Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Tüm Ekip İlaç A.Ş.
Marka EKIPENTAL
Etken Madde Kodu SGKFT7-TIYOPENTAL SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N01AF03
ATC Açıklaması Tiopental
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A10569
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,94 TL
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E230A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Akut tiyopental intoksikasyonu şoka kadar ilerleyebilen kan basıncında bir düşme ile karakterizedir. Miyokardiyal depresyon pulmoner ödeme yol açabilir. Vücut sıcaklığı düşer ve nefes alma yavaşlayabilir.
 
Doz aşımı tedavisi: Normal vücut sıcaklığına dönüş sağlanır. Eğer solunum yavaşlamışsa suni solunum başlatılır. Zorlu diürez, peritonal diyaliz veya hemodiyaliz ile tiyopental eliminasyonu hızlandırılabilir.
Endikasyonlar
  •           Kısa süreli anestezi için,
  •           Anestezi indüksiyonu için,
  •           Konvülsif durumların kontrolünde (mesela inhalasyon anestezisi sırasında ve sonrasında görülen),
  •           Psikiyatride narkotik - yardımlı psikoanaliz ve sentezde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Tiyopental genel anestezi oluşturmak için intravenöz yolla kullanılan çok kısa - etkili bir barbitürattır. Ağrı hissini ve nosiseptif refleksleri azaltmaz. Oluşturduğu analjezik etki daha çok narkotik özellikleri ile ilgilidir. Derin anestezi oluşmasından önce adale relaksasyonu meydana gelmez. İntrakranyal basınç azalması da ilacın özellikleri arasındadır.
 
Tiyopentalin etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Anestezik etkisi nöronal eksitasyonda bir azalmanın sonucudur. Başlıca etki yeri, sinyalleri serebral kortekse iletemeyecek şekilde retiküler aktive edici sistemin deprese edildiği talamustadır. Kafa içi basıncındaki azalma ilacın anestezik etkisinin bir yan ürünü olarak ortaya çıkar. Tiyopental kullanımında serebrovasküler dirençte artış sonucu serebral kan akışında ve serebral kan hacminde bir azalma meydana gelir.
 
Farmakokinetik Özellikler
Bir narkotik İV dozundan 30 - 40 saniye sonra bilinç kaybolur. Anestezinin derinliği 40 saniye içinde artabilir. Oluşan anestezik etki 5 - 10 dakika devam eder. Bundan sonra 10 - 30 dakikalık bir anestezi sonrası uyku periyodu başlar. Faydalı anestezi süresi 5 - 8 dakika arasındadır.
 
İlacın % 84’ü plazma proteinlerine bağlanır. İlaç başlangıçta yüksek kan akışı olan organlara (beyin, kalp, karaciğer ve akciğerler) girer; sonra süratle adalelere tekrar dağılır. Plazma ve adale konsantrasyonları arasındaki bu dengeye enjeksiyondan 15 - 30 dakika sonra ulaşılır. Anestezinin uzunluğu beyinden adaleye bu tekrar dağılım ile tayin edilir. Adipoz dokular zayıf olarak kanlandığından plazma ve yağlı doku konsantrasyonları arasındaki denge 1.5 - 2.5 saat sonra oluşur.
 
Metabolizma esas olarak hepatiktir. Dozun sadece küçük bir kısmı böbreklerde ve beyinde metabolize edilir. 1 saat içinde aktif ilacın % 10 - 15 kadarı metabolize olur. % 3 - 5 kadarı ise yine anestezik etkisi olan pentobarbitale dönüşür.
 
Yağlı dokulardan yavaş uzaklaşması tiyopentalin eliminasyonunda hız limitleyici adımdır. Tek intravenöz dozlar 3 - 8 saatlik bir yarı ömürde elimine edilmektedir.
 
Tekrarlayan enjeksiyonlardan sonra ilacın tekrar dağılımı nedeniyle anestezi önemli ölçüde uzar ve anestezinin derinliği artar.
 
Farmasötik Şekli
ENJEKTABL TOZ İÇEREN FLAKON
Formülü
Her flakon 1 g steril tiyopental sodyum içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Tiyopental alkol, antistaminikler ve diğer santral sinir sistemi depresanları ile birlikte kullanılırsa birbirlerinin etkilerini artırırlar.
 
Barbitüratlar mikrozomal karaciğer enzimleri ile metabolize olan ilaçların (mesela steroid hormonlar, hormonal kontraseptifler, dikumarol antikoagülanlar, griseofulvin, fenazon, fenitoin v.s.) etkinliğini enzim indüksiyonu ile azaltırlar.
 
Fenotiyazinler (klorpromazin gibi) ve reserpin, tiyopentalin bradikardik ve hipotansif etkilerini artırır. Tiyopentalin hipotansif etkisi diğer antihipertansif ilaçlarla (mesela diüretikler) potansiyalize olur.
 
