Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Marka ESTROFEM
Etken Madde Kodu SGKF03-ESTRADIOL (ESTRIOL) Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 28
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu G03CA03
ATC Açıklaması Östradiol
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02835
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,12 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer bozuklukları (ör. karaciğer adenomu) varlığında hasta yakından takip edilmelidir. Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında bozulma varlığında tedavi durdurulmalıdır.
Doz Aşımı

Doz aşımı kendini bulantı ve kusma ile belli eder. Tedavisi semptomatiktir.

Endikasyonlar

Östrojen eksikliği semptomları için Hormon Replasman Tedavisi (HRT)

Postmenopozal kadınlarda osteoporozun önlenmesi

 

Estrofem özellikle histerektomize olmuş ve bu nedenle kombine östrojen/progestogen tedavisi gerekmeyen kadınlar içindir. Estrofem uterusu olan bir kadına, her siklusun en az son 10-12 günü uygun bir progestogen rejimi ile kombine edilmeden uygulanmamalıdır.

 

65 yaş üzerindeki kadınların tedavisinde deneyimler sınırlıdır.

Farmakodinamik Özellikler

Estrofem kesintisiz hormon replasman tedavisi (HRT) için sadece östrojen içerir.

 

Östradiol: Etkin madde, sentetik 17b-östradiol, kimyasal ve biyolojik olarak endojen insan östradiol’ü ile aynıdır. Menopozal kadınlardaki östrojen üretimi kaybını yerine koyar ve menopozal semptomları ortadan kaldırır.

Östrojenler, menopoz veya overlerin çıkarılmasını takiben kemik kayıplarını önler.

Menopoz sırasındaki östrojen eksikliği, kemik döngüsünün artışı ve kemik kütlesinde azalma ile ilişkilidir. Bu nedenle, eğer mümkünse osteoporozun önlenmesi için yapılacak tedavi, gelecekte osteoporotik kırıklar için riski fazla olan kadınlarda menopoz başlangıcını takiben başlamalıdır. Östrojenlerin kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkileri doza bağlıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Mikronize formdaki 17b-östradiol’ün oral alımını takiben, gastrointestinal sistemde hızlı bir emilim meydana gelir. Karaciğerde ve diğer enterik organlarda yoğun ilk geçiş metabolizmasına uğrar ve 2 mg alımı sonrası 6 saat içinde  yaklaşık 44 pg/ml’lik (aralık 30-53 pg/ml) bir pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. 17b-östradiol’ün yarılanma ömrü yaklaşık 18 saattir. Dolaşımda SHBG’lere (%37) ve albumine (%61) bağlanarak sirküle olurken, sadece yaklaşık %1-2’si serbest haldedir. 17b-östradiol esas olarak karaciğerle  barsakta ve aynı zamanda diğer hedef organlarda metabolize olur ve metabolize olması sonucunda östron, katekol-östrojenler ve çeşitli östrojen sülfatları ve glukuronidleri de kapsayan daha az aktif ya da inaktif metabolitleri meydana gelir. Östrojenler hidrolize ve reabsorbe oldukları yerden (enterohepatik sirkülasyon), safrayla ve esas olarak biyolojik inaktif form şeklinde idrar ile atılırlar.

Farmasötik Şekli

Estrofem® 2 mg Film Tablet Östrojen preparatı Film kaplı tablet.

Formülü

Her bir mavi film kaplı tablet;

2 mg östradiol (hemihidrat)

Boyar madde: İndigo karmin (E 132), Polietilen glikol 400 NF içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Östrojenlerin metabolizmaları, özellikle sitokrom P 450 enzimleri gibi ilaç metabolize eden enzimlerle etkileştiği bilinen antikonkonvülzanlar (ör. fenobarbital, fenitoin, karbamazepin) ve anti-enfektifler (ör. rifampisin, rifabutin, nevirapin, efavirenz) benzeri maddelerle birlikte kullanıldığında artabilir.

