Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Tüm Ekip İlaç A.Ş.
Marka EQIZOLIN-
Etken Madde Kodu SGKFNT-SEFAZOLIN SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01DB04
ATC Açıklaması Sefazolin
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu A02790
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,3 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,56 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E057D
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetmezlik nedeniyle düşük idrar çıkışı olan hastalarda sefazolin dozunun azaltılması gerekebilir. Renal fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz önerileri dikkate alınmalıdır.
Doz Aşımı
Aşırı sefazolin dozu ile görülebilen toksisite işaretleri enjeksiyon yerinde ağrı ve  enflamasyondur. Uygun olmayan büyük dozlarda parenteral sefalosporinlerin uygulanması   baş dönmesi,  baş ağrısı ve paresteziye neden olabilir. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda, bazı sefalosporinlerin birikimi  sonucu epileptik nöbet görülebilir. Kreatinin, BUN, karaciğer enzimleri ve bilirubin seviyelerinde artış; pozitif Coombs testi; trombositoz, trombositopeni, eozinofili, lökopeni ve protrombin zamanında uzama gibi laboratuvar bulgularında bazı sapmalar meydana gelebilir.
 
Doz aşımı ile karşılaşıldığında birden fazla ilaçla doz aşımı olasılığı, ilaçlar arasında etkileşim olasılığı göz önüne alınmalıdır.
 
Nöbet görülmesi halinde ilaç uygulaması hemen kesilmeli ve klinik olarak gerekli görülürse antikonvülsan tedavi uygulanabilir. Hastanın hava yolları açık tutulmalı ve ventilasyon ve perfüzyon desteği yapılmalıdır.  Çok dikkatli hasta takibi gerekir ve hastanın hayati fonksiyonları, kan gazları, serum elektrotları v.s. makul limitler içinde tutulmalıdır.
 
İleri derecede doz aşımı durumunda, özellikle renal yetmezliği olan hastalarda, daha konservatif bir tedaviye cevap alınamıyorsa kombine hemodiyaliz ve hemoperfüzyon uygulaması düşünülebilir.
 
Endikasyonlar
Sefazolin sodyum duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki ciddi enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:
 
Solunum yolları enfeksiyonları: S. pneumoniae, Klebsiella türleri, H. influenzae, S. aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil) ve Grup A ß-hemolitik streptokoklar tarafından neden olunan romatizmal ateş profilaksisi dahil streptokok enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesi dahil enjektabl penisilin G benzatin ilk seçimdir. Sefazolin nazofarenkste streptokok eradikasyonunda etkilidir; ancak romaztizmal ateş profilaksisi için sefazolinin etkinliğine dair veriler henüz mevcut değildir.
 
İdrar yolları ve genital enfeksiyonlar: E. coli, P. mirabilis, Klebsiella türleri ve bazı Enterobakter suşları ve enterokokların neden olduğu.
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: S. aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil) ve Grup A ß-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşlarının neden olduğu.
 
Safra kanalı enfeksiyonları: E. coli, çeşitli streptokok suşları, P. mirabilis, Klebsiella türleri, ve S. aureus.
 
Kemik ve eklem enfeksiyonları: S. aureus nedenli.
 
Septisemi: S. pneumoniae, S. aureus (penisiline duyarlı ve penisiline dirençli), P. mirabilis, E. coli ve Klebsiella türlerinin neden olduğu.
 
Endokardit: S. aureus (penisiline duyarlı ve penisiline dirençli) ve Grup A ß-hemolitik streptokoklar tarafından neden olunan. Enfeksiyona yol açan organizmanın sefazoline duyarlığını tayin için uygun kültür ve duyarlık testleri yapılmalıdır.
 
Perioperatif profilaksi: Sefazolinin operasyonlar öncesinde, sırasında ve sonrasında profilaktik kullanımı kontaminasyon riski yüksek olan (mesela vajinal histerektomi, kolesistektomi) operasyon sonrasında enfeksiyon görülme olasılığını azaltır. Keza ameliyat edilen yerde enfeksiyon gelişmesinin ciddi bir risk yaratabileceği durumlarda (mesela açık kalp ameliyatı veya prostetik artroplasti) sefazolinin operasyon öncesinde kullanımı etkili olmaktadır. Bu profilaktik kullanımda sefazolin uygulaması genellikle cerrahi müdahaleden sonra 24 saatlik bir periyot içinde kesilir. Enfeksiyon gelişiminin hayati risk yarattığı (açık kalp ameliyatı veya prostetik artroplasti gibi) ameliyatlar için profilaktik sefazolin uygulaması ameliyattan sonraki 3 - 5 gün boyunca devam ettirilebilir. Eğer buna rağmen bir enfeksiyon belirtisi olursa, uygun tedaviyi başlatabilmek için enfeksiyon amilini teşhis edebilmek için kültür örnekleri alınmalıdır.
 
