Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka ETOPOSID
Etken Madde Kodu SGKF0Q-ETOPOSID Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu L01CB01
ATC Açıklaması Etoposid
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A02856
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 41,95 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 37,44 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 13,3 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E143A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İntravenöz yoldan toplam 2.4-3.5 g/m2 dozda 3 günden fazla uygulama ağır mukoza inflamasyonu (mukozit) ve miyelotoksisite ile sonuçlanır. Önerilenden yüksek dozda etoposid alan hastalarda metabolik asidoz ve ağır hepatik toksisite bildirilmiştir.

 

Etoposid doz aşımına karşı denenen antidotların etkinliği belirlenmemiştir. Semptomatik ve destek tedavi yapılmalıdır.

 

Enfeksiyon riski ve nötropeninin ağırlığı, lökopeninin en üst noktasında iken hematopoietik büyüme faktörü uygulanarak en aza indirilebilir.  

 

Destekleyici tedavi aşağıdakileri içerir.

 

Bulantı, kusma: Antiemetikler

 

Alerjik reaksiyonlar: Etoposid tedavisinin kesilmesi, kortikosteroidler, sempatomimetikler, antihistaminikler, plazma genişleticiler

 

Bronkospazm: Aminofilin, kortikosteroidler

 

Hipotansiyon: Etoposid tedavisinin kesilmesi, sıvı ve plazma genişleticiler

 

Hiperürisemi: Allopurinol

Endikasyonlar

Etoposid intravenöz yoldan kullanılan bir antineoplastik ajandır. Tek başına veya diğer onkolitik ajanlarla birlikte kullanılabilir.

 

Etoposid küçük hücreli akciğer kanserinde ve seminomatöz olmayan testis karsinomu tedavisinde uygun cerrahi, kemoterapi veya radyoterapi tedavisi almış hastalarda, etkinliği kanıtlanmış diğer kemoterapötik ajanlarla kombine şekilde kullanılır.

Ayrıca, küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin palyatif tedavisinde, Hodgkin hastalığının yeniden indüksiyon tedavisinde, çocuklarda ve erişkinlerde Hodgkin dışı lenfoma (non-Hodgkin lenfoma) ve akut myelositik löseminin indüksiyon tedavisinde, ve koriyon karsinomanın indüksiyon ve yeniden indüksiyon tedavisinde kullanılabilir.

Farmakodinamik Özellikler

Etoposid yarı sentetik, lipofilik bir podofilotoksin türevidir. Etoposid antineoplastik ve sitotoksik ajan olarak etkimektedir. Topoizomeraz II (DNA açıcı enzim) enzimini etkiler ve böylece topoizomeraz etkisinin terminal fazında DNA sentezini inhibe eder. Bu da tek ve çift DNA zincirinin kırılması ile sonuçlanır. Etkinliği, serbest radikallerin hücre içi bağlanması ve topoizomeraz II enzimi ile etkileşme yoluyla DNA zincirinde tekli ve çiftli kırıkların indüklenmesine dayanır. Hücre ölümü etoposid konsantrasyonuna ve uygulama zamanına bağımlıdır. Etoposidin etkisi hücre dönemine özgüdür ve hücreyi en fazla S ve erken G2 dönemlerinde durdurur. Dinlenme halindeki hücrelerde sitotoksik etkisi sadece yüksek konsantrasyonlarda görülmüştür.

Farmakokinetik Özellikler

Etoposidin farmakokinetik özellikleri belirgin bireysel değişkenlik gösterir.

 

 

Dağılım:

Hızlı dağılım gösterir. Ortalama dağılım hacmi yaklaşık olarak vücut ağırlığının %32’si kadardır. Kararlı durumda ortalama dağılım hacmi 18-29 L ya da 7-17 L/m2 aralığına düşer. Etoposid BOS’na zayıf bir şekilde geçer. BOS ve intraserebral tümörlerde saptanabilmesine rağmen, buralardaki konsantrasyonları ekstraserebral tümörlerdekinden ve plazmadakinden daha düşüktür. Etoposid konsantrasyonları normal akciğerde, akciğer metastazlarındakinden daha yüksektir ve primer tümörlerdekine ve normal miyometrium dokusundakine benzerdir.

