Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Tüm Ekip İlaç A.Ş.
Marka EQICEFT-
Etken Madde Kodu SGKFO7-SEFTRIAKSON SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DD04
ATC Açıklaması Seftriakson
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A02781
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E061B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Doz ayarlaması gerekmez. Ancak hem renal hem de hepatik yetmezliğin birlikte olduğu durumlarda veya şiddetli renal yetmezlikte (örn. diyaliz hastaları) kan seviyeleri izlenmelidir.
Karaciğer Yetmezliği
Doz ayarlaması gerekmez. Ancak hem renal hem de hepatik yetmezliğin birlikte olduğu durumlarda kan seviyeleri izlenmelidir.
Doz Aşımı
Genel olarak, sefalosporin grubu antibiyotiklerin doz aşımı durumunda spesifik bir antidotu yoktur. Gerekmesi durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılabilir. Seftriakson vücuttan diyaliz ile uzaklaştırılamaz.
Endikasyonlar
EQICEFT, seftriaksona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda endikedir:
 
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Streptococus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis veya Serratia marcescens’in neden olduğu enfeksiyonlar.
 
Akut bakteriyel otitis media: Streptococus pneumoniae, Haemophilus influenzae (ß-laktamaz üreten suşlar dahil) veya Moraxella catarrhalis (ß-laktamaz üreten suşlar dahil)’in neden olduğu enfeksiyonlar.
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococus pyogenes, Viridans grup streptokoklar, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragilis veya Peptostreptococcus türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar.
 
İdrar yolları enfeksiyonları: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii veya Klebsiella pneumoniae’nin neden olduğu komplike ve komplike olmayan enfeksiyonlar.
 
Gonore: Penisilinaz ve penisilinaz olmayan ß-laktamaz üreten suşlar dahil Neisseria gonorrhoeae’nin neden olduğu komplike olmayan servikal, üretral ve rektal gonore; ve penisilinaz olmayan ß-laktamaz üreten suşlar dahil Neisseria gonorrhoeae’nin neden olduğu komplike olmayan farenjeal gonore.
 
Pelvis enflamatuvar hastalığı (Neisseria gonorrhoeae tarafından neden olunan): Diğer sefalosporinler gibi seftriakson da Chlamydia trachomatis’e karşı etkisizdir. Bu nedenle pelvik enflamasyon tedavisinde sefalosporinler kullanıldığı zaman, şüpheli patojenlerden biri olan bu mikroorganizmaya etkili bir diğer antibiyotik de verilmelidir.
 
Bakteriyel septisemi: Staphylococcus aureus, Streptococus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae veya Klebsiella pneumoniae tarafından neden olunan septisemi.
 
Kemik ve eklem enfeksiyonları: Staphylococcus aureus, Streptococus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae veya Enterobacter türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar.
 
Abdominal enfeksiyonlar: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis, Clostridium türleri (C. difficile’nin birçok suşu dirençlidir) veya Peptostreptococcus türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar.
 
Menenjit: Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis veya Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis ve Escherichia coli‘nin neden olduğu.
 
Ayrıca cerrahide profilaktik olarak, post-operatif enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Seftriakson sefalosporin grubundan, yarı-sentetik ve geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
 
Mikrobiyolojisi:
 
Beta-laktamazlara karşı yüksek derecede dirençlidir. Aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşuna karşı in-vitro olarak ve keza klinikte etkilidir:
 
Gram-negatif aerob mikroorganizmalar: Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli ve ß-laktamaz üreten suşları dahil), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis (ß-laktamaz üreten suşları dahil), Morganella morganii, Neisseria gonorrhoea (penisillinaz ve penisillinaz olmayan ß-laktamazları üreten türleri dahil), Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Serratiamarcescens, ve Pseudomonas aeruginosa’nınbirçok suşu (Bu organizmaların penisilin, sefalosporin ve aminoglikozid grubu diğer antibiyotiklere dirençli olan birçok suşu seftriaksona duyarlıdır).
 
Gram-pozitif aerob mikroorganizmalar: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Viridans grup streptokoklar (Metisiline dirençli stafilokoklar seftriakson dahil sefalosporinlere dirençlidir. D grubu streptokokların ve enterokokların birçok suşu mesela Enterococcus faecalis dirençlidir).
 
