Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ulkar İlaç Paz. Ltd. Şti
Marka ESTİLOM
Etken Madde Kodu SGKF00-ESSITALOPRAM OKZALAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06AB10
ATC Açıklaması Essitalopram
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A12702
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 31,27 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 27,92 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 11,31 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Toksisite
Essitalopram'ın doz aşımına ilişkin klinik veri kısıtlıdır. Bununla birlikte, 190 mg dozda alınan essitalopram'ın ciddi belirtilere neden olmadığı bildirilmiştir.
 
Belirtiler
Aşırı dozda (600 mg'dan fazla) rasemik sitalopram alınmasına bağlı belirtiler: baş dönmesi, tremor, ajitasyon, somnolans, bilinç kaybı, nöbetler, taşikardi,
EKG'de ST-T değişimleriyle seyreden farklılaşmalar, QRS kompleksinin genişlemesi, QT aralığında uzama, aritmiler, solunum depresyonu, kusma, rabdomiyoliz, metabolik asidoz ve hipokalemidir. Essitalopram'ın aşırı dozda alınması sonucunda da benzer belirtilerle karşılaşılması beklenir.
 
Tedavi
Spesifik bir antidotu mevcut değildir. Havayolu açık tutulmalı ve hastanın uygun düzeyde oksijenlenerek solunum işlevlerini yerine getirmesi güvence altına alınmalıdır. Oral alımından sonra olası en kısa zaman içerisinde gastrik lavaj yapılmalıdır. Aktif kömür kullanımı düşünülmelidir. Genel semptomatik destek tedavisinin uygulandığı süre boyunca kardiyak ve yaşamsal işaretler izlenmelidir.
Endikasyonlar
Estilom;
  • Majör depresif durumlar
  • Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu
  • Sosyal anksiyete bozukluğu
  • Yaygın anksiyete bozukluğu
  • Obsesif kompülsif hastalıkların tedavilerinde endikedir.

     

Farmakodinamik Özellikler
Essitalopram serotonin (5-HT) geri alımının selektif bir inhibitörüdür. 5-HT geri alımının inhibisyonu, essitalopram'ın farmakolojik ve klinik etkilerini açıklayan tek mekanizmadır. Essitalopram'ın; aralarında 5-HT1A, 5-HT2, DA D1 ve D2 reseptörleri ile α1-, α2-, β-adrenoseptörler, histamin H1, muskarin kolinerjik, benzodiazepin ve opioid reseptörlerinin de bulunduğu bir grup reseptöre karşı afinitesi çok azdır veya hiç yoktur.
 
Essitalopram'ın antidepresan etki mekanizmasının, merkezi sinir sistemindeki serotonerjik etki potansiyeline bağlı olduğu düşünülmektedir. Yapılan
çalışmalar; essitalopram'ın norepinefrin ve dopaminerjik nöron geri alımı üzerinde minimal etkiyi oluşturmakla birlikte, oldukça selektif bir serotonin geri alım inhibitörü olduğunu göstermektedir. Essitalopram, 5-HT geri alım inhibisyonu ve 5-HT nöron atım hızı açısından R-enantiomerine göre en az 100 kat daha etkilidir. Essitalopram; aralarında Na+, K+, Cl- ve Ca++ kanallarının da bulunduğu çeşitli iyon kanallarına bağlanmaz veya afinitesi azdır.
Farmakokinetik Özellikler
Essitalopram'ın oral biyoyararlanımı tama yakın olup, besin alımından bağımsızdır. Alınan dozdan 4 saat sonra, maksimum plazma düzeylerine erişilir. Essitalopram'ın ve belli başlı metabolitlerinin proteine bağlanma oranı %80'in altındadır. Karaciğerde, demetillenmiş ve didemetillenmiş metabolitlerine metabolize olur. Her iki metabolit de farmakolojik olarak aktiftir. Kinetik lineerdir. Plazma kararlı durum düzeylerine yaklaşık 1 haftada erişilir.
 
Biyolojik yarı ömrü yaklaşık 30 saat olup oral plazma klerensi yaklaşık 0.6 L/dk’dır. Essitalopram ile belli başlı metabolitlerinin eliminasyonu karaciğer (metabolik) ve böbrek yoluyla gerçekleşmekte olup, alınan dozun büyük bir kısmı metabolitler şeklinde idrarla atılır.
Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

Formülü
Her Estilom 20 mg Film Tablet, etken madde olarak 20 mg essitalopram’a eşdeğer essitalopram oksalat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. 