Tiyopentalin etkisi valproik asit ile artar; etki süresi ise tranilsipromin ile uzar. Tiyopental metotraksatın toksisitesini arttırır.
 
Tiyopentalin neden olduğu dolaşım depresyonu, primer ve sekonder dolaşım depresanı olarak etki gösteren diğer ilaçlar ile potansiyalize olur.
 
Aminofilin tiyopentalin etkisini tersine çevirir.
 
Tiyopental ilavesi ile bulanıklaşan enjeksiyonluk çözeltiler enjekte edilmemelidir.
 
Geçimsizlikleri:
 
Tiyopental düşük pH’lı çözeltiler ve oksidanlarla kimyasal olarak geçimsizdir.
 
Diğer geçimsiz olduğu ilaçlar: Amikasin, penisilinler, sefalosporinler, kodein, efedrin, morfin, fenotiazin, süksametonyum ve tübokürarin.
Kontraendikasyonlar
  • Tiyopentale ve diğer barbitüratlara aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
  • Alkol, uyku ilaçları, analjezikler veya psikoaktif ilaçlar ile akut intoksikasyon riski vardır.
  • Myastenia gravis, solunum yetmezliği veya vagotoni, status asthmaticus, şiddetli dispne, akut hepatik porfiri, şiddetli hepatik veya renal yetmezlik, şiddetli metabolik disfonksiyon olan kişilerde kullanılmaz.
  • Yaşlı hastalarda ve kardiyovaskiler hastalığı, adrenokortikal yetmezliği, hipovolemisi, sepsis ve adale distrofisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Sadece intravenöz yolla kullanım içindir.
 
Genel olarak enjeksiyonluk suda % 2.5 - 5 konsantrasyondaki çözeltileri tavsiye edilir. % 3.4’lük çözeltileri izotoniktir.
 
Klinik kullanım için konsantrasyonları hesaplama kılavuzu:
 
İstenilen konsantrasyon
(%)
Konsantrasyon
(mg/mL)
Gerekli miktarlar
Tiyopental (g)
Enjeksiyonluk su (mL)
       2.5
       3.0
       4.0
       5.0
      25
      30     
      40
      50
    0.5
    0.5
    0.5
    0.5   
         20
         16 2/3
         12 1/2      
         10
       2.5
       3.0
       4.0
       5.0
      25
      30
      40
      50
    1.0
    1.0
    1.0
    1.0
         40
         33 1/3
         25
         20
 
Koruyucu içermediğinden solüsyonları hazırlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.
 
Sadece taze hazırlanmış, berrak çözeltiler kullanılmalıdır. Bulanık veya tam çözünmenin sağlanmadığı çözeltiler kullanılmaz.
Kısa operasyonlar için bile hastalara bir parasempatolitik ile (atropin; gerekirse, İV yolla) premedikasyon yapılır.
 
Dozaj:
 
Gerekli olan tiyopental dozu bireye bağlı olarak değişir. Aşağıda verilen doz bilgisi bir rehber olarak kullanılarak, solunum depresyonu ve aşırı doza yol açmamak için gerekli tedbirleri alarak ve dikkatle, ilaç etki görülünceye kadar verilir. Genelde, gerekli olan doz hastanın vücut ağırlığı ile orantılıdır. İndüksiyon için mutat doz 2 - 5 mg/kg’dır. Tiyopentale bireysel duyarlılığı doğru olarak değerlendirmek için; daha yüksek dozları enjekte etmeden önce hastada  bir test dozunun  (yetişkinlerde 25 - 75 mg) etkisini 60 sn süre ile gözlemek yararlıdır.
 
Anestezi:
 
İndüksiyon için genel olarak 200 - 400 mg.
Mükerrer enjeksiyonlar için anestezide istenilen derinlik elde edilinceye kadar 10 - 15 sn. boyunca İV yolla 3 - 5 mg/kg.
Kısa süreli operasyonlar için 400 - 800 mg.
1000 mg’lık maksimal doz aşılmamalıdır (birikim riski!)
Çocuklar için doz genel olarak İV yolla 2 - 7 mg/kg’dır.
 
Konvülsif durumlar:
75 - 125 mg.
Lokal anesteziklerle sekonder konvülsiyonlar için 10 dakika boyunca enjekte edilen125 - 250 mg.
 
