite dönüşür. Sildenafil ve metabolitinin terminal yarılanma ömürleri yaklaşık 4 saattir. 

 

Sildenafil sitrat, hızla gastrointestinal sistemden absorbe edilerek oral alınımın 30-120 dakikası içinde (medyan 60 dakika) maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Sildenafil sitrat, yağ oranı yüksek bir yiyecekle alındığı zaman, absorbsiyon hızı Cmax’da ortalama % 29’luk bir azalma ve Tmax’da ortalama 60 dakikalık bir gecikme ile azalır.

Sildenafil’in ortalama kararlı durum dağılım hacmi 105 L’dir. Sildenafil ve dolaşımdaki en önemli N-desmetil metaboliti yaklaşık % 96 oranında plazma proteinlerine  bağlanırlar. Proteine  bağlanma  total  ilaç  konsantrasyonlarından bağımsızdır.

Sağlıklı gönüllülerde sildenafil alındıktan 90 dakika sonra, ejakulattaki ilaç dozu uygulanan mevcut dozun % 0.001’inden daha azdır.

 

Sildenafil CYP3A4 (majör yol) ve CYP2C9 (minör yol) hepatik mikrozomal isoenzimler aracılığıyla metabolize edilir. Sildenafil, N-desmetilasyon ile dolaşımdaki majör metabolitine dönüşür. Bu metabolitin Sildenafil’e benzer şekilde PDE selektivite profili  vardır ve PDE 5  için   gösterdiği   in vitro   potens,   ana  ilacın   (Sildenafil)   yaklaşık % 50’sidir. Ayrıca metabolit’in plazma konsantrasyonları sildenafil için gözlenenin yaklaşık % 40’ıdır.

Sildenafil, oral veya intravenöz uygulamadan sonra, metabolitleri halinde feçes ile (uygulanan oral dozun yaklaşık % 80’i) ve az bir miktarda idrar ile (uygulanan oral dozun yaklaşık % 13’ü) vücuttan atılır.

 

65 yaş veya üzerindeki sağlıklı gönüllülerde, daha  genç gönüllülerde (18-45 yaş) gözlenenden yaklaşık % 40 daha fazla serbest plazma konsantrasyonları ile Sildenafil klerensinde bir azalma meydana gelmiştir. 

 

hafif ve orta derecede renal yetmezliği olan gönüllülerde, Sildenafil sitrat’ın 50 mg’lık tek oral dozunun farmakokinetikleri değişmemiştir. Renal yetmezliği olmayan aynı yaş grubundaki gönüllüler ile karşılaştırıldığında, ciddi (CLcr £ 30 ml/dak) renal yetmezliği olan gönüllülerde sildenafil klerensi azalmış ve AUC ile Cmax değerleri yaklaşık 2 kat artmıştır.

 

Hepatik yetmezliği olmayan aynı yaş grubundaki gönüllüler ile karşılaştırıldığında, hepatik sirozu olan gönüllülerde sildenafil klerensi azalmış ve AUC ile Cmax değerlerinde sırasıyla % 84 ve % 47’lik artışlar gözlenmiştir.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her film tablet, 100 mg sildenafil’e eşdeğer miktarda sildenafil sitrat içerir.

 

Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit ve indigo karmin lake, laktoz monohidrat.

İlaç Etkileşmeleri

Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)’nin isoformları 3A4 ve 2C9  ile düzenlendiği için, bu isoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klerensini azaltabilir.

 

Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan Simetidin (800 mg), Sildenafil sitrat (50 mg) ile birlikte sağlıklı gönüllülere uygulandığı zaman, plazma Sildenafil konsantrasyonlarında % 56 oranında bir artışa sebep olmuştur.

 

Sildenafil sitrat’ın 100 mg’lık tek dozu spesifik CYP3A4 inhibitörü olan eritromisin ile birlikte uygulandığı zaman (5 gün süreyle 500 mg bid), sildenafil AUC’si % 182 oranında artmıştır.

 

Klinik çalışmalar, ketokonazol, eritromisin veya simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte uygulanan Sildenafil’in klerensinde azalma meydana geldiğini göstermiştir.

 

Antasitlerin (magnezyum hidroksit/aluminyum hidroksit) tek doz olarak uygulanması Sildenafil sitrat’ın biyoyararlanımını etkilememiştir.

