Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş
Marka ERASEF
Etken Madde Kodu SGKFO3-SEFPROZIL
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC10
ATC Açıklaması Sefprozil
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A10431
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 37,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 33,4 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 13,91 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Sefprozil büyük ölçüde idrarla atılır. Doz aşımı saptandığında, özellikle de böbrek fonksiyonları azalmış olan hastalarda, sefprozil vücuttan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Endikasyonlar
ERASEF, sefprozile duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıda belirtilen hafif ve orta şiddetteki infeksiyonların tedavisinde endikedir.
Üst solunum yolu infeksiyonları: farenjit, tonsilit, otitis media, sinüzit.
Alt solunum yolu infeksiyonları: Akut bronşitin sekonder bakteriyel infeksiyonları, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmeleri, pnömoni
Deri ve yumuşak doku infeksiyonları: Komplike olmayan deri ve yumuşak doku infeksiyonları.
Üriner infeksiyonlar: Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu infeksiyonları.
Farmakodinamik Özellikler
Sefprozil; geniş spektrumlu, yarı sentetik, ikinci kuşak sefalosporin türevi bir antibiyotikdir. Duyarlı mikroorganizmalara karşı bakterisid etkilidir ve bu etkisini bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek gösterir.
Mikrobiyoloji: Sefprozilin Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmaları kapsayan geniş bir etki spektrumu vardır. İn vitro ve in vivo olarak Staphylococcus aureus (penisilinaz salgılayan türler dahil), Streptococcus pneumonia, Streptococcus pyogenes gibi Gram-pozitif ve Haemophilus influenzae (penisilinaz salgılayan türler dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis gibi Gram-negatif mikroorganizmalar üzerine bakterisid etkilidir. AyrıcaStreptococcus agalactiae,streptokoklar (Grup C, D, F ve G), viridans grubu streptokoklar,Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus warneri, Enterococcus durans, Enteroccus faecalis, Listeria monocytogenesgibi Gram-pozitif aeroblar ileCitrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae(penisilinaz salgılayan türler dahil),Proteus mirabilis, Salmonellatürleri,Shigella ve Vibriotürleri gibi Gram-negatif aeroblar ile Bacteroides melaninogenicus, Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Fusobacterium türleri,Peptostreptococcus türleri,Propionibacterium acnesgibi anaerob mikroorganizmalar da sefprozile in vitro olarak duyarlıdırlar.
Metisiline-dirençli stafilokoklar, Enterococcus faecum ve Bacteroides fragilis’in çeşitli suşları sefprozile dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Sefprozil oral yoldan uygulandıktan sonra kolayca emilir ve aç karnına alınmasını takiben yaklaşık %95 oranında absorbe olduğu saptanmıştır. Normal bireylerde ortalama plazma yarı ömrü 1.3 saat ve kararlı durum dağılım hacmi 0.23 L/kg’dır. Toplam vücut klirens ve renal klirens hızları sırasıyla 3 mL/dakika/kg ve 2.3 mL/dakika/kg’dır.
Sağlıklı gönüllülerde aç karnına 250 mg, 500 mg ve 1000 mg sefprozilin oral uygulamasından sonraki 1.5 saat içinde, sırasıyla ortalama 6.1 mcg/mL, 10.5 mcg/mL ve 18.3 mcg/mL zirve plazma konsantrasyonları oluşturduğu izlenmiştir. İdrarda saptanan miktar uygulanan dozun yaklaşık % 60’ı kadardır. Sefprozilin 250 mg, 500 mg ve 1 g’lık dozlarının uygulanmasından sonraki ilk 4 saatlik dönemde sırasıyla ortalama 700 mcg/mL, 1000 mcg/mL ve 2900 mcg/mL idrar konsantrasyonları bildirilmiştir.
Sefprozil tablet veya süspansiyon formülasyonlarının gıdalarla birlikte alınması absorbe edilen miktarı (EAA-eğri altındaki alan-) veya zirve plazma konsantrasyonunu (Cmax) etkilemez. Ancak zirve plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (Tmax) 0.25-0.75 saat kadar uzar.
Sefprozil, ortalama %36 oranında plazma proteinlerine bağlanır ve bu 2-20 mcg/mL sınırlarında konsantrasyondan bağımsızdır.
Çoklu doz çalışmalarında, böbrek fonksiyonları normal olan bireylere 10 gün süreyle günde 3 kez 1000 mg dozda sefprozil uygulaması ile plazmada birikim saptanmamıştır.
Pediyatrik (6 ay – 12 yaş) ve erişkin hastalarda sefprozilin farmakokinetik parametreleri benzerdir.
Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) tek doz 1 g sefprozil ile; genç yetişkinlere (20-40 yaş) göre % 35-60 daha yüksek EAA değeri ve % 40 daha düşük renal klirens değerleri belirlenmiştir. Genç ve yaşlı kadınlarda, erkeklere göre EAA değerleri % 15-20 daha yüksektir. Sefprozil farmakokinetiğinde yaş ve cinsiyet ile ilgili bu farklılıklar, doz ayarı gerektirmez.
Böbrek fonksiyonları azalmış olan hastalarda sefprozilin plazma yarı ömrü böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak 5.2 saate kadar uzayabilir. Böbrek fonksiyonlarının tümüyle bozuk olduğu hastalarda sefprozilin plazma yarı ömrünün 5.9 saate kadar uzadığı görülmüştür. Ciddi derecede böbrek yetersizliği bulunan hastalarda sefprozilin atılım yolu saptanamamıştır.
Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda yarı-ömrü yaklaşık 2 saat uzar. Bu hastalarda doz ayarı ile oluşacak farkın büyüklüğü bilinmemektedir.
Farmasötik Şekli