Narkotik yardımlı psikoanaliz ve sentez:
 
Yavaş enjeksiyon ile 100 mg/dak. Hastanın 100’den başlayarak geriye doğru yavaş yavaş sayması beklenir. Hastalar uyumaya başlamadan hemen önce tiyopental verilmesi kesilir. Hasta yarı uyanık olmalıdır ve sorulara cevap verebilmelidir.
Böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda, ilerlemiş yaşta olanlarda, şok sendromu, dehidrasyon, şiddetli anemi, hiperkalemi, toksemi, miksödem ve diğer metabolik koşullarda olan hastalarda tiyopental dozu azaltılmalıdır.
İleri derecede alkol veya ilaç bağımlılığı olan hastalarda tek başına tiyopental ile anestezi elde etmek zor olabilir; ilave anesteziklerin kullanımı gerekebilir.
Obez hastalarda, premedike hastalarda, son 36 saat içinde anestezi uygulanmış olan hastalarda yeterli anestezi için daha düşük tiyopental dozları kafi gelebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
EKİPENTAL 0.5 g İ.V Enjektabl Toz İçeren Flakon, 1 flakon
Ruhsat Sahibi
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Ruhsat tarihi ve numarası: 14 .07.2006 – 120/30  
Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1 g  tiyopental sodyum içeren 1 adet flakon
 
Uyarılar/Önlemler
Tiyopental sadece intravenöz anestezi tekniklerinde deneyimli kişiler tarafından uygulanmalıdır.  İntravenöz dışında başka bir yoldan enjekte edilmemelidir.
Bağımlılık yapabilir.
 
Hızlı enjeksiyon veya yüksek dozlar ile meydana gelebilen solunum depresyonu riski nedeniyle acil ventilasyon için ekipman el altında tutulmalıdır. Solunum yolları mutat şekilde açık tutulmalıdır.
 
Hızlı enjeksiyondan sonra, anestezinin indüksiyonu sırasında öksürük, aksırma, hıçkırık, larengospazm ve bronkospazm görülebilir. Kardiyak aktivitede depresyon da yine enjeksiyon hızının bir fonksiyonudur. Kalp atım hızında artış veya kardiyak çıkışta ve kan basıncında azalma olabilir.
 
Enjeksiyondan kısa bir süre sonra refleks hipersensibilite genellikle görülür. Servikal bölgedeki operasyonlar sırasında bu durum kardiyak arrest ile sonuçlanabilir. Bu nedenle atropin ile premedikasyon yapılması gerekir.
 
İntraarteriyal tiyopental enjeksiyonları hemen arteriyel spzamlar ile sonuçlanır ve gangren ile birlikte tromboza neden olabilir. Bu durumlarda acil müdahale gerekir (mesela brakiyal pleksus blokajı, intraarteriyel prokain enjeksiyonu ve aynı zamanda antikoagülasyon).
 
Perivenöz enjeksiyonlar genel olarak müdahale gerektirmeyen daha az şiddetli doku reaksiyonlarına yol açar. Enjeksiyon yerinde ağrı ve sertleşme için sıcak kompresler, serum fizyolojik içinde prokain enjeksiyonları ve/veya hiyalüronidaz preparatları kullanılmalıdır. 
 
Araç ve makine yeteneği üzerine etkisi:
 
Tiyopental psikomotor fonksiyonları 24 saat kadar bir süre boyunca etkilediğinden hastane dışında olup yardımcısız kişilere uygulanmamalıdır. Bu süre içinde kişi araba ya da başka makinaları kullanmamalıdır.
 
Hamilelerde kullanımı:
 
Tiyopentalin plasenta bariyerini geçtiği bilinmektedir. Gebelerde uterus tonusunu etkilemez. İntravenöz uygulamayı takiben 2-3 dakikada göbek kordonu konsantrasyonları en yüksektir. Jinekolojik cerrahide kullanılacak olursa tiyopental yenidoğanlarda MSS depresyonuna neden olabilir.
 
Hamilelik kategorisi C’dir.
 
Tiyopental ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına uygulandığı zaman fetal zarara neden olup olmayacağı veya üreme kapasitesini etkileyip etkileyemeyeceği de bilinmemektedir. Gerçekten gerekli olduğu durumlarda hamilelerde tiyopental kullanımında uygulanan doz en azda tutulmalıdır. Toplam 250 mg’lık bir doz aşılmamalıdır.
 
Emziren annelerde kullanımı:
 
Yüksek dozlar kullanılmış olsa bile anne sütü konsantrasyonları düşüktür.
 
Üretim Yeri
SANDOZ GmbH
Langkampfen /AVUSTURYA
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solunum: Laringospasm, solunum depresyonu, apne (özellikle hızlı İV enjeksiyon ile)
 
Kalp-damar sistemi:bradikardi, hipotansiyon, senkop
 
Merkezi sinir sistemi: uykulu hal, letarji, MSS eksitasyonu veya depresyonu, muhakeme yetmezliği, başağrısı, konfüzyon, ajitasyon, hiperkinezi, ataksi, uykusuzluk, kabus görme, halusinasyon görme, anksiyete, halsizlik
 
Dermatolojik: Ciltte kızarıklık, eksfolyatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu
 
Gastro-intestinal sistem: bulantı, kusma, kabızlık
 
Hematolojik: agranulositoz, trombositopeni, megaloplastik anemi
 
Renal etki: oligoüri
 
Lokal etki: enjeksiyon yerinde ağrı, İV kullanımda tromboflebit
 
Diğer: istenmeyen arter içine enjeksiyon ile gangren
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