 
Farmakodinamik Özellikler
Sefazolin sodyum geniş spektrumlu, yarı-sentetik sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Bütün sefalosporinler gibi mikroorganizmaların hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir.
 
Mikrobiyolojisi:
 
Sefazolin sodyum, aşağıdaki mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda in vitro ve klinik olarak etkilidir:
 
Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil); Staphylococcus epidermidis (metisiline dirençli stafilokoklar sefazoline dirençlidir); Grup A beta-hemolitik streptokoklar ve diğer streptokok suşları (birçok enterokok suşu dirençlidir); Streptococcus pneumoniae; Escherichia coli; Proteus mirabilis; Klebsiella türleri; Enterobacter aerogenes; Haemophilus influenzae.
İndol pozitif birçok Proteus suşu (Proteus vulgaris), Enterobacter cloacae, Morganella morganii ve Providencia rettgeri, Serratia, Pseudomonas ve Acinetobacter calcoceticus sefazoline dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Sefazolin intramüsküler enjeksiyondan 1 saat sonra doruk serum seviyelerine ulaşır (500 mg ile 36.8 µg/mL). İM uygulamayı takiben eliminasyon yarı ömrü takriben 2 saattir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda bu süre uzar. Enfeksiyonlu hastalarda ve normal kişilerde benzer ortalama sefazolin doruk serum seviyeleri elde edilmiştir.
 
Sefazolin idrarla değişmeden (daha çok glomerüler filtrasyon ile, az miktarda tübüler sekresyonla) atılır. 500 mg’lık İM enjeksiyonu takiben, uygulanan dozun % 56 - 89 kadarı 6 saat içinde; ve % 80 - 100 kadarı 24 saat içinde idrarda bulunur. Safra kanalı tıkalı olmayan hastalara uygulandığında safra kesesi dokularında ve safrada serum seviyelerinden oldukça yüksek konsantrasyonlar elde edilmektedir. Ancak kanal tıkalı olduğunda safra konsantrasyonu serum konsantrasyonundan önemli ölçüde daha düşüktür.
 
Sefazolin enflame olmuş sinovial zardan kolaylıkla geçer ve eklem boşluğunda ulaşılan konsantrasyon serumda ölçülen seviyelere benzerdir. Keza plasenta engelinden de kolaylıkla kordon kanına ve amniyotik sıvıya geçmektedir. Anne sütünde çok düşük konsantrasyonlarda bulunmuştur.
Farmasötik Şekli
İM Enjektabl Toz İçeren Flakon
Formülü
Her flakon 500 mg sefazoline eşdeğer sefazolin sodyum içerir.
Bir çözücü ampul 10 mg lidokain hidroklorür ve 2 mL için yeterli miktar enjeksiyonluk su  içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid birlikte kullanıldığında sefalosporinlerin renal tübüler sekresyonlarını azaltabilir ve uzun süreli ve yüksek kan seviyelerine neden olabilir.
Sefazolin kullanan hastalarda, bakırın indirgenmesine dayanan metotlarla yapılan idrarda glukoz tayinleri yanlış pozitif sonuçlar  verebilir.
 
Sefazolin ile pozitif direkt ve indirekt antiglobulin (Coombs) testleri görülmüştür. Aynı durum doğumdan önce sefalosporin kullanan annelerin yenidoğan bebeklerinde de görülebilir.
Kontraendikasyonlar
Sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. Çözücü olarak kullanılan lidokain, amid tipi lokal anesteziklere aşırı duyarlığı olan kişilerde veya kalp bloğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Sefazolin İM veya İV yolla uygulanabilen bir antibiyotiktir. Toplam günlük dozlar her iki yol için aynıdır. Ancak EQIZOLIN 500 mg İM Enjektabl Toz İçeren Flakon kutusunda çözücü olarak 2 mL % 0.5 lidokain çözeltisi yer almaktadır. Bu nedenle bu müstahzar sadece İM yolla kullanım içindir.
 
Doktor tarafından aksi belirtilmedikçe önerilen dozlar aşağıda verilmiştir.
 
Mutad yetişkin dozları
 
Orta şiddette ve ağır enfeksiyonlarda                                                6 - 8 saatte bir 500 mg - 1 g
 
Duyarlı Gram(+) kokların neden olduğu hafif enfeksiyonlarda                   8 saatte bir 250 mg - 500 mg
 
Akut komplike olmayan idrar yolları enfeksiyonlarında                            12 saatte bir 1 g
 
Pnömokok pnömonisi tedavisinde                                                     12 saatte bir 500 mg.
 