 

İnsan serumunda plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (% 94). Çocuklarda plazma albümin düzeyleri ile etoposidin renal klerensi arasında ters ilişki vardır. İn vitro C14 işaretli etoposidin insan serum proteinlerine bağlanması üzerine diğer terapötik ilaçların etkisini belirleme çalışmasında, in vivo ulaşılan konsantrasyonlarda sadece fenilbutazon, sodyum salisilat, salisilik asit ve aspirin proteine bağlı etoposid ile yer değiştirmiştir.

Etoposidin bağlanma oranı, normal gönüllülerde ve kanser hastalarında serum albümin konsantrasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Diğer bir deyişle veriler, serum albümin konsantrasyonu ile serbest etoposid fraksiyonu arasında belirgin bir ters ilişki olduğunu göstermektedir.

 

Eliminasyon:

Etoposidin plazmadan temizlenmesi bi-eksponansiyel kinetik gösterir ve iki kompartmanlı modele uyar. IV uygulama ile etoposidin dağılımı en iyi 1.5 saatlik dağılım yarılanma ömrü ve 4 ila 11 saat arasında bir terminal eliminasyon yarılanma ömrü ile bifazik bir işlemdir. Toplam vücut klerensi değerleri 33-48 ml/dak ya da 16 ila 36 ml/dak/m2 arasındadır. Terminal yarılanma ömrü ve total vücut klerensi 100-600 mg/m2’lik doz aralığının üzerinde doza bağımlı değildir. Aynı doz aralığında plazma konsantrasyonun zamana göre Eğri Altındaki Alanı (EAA) ve maksimum plazma konsantrasyon değerleri dozla lineer olarak artar. Etoposid 4-5 gün süreyle günlük 100 mg/m2 uygulamadan sonra plazmada birikme yapmaz.

 

İntravenöz 3H-etoposid uygulamasından sonra (70-290 mg/m2) idrarla atılan radyoaktivite, alınan dozun %42-67’si ve dışkı ile atılan radyoaktivite %0-16’sı arasındadır. İntravenöz dozun yaklaşık %45’i ve bunun 2/3’ü değişmeden 72 saatte idrarla atılmaktadır.

 

Çocuklarda yaklaşık olarak alınan dozun %50’si 24 saat içinde etoposid olarak idrarla atılmaktadır. Etoposidin ortalama renal klerensi 7 ila 10 ml/dak/m2 veya 80 ila 600 mg/m2’lik bir doz aralığında toplam vücut klerensinin yaklaşık %35’idir. Dolayısıyla etoposid hem böbreklerle, hem de metabolize olma ve safra ile atılma gibi böbrek dışı yollarla vücuttan temizlenmektedir. Plazma etoposid düzeyi üzerine böbrek hastalığının etkisi bilinmemektedir. Safra ile atılımın, etoposid eliminasyonunda çok düşük bir yol olduğu görülmektedir. İntravenöz dozun sadece %6’sı veya daha azı etoposid olarak safrada bulunmaktadır. Etoposidin böbrek dışı klerensinin büyük kısmından metabolizma sorumludur. Erişkin veya çocuklarda etoposidin başlıca üriner metaboliti lakton halkasının açılmasıyla oluşan 4-hidroksi asit metabolitidir [4’-demetilepipodofilik asit – 9 - (4, 6 - 0 - (R) - Etiliden - b - D - glukopiranosid)]. Ayrıca insan plazmasında trans izomeri olarak da bulunur. İnsanda, alınan dozun %5-22’si glukronid ve/veya sülfat konjugatları olarak idrarla atılmaktadır. Buna ek olarak uygun katekol oluşturmak için dimetoksifenol halkasının O-demetilasyonu CYP450 3A4 izoenzim yolağı ile meydana gelir. İntravenöz infüzyondan sonra Cmaks ve EAA değerleri aynı bireyde ve bireyler arasında belirgin değişiklikler gösterir.

