Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Meda Pharma İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti
Marka ELIDEL
Etken Madde Kodu SGKFJZ-PIMEKROLIMUS Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D11AH02
ATC Açıklaması Pimekrolimus
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A02645
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 109,92 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 98,15 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Elidel Krem % 1 ile ilgili herhangi bir doz aşımı deneyimi mevcut değildir.

 

Elidel Krem % 1’in kaza sonucu oral yoldan alındığı hiç bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Elidel Krem % 1; immün yetmezliği olmayan 2 yaş üzerindeki, konvansiyonel tedavilere cevabı olmayan veya bu tedavileri tolere edemeyen ya da potansiyel yan etkileri nedeniyle bu tedavilere uygun olmayan hafif ve orta şiddette atopik dermatitli hastaların

  • akut belirtilerinin kısa süreli tedavisinde
  • uzun süreli aralıklı intermittan tedavisinde endikedir.

 Elidel Krem 2 yaşından küçük çocuklarda kullanım için endike değildir.

Farmakodinamik Özellikler

Antiinflamatuvar bir askomisin makrolaktam türevi olan pimekrolimus, T hücreleriyle mast hücrelerindeki pro-inflamatuvar sitokinlerin ve medyatörlerin yapımının ve salıverilmesinin selektif bir inhibitörüdür.

 

Pimekrolimus, makrofilin-12'ye yüksek bir affiniteyle bağlanarak kalsiyuma-bağımlı fosfataz kalsinörini inhibe eder. Sonuç olarak erken dönemde salınan sitokinlerin transkripsiyonunu bloke ederek T hücresi aktivasyonunu engeller. Pimekrolimus özellikle, insan T hücrelerindeki interlökin-2, interferon gamma (Th1-tipi), interlökin-4 ve interlökin-10 (Th2-tipi) sitokin sentezini nanomolar konsantrasyonlarda inhibe eder. Pimekrolimus ayrıca mast hücrelerinden, antijen/IgE stimülasyonu sonrası sitokin ve pro-inflamatuvar medyatör salıverilmesini in vitro önlemektedir. Pimekrolimus keratinosit, fibroblast veya endotelyal hücre hattının büyümesini etkilemez.

Farmakokinetik Özellikler

Erişkinlerdeki emilimi;

  

Pimekrolimusun sistemik emilimi, toplam vücut yüzeyinin (BSA) %15-59'unu kaplayan atopik dermatiti (egzema) olan ve 3 hafta boyunca günde 2 defa Elidel Krem % 1 kullanan, erişkin 12 hastada araştırılmıştır. Alınan kan örneklerinin %77.5'indeki pimekrolimus konsantrasyonlarının ölçüm yönteminin alt duyarlılık sınırı olan mililitrede 0.5 nanogramın altında bulunduğu, %99.8'inde ise 1 ng/ml'den düşük olduğu görülmüştür. Bu çalışma sırasında bir hastada kandaki en yüksek  pimekrolimus konsantrasyonu 1.4 ng/ml olmuştur.

 

Çalışma başlangıcında, vücut yüzeyinin %14-62'sini kaplayan atopik dermatiti olan ve bir yıla varan süreler boyunca Elidel ile tedavi edilen erişkin 40 hastanın kanındaki pimekrolimus konsantrasyonunun daima düşük ve çoğu zaman ölçüm yöntemi duyarlılık alt sınırının altında olduğu görülmüştür. Tedavinin altıncı haftasında ölçülen en yüksek konsantrasyonlar, yalnızca 2 hastada olmak üzere 0.8 ng/ml bulunmuş ve 12 aylık çalışma süresi boyunca kandaki pimekrolimus konsantrasyonu hiçbir hastada yükselmemiştir. El dermatiti olan ve 3 hafta boyunca günde 2 defa Elidel (ellerin avuç içi ve el sırtı bölümlerine uygulama, gece boyu oklüzyonla kullanan erişkin 13 hastanın kanındaki en yüksek pimekrolimus konsantrasyonu 0.91 ng/ml olmuştur.