Hayatı tehdit eden ciddi enfeksiyonlar* (endokardit, septisemi v.b.) için   6 saatte bir 1 g - 1.5 g 
(* Bu enfeksiyonlarda nadir durumlarda günde 12 grama kadar sefazolin kullanılabilir).
 
Ameliyat öncesi profilaktik kullanımda doz önerileri: Sefazolin, kontamine veya kontamine olma riski taşıyan cerrahi operasyonlarda postoperatif enfeksiyon olasılığını azaltmak üzere profilaktik olarak aşağıdaki dozlarda kullanılabilir:
  •  Operasyona başlamadan 1/2 - 1 saat önce 1 g; 
  •  Uzun süren (2 saat veya daha fazla) operasyonlar sırasında 500 mg - 1 g (cerrahi müdahalenin süresine bağlı olarak uygulama değişebilir);
  •  Operasyon sonrasında 24 saat süreyle 6 - 8 saatte bir 500 mg - 1 g;Cerrahi müdahalede ilk kesi anında serum ve dokularda yeterli antibiyotik seviyelerin oluşması için ameliyat öncesi dozun ameliyat öncesinde (1/2 - 1 saat önce ) verilmesi; ve keza ameliyat sırasında enfeksiyon amili organizmalara en fazla maruz kalınması beklenilen anlarda yeterli antibiyotik seviyelerini temin için uygun aralıklarda uygulamanın yapılması önemlidir.
 
Açık kalp ameliyatı ve prostatik artroplasti gibi enfeksiyon oluşmasının özellikle tehlike yaratabileceği durumlarda profilaktik uygulamaya müdahaleden sonra 3 - 5 gün süreyle devam edilebilir.
 
 
Renal fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz önerileri:
 
Kreatinin klerensi ≥ 55 mL/dak. veya serum kreatinin değeri ≤  % 1.5 mg: Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozlar kullanılabilir.
 
Kreatinin klerensi = 35 - 54 mL/dak. veya serum kreatinin değeri = % 1.6 - 3.0 mg:Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozlar en az 8 saat aralıklarla verilebilir. 
 
Kreatinin klerensi = 11 - 34 mL/dak. veya serum kreatinin değeri % 3.1 - 4.5: Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozların yarısı her 12 saatte bir verilmelidir.
 
Kreatinin klerensi ≤10 mL/dak. veya serum kreatinin değeri ≥ % 4.6 mg: Böbrek fonksiyonu normal kişiler için verilen dozların yarısı her 18 - 24 saatte bir verilmelidir.
 
Yukarıda verilen bütün azaltılmış doz önerileri enfeksiyonun şiddetine uygun bir başlangıç dozundan sonra uygulanır.
 
Pediyatrik dozlar:
 
Hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlarda 25 - 50 mg/kg’lık günlük doz üç veya dört eşit doza bölünerek uygulanır.
 
Şiddetli enfeksiyonlarda   toplam günlük doz 100 mg/kg'a çıkabilir.
 
Prematürelerde ve 1 aylıktan küçük bebeklerde güvenilirlik derecesi bilinmiyor olduğundan bu grup hastalarda sefazolin kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 
Renal fonksiyon yetersizliğinde pediyatrik doz önerileri:
 
Kreatinin klerensi = 70 - 40 mL/dak.: Normal günlük dozun % 60'ı 12 saatte bir, eşit dozlara bölünerek uygulanır.
 
Kreatinin klerensi = 40 - 20 mL/dak.: Normal günlük dozun % 25'i, 12 saatte bir, eşit dozlara bölünerek uygulanır.
 
Kreatinin klerensi = 20 - 5 mL/dak.: Normal günlük dozun % 10'u 24 saatte bir verilebilir.
 
Bütün azaltılmış doz önerileri uygun bir başlangıç yükleme dozundan sonra uygulanır.
 
Parenteral solüsyonun hazırlanması ve uygulama:
 
EQIZOLIN 500 mg İM Enjektabl Toz İçeren Flakon çözücü ilavesinden sonra iyice çalkalanmak suretiyle içeriğin tamamen çözünmesi sağlanmalı ve uygulamadan önce flakon içeriği gözle kontrol edilmelidir. İçerikte gözle görülebilir partiküler materyal tespit edilirse preparat kullanılmamalıdır. Hazırlanan çözeltinin etki farklılığı olmaksızın rengi açık sarı ile sarı arasında değişebilir.
 