 

Erişkinlerde toplam etoposidin vücut klerensi kreatin klerensi, serum albümin konsantrasyonu ve böbrek dışı klerens ile ilişkilidir. Böbrek fonksiyonu azalmış hastalarda azalmış total vücut klerensi, artmış EAA ve kararlı durumda daha düşük bir dağılım hacmi bulunur. Sisplatin tedavisi, azalmış total vücut klerensi ile bağlantılıdır. Çocuklarda yükselmiş serum SGPT düzeyleri azalmış total ilaç vücut klerensi ile ilişkilidir. Önceden sisplatin kullanımı çocuklarda etoposidin total vücut klerensinde bir azalma ile sonuçlanır. Yaş ve cinsiyet arasında farmakokinetik parametrelerde çok az farklılıklar gözlenmesine rağmen bunların klinik olarak anlamlı olduğu düşünülmemektedir.

Farmasötik Şekli

IV İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti İçeren Flakon

Formülü

5 ml için:

Etoposid ....................................100.0 mg

Benzil alkol  ...............................100.0 mg

Anhidr sitrik asit ..........................10.0 mg

Etanol (%96.7)  .......................1303.0 mg

Makrogol 300 ………………..……..…...3240.0 mg

Polisorbat 80  ………………….…………...400.0 mg

 

İlaç Etkileşmeleri

Radyoterapi ve miyelosupresyona neden olabilecek ilaçların uygulanması etoposidin neden olduğu miyelosupresyonu artırabilir. Etoposid diğer ilaçların (örn. siklosporin) sitotoksik ve miyelosupresan etkilerini artırabilir. Yüksek doz siklosporin tedavisinin etoposide maruziyeti artırdığı, etoposid klerensini azalttığı bulunmuştur. Oral antikoagülanların etkileri artabilir. Fenilbutazon, sodyum salisilat ve salisilik asit, etoposidin plazma proteinlerine bağlanmasını etkileyebilir. Antrasiklinler ve etoposid arasında çapraz direnç deneysel olarak gösterilmiştir. Fosfataz aktivitesini inhibe ettiği bilinen ilaçlarla (örn. Levamizol hidroklorür) etoposidin birlikte kullanımı ile ilgili herhangi bir veri yoktur. 

 

Potansiyel olarak yararlı etkileşimler:

Etoposid genellikle diğer sitotoksik ilaçlarla birlikte kullanılır ve sitotoksik etki yönünden sinerjistik etki gösterdikleri varsayılır. İn vitro ortamda metotreksat ve sisplatin gibi bazı ilaçlar ile böyle bir sinerji gösterilmiştir.

 

Hayvan modellerinde aşağıdaki kemoterapötik ajanlarla birlikte tümör hücreleri üzerine sinerjistik etki gösterilmiştir: Sisplatin, karboplatin, mitomisin C, siklofosfamid, BCNU, vinkristin, daktinomisin ve sitozin arabinozid.

 

Geçimsizlikler:

Etoposid, pH’sı 8’den büyük tamponlu çözeltiler içinde dilüe edilmemelidir, çünkü çökelti oluşumu ihtimali artar.

 

Yalnızca infüzyon için uygun izotonik sodyum klorür veya izotonik glikoz çözeltileri ile sulandırılmalıdır. Çökelti oluşma ihtimaline karşı, hazırlanan çözeltideki etoposid konsantrasyonu 0.4 mg/ml’yi geçmemelidir.

Kontraendikasyonlar

Etoposid aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:

  • Aktif bileşen veya katkı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalar
  • Ağır hepatik disfonksiyonu olan hastalar
  • Ağır renal yetmezliği olan hastalar (kreatinin klerensi <15 ml/dak)
  • Ağır miyelosupresyonu olan hastalar (lökosit £ 4000 /mm3, trombosit £1000 /mm3)
  • Süt veren anneler
  • Hamilelik dönemi
  • İntratekal kullanım
Kullanım Şekli Ve Dozu

Etoposid “Ebewe” yalnızca yavaş intravenöz infüzyonla kullanılır. Çözelti intravenöz infüzyonla minimum 30 dakika ila 2 saat arasında verilmelidir. Yüz kızarması infüzyon hızının çok fazla olduğunun belirtisidir.