 

İlaç Etkileşmeleri
Farmakodinamik etkileşimler
 
Kontrendike kombinasyonlar
 
Selektif olmayan MAO inhibitörleri
Selektif olmayan MAOI ile birlikte SSRI kullanan hastalarda ve SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir.
Essitalopram selektif olmayan MAOI'ler ile beraber kullanılmamalıdır. Essitalopram geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten en az 14 gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir selektif olmayan MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır.
 
Önerilmeyen kombinasyonlar
 
Geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörü (moklobemid)
Serotonin sendromu riskinden ötürü, essitalopram'ın bir MAO-A inhibitörü ile birlikte kullanımı önerilmez. Eğer bu kombinasyon gerekli ise, önerilen en küçük dozla başlamalı ve klinik izleme güçlendirilmelidir.
 
Kullanımı önlem gerektiren kombinasyonlar
 
Selegilin
Serotonin sendromu gelişmesi riskinden ötürü, selegilin (geri dönüşümsüz MAO-B inhibitörü) ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. 10 mg/gün'e kadar olan selegilin dozu ile birlikte rasemik sitalopram güvenle kullanılmıştır.
 
Serotonerjik ilaçlar
Serotonerjik ilaçlarla (örn. tramadol, sumatriptan ve diğer triptanlar) birlikte kullanımı serotonin sendromuna yol açabilir.
 
Nöbet eşiğini düşüren ilaçlar
SSRI'lar nöbet eşiğini düşürebilir. Nöbet eşiğini düşürebilen diğer ilaçlarla birlikte kullanırken dikkatli olunmalıdır.
 
Lityum, triptofan
SSRI'ların lityum veya triptofan ile birlikte kullanıldığında, etkilerinin arttığı yönünde raporlar mevcuttur. Bu nedenle birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
 
Bitkisel preparatlar (Hypericum perforatum, Valerian, Kava Kava)
SSRI'ların 'Hypericum perforatum' içeren bitkisel ürünlerle birlikte kullanımı advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir. Valerian, ve kava kava ile birlikte kullanılması da önerilmez.
 
Kanama
Essitalopram ile oral antikoagülanlar birlikte verildiğinde antikoagülan etkide değişiklik görülebilir. Oral antikoagülan kullanan hastalarda essitalopram başlandığında veya kesildiğinde, bu hastaların kanama fonksiyonlarının dikkatle izlenmesi gerekir.
 
Alkol
Essitalopram ile alkol arasında farmakodinamik veya farmakokinetik etkileşim olması beklenmemektedir. Ancak diğer psikotropik ilaçlar gibi, essitalopramın da alkol ile birlikte kullanımı önerilmez.
 
Farmakokinetik etkileşimler
 
Diğer ilaçların essitalopram farmakokinetiği üzerindeki etkisi
Essitalopram metabolizması genellikle CYP2C19 ile gerçekleşir. CYP3A4 ve CYP2D6 da bir dereceye kadar metabolizasyonuna katkıda bulunur. Esas metabolit olan demetillenmiş essitalopram'ın (S-DCT) metabolizasyonunun ise kısmen CYP2D6 tarafından katalize edildiği düşünülmektedir.
 
Essitalopramın günde bir kez 30 mg omeprazol (CYP2C19 inhibitörü) ile birlikte kullanılması, essitalopramın plazma konsantrasyonunda orta derecede artışa (yaklaşık %50) neden olur
 
Günde iki kez 400 mg simetidin (orta derecede etkili genel enzim inhibitörü) ile birlikte kullanılması, essitalopramın plazma konsantrasyonunda orta derecede artışa (yaklaşık %70) neden olur.
Bu nedenle, CYP2C19 inhibitörleri omeprazol, esomeprazol, fluvoksamin, lansoprazol, tiklopidin) ve simetidin ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Birlikte tedavilerde gözlenen yan etkilere dayanarak, essitalopram dozu azaltılabilir.
 