 

Klinik çalışmalar, tolbutamid, warfarin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin geri alınım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiazid ve ilgili diüretikler, ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerlerinin Sildenafil farmakokinetikleri üzerinde etkili olmadığını göstermiştir. Aktif metabolit olan N-desmetil sildenafil’in AUC değeri loop ve potasyum tutucu diüretikler ile % 62 oranında ve nonspesifik beta blokerler ile % 102 oranında artmıştır.

 

Sildenafil sitrat (50 mg), aspirin (150 mg)’in sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı potansiyalize etmemiştir.

 

Sildenafil sitrat (50 mg), sağlıklı gönüllülerde % 0.08’lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyalize etmemiştir.

 

Sildenafil sitrat (100 mg), hipertansif hastalarda amlodipin ile birlikte uygulandığı zaman, herhangi bir etkileşim görülmemiştir.

 

sildenafil sitrat ile birlikte antihipertansif ilaç kullanan veya kullanmayan hastalardaki yan etki profilinde hiçbir farklılık görülmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Sildenafil sitrat ve formülasyondaki herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve non-arteritik anterior iskemik optik nöropatisi olanlarda kontrendikedir. Nitrik oksit/cGMP üzerindeki bilinen etkilerine bağlı olarak Sildenafil sitrat’ın nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize ettiği gösterilmiştir. Bu nedenle, Sildenafil sitrat’ın nitratlar veya nitrik oksit açığa çıkaran bileşiklerin herhangi bir formu ile birlikte verilmesi kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Tavsiye edilen doz seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce 50 mg’dır. Etkinlik ve   hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg’a artırılabilir veya 25 mg’a düşürülebilir.

 

Önerilen maksimum doz günde bir defa 100 mg’dır.

 

Yaşlılarda (> 65 yaş), hepatik yetmezliği (Child-Pugh A ve B) ve şiddetli renal yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dak) olan hastalarda, sildenafil’in yüksek plazma seviyeleri advers etkilerin insidansını artırabileceği için 25 mg’lık bir başlangıç dozu göz önünde bulundurulmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Egira   50 mg,  4 film tablet

Egira   25 mg,  4 film tablet

Ruhsat Sahibi

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

 

Büyükdere Cad. 34398 Maslak - İstanbul

Saklama Koşulları

30 OC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

4 film tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, potansiyel sebeplerini ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanın medikal durumunun incelenmesi ve fiziksel muayenesinin yapılması gereklidir.
 
Seksüel aktivite ile ilgili ihmal edilmeyecek oranda kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle, doktor erektil disfonksiyonun tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu incelemelidir. Sildenafil sitrat, nitratların hipotansif etkilerini potansiyalize ettiği için nitratlar veya nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler ile birlikte uygulanmamalıdır.
 
Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ajanlar, penisin anatomik deformasyonlarında (angulasyon, kavernosal fibrosis veya peyronie’s hastalığı gibi) veya priapizme sebep olabilecek predispose durumlarında (orak hücre anemisi, multiple miyelom veya lösemi gibi) dikkatli kullanılmalıdırlar.
 
Sildenafil sitrat’ın diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile birlikte kombine kullanımının etkinliği ve emniyeti henüz değerlendirilmediği için bu tür kombinasyonlar tavsiye edilmez. Sildenafil sitrat, aspirin ile birlikte kullanıldığı zaman kanama zamanı üzerinde herhangi bir etki oluşturmaz. İnsan trombosit hücreleri ile yapılan in vitro çalışmalar, Sildenafil’in nitrik oksit açığa çıkaran bir madde olan sodyum nitroprusiyad’ın antiagregan etkisini potansiyalize ettiğini göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri olan hastalarda, Sildenafil sitrat’ın kullanım emniyetine ait bilgi olmadığı için, Sildenafil sitrat bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Kalıtsal retinitis pigmentosalı hastaların çok azında, genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır. Retinitis pigmentosalı hastalarda Sildenafil sitrat’ın kullanım emniyetine ait bilgi olmadığı için, sildenafil sitrat bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Özellikle yaşlı, kan viskozitesi artmış hastalarda retinal ven oklüzyonu riski artmaktadır.
 
Gebelik, emzirme dönemi ve pediatride kullanımı     
              
Sildenafil sitrat, kadınlar ve çocuklarda kullanılmamalıdır.
 
Gebelik kategorisi B’dir. Gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar yapılmamıştır.
 
