Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Marka ETOL
Etken Madde Kodu SGKF0M-ETODOLAK Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AB08
ATC Açıklaması Etodolak
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02853
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 6,76 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E019C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Kronik renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı kişilerde tedavinin başlangıcında renal ve hepatik fonksiyonların gözlenmesi gereklidir.
Karaciğer Yetmezliği
Kronik renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı kişilerde tedavinin başlangıcında renal ve hepatik fonksiyonların gözlenmesi gereklidir.
Doz Aşımı

Hasta kusturulur ya da gastrik lavaj yapılır. Aktif kömür verilir. Destekleyici genel tedavi prensipleri uygulanır.

Endikasyonlar

Etol Fort Film Tablet,

 • Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilitin belirti ve bulgularının tedavisinde
 • Ağrı tedavisinde, endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Etol Fort Film Tablet indol türevi, yeni bir non-steroidal antienflamatuvar ilaçtır.

 

Etodolak  antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik özellikler gösterir.

 

Etodolak enflamasyonlu dokuda prostaglandin sentezini inhibe eder. Böylece ağrı reseptörlerinin, enflamasyonun mediatörleri olan histamin, serotonin ve kininlere karşı duyarlığını azaltır, önler.

Farmakokinetik Özellikler

Etodolak oral yoldan alındığında iyi absorbe olur ve yaklaşık 1 saatte plazma pik konsantrasyonuna ulaşır. Plazma pik konsantrasyonu 18 mg/ml'dir. İlaç yüksek oranda proteinlere bağlanır, serbest fraksiyon ise % 1.2 - % 4.7 arasında değişir. Biyoyararlığı 68 mg/ml/saat, ortalama yarı ömrü 7 saat, dağılım hacmi 0.4 lt/kg, plazma klerensi 41 ml/saat/kg'dır. Etodolak’ın biyoyararlığı gıda ve antiasitlerle değişmez.

Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

 

Formülü

Bir Etol Fort Film Tablet 400 mg Etodolak ve boyar madde olarak titanyum dioksit ve kırmızı demir oksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Etol Fort Film Tablet yüksek oranda proteinlere bağlandığından birlikte kullanımları sırasında proteinlere yüksek oranda bağlanan diğer ilaçların (antikoagülanların) dozlarında ayarlama yapmak gerekir. 

 • Etodolak’ın glyburide(glibenclamide) ile birlikte kullanımında belirgin bir farmakokinetik ya da farmakodinamik etkileşme görülmemiştir. 
 • Etodolak’ın, diğer NSAİ İlaçlar gibi, renal prostaglandinler üzerine olan etkileri nedeniyle; siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat ile birlikte kullanımı, söz konusu ilaçların eliminasyonunda  değişikliğe yol açabilir ve sonuçta bu ilaçların serum düzeylerinde oluşan yükselmeler toksisite artışına neden olabilir. Siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat ile birlikte Etodolak ya da başka bir NSAİ ilaç kullanan hastalar (özellikle böbrek fonksiyonları bozulmuş olanlar), söz konusu ilaçlara bağlı spesifik toksisite gelişmesi açısından gözlenmelidir.
 • Kardiyak, renal veya hepatik yetmezliği olan, diüretik kullanan hastalarda Etodolak dikkatle kullanılmalıdır.

Etodolak aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında aditif etkileşmeye neden olur.

 • Tiklopidinin trombositler üzerindeki antiagregan etkisini artırır. Birlikte kullanım sıra-sında kanama zamanı takip edilmelidir.Diğer non-steroidal antienflamatuvar ajanlarla birlikte kullanıldığında ülser ve hemoraji riski artar.
 • Etodolak’ın fenitoin ile birlikte kullanımında belirgin bir farmakokinetik etkileşme görülmemiştir.
 • Erlich reaktifi ile bilirübin tayini (idrarda Etodolak'ın fenolik metabolitlerinin bulunması nedeni ile) yanlış pozitif sonuç verebilir.
 •  

Kontraendikasyonlar

Etol Fort Film Tablet, Etodolak’a duyarlı kişilerde, peptik ülser hikayesi olan veya aktif peptik ülserli hastalarda kullanılmamalıdır. Olası bir kros-reaksiyondan dolayı aspirin veya diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasında astma, rinit veya ürtiker gelişen hastalarda da kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Etol Fort Film Tablet,  

romatizmal hastalıklarda; genel olarak günde 2 kez  400 mg dozunda,

 

akut enflamatuvar ve ağrılı olgularda ise; günde 3 kez  400 mg dozunda kullanılır.

 

Maksimum günlük doz 1200 mg’dır. 60 kg veya daha hafif hastalarda Etol Fort Film Tablet’in günlük total dozu 20 mg/kg’ı aşmamalıdır. 

Etol Fort Film Tablet’in yemeklerle birlikte 1 bardak su ile alınması önerilir.  

15 yaşın altında çocuklarda güvenilirliği belirlenmediğinden  kullanılmamalıdır.

 

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Etol 200 mg Film Tablet; 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajlarda.

Etol 300 mg Film Tablet; 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

NOBEL İLAÇ SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.

İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10

34768 Ümraniye / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.12.1996   180/73

Saklama Koşulları

15°-30°C arasında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında  saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Etol Fort Film Tablet ;14 ve 28 film tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Diğer NSAİ İlaçlar gibi Etodolak trombosit fonksiyonunu azaltabilir. Özellikle antikoagülan tedavi gören hastalar gastrointestinal belirtiler yönünden takip edilmeli, kanama meydana gelmiş ise tedavi kesilmelidir.

 

Etol Fort Film Tablet 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Kalp yetmezliği olanlarda, sirotik ve nefrotiklerde, diüretik alanlarda, kronik renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı kişilerde tedavinin başlangıcında renal ve hepatik fonksiyonların gözlenmesi gereklidir.

 

Prostaglandin sentezini inhibe eden ilaçlar gebe hayvanlarda distosiye ve doğumun gecikmesine neden olabilir. Bazı prostaglandin sentetaz inhibitörleri ductus arteriosus'un erken kapanmasına neden olabilir. Güvenilirliği saptanmadığından hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

NOBELfarma  ilaç san. ve TİCARET A.Ş.

Sancaklar 81100

DÜZCE

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gastrointestinal :

Bulantı, epigastrik ağrı, diyare, gaz, konstipasyon görülebilir. Bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Yapılan çalışmalarda Etodolak’ın diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlara oranla gastrointestinal sistemde daha az kanamaya neden olduğu saptanmıştır.

 

Hipersensitivite reaksiyonları: 

 • Dermatolojik (döküntü, kaşıntı)
 • Respiratuvar( aspirin veya diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasında astma, rinit ve ürtiker gelişmiş kişilerde astma krizleri gelişebilir). 

Hepatik:

Serum transaminazlarında hafif ve geçici yükselmeler olabilir.

 

Nörolojik: 

Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk görülebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.