Essitalopram'ın diğer ilaçların farmakokinetiği üzerine etkisi
Essitalopram CYP2D6 enziminin inhibitörüdür. Çoğunlukla bu enzim tarafından metabolize edilen ve dar terapötik indekse sahip diğer ilaçlarla (örn. flekainid, propafenon ve kardiyak yetmezlikte kullanıldığında metoprolol) veya çoğunlukla CYP2D6 tarafından metabolize edilen merkezi sinir sistemine etkin ilaçlar (örn. desipramin, klomipramin, nortriptilin gibi antidepresanlar veya risperidon, tioridazin, haloperidol gibi antipsikotikler) ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Doz ayarlaması yeniden gerekebilir.
 
Desipramin veya metoprolol ile birlikte kullanımı, her iki CYP2D6 substratının plazma düzeyini iki katına çıkarmıştır.
 
Yapılan in vitro çalışmalar, Essitalopram'ın CYP2C19'un zayıf inhibisyonuna neden olduğunu göstermiştir. CYP2C19 ile metabolize edilen ilaçlarla birlikte kullanılırken özenli olunmalıdır.
 
Essitalopram’ın herhangi bir ilaçla geçimsizliği yoktur.
 
Kontraendikasyonlar
Essitalopram'a veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda ve selektif olmayan geri dönüşümsüz monoaminoksidaz inhibitörleriyle (MAOI) birlikte kullanılması kontrendikedir. MAOI ile birlikte selektif serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) kullanan hastalarda veya SSRI tedavisine son verdikten hemen sonra MAOI tedavisine başlayan vakalarda ciddi reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Bazı hastalarda serotonin sendromu gelişmiştir.
 
Essitalopram selektif olmayan MAOI'ler ile birlikte kullanılmamalıdır. Essitalopram, geri dönüşümsüz MAOI tedavisi kesildikten en az 14 gün sonra veya moklobemid gibi geri dönüşümlü bir MAOI tedavisi kesildikten en az 1 gün sonra kullanılmaya başlanmalıdır. Bir selektif olmayan MAOI ile tedaviye başlanmadan en az 7 gün önce essitalopram tedavisine son verilmiş olmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Estilom günde tek doz olarak, besinlerle birlikte veya öğün aralarında kullanılabilir.
20 mg'ın üzerindeki günlük dozlarının güvenirliği kanıtlanmamıştır.
 
Majör depresyon tedavisi
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg'a çıkarılabilir.
 
Antidepresan cevap için genelde 2-4 hafta gerekir. Alınacak cevabın konsolidasyonu için en az 6 aylık tedavi süresi gerekmektedir.
 
Agorafobili veya agorafobisiz panik bozukluğu tedavisi
Günlük 10 mg'lık doza geçilmeden önce, ilk hafta günde 5 mg'lık başlangıç dozu uygulanmalıdır. Doz daha sonra, alınacak bireysel hasta cevabına göre, günde 20 mg'a çıkarılabilir.
 
Maksimum etki, yaklaşık 3 ay sonra alınır. Tedavi birkaç ay sürer.
 
Sosyal anksiyete bozukluğu
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg'a çıkarılabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.
 
Yaygın anksiyete bozukluğu
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg'a çıkarılabilir. Yaygın anksiyete bozukluğu kronik eğilimli bir hastalıktır; etkiyi pekiştirmek ve relapsı önlemek amacıyla uzun dönemli tedavi uygulanmalıdır.
 
Obsesif-kompülsif bozukluk (OKB)
Günde bir kez 10 mg olarak alınır. Bireysel hasta cevabına göre, doz günde maksimum 20 mg'a çıkarılabilir. OKB kronik bir hastalıktır, semptomların geçtiğinden emin oluncaya kadar tedaviye devam edilmelidir.
Tedavinin etkinliği ve doz düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.
 
Yaşlı hastalar (65 yaş üstü)
Başlangıç tedavisinde, tavsiye edilen dozun yarısı ve devamında da daha düşük maksimum doz uygulanmalıdır.
 
Çocuklar ve adolesanlar (18 yaş altı)
Bu popülasyonda güvenirlik ve etkinlik araştırılmadığından önerilmez.
 
Böbrek fonksiyonu azalmış olan hastalar
Hafif ve orta dereceli böbrek fonksiyonu bozukluğu olanlarda doz ayarlaması gerekmez. Böbrek fonksiyonu ciddi olarak azalmış (kreatinin klerensi <30 m/dk) hastalarda dikkatli olunmalıdır.
 
Karaciğer fonksiyonu azalmış olan hastalar
İlk iki hafta için başlangıç dozu olarak 5 mg uygulanması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg'a yükseltilebilir.
 