Geriatride kullanımı
 
Sağlıklı yaşlı gönüllülerde (65 yaş veya üzerindeki), sağlıklı genç gönüllülerde (18 – 45 yaş) gözlenenden yaklaşık % 40 daha yüksek serbest plazma konsantrasyonları oluşmuş ve sildenafil’in klerensinde bir azalma meydana gelmiştir. Yüksek plazma seviyeleri advers etkilerin insidansını artırabileceği için, yaşlılarda 25 mg’lık bir başlangıç dozu göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği yada glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
Üretim Yeri

SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

 

Çanta 34580 Silivri - İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, sildenafil sitrat’ın yan etkilerine bağlı  olarak  tedaviyi   bırakma oranı  (% 2.5)  plasebodan (% 2.3) anlamlı bir fark göstermemiştir. Yan etkiler genellikle geçici ve hafif veya orta şiddette bulunmuştur.

 

Sabit dozlarda yapılan klinik çalışmalarda, bazı yan etkilerin insidansı doz ile beraber artmıştır. Doz esnekliği olan çalışmalardaki yan etkiler, sabit doz çalışmalarındakine benzer olmuştur.

 

Doz esnekliği olan plasebo kontrollü klinik çalışmalarda, Sildenafil sitrat’ın kullanımına bağlı en sık görülen yan etkiler : Baş ağrısı, yüzde kızarıklık, sersemlik, dispepsi, nazal konjestiyon, hafif ve geçici anormal görme (özellikle görmede renklerin soluklaşması, ışığa hassasiyetin artması ve bulanık görme)’dir.

 

tavsiye edilen doz aralığının üzerindeki dozlarda görülen yan etkiler ise, yukarıdakilere benzer ancak daha sık olarak görülmüştür. Hiçbir priapism vakası bildirilmemiştir.

 

Kontrollü klinik çalışmalarda, sildenafil alan hastaların % 2’sinden daha azında düşük olasılıkla görülen ve ilaçla olan nedensel ilişkisi saptanamayan yan etkiler:

 

Kardiyovasküler ve serebrovasküler etkiler : Hipotansiyon, postural hipotansiyon, senkop, anjina pektoris, AV blok, taşikardi, palpitasyon, miyokardiyal iskemi ve infarktüs, ani kardiyak ölüm, göğüs ağrısı, serebral trombozis, serebrovasküler hemoraji, geçici iskemik atak, inme (örn: hemorajik), kardiyak veya kardiyopulmoner durma, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, ventriküler aritmi (örn: taşikardi) dahil olmak üzere EKG anormallikleri veya Q-dalgalı anormallikler (miyokard infarktüsü olmadan), hipertansiyon, ödem (yüz ve periferal dahil), şok ve kardiyomiyopati.

 

Sinir sistemi etkileri : Migren, ataksi, hipertoni, nevralji, nöropati, parestezi, tremor, vertigo, mental depresyon, uykusuzluk, uyuklama hali, anormal rüyalar, reflekslerde azalma, asteni ve hipoestezi.

 

Gastrointestinal etkiler : Kusma, abdominal ağrı, dil iltihabı, kolit, yutma güçlüğü, gastrit, gastroenterit, stomatit, ağız kuruluğu, rektal hemoraji, susuzluk veya dişetlerinde iltihap.

 

Göz ve kulakla ilgili etkiler : Midriyazis, konjunktivit, fotofobi, oküler ağrı, oküler hemoraji, katarakt, gözlerde kuruluk, sağırlık, kulak ağrısı ve kulak çınlaması.

 

Solunum sistemi etkileri : Astım, dispne, larenjit, farenjit, sinüzit, bronşit, balgam artışı ve öksürük artışı.

 

Genitoüriner etkiler : Sistit, noktüri, idrar sıklığı, idrarı tutamama, anormal ejakülasyon ve genital ödem.

 

Hepatik etkiler : Anormal karaciğer fonksiyon testi sonuçları.

 

Dermatolojik ve duyarlılık reaksiyonları : Ürtiker, herpes simplex, prurit, terleme, deri ülseri, kontakt dermatit, fotosensitivite reaksiyonu, allerjik reaksiyon, şok ve döküntülü dermatit.

 

Kas-iskelet etkileri : Artrit, artroz, miyalji, tendon rüptürü, tenosinovit, kemik ağrısı, miyasteni ve sinovit.

 

Metabolik ve elektrolit etkiler : Hiperürisemi, gut, hiperglisemi, hipoglisemik reaksiyon, stabil olmayan diabetes mellitus ve hipernatremi.

 

Diğer advers etkiler : İstemiyerek düşme, üşüme hissi, göğüs büyümesi, anemi ve lökopeni.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.