Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Marka EMSELEX
Etken Madde Kodu SGKEVM-DARIFENASIN HBR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G04BD10
ATC Açıklaması Darifenasin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Gecikmeli Tabletler
Kamu Kodu A09664
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 159,76 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 159,76 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Darifenasin klinik geliştirme programı sırasında doz aşımıyla hiç karşılaşılmamıştır. Ancak, darifenasin doz aşımı, şiddetli antikolinerjik etkilere yol açabilir ve buna göre tedavi edilmelidir. Tedavide antikolinerjik semptomların, dikkatli tıbbi gözetim altında ortadan kaldırılması hedef alınmalıdır. Fizostigmin gibi ilaçlar, bu gibi semptomların tersine çevrilmesinde yardımcı olabilir.

Endikasyonlar

EMSELEX, aşırı aktif mesane tedavisinde endikedir. Sıkışmak, sıkışıklık hissiyle idrar kaçırmak, miksiyon sıklığında artış ve noktüri; aşırı aktif mesanenin semptomlarındandır.

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Üriner antispazmodik

 

Darifenasin, insanlardaki M3 reseptörlerine insanlardaki M1, M2, M4 ve M5 reseptörlerine göre 9 ile 59 kat selektivite gösteren potent bir M3 selektif reseptör antagonistidir. M3, mesanedeki detrüsor kasının kasılmalarını kontrol altında tutan başlıca müskarinik reseptör alt tipidir.

 

İstem dışı mesane kontraksiyonları olan hastalarda darifenasin kullanılarak yapılan sistometri çalışmalarında, darifenasin tedavisinden sonra stabil olmayan kontraksiyonlar için hacim eşiğinde artışla gösterilen mesane kapasitesindeki artış ve stabil olmayan detrüsor kontraksiyonlarının sıklığında azalma gösterilmiştir. Bu bulgular, darifenasinin mesane kapasitesini arttırdığını, üriner sıkışmayı ve hem idrar kaçırma sıklığını hem de miksiyon sıklığını azalttığını gösteren klinik gözlemlerle uyumludur.

 

Selektivite profiline uygun olarak, darifenasinle santral sinir sistemine ait advers olay insidansı tüm dozlarda plaseboya benzer bulunmuştur. Taşikardi gibi kardiyovasküler advers olayların insidansı tüm dozlarda % 1’den azdır ve dozla birlikte artış gösterilmemiştir. Bu ilaç sınıfının bütün üyelerinden beklendiği gibi; kolondan geçiş süresinin uzaması ve tükürük akışının azalması, dozla bağlantılı olarak saptanmıştır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim

Darifenasinin oral yolla alındıktan sonra, hızla ve tam olarak (dozun % 98’inden fazlası) emilmesine rağmen, ilk geçiş metabolizması, oral biyoyararlanımını sınırlar (bkz Metabolizma). Maksimum plazma düzeyleri, uzatılmış salımlı tabletlerin alınmasından yaklaşık 7 saat sonra; kararlı plazma düzeyleri ise altıncı günde elde edilir. Kararlı plazma düzeylerindeki darifenasin maksimal ve minimal düzeyleri arasındaki flüktüasyonlar küçük olduğundan terapötik plazma düzeyleri, doz aralığı boyunca devam eder. Uzatılmış salımlı tabletlerin çoklu dozlar şeklinde kullanıldığı çalışmalar sırasında besinlerin, darifenasin farmakokinetiği üzerine etkisi olmamıştır.

 

Dağılım

Lipofil bir baz olan darifenasinin % 98’i, öncelikle alfa-1-asit glikoprotein olmak üzere plazma proteinlerine bağlanır. Kararlı plazma düzeylerindeki dağılım hacminin (Vss) 163 litre olduğu hesaplanmıştır.

 

Metabolizma

Darifenasin oral uygulamadan sonra karaciğerde  metabolize edilir.