CYP2C19'u zayıf metabolize eden hastalar
CYP2C19'un zayıf metabolize olduğu hastalarda tedavinin ilk 2 haftalık bölümünde başlangıç dozu olarak 5 mg kullanılması önerilir. Bireysel hasta cevabına göre doz 10 mg'a yükseltilebilir.
 
Tedaviye son verilmesi
Olası çekilme reaksiyonlarını önlemek için; Estilom tedavisine, 1 veya 2 haftalık süre içerisinde doz yavaşça azaltılarak son verilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Estilom 10 mg Film Tablet, 28 film tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

ULKAR İLAÇ PAZARLAMA LTD. ŞTİ.
Barbaros Bulvarı  76-78
34353   Beşiktaş / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

02.11.2011 236/62

Prospektüs onay tarihi: 02.11.2011
 
Reçete ile satılır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Estilom 20 mg Film Tablet, 28 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
 
Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde, hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedavi edicilerce yakinen izlenmesi gereklidir.
 
Henüz yapılmış bir çalışma mevcut olmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklar ile adolesanlarda kullanımı önerilmez.
 
Aşağıdaki özel uyarı ve önlemler SSRI terapötik sınıfındaki tüm ilaçları kapsar:
 
Paradoksal anksiyete: Panik bozukluğu olan bazı hastalar antidepresan tedavinin başında, artan anksiyete semptomları sergileyebilir. Bu paradoksal reaksiyon, tedaviye başlanmasından itibaren 2 hafta içinde çoğunlukla kaybolur. Olası paradoksal anksiyojenik etkileri azaltmak için düşük başlangıç dozu önerilir.
 
Nöbetler: Nöbet görülen bütün hastalarda ilaç kesilmelidir. Stabil olmayan epilepsili hastalara SSRI verilmemelidir ve kontrollü epilepsili hastalar ise dikkatle izlenmelidir. Nöbet sıklığında artış görülürse SSRI kesilmelidir.
 
Mani: Geçmişinde mani/hipomani olan hastalarda SSRI'lar dikkatle kullanılmalıdır. Hasta manik faza girerse SSRI kesilmelidir.
 
Diyabet: Diyabetli hastalarda SSRI tedavisi glisemik kontrolü değiştirebilir. İnsülin ve/veya oral hipoglisemik ilacın dozajının yeniden ayarlanması gerekebilir.
 
İntihar: SSRI'lar ile ilgili genel klinik deneyim, tedavinin ilk haftalarında ajitasyon ve intihar riskinde artış olabileceği yönündedir. Bu dönemde hastaların yakından izlenmesi önemlidir.
 
 
Hiponatremi: Muhtemelen uygunsuz antidiüretik hormon (ADH) salgısı sebebiyle, SSRI kullanımının hiponatremi oluşturduğu rapor edilmiştir. Yaşlı hastalar, sirozu olanlar veya hiponatremi oluşturduğu bilinen ilaçlar ile birlikte tedavi edilen hastalar gibi risk altında olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Kanama: SSRI'lar ile tedavide ekimoz, purpura gibi yüzeyel kanama bozuklukları rapor edilmiştir. Özellikle oral antikoagülanlar ve platelet fonksiyonunu etkilediği bilinen bazı ilaçlarla (örn. atipik antipsikotikler ve fenotiazin, trisiklik antidepresanların çoğu, asetil salisilik asid ve non-steroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçlar) birlikte SSRI kullanan veya kanama eğilimi olan hastalar tarafından kullanılması konusunda özenli olunmalıdır.
 
Elektrokonvülsif tedavi (ECT): SSRI'lar ile ECT'nin birlikte uygulanmasına ilişkin yayınlanmış klinik deney sınırlı olduğundan, özenli olunması önerilir.
 
Geri dönüşümlü, selektif MAO-A inhibitörleri: Serotonin sendromuna yol açma riski nedeniyle, essitalopram ile MAO-A inhibitörlerinin birlikte kullanımı genellikle önerilmez. Selektif olmayan, geri dönüşümsüz MAO-inhibitörleri ile birlikte kullanımı konusunda 'İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler' bölümüne bakınız.
 