 

Topikal uygulama sonrasında kandaki pimekrolimus düzeylerinin çoğu zaman ölçüm yöntemi alt duyarlılık sınırından düşük olması nedeniyle AUC değeri yalnızca birkaç bireyde hesaplanabilmiştir. Atopik dermatiti olan ve her vizit gününde pimekrolimus konsantrasyonu  ölçülebilen en az 3 örnek veren  erişkin 8 hastadaki AUC0-12 saat değerleri, 2.5-11.4 ng.saat/ml arasında değişmiştir.

 

Çocuklardaki emilim;

  

Pimekrolimusun pediyatrik yaş grubundaki emilimi, yaşları 3 aylık ile 14 yaş arasında değişen ve total vücut yüzeyinin %10-92'sinde atopik dermatit (egzema) bulunan 58 hastada incelenmiştir. 3 hafta boyunca günde 2 defa Elidel Krem % 1 ile tedavi edilen bu çocukların 5'inde tedaviye bir yıl boyunca "ihtiyaç duyuldukça" devam edilmiştir.

 

Bu pediyatrik hastalarda tedavi edilen lezyonların yaygınlığından ve tedavi süresinden bağımsız olarak ölçülen kan konsantrasyonları daima düşük kalmış ve aynı pozolojinin kullanıldığı erişkin hastalardakine yakın değerlerde bulunmuştur. Kandaki pimekrolimus konsantrasyonlarının % 60'ı, ölçüm yöntemi alt duyarlılık sınırı olan 0.5 ng/ml'nin altında bütün kan örneklerinin % 97'sindeki pimekrolimus konsantrasyonu ise 2 ng/ml'den düşük bulunmuştur. Kandaki en yüksek pimekrolimus konsantrasyonları (2.0 ng/ml) biri 8 aylık diğeri 14 yaşındaki 2 hastada ölçülmüştür.

 

En küçük (3-23 aylık) hastalarda ölçülen en yüksek kan konsantrasyonu bir hastada 2.6 ng/ml bulunmuştur. Bir yıl süreyle tedavisine devam edilen 5 çocuktaki kan konsantrasyonları hep düşük değerlerde kalmış ve en yüksek değer bir hastada 1.94 ng/ml olmuştur. 12 aylık tedavi boyunca bu 5 hastanın hiçbirinde kan konsantrasyonları yükselmemiştir.

 

Her vizit gününde ölçülebilir en az 3 kan konsantrasyonu bulunan ve yaşları 2-14 arasında değişen 8 pediyatrik hastada AUC0-12 saat değerleri 5.4 ile 18.8 ng.saat/ml arasında değişmiştir. Lezyonların total vücut yüzey alanının % 40'ından daha küçük bir bölümünü kapladığı hastaların AUC değerleriyle, lezyonların vücut yüzey alanının en az % 40 veya daha fazlasını kapladığı hastaların AUC değerleri birbirine yakın bulunmuştur.

 

Oral farmakokinetik verilerle karşılaştırma;

  

4 hafta boyunca günde 1 defa 5 mg ile 2 defa 30 mg arasında değişen dozlarda oral pimekrolimus ile tedavi edilen psoriasis vakalarında ilaç, en yüksek doz dahil bütün dozlarda iyi tolere edilmiştir. Anlamlı hiçbir advers olay bildirilmemiş, fiziksel muayene bulgularında, vital bulgularda ve laboratuvar (böbrek dahil) güvenlilik parametrelerinde anlamlı hiçbir değişiklik meydana gelmemiştir. En yüksek doza eşlik eden AUC0-12 saat değeri 294.9 ng.saat/ml olmuştur. Bu AUC değeri 3 hafta süreyle günde 2 defa topikal Elidel kullanan erişkin ve pediyatrik atopik dermatit (egzema) vakalarında hesaplanan ortalama AUC0-12 saat değerlerinin (sırasıyla 11.4 ve 18.8 ng.saat/ml), sırasıyla 26 ve 16 katıdır.

 

Dağılım, metabolizma ve atılımı;

 

Topikal uygulama sonrası kandaki pimekrolimus düzeyleri, dermoselektif bir ilaç olması nedeniyle çok düşüktür. Bu nedenle pimekrolimus metabolizması topikal uygulama sonrası incelenemez.