 

Konsantre çözelti, infüzyon için kullanılmadan önce sulandırılmalıdır. Serum fizyolojik [izotonik (%0.9’luk) sodyum klorür] veya glikoz (%5’lik) çözeltisi ile yapılan 1:50 ve 1:100’lük dilüsyonlarla kullanılır. İntravenöz infüzyon için gerekli etoposid dozuna ulaşmak için, uygulamadan hemen önce hazırlanan çözeltinin etoposid konsantrasyonu 0.4 mg/ml’den fazla olmamalıdır.

 

Etoposidin damar dışına çıkmamasına dikkat edilmelidir, zira ülserasyon ve nekroza neden olabilir.

 

Tedavi başlangıcında, önce %0.9’luk sodyum klorür çözeltisi ile toplardamarların permeabilitesini kontrol ediniz. Yalnızca berrak ve renksiz çözeltileri kullanınız.

 

Etoposid vücut boşlukları (plevra, periton ve diğer boşluklar) içine enjeksiyon şeklinde uygulanmamalıdır. Yalnızca intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.

 

Erişkinler:

Dozaj, etoposidin tek başına veya diğer sitostatik ajanlarla kombine verilip verilmediğine bağlıdır. Önerilen Etoposid “Ebewe” dozu, birbirini takip eden beş gün boyunca, günlük 60-120 mg/m2, İV’dir.

 

Kemoterapi kürleri herhangi bir toksisitenin yeterince iyileşmesinden sonra 3-4 haftalık intervallerle tekrarlanır.

 

Etoposid miyelosupresyona neden olduğundan, lökosit ve trombosit sayılarının normale dönmesine izin vermek için tedavi üç haftalık aralıklardan daha sık tekrarlanmamalıdır. Etoposid “Ebewe” infüzyonu ile tedavi kürü yinelenmeden önce, miyelosupresyon belirtileri açısından kan tablosu incelenmeli ve tatminkar bulunursa tedavi verilmelidir.

 

Pediatrik hastalar: Çocuklarda etkinlik ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. 

 

Yaşlılar: Doz ayarlaması gerekli değildir.

 

Karaciğer yetmezliği olan hastalar:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle doz ayarlaması yapılarak kullanılmalıdır.

 

Renal yetmezlikli hastalar:

Renal yetmezliği olan, ancak hepatik fonksiyonları normal hastalarda, etoposidin dozu azaltılmalı ve hematolojik alt değerleri ve böbrek fonksiyonları izlenmelidir.

Kreatinin klerensine göre önerilen doz rejimi aşağıdaki gibidir:

 

Kreatinin klerensi (ml/dak)

Önerilen günlük doz (standart dozun yüzdesi)

>50

100

15-50

75

<15

Kontrendikedir (Kontrendikasyonlar bölümüne bakınız.)

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Etoposid “Ebewe” 50 mg; 2,5 ml’lik 1 flakon.

Saklama Koşulları

Etoposid "Ebewe", açılmadan önce, 25ºC'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Işıktan korunması gerekmektedir, dolayısıyla şişe kutusu içinde saklanmalıdır.

Tek kullanımlıktır. Çözelti kullanım anında şişeden alınır.

Sulandırılmış infüzyon çözeltisi ışıktan korunarak, oda sıcaklığında saklanır, 24 saat içinde kullanılmalıdır.

 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml’lik flakonlarda 100 mg etoposid içeren konsantre infüzyon çözeltisi.

Uyarılar/Önlemler

Etoposid “Ebewe”, sadece sağlık personeli tarafından kanser kemoterapi ajanlarının kullanımında deneyimli doktorların denetiminde uygulanmalıdır.

 

Yalnızca yeni hazırlanmış, renksiz ve berrak çözeltileri kullanınız.

 

Hızlı intravenöz infüzyonun olası bir hipotansiyon reaksiyonu ortaya çıkarması nedeniyle, Etoposid “Ebewe” yavaş intravenöz infüzyonla verilmelidir. İnfüzyon süresi 30 dakika ila 2 saat arasındadır. Damar dışına kaçması ülserasyonlara ve nekrozlara neden olabilir. Yüz kızarması çok yüksek infüzyon hızının bir belirtisidir.