ERASEF 250 mg / 5 mL Oral Süspansiyon İçin Kuru Toz

Formülü

Her 5 mL süspansiyonda; 250 mg sefprozile eşdeğer sefprozil monohidrat ve yardımcı madde olarak aspartam, FD&C Red No:3, sodyum benzoat, tutti frutti esansı ve şeker bulunur.

İlaç Etkileşmeleri
Genelde, sefalosporin grubu antibiyotikler ile aminoglikozit antibiyotiklerin birlikte kullanımı nefrotoksisiteye yol açmaktadır.
Sefprozil ile probenesidin eşzamanlı kullanımı, sefprozilin kan konsantrasyonu-zaman eğrisi altında kalan alan (EAA) değerini iki katına yükseltmektedir.
İlaç/Laboratuar Testi Etkileşimleri: Sefalosporin grubu antibiyotikler, enzimatik testler (Tes-Tape) dışında bakır redüksiyon testleri (Benedict ya da Fehling solüsyonları veya Clinitest tabletleri) ile idrarda hatalı pozitif glukoz reaksiyonları oluşturabilir. Kan glukoz seviyesi ölçümlerinde uygulanan ferrisiyanid testi de hatalı sonuç verebilir.
Kontraendikasyonlar

ERASEF, sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
ERASEF duyarlı bakterilerin neden olduğu infeksiyonlarda, hekim başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, aşağıda belirtilen dozlarda uygulanır. Oral yoldan, aç ya da tok karnına alınabilir.
 
 
            Doz    (mg)
12 yaşından büyüklerde ve erişkinlerde
 
Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları
Günde bir defa 500 mg
Sinüzit
12 saat arayla 250-500 mg
Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları
12 saat arayla 500 mg
Komplike olmayan üriner infeksiyonlar
Günde bir defa 500 mg
Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları
12 saat arayla 250 mg veya
24 saat arayla 500 mg
Çocuklarda (6 ay-12 yaş) *
 
Otitis Media
12 saat arayla 15 mg/kg
Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları,
farenjit veya tonsilit
Günde 1 defa 20 mg/kg veya
12 saat arayla 7.5 mg/kg
Sinüzit
12 saat arayla 7.5 mg/kg-15 mg/kg
Komplikasyonsuz Deri ve
Yumuşak Doku İnfeksiyonları
Günde bir defa 20 mg/kg
*Maksimum günlük pediyatrik doz yetişkinler için önerilen günlük maksimum dozu aşmamalıdır. Beta-hemolitik streptokok infeksiyonlarının tedavisinde sefprozil 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
 