Radyoaktif olarak işaretlenmiş pimekrolimusun sağlıklı gönüllülerde ağız yoluyla tek doz verilmesinden sonra kandaki ilaçla-bağlantılı başlıca komponent, değişikliğe uğramamış pimekrolimus olmuş, bunun yanı sıra O-demetilasyon ve oksijenasyon ürünü olarak gözüken orta derecede polariteye sahip çok sayıda minör metabolit bulunmuştur. Dozdaki radyoaktivite vücuttan öncelikle (%78.4) dışkıyla, çok küçük bir bölüm olarak da idrarla (%2.5) uzaklaştırılmıştır. Dozdaki total radyoaktivitenin ortalama %80.9'u vücut dışına atılmıştır. İdrarda değişikliğe uğramamış pimekrolimusa rastlanmamış ve dışkıdaki radyoaktivitenin %1'den daha küçük bir bölümünün değişikliğe uğramamış pimekrolimusa ait olduğu bulunmuştur.

İnsan derisinde pimekrolimusun in vitro metabolize edilmediği görülmüştür.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

Bir gram krem 10 mg pimekrolimus içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Elidel Krem % 1 ile diğer ilaçlar arasındaki potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri, sistematik olarak değerlendirilmemiştir. Sistemik emiliminin minimal düzeyde olması nedeniyle Elidel Krem % 1’in, sistemik olarak kullanılan ilaçlarla etkileşime girmesi beklenmez. (bkz; Farmakokinetik Özellikler).

 

Elidel Krem % 1’in, farmakodinamik özellikleri (bkz;Farmakodinamik özellikler) ve pimekrolimus emiliminin minimal düzeyde gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, aşı cevabı üzerinde herhangi bir etki görülmesi beklenmez. Elidel Krem % 1’in lokal reaksiyonlar devam ettiği sürece aşı bölgesine uygulanması incelenmemiş olduğundan kullanımı önerilmez.

Kontraendikasyonlar

Pimekrolimus'a veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Elidel Krem % 1 ince bir tabaka halinde günde 2 defa uygulanır, yavaş yavaş ovuşturarak deriye tamamen emdirilir.

 

Elidel Krem % 1; baş ve yüz, boyun ve derinin kıvrımlı bölgeleri dahil bütün deri bölgelerinde kullanılabilir.

Atopik dermatitin (egzemanın) uzun süreli tedavisinde Elidel Krem %1, hastalığın alevlenmesinin önlenebilmesi için atopik dermatit belirti ve semptomları ilk ortaya çıktığı zaman kullanılmaya başlanmalıdır. Elidel Krem %1, bulgu ve belirtiler kaybolana kadar günde iki kere uygulanmalıdır. Belirti ve bulgular 6 haftanın üzerinde devam ettiği takdirde, hastalar atopik dermatit teşhisinin doğrulanması için yeniden muayene edilmelidir. Tedaviye ara verildiği takdirde, hastalığın alevlenmesinin önüne geçebilmek için, belirti ve bulgular ilk ortaya çıkar çıkmaz yeniden tedaviye başlanmalıdır. 

 

Elidel Krem % 1’i kullandıktan hemen sonra yumuşatıcı preparatlar kullanılabilir. Ancak bu tür yumuşatıcı preparatlar banyo veya duş sonrası Elidel Krem % 1’den önce uygulanmalıdır.

 

Sistemik emilimin düşük düzeyde gerçekleşmesi nedeniyle, kullanılacak günlük toplam doz veya uygulamanın yapılacağı vücut yüzeyinin genişliği ya da tedavi süresi konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

Pediyatrik hastalarda kullanımı

 

Çocuklardaki (2-11 yaş) ve adolesans çağındakilerdeki (12-17 yaş) pozoloji önerileri erişkinlerdekinin aynıdır.

 

Elidel Krem 2 yaşından küçük çocuklarda kullanım için endike değildir.