Anaerob mikroorganizmalar: Bacterioides fragilis, Clostridium türleri, Peptostreptococcus türleri (Clostridium difficile’ninbirçok suşu dirençlidir).
 
Klinik önemi kanıtlanmamış olmakla beraber aşağıdaki mikroorganizmaların birçok suşuna karşı seftriakson 8 µg/ml veya daha düşük MIC değerleri vermektedir.
 
Gram-negatif aerob mikroorganizmalar:Citrobacter diversus, C. freundii,  Providencia türleri, Salmonella türleri, Shigella türleri
 
Gram-pozitif aerob mikroorganizmalar:Streptococcus agalactiae
 
Anaerob mikroorganizmalar:Prevotella (Bacteroides) bivius, Porphyromonas (Bacteroides) melaninogenicus
Farmakokinetik Özellikler
Seftriakson intramüsküler enjeksiyondan sonra 2 - 3 saat içinde plazmada doruk seviyelere ulaşır ve tam olarak (% 100) absorbe edilir. 12 ve 24 saat aralıklarla mükerrer olarak uygulanan İM dozlar  ile  tek  doz  uygulama  sonrasında elde  edilen  plazma  seviyelerinden  % 15 - % 36 arasında daha yüksek değerler elde edilmektedir. 
 
Uygulanan dozun % 33 - % 67 kadarı idrarla değişmeden atılır. Geriye kalanı safra ile atılır ve mikrobiyolojik olarak inaktif bileşikler halinde feçeste bulunur. 0.15 g - 3 g doz aralığında sağlıklı yetişkinlerde eliminasyon yarı ömrü 5.8 - 8.7 saat  arasındadır. Seftriakson plazma proteinlerine reversibl olarak bağlanır ve bu bağlanma yüksek plazma konsantrasyonlarında daha azdır. Plasentadan geçmektedir. Çocuklarda ve bebeklerde menenjler iltihaplı olduğunda terapötik BOS konsantrasyonlarına ulaşılır.
 
Sağlıklı yetişkinlerle mukayese edildiğinde seftriaksonun yaşlılarda, böbrek veya hepatik yetmezliği olan hastalarda  farmakokinetiği çok az farklılık göstermektedir. Bu nedenle günde 2 g’a kadar seftriakson dozu verilen bu grup hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Seftriakson hemodiyaliz ile plazmadan uzaklaştırılamaz.
Farmasötik Şekli
İM Enjektabl Toz İçeren Flakon
Formülü
Her flakon 1 g seftriaksona eşdeğer 1.193 g seftriakson disodyum (3.5 H2O) içerir.
Bir çözücü ampul 4 mL % 1 lidokain hidroklorür çözeltisi içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Geçimsizlik olasılıkları nedeniyle seftriakson solüsyonlarının diğer antibiyotiklerle karıştırılmaması ve  gerektiğinde ayrı ayrı enjekte edilmeleri  tavsiye edilmektedir.
Kontraendikasyonlar
Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Sadece adale içine uygulanır.
 
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
 
Yetişkinlerde: Mutad doz, enfeksiyonun tipine ve şiddetine  bağlı olarak 1-2 g’dır. Bu doz günde bir defada (tek doz olarak) veya ikiye bölünerek 12 saat ara ile (günde iki defa) uygulanabilir. Toplam günlük doz 4 g’ı geçmemelidir.
 
Eğer Chlamydia trachomatis şüpheli patojenlerden ise, duyarlı bir antibiyotik ile birlikte kullanılmalıdır.
 
Komplike olmayan gonokok enfeksiyonlarının tedavisi için 250 mg’lık tek bir İM doz kullanımı önerilmektedir.
 