 

Kızarma (flush), titreme, ateş, taşikardi, bronkospazm, dispne ve hipotansiyonla seyreden olası bir anaflaktik reaksiyon ortaya çıkabileceğinden, dikkatli olunmalıdır. Önerilenden daha yüksek infüzyon konsantrasyonları alan çocuklarda oldukça sık olarak anaflaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu durumlarda infüzyon derhal durdurulmalıdır, tedavisi semptomatiktir.

 

Etoposid “Ebewe”nin 1 ml’si 260.6 mg etanol içerir. 120 mg/m2 etoposid dozunda, vücut yüzey alanı 1.6 m2 olan bir hasta 2.5 g etanol alacaktır. Alkol alışkanlığı hikayesi olan veya disülfiram alan hastalarda bu durum göz önüne alınmalıdır.

 

Benzil alkol içeriğine bağlı olarak metabolik asidoz gelişme olasılığı nedeniyle etoposid 6 aydan küçük çocuklara uygulanmamalıdır.

 

Etoposid “Ebewe” ile tedavi edilen hastalar, miyelosupresyon yönünden hem tedavi sırasında hem de tedaviden sonra sık olarak gözlenmelidir. Doz kısıtlayıcı kemik iliği supresyonu etoposid tedavisiyle ilişkili en önemli toksisitedir. Etoposid tedavisine başlamadan önce radyoterapi ve/veya kemoterapi yapılmışsa, kemik iliğinin düzelebilmesini sağlamak için yeterli zaman aralığı bırakılmalıdır. Lökosit sayısı 2.000/mm3’ün veya trombosit sayısı 50.000/mm3’ün altına düşerse, dolaşımdaki kan elemanları uygun bir seviyeye (trombositler 100.000/mm3’ün üzeri, lökositler 4.000/ mm3’ün üzeri) gelene dek tedavi durdurulur. Etoposidin tek başına veya kombine tedavi şeklinde kullanılmasına bağlı olarak, kan tablosu normalde 21 gün içinde düzelir. Periferik kan sayımı ve karaciğer fonksiyonu izlenmelidir (İstenmeyen etkiler bölümüne bakınız).

 

Diğer antineoplastik ilaçlarla birlikte etoposid tedavisi alan hastalarda prelösemik faz olsun veya olmasın nadiren akut lösemi oluşumu bildirilmiştir.

 

Lösemili ve lenfomalı hastalarda, yalnızca sağlanan yarar riskten fazla ise reçete edilmelidir.

 

Hastaların %30-40’ında bulantı ve kusma görülür. Bu advers etkilerin kontrolü için antiemetikler yararlıdır.

 

Etoposid tedavisine başlamadan önce bakteriyel ve viral enfeksiyonlar kontrol altına alınmalıdır ve poliovirüs aşısı ile yeni aşılanmış hastalarla yakın temastan kaçınılmalıdır.

 

Etoposid, radyoterapi ve kemoterapi alan hastalarda ve kardiyak aritmisi olan, daha önce miyokard enfarktüsü geçirmiş, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, periferik nöropati, idrar yapma güçlüğü, epilepsi veya beyin hasarı veya oral mukoza inflamasyonu (stomatit) olan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.

 

Etoposid genotoksik etkiler gösterebilir (Klinik öncesi güvenilirlik bölümüne bakınız). Etoposid ile tedavi edilen erkeklerin, tedavi boyunca ve tedaviden sonraki 6 ay içinde etkin bir doğum kontrol yöntemi kullanmaları önerilir. Geri dönüşü olmayan kısırlık olasılığı vardır.

 

Gebelik ve emzirme dönemlerinde uygulama :

  

Gebelik kategorisi: D

 Etoposid farelerde ve sıçanlarda, klinik olarak uygulanan dozlara eşdeğer dozlarda teratojeniktir. Hamile kadınlarda kullanımı sırasında güvenliliği ortaya koyulmamıştır, gebelikte kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışma yoktur.

 

Etoposid “Ebewe” normalde hamile ve emziren annelere uygulanmamalıdır. Hamile kadınlarda kullanılması gerektiğinde dikkatli olunmalıdır.