 

Darifenasin metabolizması, CYP2D6 ve CYP3A4 adlı sitokrom P450 enzimleri tarafından gerçekleştirilir. Bu sırada izlenen başlıca 3 metabolik yol:

 

i   dihidrobenzofuran halkasında monohidroksilasyon

ii  dihidrobenzofuran halkasının açılması

iii  Pyrolidin azotunun N-dealkilasyonu

 

Hidroksilasyon ve N-dealkilasyon yolaklarının ilk ürünleri, darifenasinin dolaşımda bulunan başlıca metabolitleridir ama hiçbiri, darifenasinin genel klinik etkisine önemli bir katkıda bulunmaz.

 

Metabolizmadaki değişkenlik: Bir grup kişide (beyaz ırktan insanların yaklaşık   % 7’sinde), CYP2D6 enzim aktivitesi yoktur. Bu nedenle darifenasinin yavaş metabolize eden bu kişilerdeki metabolizması başlıca CYP3A4 üzerinden gerçekleşir. CYP2D6 aktivitesi tam olarak mevcut bireyler, hızlı metabolize edenler olarak tanımlanır.

 

Darifenasinin hızlı metabolize edenlerdeki oral biyoyararlanımı, kararlı plazma düzeylerinde 7.5 ve 15 miligramlık uzatılmış salımlı tabletler için sırasıyla % 15 ve % 19 olarak hesaplanmıştır.

 

Atılım

Karbon-14 (14C-) ile işaretlenmiş  oral darifenasin dozunun sağlıklı gönüllülere verilmesinin ardından, dozdaki radyoaktivitenin % 60 kadarı idrarda, % 40 kadarı dışkıda saptanmıştır. Vücuttan atılan darifenasinin yalnızca küçük bir bölümü (% 3), hiç değişmemiş darifenasin şeklindedir. Darifenasin klerensinin, hızlı metabolize edenlerde 40 litre/saat,  yavaş metabolize edenlerde 32 litre/saat olduğu hesaplanmıştır.

 

Cinsiyet

Erkeklerde ve kadınlarda farklı dozlar kullanılması gerekmemektedir. Hastalardan elde edilen verilerin popülasyon farmakokinetiği analizi, erkeklerde darifenasine maruz kalmanın kadınlardakinden % 23 daha düşük olduğunu göstermiştir. Cinsiyet, klinik çalışmalardaki güvenlilik ve etkinlik profilleri üzerinde etkili olmamıştır.

 

Pediatrik hastalar

Darifenasinin pediatrik hastalardaki farmakokinetiği incelenmemiştir.

 

Yaşlı hastalar

Yaşlı hastalarda herhangi bir özel pozoloji söz konusu değildir.

Hastalardan elde edilen verilerin popülasyon farmakokinetiği analizi klerensin, yaşlandıkça (her 10 yıl için %19) azalma eğilimine sahip olduğunu göstermiştir. Etkinlik ve güvenlilik profilleri, hastanın yaşından etkilenmemiştir.

 

Böbrek yetersizliği

Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda özel bir pozolojiye ihtiyaç yoktur. Değişik derecelerde böbrek yetersizliği olan (kreatinin klerensi dakikada 10-136 ml arasında değişen) hastalarda, kararlı plazma düzeylerine ulaşılıncaya kadar günde 1 defa 15 mg darifenasin verilerek yapılan bir çalışma; böbrek fonksiyonuyla darifenasin klerensi arasında herhangi bir ilişki göstermemiştir.

 

Karaciğer yetersizliği

Darifenasinin farmakokinetiği; kararlı plazma düzeylerine ulaşılıncaya kadar günde 1 defa 15 mg darifenasin verilen hafif (Child Pugh A) veya orta şiddette (Child Pugh B) karaciğer fonksiyon bozukluğu olan gönüllülerde incelenmiştir. Hafif karaciğer fonksiyon bozukluğunun darifenasinin farmakokinetiği üzerine bir etkisi olmamıştır. Plazma proteinleriyle ilgili düzeltmelerin yapılmasından sonra proteinlere bağlanmamış darifenasin maruziyetinin, orta şiddette karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, karaciğer fonksiyonu normal hastalardakinin 4.7 katı olduğu hesaplanmıştır.