Böbrek yetmezliği: Sefprozil böbrek yetersizliği bulunan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klirensi £30 mL/dak. olan hastalarda uygulanan ilk standart dozdan sonraki dozlar, bu dozun yarısı kadar ve normal doz aralıklarında uygulanır. Kreatinin klirensi >30 ml/dak. olan hastalarda ise doz ayarlaması gerekmez. Sefprozil hemodiyaliz ile kısmen uzaklaştırılacağından, dozlar hemodiyaliz bittikten sonra uygulanmalıdır.
Karaciğer yetmezliği: Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.
Süspansiyonun hazırlanması: Şişenin üzerindeki çizgiye kadar su ilave edilerek kuvvetle çalkalanmalıdır. Sulandırılan süspansiyon buzdolabında saklanmalı ve 14 gün içinde tüketilmeyen kısmı atılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

ERASEF 500 mg Film Tablet

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde, 25°C nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

ERASEF 250 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz, 100 mL’lik şişelerdedir.

Uyarılar/Önlemler
ERASEF ile tedaviye başlamadan önce, hastanın sefprozil, sefalosporin ve penisilin grubu antibiyotikler ile diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılık durumu dikkatli bir şekilde sorgulanmalıdır. Sefprozil, penisiline duyarlı hastalara çok dikkatle uygulanmalıdır, çünkü beta-laktam antibiyotikler arasındaki çapraz-duyarlılık net olarak tanımlanmıştır ve bu olay penisiline duyarlı hastaların ortalama %10’unda görülebilir. Sefprozil uygulaması sırasında alerjik bir reaksiyon oluşursa ilaç durdurulmalıdır. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları; epinefrin, antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler, intravenöz sıvı uygulaması ile solunum yollarına müdahale edilmesini gerektirebilir.
Sefprozil dahil, hemen bütün antibakteriyel ilaçlar ile hafiften, hayatı tehdit edici dereceye kadar değişen şiddette psödomembranöz kolit vakaları bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel tedavi sonrasında diyare görülen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.
Antibakteriyel ilaçlarla tedavi, kolonun normal florasını değiştirebilir ve clostridia’ların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Clostidium difficile’nin ürettiği bir toksin “antibiyotikle ilişkili” kolitin primer nedenlerinden biridir.
Psödomembranöz kolit tanısı konulduğunda uygun terapötik önlemler alınmalıdır. Hafif vakalar genelde sadece ilacın kesilmesine cevap verir. Orta şiddette ve ciddi vakalarda ise Clostidium difficile kolitine karşı klinik olarak etkili uygun bir antibakteriyel tedavi, sıvı ve elektrolit tedavisi, protein takviyesi uygulanmalıdır.
Kuvvetle muhtemel veya kanıtlanmış bir infeksiyonun bulunmadığı durumlarda veya profilaktik bir endikasyonda sefprozil uygulamasının hastaya bir fayda sağlaması olası değildir ve ilaca dirençli bakteri gelişimi riskini artırır.
Bilinen veya şühelenilen böbrek yetmezliği durumunda tedaviye başlamadan önce dikkatli bir klinik gözlem ve uygun laboratuar çalışmaları yapılmalıdır. Bu bireylerde normal dozların uygulanması ile yüksek ve/veya normalden daha uzun süren plazma antibiyotik konsantrasyonları oluşabileceğinden günlük toplam sefprozil dozu azaltılmalıdır. Sefprozil de dahil olmak üzere sefalosporinler, kuvvetli diüretik tedavisi alan hastalara eşzamanlı olarak uygulanması gerektiğinde böbrek fonksiyonları üzerinde oluşabilecek advers etkilerden dolayı dikkatli olunmalıdır.
Uzun süre sefprozil uygulanması duyarsız mikroorganizmaların aşırı üremesine neden olabilir. Hastanın dikkatli gözlem altında tutulması önemlidir. Tedavi sırasında süperinfeksiyon meydana gelirse uygun önlemler alınmalıdır.