Ritonavir ve nelfinavir, güçlü inhibitörler olarak bilinmelerine rağmen, steroid hormonlarla beraber kullanıldıklarında aksine indükleyici özellikler gösterirler. St John’s Wort (Hypericum perforatum) içeren bitkisel preparatlar, östrojenlerin metabolizmasını artırabilir.

 Östrojenlerin artan metabolizmaları, klinik olarak etkinliğin azalmasına ve uterin kanama profilinin değişimine yol açabilir.

Kontraendikasyonlar
 • Bilinen, geçirilmiş veya şüphelenilen meme kanseri hikayesi
 • Bilinen veya şüphelenilen östrojene-bağımlı tipte tümörler (ör. endometrial kanser)
 • Tanısı konmamış genital kanama
 • Tedavi edilmemiş endometriyal hiperplazi
 • Geçmişteki idyopatik veya mevcut olan venöz tromboembolizm (derin ven trombozu, pulmoner embolizm)
 • Aktif veya yakın zamandaki arteryal tromboembolik hastalıklar (ör. anjina, miyokard infarktüsü)
 • Akut karaciğer hastalığı, veya karaciğer fonksiyon testlerinin normale dönmesini engelleyen karaciğer hastalığı hikayesi
 • Bileşiminde bulunan etkin maddeler veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık
 • Porfiri
Kullanım Şekli Ve Dozu

Estrofem hormon Replasmanı için sadece östrojen içeren bir üründür. Menopozal semptomların tedavisinde, en düşük etkin doz kullanılmalıdır.

 

Üç aylık tedaviye alınan yanıt tatmin edici semptom iyileşmesi için yetersiz ise veya tolerabilite tatmin edici değilse, Estrofem’in yüksek veya düşük dozuna geçiş endikasyonu oluşabilir. Kemik mineral içeriği kaybının önlenmesi için normalde günlük 1-2 mg östrojen yeterlidir, bu nedenle yüksek dozlar osteoporoz profilaksisi için genellikle uzun süre kullanılmazlar.

 

Estrofem oral yolla her gün 1 tablet alınacak şekilde ara verilmeksizin kullanılır. Histerektomize ve postmenopzal kadınların tedavisi uygun olan herhangi bir günde başlatılabilir. Eğer kadın adet görüyorsa, tedaviye kanamanın 5. günü başlanır.

 

Histerektomize olmayan kadınlarda mutlaka progestagen kombinasyonu ile kullanılmalıdır.

 

Histerektomize olmayan kadınlar için bir dozun unutulması kırılma kanaması ve lekelenme ihtimalini artırabilir.

 

Daha önce teşhis edilmiş endometriyozis dışında, histerektomize kadınların tedavisine  progestagen eklenmesi tavsiye edilmemektedir. 

       

Takvimli Ambalajın Kullanımı

 

1. Hatırlatıcı günü işaretleme: İçteki diski çevirerek, haftanın seçilen gününü küçük plastik kapağın karşısına getiriniz.

  

 

2. İlk tabletin alınması: Plastik kapağı kırarak ilk tableti çıkartınız.

 

 

3. Her gün: Saydam çevrimli kısmı saat yönünde basitçe, okla belirtildiği gibi hergün çevirerek sıradaki tableti çıkartınız. 

 

 

Saydam çevrimli kısım ancak açılan kısımda bulunan tablet alındığında dönebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Buzdolabına konmamalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Takvimli ve çevrimli kutu içerisinde 28 tablet içerir.

Uyarılar/Önlemler

Postmenopozal semptomların tedavisinde, sadece yaşam kalitesini olumsuz etkileyen semptomlar için HRT başlatılmalıdır. Tüm durumlarda, sıklığı her kadının yapısına göre ayarlanacak periyodik kontrollerle, en azından senelik olarak, risk ve faydaların dikkatli bir değerlendirmesi yapılmalıdır ve sadece faydaların risklerden daha fazla olduğu durumlarda HRT’ye devam edilmelidir.