 

Yaşlılarda kullanımı

Atopik dermatit (egzema), 65 ve daha ileri yaştakilerde ender görülür. Elidel Krem % 1 kullanılan klinik çalışmalara, daha genç hastalardan farklı bir cevap verip vermediklerinin saptanmasına yetecek sayıda yaşlı hasta katılmamıştır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Tüp açıldıktan sonra içeriği 1 yıl içinde tüketilmelidir.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Elidel Krem % 1, 30 g’lık alüminyum tüpte

Uyarılar/Önlemler

Elidel Krem % 1’in uzun vadedeki güvenilirliği belirlenmemiştir.

 

 

Topikal kalsinörin inhibitörlerinin uzun süreli kullanımının güvenliliği kanıtlanmamıştır. Her ne kadar nedensel ilişki gösterilmemişse de topikal kalsinörin inhibitörü kullanan hastalarda seyrek olarak deri tümörleri ve lenfoma gibi kanserlerin geliştiği rapor edilmiştir. Bu nedenle Elidel dahil kalsinörin inhibitörlerinin uzun süreli sürekli topikal kullanımından bütün yaş gruplarında kaçınılmalıdır. Elidel Krem %1 2 yaşından küçük çocuklarda endike değildir.

 

 

Derinin lokal immün yanıtı ve deri maligniteleri üzerindeki uzun vadeli etkisi bilinmediği için, Elidel krem %1 potansiyel olarak malign ya da pre-malign deri lezyonlarının üzerine uygulanmamalıdır.

 

Elidel Krem immün sistemi bozulmuş olan erişkinlerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Elidel Krem % 1 akut viral deri enfeksiyonu bulunan bölgelere uygulanmamalıdır.

 

Deride bakteri ya da mantar enfeksiyonu varsa, uygun bir antimikrobik ilacın kullanılması gerekir. Eğer enfeksiyon iyileşmezse Elidel Krem % 1 kullanımı enfeksiyon yeterince kontrol altına alınıncaya kadar kesilmelidir.

 

Elidel Krem %1’in Netherton sendromlu ve yaygın eritrodermli hastalardaki güvenilirliği saptanmamıştır. Elidel Krem %1 Netherton sendromlu ya da artmış bir emilim potansiyelinin söz konusu olduğu, şiddetli düzeyde enflamasyonlu ya da hasarlı bir deriye sahip (örneğin eritroderm) hastalarda önerilmemektedir. Elidel Krem %1’in immün sistemi baskılanmış hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği incelenmemiştir. Bu nedenle de, immün sistemi baskılanmış hastalarda kullanımı önerilmemektedir .

 

Klinik çalışmalarda, Elidel Krem %1 kullanımı sırasında 14/1544 (%0.9) lenfadenopati vakası bildirilmiştir. Bu lenfadenopati vakalarının genellikle enfeksiyonlara bağlı olduğu ve uygun antibiyotik tedavisi ile iyileştiği gözlenmiştir. Bu 14 vakanın çoğunda, net bir etiyolojinin olduğu ya da iyileşme sağlandığı saptanmıştır. Elidel Krem %1 kullanan ve lenfadenopati gelişen hastalarda, lenfadenopatinin etiyolojisi araştırılmalıdır. Lenfadenopati için net bir etiyoloji olmaması durumunda ya da akut enfeksiyöz mononükleoz varlığında, Elidel Krem %1 tedavisi kesilmelidir. Lenfadenopati gelişen hastalar, bu durumun tamamen düzeldiğinden emin olunması için izlenmelidir.

 

Tedavi sırasında, hastaların, Elidel Krem %1 deriye uygulanmamış olduğunda bile, doğal ya da suni güneş ışığına maruziyeti minimuma indirmeleri ya da bu maruziyetten tamamen kaçınmaları önemlidir. Elidel Krem %1’in, derinin ultraviyole hasara verdiği yanıtı üzerindeki potansiyel etkileri bilinmemektedir.

 

Elidel Krem % 1’in kullanılması, uygulama yerinde sıcaklık ve/veya yanma hissi gibi hafif ve geçici reaksiyonlara neden olabilir. Bu gibi reaksiyonlar şiddetli olduğunda hasta doktora başvurmalıdır.