Serotonin sendromu: Sumatriptan veya diğer triptanlar, tramadol ve triptofan gibi serotonerjik etkili ilaçlarla birlikte, essitalopram kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 
SSRI'larla birlikte serotonerjik ilaç kullanan hastalarda serotonin sendromu ender olarak rapor edilmiştir. Ajitasyon, tremor, miyokloni ve hipertermi gibi semptomların kombinasyonu bu durumun geliştiği işaretini taşıyabilir. Böyle durumlarda, SSRI ve serotonerjik ilaç derhal kesilmeli ve semptomatik tedavi başlatılmalıdır.
 
Hypericum perforatum: İçerisinde 'Hypericum perforatum' bulunan bitkisel preparatlar ile SSRI'ların birlikte kullanılması advers reaksiyonların oluşumunda artışa yol açabilir.
 
Çekilme reaksiyonları: Olası çekilme reaksiyonlarının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, Estilom Film Tablet tedavisine, 1 ila 2 haftalık süre içinde yavaş yavaş doz azaltımı yapılarak son verilmelidir ( 'Kullanım şekli ve dozAJ' bölümüne bakınız ).
 
Koroner kalp hastalığı: Sınırlı klinik tecrübe sebebiyle, koroner kalp hastalığı olan hastalarda kullanımında özenli olunması önerilir.
 
Yaşlılarda kullanım
Biyoyararlanımı ve yarılanma ömrü %50 oranında azalır ( 'Kullanım şekli ve dozAJ' bölümüne bakınız ).
 
Çocuklarda kullanım
Bu popülasyonda güvenirlik ve etkinlik saptanmadığından önerilmez.
 
Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım
Gebelik kategorisi C dir. Essitalopram'ın insanlardaki gebelik ve emzirme dönemlerindeki kullanımına ilişkin güvenirlik bilgileri yoktur. Bu nedenle, kesinlikle gerekli ise ve ancak risk/yarar durumu dikkatle değerlendirildikten sonra hamilelerde kullanılmalıdır.
Essitalopram’ın anne sütüne geçmesi söz konusudur. Emziren kadınlara essitalopram uygulanmamalı veya emzirme kesilmelidir.
 
Araç veya diğer makineleri kullanma yeteneğine etkileri
Essitalopram entellektüel fonksiyon ve psikomotor performansı etkilemese de herhangi bir psikotropik ilaç, karar mekanizmasını veya yetenekleri bozabilir. Hastalar araç ve makine kullanım yeteneklerinin potansiyel olarak etkilenebileceği konusunda uyarılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Daha sıklıkla tedavinin ilk 1 ila 2 haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısında azalma gösterir.
 
SSRI grubu antidepresanlar ile uzun süreli tedaviden sonra aniden ilacın kesilmesi halinde, bazı hastalarda çekilme reaksiyonları meydana gelebilir. Tedavinin sonlandırılmasıyla ortaya çıkan çekilme reaksiyonları, SSRI grubu antidepresanların bağımlılık yaptığını göstermez.
 
Aşağıda verilen advers etkiler, çift-kör plasebo kontrollü çalışmalarda plaseboya kıyasla essitalopram kullananlarda daha fazla sıklıkta görülenlerdir :
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın (>%1, <%10):iştah azalması
 
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın (>%1, <%10): kadında libido azalması, anorgazmi
 
Sinir sistemi bozuklukları
Çok yaygın (>%10): baş ağrısı
Yaygın (>%1, <%10): uykusuzluk, somnolans, baş dönmesi
Yaygın değil (>%0.1, <%1): tat alma ve uyku bozukluğu
 
Respiratuar, torasik ve mediastinal bozukluklar
Yaygın (>%1, <%10): sinüzit, esneme
 
Gastrointestinal bozukluklar 
Çok yaygın (>%10): bulantı
Yaygın (>%1, <%10): ishal, kabızlık, kserostomi, iştah azalması ya da artması
 
Deri ve subkütan doku bozuklukları 
Yaygın (>%1, <%10): terleme artışı
 
Üreme sistemi ve meme bozuklukları
Yaygın (>%1, <%10): ejakülasyon bozukluğu, empotans
 
Genel bozukluklar 
Yaygın (>%1, <%10): yorgunluk, ateş, artralji, tremor, bulanık görme
 
SSRI'ların kalp damar sistemi üzerinde yan etkisi postüral hipotansiyon olarak rapor edilmiştir ve bu bir sınıf yan etkisi olabilir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