 

Tıbbi muayene/takip

HRT başlangıcı veya gözden geçirilmesi öncesi, tam bir kişisel ve ailesel öykü alınmalıdır. Fizik (meme ve pelvisi kapsayan) muayene bu bilgiler ve kullanım tedbirleri ile kontrendikasyonların rehberliğinde yapılmalıdır. Tedavi sırasındaki sıklığı ve yöntemi her kadına göre uyarlanmış periyodik kontroller tavsiye edilmektedir. Kadınlara, göğüslerinde oluşan hangi değişiklikleri doktor veya hemşirelerine bildirmesi gerektiği öğütlenmelidir. Mamografi dahil, incelemeler kabul gören güncel tarama pratiğine uygun olmalı ve bireyin klinik ihtiyaçlarına göre değiştirilmelidir.

 

Takip edilmesi gerekli durumlar

Aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığında, daha önce oluştuğunda, ve/veya hamilelik sırasında veya önceki hormon tedavisi sırasında şiddetlendiğinde, hasta yakından takip edilmelidir. Bu durumların Estrofem tedavisi sırasında yeniden oluşabileceği veya şiddetlenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır, özellikle:

 

 • Leiomyom (uterus fibroidleri) veya endometriyozis
 • Tromboembolik bozukluk hikayesi veya risk faktörlerinin varlığı (aşağıya bakınız)
 • Östrojene bağlı tümörler için risk faktörleri, ör. meme kanseri için 1. derece kalıtım
 • Hipertansiyon
 • Karaciğer bozuklukları (ör. karaciğer adenomu)
 • Vasküler tutulumu olan veya olmayan diabetes mellitus
 • Kolelithiyazis
 • Migren veya (şiddetli) başağrısı
 • Sistemik lupus eritematozis
 • Endometriyal hiperplazi hikayesi (aşağıya bakınız)
 • Epilepsi
 • Astım
 • Otosklerozis

 

Tedavinin acilen kesilmesini gerektiren sebepler

 

Bir kontrendikasyonun varlığında ve aşağıdaki durumlarda tedavi durdurulmalıdır:

 

 • Sarılık veya karaciğer fonksiyonlarında bozulma
 • Kan basıncında anlamlı artış
 • Yeni migren tipi baş ağrısı oluşumu
 • Hamilelik

 

Endometriyal Hiperplazi

 

 

Estrofem tedavisine başlamadan önce, uterusu yerinde olan ve bilinmeyen bir sebep nedeniyle anormal kanaması olan kadınlar veya uterusu yerinde olup ta daha önce sadece östrojen ile tedavi edilmiş kadınlar, endometriyumdaki aşırı uyarılma/malignensi ortaya çıkarmak amacıyla özel bir dikkatle incelenmelidir.

 

Endometriyal hiperplazi ve kanser riski, östrojenler tek başına ve uzun süre uygulandığında artmaktadır (Bakınız Yan Etkiler). Histerektomize olmayan kadınlarda, her siklusta en az 12 gün boyunca bir progestagen ilavesi  bu riski büyük oranda azaltır.

 

Uterusu yerinde olan kadınlarda tedavinin ilk aylarında lekelenme veya kırılma kanamaları oluşabilir. Eğer lekelenme ve kırılma kanamaları tedavi sırasında bir süre sonra oluşursa veya tedavi kesildikten sonra devam ederse, endometriyal maligniteyi ekarte etmek için, endometriyal biyopsi de dahil olmak üzere araştırılmalıdır. 

 

Sadece östrojen tedavisi kalıntı/artık endometriyozis odaklarının premalign veya malign dönüşümüne yol açabilir. Bu nedenle, endometriyozis nedeniyle histerektomi geçiren kadınlarda, eğer kalıntı/artık endometriyozisi olduğu biliniyorsa östrojen replasman tedavisine progestagen eklenmesi önerilir.

 

 

Meme kanseri

 

Randomize plasebo-kontrollü bir çalışma olan Kadın Sağlığı Girişimi (WHI) ve Milyon Kadın Çalışmasını da (MWS) içeren epidemiyolojik çalışmalar, östrojen, östrojen-progestagen kombinasyonlarını veya tibolonu HRT için birkaç yıl alan kadınlarda artmış meme kanseri riski bildirmiştir.