 

Elidel krem doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Hastalar Elidel Krem kullanırken artifisyel veya doğal UV maruziyetinden kaçınmalıdır.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

 

Gebelik;

Gebelik kategorisi C’dir.

 

Elidel Krem % 1’in gebe kadınlarda kullanılması konusunda yeterli veri yoktur.

Elidel Krem % 1 gebe kadınlara reçete edilirken, ihtiyatlı olmak gerekir. Ancak Elidel Krem % 1’in topikal uygulanmasından sonra pimekrolimus emilimi minimal düzeyde gerçekleştiğinden (bkz: Farmakokinetik özellikler) insanlardaki potansiyel riskin sınırlı olduğu kabul edilmektedir.

 

Emzirme dönemi;

Pimekrolimus'un topikal uygulama sonrası anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Çok sayıda ilaç anne sütüne geçtiğinden, bebeğini emziren annelere Elidel Krem % 1 reçete edilirken ihtiyatlı olmak gerekir. Ancak Elidel Krem % 1’in topikal uygulanmasından sonra pimekrolimus emilimi minimal düzeyde gerçekleştiğinden (bkz: Farmakokinetik özellikler) insanlardaki potansiyel riskin sınırlı olduğu kabul edilmektedir.

 

Bebeğini emziren anneler Elidel Krem % 1’i memelerine uygulamamalıdır.

 

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri

Elidel Krem % 1’in araç ve makine kullanma üzerinde bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Elidel Krem % 1’in güvenlilik profili, aralarında 3 aylık veya daha büyük bebeklerin, çocukların, adolesans çağındakilerin ve erişkinlerin yer aldığı 2000'den fazla hastanın katıldığı, faz II ve III çalışmalarda değerlendirilmiştir. Bu hastaların 1500'den fazlası Elidel Krem % 1, 500'den fazlası ise Elidel taşıyıcı ve/veya topikal kortikosteroidler şeklinde olmak üzere kontrol ilacı kullanmıştır.

 

Elidel Krem % 1 kullanan hastaların %19 ve kontrol grubundaki hastaların %16'sı tarafından en sık karşılaşılan advers olaylar uygulama yerindeki deri reaksiyonları olarak bildirilmiştir. Söz konusu reaksiyonlar genellikle tedavinin erken dönemlerinde görülmüş, hafif / orta derecede şiddetli olarak nitelendirilmiş ve kısa süre devam etmiştir.

 

Sıklık ölçeği: Sık sık ³  %10, yaygın ³  %1 ila < %10, seyrek ³  % 0.1 ila < %1, ender ³  % 0.01 ila < % 0.1, çok ender < % 0.01 (bildirilen izole vakalar dahil).

 

Sık sık: Uygulama yerinde yanma hissi

 

Yaygın: Uygulama yeri reaksiyonları (irritasyon, kaşıntı  ve eritem), deri enfeksiyonları (follikülit).

 

Seyrek: İmpetigo, egzemanın şiddetlenmesi, herpes simplex,  herpes simplex dermatiti (eczema herpeticum), molluscum contagiosum, uygulama yerinde döküntü, ağrı, parestezi, derinin pul pul dökülmesi, kuruluk, ödem, deri papillomu, çıban gibi  reaksiyonlar.

 

Elidel Krem % 1 ile tedavi edilen hastalarda alkol intoleransı ender olarak bildirilmiştir. Vakaların çoğunda alkol kullanımından kısa bir süre sonra yüzde kızarma, döküntü, yanma, kaşınma veya terleme meydana gelmiştir.

 

Alerjik reaksiyonlar (örn. döküntü, ürtiker,anjiyoödem) ve deri renginde değişiklikler (örn. hipopigmentasyon, hiperpigmentasyon) Elidel ile tedavi edilen hastalarda ender bildirilmiştir. Çok ender olarak, anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

Nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte, pimekrolimus krem kullanan hastalarda kutanöz ve diğer lenfoma türleri ve deri kanserleri de dahil olmak üzere, nadiren malignite vakaları bildirilmiştir (bkz. Uyarılar/ Önlemler”).

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.