Tam çözünme sağlandıktan sonra tercihen bekletilmeden İM yolla (geniş bir kas alanına derin enjeksiyon ile) uygulanır. Çözücü ampul lidokain hidroklorür içermektedir. Lidokain damar içine uygulanmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
EQIZOLIN 250 mg  İM   Enjektabl Toz İçeren Flakon, 2 mL % 0.5 lidokain HCl içeren çözücü ampul
EQIZOLIN 1 g   İM  Enjektabl Toz İçeren Flakon, 4 mL % 0.5 lidokain HCl içeren çözücü ampul
EQIZOLIN 250 mg  İM/İV       Enjektabl Toz İçerenFlakon, 2 mL enjeksiyonluk su  içeren çözücü ampul
EQIZOLIN 500 mg  İM/İV       Enjektabl Toz İçeren Flakon, 2 mL enjeksiyonluk su  içeren çözücü ampul
EQIZOLIN 1 g    İM/İV   Enjektabl Toz İçeren Flakon, 4 mL enjeksiyonluk su  içeren çözücü ampul
 
Ruhsat Sahibi
TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş.Tuzla - İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
Ruhsat tarihi ve no: 13.11.2002 – 201/33
Saklama Koşulları
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
 
Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
 
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 mg sefazoline eşdeğer sefazolin sodyum içeren 1 adet flakon ve 2 mL % 0.5 lidokain hidroklorür çözeltisi içeren 1 adet çözücü ampul
Uyarılar/Önlemler
EQIZOLIN ile tedaviye başlamadan önce, hastanın sefazoline ve diğer sefalosporinlere, penisillinlere ve diğer ilaçlara önceden aşırı duyarlığı olup olmadığı soruşturulmalıdır. Penisiline duyarlı hastalarda çapraz alerjik reaksiyon olasılığı göz önüne alınarak sefalosporin türevleri dikkatle kullanılmalıdır. Alerjik bir reaksiyon ortaya çıkması halinde tedavi kesilmeli, ciddi aşırı duyarlık reaksiyonu görülmesi halinde epinefrin ve diğer acil tedavi önlemleri alınmalıdır. Geçmişinde bazı ilaçlara alerjik reaksiyon gösteren kişilere antibiyotik uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Sefazolin dahil hemen bütün geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavide hafif veya ciddi psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir. Bu nedenle antibiyotiklerle tedaviyi takiben görülen diyare olgularında psödomembranöz kolit olasılığı dikkate alınmalıdır.
 
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı sırasında kolonun normal florası değişebilir ve aşırı Clostridia üreyebilir. Antibiyotiklerle tedavide görülen kolitlerin başlıca nedenlerinden birinin Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksin olduğu bilinmektedir. Kolit teşhis edildikten sonra tedavi edici önlemler alınmalıdır. Hafif psödomemranöz kolit ilacın kesilmesi ile ortadan kalkar. Orta şiddetteki ya da ağır olgular sıvı, elektrolit ve protein desteği ve C. difficile kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç tedavisini gerektirir.
 
Sefazolin sodyumun uzun süre kullanımı duyarsız mikroorganizmaların üremesine yol açabileceğinden hastalar klinik gözlem altında tutulmalı, süperenfeksiyon gelişmesi halinde tedavi edici uygun önlemler alınmalıdır.
 
Renal yetmezlik nedeniyle düşük idrar çıkışı olan hastalarda sefazolin dozunun azaltılması gerekebilir.
 
Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:
 
Gebelik kategorisi B’dir.
 
Yapılan araştırmalara göre sefazolinin fetüs üzerinde herhangi bir zararlı etkisi bulunmamaktadır. Hamilelerde güvenilirlik
üzerine yeterli veri olmadığından mutlak gereklilik dışında kullanılmaması tavsiye edilir. 
 
Sefazolin anne sütüne çok düşük oranlarda geçmektedir. Bu nedenle emziren annelerde sefazolin dikkatli kullanılmalıdır.
 
Sezeryan ameliyatından önce sefazolin uygulandığında kordon kanındaki ilaç seviyesi annenin kan seviyelerinin 1/3 - 1/4 kadarı olarak tespit edilmiş; ancak fetüste advers etki bildirilmemiştir.
 
Üretim Yeri
TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş.Tuzla - İSTANBUL
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Bazı kişilerde aşağıdaki yan etkilerin görüldüğü bildirilmiştir:
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: İlaç ateşi, deride döküntü, eozinofili ve anafilaksi.
 
Gastrointestinal etkiler: Tedavi sırasında veya sonrasında psödomembranöz kolit semptomları; nadiren bulantı ve kusma; anoreksi, diyare ve oral kandidiazis.
 
Hematolojik etkiler: Nötropeni, lökopeni ve trombositemi.
 
Lokal reaksiyonlar: Sık olmasa da İM uygulamadan sonra uygulama yerinde ağrı (bazen sertleşme ile birlikte).
 
Hepatik ve renal etkiler: Renal veya hepatik yetmezlik konusunda klinik kanıt mevcut değilse de SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz seviyelerinde geçici artış görülmektedir.
 
Diğer reaksiyonlar: Nadiren genital ve anal prurit, jenital moniliazis ve vajinit.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.