 

Bütün HRT için, artmış risk ilacın alınmaya başlamasını takip eden birkaç yıl içinde ortaya çıkmakta ve ilaç alındığı sürece artmaktadır, ancak tedavinin sonlandırılmasını takip eden birkaç yıl (en fazla beş yıl) içinde başlangıç değerlerine dönmektedir.

 

WHI çalışmasında kullanılan kesintisiz kombine konjuge equin östrojen ve medroksiprogesteron asetat (CEE+MPA), plaseboya oranla biraz daha büyük boyutta ve daha sık lenf nodu metastazı olan meme kanseri ile ilişkilendirilmiştir.

 

HRT, özellikle östrojen-progestagen kombinasyon tedavisi, meme kanserinin radyolojik olarak tespit edilmesini ters yönde etkileyebilen, mamografik görüntülerin yoğunluğunu artırmaktadır.

 

Venöz tromboembolizm

 

HRT, yüksek venöz tromboembolizm (VTE) riski ile ilişkilidir, ör derin ven trombozu veya pulmoner embolizm. Epidemiyolojik çalışmalar ve bir randomize kontrollü çalışma, kullanmayanlara oranla kullananlarda 2-3 kat yüksek risk bulmuştur. Kullanmayanlarda  5 yıllık periyot için VTE vaka sayısı 50-59 yaş arasında her 1000 kadında yaklaşık 3 iken, 60-69 yaş arasında her 1000 kadında 8 olduğu tahmin edilir. 5 yıl HRT kullanan sağlıklı kadınlarda, 5 yıllık periyot süresince ek VTE vakalarının sayısı 50-59 yaş grubunda her 1000 kadın için 2 ila 6 (en iyi tahmin =4), 60-69 yaş grubunda her 1000 kadın için 5 ila 15 (en iyi tahmin=9) olarak tahmin edilmektedir. Bu tip olayların oluşumu, sonraki yıllara oranla, HRT’nin ilk yılında daha sıktır.

 

VTE için bilinen risk faktörleri genel olarak,  kişisel veya ailesel geçmiş öyküsü, ciddi obesite (Vücut kütle indeksi > 30 kg/m2) ve sistemik lupus eritematozis (SLE)’dir. Variköz venlerin VTE’deki muhtemel rolleri hakkında görüş birliği yoktur.

 

VTE hikayesi veya bilinen trombofilik durumu olan hastalar artmış VTE riskine sahiptirler. HRT bu riski artırabilir. Kişisel veya güçlü ailesel tromboemboli hikayesi, veya tekrarlayan kendiliğinden düşükler, trombofilik bozukluğun ekarte edilmesi amacıyla araştırılmalıdır. Trombofilik faktörlerin tam bir değerlendirilmesi yapılana dek veya antikoagülan tedavi başlayana dek, bu hastalarda HRT kullanımı kontrendike olarak görülmelidir. Halihazırda antikoagülan tedavi almakta olan kadınlarda HRT kullanımı için risk-yararların dikkatle gözden geçirilmesi gerekir.

 

VTE riski, uzun süreli hareketsizlik, önemli travma veya cerrahi durumunda geçici olarak yükselebilir. Tüm postoperatif hastalarda olduğu gibi, cerrahiyi takiben venöz tromboemboliyi önlemek amacıyla profilaktik önlemlere titizlikle dikkat edilmelidir. Takiben uzun süreli hareketsizlik ihtimalinin olduğu elektif cerrahi, özellikle abdominal veya alt ekstremitelerin ortopedik cerrahisi öncesinde, mümkünse 4-6 hafta önceden HRT’nin bırakılması gündeme gelmelidir. Kadın tamamen hareketlenene dek tedavi başlatılmamalıdır. Eğer tedaviye başlandıktan sonra, VTE gelişirse ilaç bırakılmalıdır. Tromboemboli için potansiyel bir semptomla (ör. bir bacağın ağrılı şişliği, ani göğüs ağrısı, dispne) karşılaşıldığında acilen doktor ile temasa geçilmelidir.