Gastrointestinal hastalık, özellikle de kolit hikayesi olan hastalarda sefprozil dikkatli kullanılmalıdır.
Sefalosporinlerle tedavi sırasında direkt Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar bildirilmiştir.
Pediyatrik kullanım: Sefprozilin 6 aylıktan daha küçük bebeklerde etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.
Fenilketonürili hastalar:
Sefprozilin süspansiyon formları her 5 mL’de 28 mg fenilalanin (aspartamdan gelen) içerdiğinden fenilketonürili hastalarda kullanılmamalıdır.
Geriyatrik kullanım: Klinik deneyimlerde yaşlı ve genç hastalar arasında tedaviye cevapta bir farklılığa rastlanmamakla beraber bazı yaşlı bireylerin sefprozilin etkilerine daha duyarlı olduğu unutulmamalıdır.
Sefprozil önemli oranda böbrek yoluyla atılmaktadır ve böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda toksik reaksiyon riski daha yüksek olabilir. Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonlarında azalma olasılığı bulunduğundan doz seçiminde dikkatli olunmalıdır.
Gebelik döneminde kullanım: Gebelik kategorisi B dir. Deneysel çalışmalarda sefprozilin fötus üzerine zararlı bir etkisi saptanmamıştır. Bununla birlikte, hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Deneysel çalışmalar insanlar için gösterge olamıyacağından, bu ilaç gebelik döneminde ancak açıkça gerekli ise kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım: Sefprozil çok düşük oranda (dozun % 0.3'ünden daha az) anne sütüne geçmektedir. Emzirilen bebeklerde sefprozilin etkisi bilinmediğinden, emziren annelerde dikkatli olunmalıdır.
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi: Sefprozilin araç ve makina kullanımı üzerine bir etkisi bildirilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Sefprozil genelde iyi tolere edilir. Sefprozil ile yapılan tedavi süresinde izlenen advers etkiler, diğer sefalosporinler ile yapılan tedavilerde ortaya çıkan advers etkilere benzerdir. Advers etkilerden dolayı ilacı bırakma oranı yaklaşık % 2’dir. Sistemlere göre en sık görülen advers etkiler aşağıda sıralanmaktadır.
Gastrointestinal: Diyare (%2.9), bulantı (%3.5), kusma (%1), karın ağrısı (%1).
Hepatobiliyer: AST (SGOT) yükselmesi (%2), ALT (SGPT) yükselmesi (%2), alkalen fosfataz yükselmesi (%0.2), bilirubin yükselmesi (<%0.1). Bazı penisilinler ve diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, nadiren kolestatik sarılık bildirilmiştir.
Aşırı duyarlılık: Döküntü (%0.9), ürtiker (%0.1). Bu tip reaksiyonlar erişkinlere oranla çocuklarda daha sık bildirilmiştir. Belirti ve bulgular tedavinin başlangıcından birkaç gün sonra oluşur ve ilacın durdurulmasını izleyen birkaç gün içinde kaybolur.
Merkezi sinir sistemi: Baş dönmesi (%1), nadiren hiperaktivite, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, uyuklama (<%1) bildirilmiştir ve bu reaksiyonların ilaçla ilişkisi belirsizdir. Bütün bu advers etkiler geçicidir.
Hematopoietik: Lökosit sayısında geçici azalma (%0.2), eozinofili (%2.3).
Böbrek: Kan üre azotunda (%0.1) ve serum kreatininde (%0.1) hafif yükselme.
Diğer: Pişik, süperinfeksiyon (%1.5), genital kaşıntı ve vajinit (%1.6).
Pazarlama sonrası izlemede, sefprozil uygulaması ile neden-sonuç ilişkisine bakılmaksızın ender olarak bildirilen advers etkiler şunlardır: Anaflaksi, anjiyoödem, kolit (psödomembranöz kolit dahil), eritema multiforme, ateş, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, Stevens-Johnson sendromu ve trombositopeni.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.