Pediyatrik hastalarda: Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisi için, tavsiye edilen toplam günlük doz günde bir kez (veya ikiye bölünerek) verilen 50-75 mg/kg’dır. Toplam günlük doz 2 g’mı aşmamalıdır. Akut bakteriyel otitis media tedavisi için 50 mg/kg ‘lık tek bir İM doz (1 g’ı aşmayan) önerilmektedir. Menenjit dışında çeşitli diğer ciddi enfeksiyonların tedavisinde tavsiye edilen toplam günlük doz bölünerek 12 saatte bir verilen 50 -75 mg/kg’dır. Toplam günlük doz 2 g’ı aşmamalıdır. Menenjit tedavisinde  100 mg/kg’lık (4 g’ı aşmayan) başlangıç terapötik doz ve arkasından günde 100 mg/kg  (günde 4 g’ı geçmemelidir) toplam doz kullanımı tavsiye edilmektedir. Günlük doz günde bir kez  (veya ikiye bölünerek her 12 saatte bir) uygulanabilir. Tedavinin mutad süresi 7 - 14 gün arasındadır.
 
Tedavi süresi: Genel olarak tedaviye enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra en az  2 gün daha devam edilmelidir. Seftriakson ile tedavi süresi 4 - 14 gündür. Komplike enfeksiyonlarda daha uzun süreli bir tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes enfeksiyonlarının tedavisi en az 10 gün sürmelidir.
 
Renal veya hepatik fonksiyon yetmezliğinde: Doz ayarlaması gerekmez. Ancak hem renal hem de hepatik yetmezliğin birlikte olduğu durumlarda veya şiddetli renal yetmezlikte (örn. diyaliz hastaları) kan seviyeleri izlenmelidir.
 
Uygulama şekli:
 
EQICEFT 1 g İM Enjektabl Toz İçeren Flakon içeriği, kutuda bulunan 4 mL çözücü (% 1 lidokain hidroklorür çözeltisi) ile çözülerek 250 mg/mL konsantrasyondaki çözeltisi hazırlanır ve gluteal kasa derin enjeksiyon ile uygulanır.
 
Bir seferde,  bir enjeksiyon bölgesine, 1 g’dan daha fazla uygulanmaması önerilir. 1 g’dan daha yüksek dozda İM enjeksiyonlarda, doz ikiye bölünerek her iki gluteal kasa uygulanmalıdır.
 
Parenteral ilaç ürünleri uygulama öncesinde gözle incelenmeli ve eğer çözeltide partiküler madde görülürse kullanılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
EQICEFT 0.5 g İM Enjektabl Toz İçeren Flakon, 2 mL % 1 lidokain HCl çözeltisi içeren çözücü ampul
 
EQICEFT 0.5 g İV Enjektabl Toz İçeren Flakon, 5 mL enjeksiyonluk su içeren çözücü ampul
 
EQICEFT 1 g İV Enjektabl Toz İçeren Flakon, 10 mL enjeksiyonluk su içeren çözücü ampul
    
Ruhsat Sahibi
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası

 

Ruhsat tarihi ve no: 13.09.2002 – 201/1
Saklama Koşulları
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
1 g seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum içeren 1 adet flakon
 
4 mL % 1 lidokain hidroklorür çözeltisi içeren 1 adet çözücü ampul
Uyarılar/Önlemler
Seftriakson ile tedaviye başlanmadan önce, hastanın penisilinler, sefalosporinler ya da diğer ilaçlara aşırı duyarlığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu ürün penisiline hassasiyeti olan kişilere verilirken dikkatli olunmalıdır. Antibiyotikler alerjik reaksiyonlar gösteren herkese dikkatle uygulanmalıdır. Ciddi akut aşırı duyarlık reaksiyonlarında subkutan epinefrin enjeksiyonu ya da diğer acil önlemlerin uygulanması gerekebilir.
 
Seftriakson da dahil olmak üzere birçok antibakteriyel ilacın kullanımında psödomembranöz kolit (hafif ya da hayatı tehdit eden nitelikte olabilir) bildirilmiştir. Antibakteriyel ajanların uygulanmasını takiben diyaresi olan hastalarda bu teşhisi düşünmek önemlidir.
 
Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kolonun normal florasını değiştirebilir ve Clostridia üremesine neden olabilir. Clostridium difficile‘nin salgıladığı bir toksinin “antibiyotik nedenli kolit”in başlıca nedeni olduğu bilinmektedir.
 
Psödomembranöz kolit teşhisinden sonra uygun tedbirler alınmalıdır. Hafif seyreden psödomembranöz kolit genellikle ilacın kesilmesi ile normale döner. Orta veya ağır olgularda sıvı, elektrolit ve protein takviyesi yapılmalı ve C. difficile kolite karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç kullanılmalıdır.
 