 

Koroner arter hastalığı (KAH)

 

Randomize kontrollü çalışmalarda kesintisiz kombine konjuge östrojenler ve medroksiprogesteron asetat (MPA) ile kardiyovasküler fayda sağlanacağına dair kanıt yoktur. İki büyük klinik çalışma (WHI ve HERS, Kalp ve Östrojen/progestin Replasman çalışması), kullanımın ilk yılında artmış muhtemel bir kardiyovasküler morbidite riski olduğunu ve sonrasında genel hiçbir faydanın olmadığını göstermiştir. Diğer HRT ürünleri için kardiyovasküler mortalite ve morbiditeki etkilerini inceleyen randomize kontrollü klinik çalışmalardan elde edilen sadece sınırlı veriler mevcuttur. Bu nedenle bu bulguların diğer HRT ürünlerine uygulanabilirliği şüphelidir.

 

İnme

 

 

 

Bir randomize klinik çalışma (WHI-çalışması), ikincil sonuç olarak, kesintisiz kombine konjuge östrojenler ve MPA ile tedavi edilen sağlıklı kadınlarda artmış iskemik inme riski saptamıştır. HRT kullanmayan 50-59 yaş grubundaki kadınlarda 5 yılın üzerindeki periyotta oluşacak inme vakalarının sayısının her 1000 kadında yaklaşık 3 ve 60-69 yaş grubunda 1000 kadında 11 olacağı tahmin edilmektedir. 5 yıl boyunca konjuge östrojenler ve MPA kullanan kadınlarda ek vakaların sayısının 50-59 yaş grubunda her 1000 kadın için 0 ila 3 arasında (en iyi tahmin=1), 60-69 yaş grubunda her 1000 kadın için 1 ila 9 arasında (en iyi tahmin=4) olacağı tahmin edilmektedir. Artmış riskin diğer HRT ürünlerine uygulanabilirliği bilinmemektedir.   

 

Over kanseri

 

Histerektomize kadınlarda sadece östrojen içeren HRT ürünlerinin uzun-süreli (en az 5-10 yıl) kullanımının over kanseri riskinde artış ile ilişkili olduğu bazı epidemiyolojik çalışmalarda bildirilmiştir.

 

 

Diğer koşullar

 

 

Östrojenler sıvı tutulmasına neden olabilirler ve bu nedenle kalp veya böbrek yetmezliği olan hastalar dikkatli bir şekilde gözlenmelidir. Estrofem’in etkin maddelerinin dolaşımdaki seviyelerinin artması beklendiğinden son dönem böbrek yetmezliği olan hastalar yakın takip edilmelidir.

 

Öncesinde hipertrigliseridemisi olan kadınlar, bu koşulda östrojen tedavisi ile plazma trigliseritlerindeki büyük artışların, pankreatite yol açtığını bildiren nadir vakaların bulunması nedeniyle, bu koşulda östrojen replasmanı veya hormon replasman tedavisi sırasında yakından takip edilmelidir.

 

Östrojenler tiroid bağlayıcı globulini (TBG) artırarak, proteine bağlı iyot (PBI), T4 seviyeleri (direkt veya radyo-immunolojik tayin ile) veya T3 seviyeleri (radyo-immunolojik tayin ile) ile ölçülen, dolaşımdaki toplam tiroid hormonu artışına sebep olur. Diğer bağlayıcı proteinlerin serum seviyeleri artabilir, ör.kortikoid bağlayıcı globulin (KBG), seks hormonu bağlayıcı globulin (SHBG), sırasıyla dolaşımdaki kortikosteroidler ve seks steroidlerinin artışına sebep olur. Diğer plazma proteinleri artabilir (anjiyotensinojen/renin substratı, alfa-I-antitripsin, seruloplazmin).