Farmasötik Şekli

Uzatılmış Salımlı Tablet

Formülü

Her uzatılmış salımlı tablet, 15 mg darifenasin hidrobromür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Diğer ilaçların darifenasin üzerindeki etkileri

Darifenasin başlıca, CYP2D6 ve CYP3A4 adlı sitokrom P450 enzimleri aracılığıyla metabolize edildiğinden, bu enzimlerin inhibitörleri, darifenasin farmakokinetiğini değiştirebilir.

Klinik çalışmaların hiçbirinde önemli herhangi bir güvenlilik sorunuyla karşılaşılmamış ve tedaviyle ilişkili herhangi bir ciddi advers olay görülmemiştir.

CYP2D6 inhibitörleri

CYP2D6 inhibitörlerinin de kullanıldığı hastalarda herhangi bir pozoloji ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

CYP3A4 inhibitörleri

Orta şiddette etkili CYP3A4 inhibitörlerinin de (örneğin flukonazol, eritromisin) kullanıldığı hastalarda, herhangi bir pozoloji ayarlanmasına ihtiyaç yoktur. Ancak darifenasin, güçlü CYP3A4 inhibitörleriyle (örneğin: ketokonazol, itrakonazol, mikonazol, troleandomisin, nefazodon) birlikte verildiğinde günlük dozu, 7.5 mg’ı aşmamalıdır.

Darifenasinin diğer ilaçlar üzerindeki etkileri

CYP2D6 tarafından metabolize edilen ilaçlar

Darifenasin; flekainid, tiyoidazin ve trisiklik antidepresanlar (örneğin imipramin) gibi, başlıca CYP2D6 tarafından metabolize edilen ya da terapötik penceresi dar olan ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.

CYP3A4 tarafından metabolize edilen ilaçlar

Darifenasinin, CYP3A4 tarafından metabolize edildiği bilinen midazolamın maruziyet değerleri üzerine klinik olarak anlamlı bir etkisi yoktur ve levonorgestrel veya etinilestradiol gibi doğum kontrol haplarının farmakokinetiği üzerinde etkili değildir.

Diğer ilaçlar

Varfarin kullanmakta olan hastalardaki standart protrombin zamanı izlenmesine devam edilmelidir. Darifenasinle birlikte kullanıldığında warfarinin protrombin zamanı üzerindeki etkisinde değişiklik olmamıştır.

Digoksin kullanmakta olan hastalardaki standart terapötik izleme devam ettirilmelidir. Digoksin ile birlikte uygulanan günde 1 defa 30 mg darifenasin, kararlı düzeyde digoksin maruziyetini hafifçe artırmıştır.

Kontraendikasyonlar

Aktif maddeye veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık. EMSELEX; idrar retansiyonu, mide retansiyonu ya da kontrol altında bulunmayan dar açılı glokomu olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Erişkinler

Önerilen başlangıç dozu, bütün hastalarda günde 7.5 mg’dır. Semptomların giderilmesine daha fazla ihtiyaç duyan hastalarda  bu doz, her hastada elde edilen bireysel terapötik yanıt temel alınarak, tedavi başlangıcından 2 hafta sonrası kadar erken bir sürede günde 15 mg’a yükseltilebilir.

EMSELEX Uzatılmış salımlı tabletler günde bir defa, bir miktar sıvıyla yutularak alınmalıdır. Aç ya da tok karnına alınabilen tabletler; bütün olarak yutulmalı, çiğnenmemeli, bölünmemeli veya ezilmemelidir.

Yaşlı hastalar

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur .

Böbrek fonksiyon  bozukluğu olan hastalar

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda herhangi bir doz ayarlanmasına ihtiyaç yoktur.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar

Orta şiddette (Child Pugh B) karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda günlük EMSELEX dozu, 7.5 mg’ı aşmamalıdır. Şiddetli (Child Pugh C) karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda EMSELEX kullanılması önerilmez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Emselex 7.5mg Uzatılmış Salımlı Tablet; 28 tabletlik blister ambalajda

Saklama Koşulları

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Emselex 15 mg Uzatılmış Salımlı Tablet; 28 tabletlik blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler

EMSELEX, klinik bakımdan önemli mesane çıkım obstrüksiyonu, idrar retansiyonu riski, şiddetli kabızlığı veya gastrointestinal obstrüktif hastalıkları, örneğin pilor stenozu olan hastalara ihtiyatla verilmelidir.

 

EMSELEX, dar açılı glokom nedeniyle tedavi görmekte olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır.

Gebelik sırasında kullanım

Gebelik kategorisi: C

Darifenasinin gebe kadınlarda incelendiği herhangi bir çalışma yoktur. Gebelik sırasında EMSELEX yalnızca, anne adayında elde edilmesi beklenen faydalar, fetusun karşılaşacağı risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

Emzirme döneminde kullanım

Darifenasin, sıçanlarda anne sütüne geçer. Darifenasinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, bebeğini emzirerek besleyen bir anneye EMSELEX vermeden önce ihtiyatla düşünmek gerekir.

 

Araç ve makina kullanma yeteneği üzerindeki etkisi

Darifenasinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerinin incelendiği herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bununla birlikte, araç ve makina kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

İlacın farmakolojik profili ile tutarlı olarak, en sık bildirilen advers olaylar ağız kuruması ve kabızlıktır. Ancak, bu advers ilaç reaksiyonlarına bağlı olarak hastaların ilaca devam etmeme oranları düşük olmuştur (ağız kuruması: 7,5 mg 15 mg dozları için sırasıyla %0 ve %0.9, kabızlık: 7,5 mg 15 mg dozları için sırasıyla %0.6 ve %1.2).

 

7.5 ve 15 mg’lık darifenasin dozlarının kullanıldığı temel çalışmalar sırasında bildirilen advers olaylar, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu olayların çoğu hafif ve orta şiddetteydi ve hastaların çoğunda tedavinin bırakılmasıyla sonuçlanmadı. Günde 1 defa 7.5 veya 15 mg darifenasine eşlik eden ciddi advers olay insidansının, plaseboya eşlik edene benzer olduğu görülmüştür.

 

Sıklık Skalası: Çok sık, ≥ %10, sık ≥ %1 - < %10, ender ≥ %0.1 - < . %1

 

Bir bütün olarak vücutta

 

Sık

Ender

Baş ağrısı, karın ağrısı

Asteni, kaza sonucu yaralanma, yüz ödemi

Kardiyovasküler

 

Ender

Hipertansiyon

Sindirim sistemi

 

Çok sık

Sık

Ender

Ağız kuruması; kabızlık

Dispepsi, bulantı

İshal; barsaklarda aşırı gaz bulunması; ülseratif stomatit

Metabolik ve beslenmeyle ilgili

 

Ender

SGPT yükselmesi: SGOT yükselmesi; periferik ödem; ödem

Sinir sistemi

 

Ender

Baş dönmesi; uykusuzluk; somnolans; düşünce anormallikleri

Solunum sistemi

 

Ender

Rinit; öksürük artışı; dispne

Deri ve eklerinde

 

Ender

Deri kuruması; deri döküntüsü; kaşıntı; terleme

Özel duyular

 

Sık

Ender

Göz kuruması

Görme anormallikleri, tat alma duyusu bozuklukları

Ürogenital

 

Ender

İdrar yolu bozuklukları; iktidarsızlık; idrar yolu infeksiyonu; vajenit; mesane ağrısı

 

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.