BUN ve serum kreatinin değerlerinde geçici artışlar görülmekte ise de, önerilen dozlarda seftriaksonun nefrotoksik potansiyeli diğer sefalosporinler gibidir.
 
Seftriakson ile tedavi gören bazı hastalarda nadiren protrombin zamanlarında değişiklik görülebilir. K vitamini sentezi yetersiz olan hastalarda ve düşük K vitamini depolarına sahip kişilerde (kronik hepatik hastalık ve malnutrisyon) seftriakson ile tedavi sırasında, protrombin zamanı kontrol edilmelidir. Eğer protrombin zamanında uzama tespit edilirse, K vitamini uygulaması (haftada 10 mg) gerekebilir.
 
Uzun süreli kullanımda seftriaksona duyarlı olmayan mikroorganizmalar üreyebilir. Hastaların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon görülürse, uygun önlemler alınmalıdır.
 
Seftriakson kolit gibi sindirim sisteminde bir hastalık geçmişi olan bireylerde dikkatli kullanılmalıdır. Seftriakson ile tedavi edilen hastaların safra kesesinde sonografik anormallikler bildirilmiştir. Bu hastalardan bazılarında safra kesesi hastalığı semptomları da bulunmaktadır. Sonograflarda görülen bu anormallik bazen yanlışlıkla  safra taşı olarak kabul edilebilmektedir. Oysa bu materyalin seftriaksonun kalsiyum tuzu olduğu tespit edilmiştir. Semptomlar ilaç uygulaması sona erdiğinde veya kesildiğinde ortadan kalkmaktadır. Gerekirse konservatif tedavi uygulanmalıdır.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:
 
Gebelik kategorisi B’dir.
 
Hamilelerde yapılmış yeterli çalışma olmadığından bir tedbir olarak, kesin endikasyon dışında ve özellikle de ilk üç ayda kullanılmamalıdır.
 
Seftriakson anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçer. Bu nedenle emziren annelerde bu husus dikkate alınmalıdır.
Üretim Yeri
TÜM EKİP İLAÇ A.Ş. TUZLA İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Seftriakson genellikle iyi tolere edilir.
 
Seftriakson kullanımı ile ilgili olabilecek yan etki bildirimleri görülme sıklığı (%) ile birlikte aşağıda verilmiştir:
 
Lokal reaksiyonlar:Enjeksiyon yerinde ağrı, sertlik veya hassasiyet (% 1);
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Kızarıklık (% 1.7); prürit, ateş veya titreme (<% 1);
 
Hematolojik reaksiyonlar: Eozinofili (% 6), trombositoz (% 5.1) ve lökopeni (% 2.1); anemi, hemolitik anemi, nötropeni, lenfopeni, trombositopeni ve protrombin zamanında uzama (<% 1);
 
Gastrointestinal reaksiyonlar: Diyare (% 2.7); bulantı, kusma ve tat alma duyusunda bozukluk (<% 1);
 
Hepatik yan etkiler: SGOT (% 3.1) ya da SGPT (% 3.3) seviyelerinde yükselme; alkalen fosfataz ve bilirubin düzeyinde artış (<% 1);
 
Santral sinir sistemi reaksiyonları: Baş dönmesi ve baş ağrısı (<% 1);
 
Genitoüriner şikayetler: Moniliazis ya da vajinit (<% 1);
 
Renal yan etkiler: BUN değerinde artış (% 1.2); kreatinin seviyesinde artış ve idrarda cast mevcudiyeti (<% 1);.   
 
Antibakteriyel tedavi sırasında ve sonrasında psödomembranöz kolit semptomları ortaya çıkabilir.
  
Ender görülen advers reaksiyonlar (% 0.1): Lökositoz, lenfositoz, monositoz, bazofili, protrombin zamanında azalma, sarılık, safra kesesinde çökelme, glukozüri, hematuri, anafilaksi, bronkospazm, abdominal ağrı, serum hastalığı, kolit, gaz, dispepsi, palpitasyonlar, epistakis, safrada litiyaz,agranülositoz, renal çökelmeler ve nefrolitiyazis.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.