 

Kognitif fonksiyonlardaki iyileşme için kesin bir kanıt yoktur. WHI çalışmasında, 65 yaş sonrası kesintisiz-kombine CEE ve MPA kullanımına başlayan kadınlarda, muhtemel demans riskinin artışına dair bazı kanıtlar vardır. Bu sonuçların daha genç post-menopozal kadınlara veya diğer HRT preparatlarına uygulanabilirliği bilinmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klinik deneyim:

Klinik çalışmalarda hastaların %10’undan daha azı istenmeyen ilaç etkisi yaşamıştır. En sık bildirilen istenmeyen etkiler meme hassasiyeti/meme ağrısı, karın ağrısı, ödem ve baş ağrısıdır. Estrofem tedavisi sırasında oluşabilecek istenmeyen etkiler aşağıda sıralanmıştır.

 

Sık (>1/100;<1/10)

Depresyon, başağrısı, karın ağrısı veya bulantı, bacak krampları, meme hassasiyeti, meme büyümesi veya meme ağrısı, ödem, kilo artışı

 

Sık olmayan (>1/1.000;<1/100)

Görme bozukluğu,  venöz embolizm, dispepsi, kusma, şişkinlik veya gaz, kolelitiyazis, döküntü veya ürtiker

 

Çok sayıdaki epidemiyolojik çalışmalardan ve bir randomize plasebo-kontrollü çalışmadan, Kadın Sağlığı Girişimi (WHI), elde edilen kanıtlara göre, halen kullanmakta olan veya yakın zamanda HRT kullanmış olanlarda, genel meme kanseri riski HRT kullanım süresi ile artar.

 

Östrojen artı progestagen  kombine HRT için, birkaç epidemiyolojik çalışma, tek başına östrojenlere göre daha yüksek bir risk bildirmiştir.

 

HRT kullanan kadınlardaki ek meme kanseri vakalarının sayısı, kullanmaya başladığındaki yaştan bağımsız olarak HRT’ye başlayan kadınlardakine genel olarak benzerdir (45-65 yaşları arasında) (Bakınız Uyarılar/önlemler).

 

Endometriyal kanser

 

Uterusu mevcut olan kadınlardaki endometriyal hiperplazi riski ve endometriyal kanser artan karşılanmamış östrojen kullanımı süresi ile birlikte artmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen verilere göre, HRT kullanmayan kadınlar için en iyi risk tahmini, 50 ve 65 yaşları arasındaki her 1000 kadından yaklaşık 5’inde endometriyal kanser teşhis edilmesi beklenmektedir. Tedavinin süresi ve östrojen dozuna bağlı olarak, karşılanmamış östrojen kullananlar arasındaki endometriyal kanser riski, kullanmayanlarla karşılaştırıldığında 2 ila 12 kat daha büyüktür. Sadece-östrojen tedavisine bir progestagen eklenmesi bu artmış riski büyük ölçüde azaltır.

 

Pazara çıkış sonrası deneyim:

 

Yukarıda belirtilen advers ilaç reaksiyonlarına ek olarak, aşağıdaki yan etkiler spontane olarak bildirilmiş ve genel olarak Estrofem tedavisiyle muhtemel ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Bu spontan advers ilaç reaksiyonlarının bildirilme oranı çok nadirdir (<1/10,000 hasta yılı).

 • Üreme sistemi ve meme hastalıkları: Düzensiz vajinal kanama*
 • Sinir sistemi bozuklukları: Migrende kötüleşme, inme, baş dönmesi, depresyon
 • Gastrointestinal bozukluklar: Diyare
 • Deri ve deri altı doku bozuklukları: Alopesi
 • Araştırma bulguları: Artmış kan basıncı

Aşağıdaki istenmeyen reaksiyonlar diğer östrojen tedavileri ile ilişkili olarak bildirilmiştir:

 • Miyokard infarktüsü, konjestif kalp hastalığı
 • Safra kesesi hastalığı
 • Deri ve derialtı bozuklukları: Kloazma, eritema multiforme, eritema nodosum, vasküler purpura, kaşıntı
 • Vajinal kandidiyazis
 • Endometrial kanser gelişim riski,  endometriyal hiperplazi veya uterin fibroidlerin boyutunda artış*
 • İnsomnia
 • Epilepsi
 • Libido bozuklukları NOS (başka şekilde belirtilmeyenler)
 • Astımda kötüleşme
 • Olası demans

 

* non-histerektomize kadında

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.