 

Çocuk doğurma yaşındaki kadınlara hamile kalmaktan kaçınmaları önerilmelidir. Etoposid ile tedavi sırasında ve sonrasında hem kadınlar hem de erkekler etkin bir doğum kontrol yöntemi uygulamalıdırlar. Eğer bir hasta etoposid tedavisini takiben çocuk sahibi olmayı planlıyorsa mutlaka genetik yönden bir uzmana danışması önerilir.

Araç ve makine kullanımına etkisi:

Yorgunluk ve geçici kortikal körlük gibi advers reaksiyonlar, etoposid tedavisinden hemen sonra hastaların araç ve makine kullanmalarının uygun olmayacağını gösterir. Etoposid “Ebewe”nin içindeki etanol nedeniyle hastanın araba ve makine kullanma yeteneği zarar görebilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

 

Nadir > %0.01 - 1.0 - <10.0) görülenler: Ağır miyelosupresyonu takiben kanama ve enfeksiyonlar.

 

Nadir (%>0.01 - <0.1) görülenler: Diğer antineoplastik ilaçlarla birlikte etoposid ile tedavi gören nadir hastada akut lösemi (prelösemik faz görülebilir veya görülmeyebilir) oluşumu bildirilmiştir.

 

İmmün sistem bozuklukları:

 

Sık olmayanlar (%>0.1 - <1.0): Etoposid kullanımından sonra üşüme, titreme, kızarma, ateş, taşikardi, dispne, bronkospazm ve hipotansiyon ile karakterize anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Önerilenden daha yüksek konsantrasyonlarda infüzyon alan çocuklarda anafilaktik reaksiyon sıklığı daha yüksektir. Ancak, infüzyon konsantrasyonunun (veya infüzyon hızının) anafilaktik reaksiyon gelişiminde oynadığı rol kesin değildir. Bu reaksiyonlar genelde ilacın kesilmesini gerektirir ve gerektiğinde adrenalin gibi vazopresör ajanlar, kortikosteroidler, antihistaminikler veya plazma hacmi genişleticiler ile tedavi edilir. Bununla birlikte bu reaksiyonlar fatal olabilir.

 

Etoposid “Ebewe”nin içinde bulunan benzil alkol nedeniyle, seyrek olarak aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebilir. Hipertansiyon, kızarma, yüz/dilde şişme, öksürük, terleme, siyanoz, boğazda sıkışma hissi, laringospazm, bilinç kaybı, nadiren apne bildirilmiştir.

 

Çok nadir görülenler (%<0.01): Literatürde iki Stevens Johnson olgusu tanımlanmıştır; ancak etoposidle bağlantı ispatlanmamıştır. Bir olguda fatal toksik epidermal nekroz görülmüştür.

 

Metabolizma ve beslenme bozuklukları:

 

Nadir (%>0.01 - <0.1): Etoposid kullanımı sırasında nadir olguda hiperürisemi bildirilmiştir.

 

Sinir sistemi bozuklukları:

 

Sık görülenler (%>1.0 - <10.0): Periferik nöropati olguların %0.7-2’sinde görülmüştür.

 

Sık olmayanlar (%>0.1 - <1.0): Konvülsiyon.

 

Nadir görülenler (%>0.01 - <0.1): Santral sinir sisteminin etkilenmesi sonucunda konfüzyon, hiperkinezi, uykuya eğilim (somnolans), sersemlik, yorgunluk, tat bozukluğu (aftertaste) ve geçici kortikal körlük görülebilir.

 

Vasküler bozukluklar:

 

Sık görülenler (%>1.0 - <10.0): Hızlı infüzyondan sonra hipotansiyon görülebilir ve infüzyon hızının azaltılması ile düzelir.

 

Sık olmayanlar (%>0.1 - <1.0): Hipertansiyon ve kızarma (ateş basması) da bildirilmiştir. İnfüzyonun kesilmesinden sonra birkaç saat içinde kan basıncı normale döner. Flebit görülebilir.

 

Kardiyak bozukluklar:

 

Çok nadir (%<0.01) görülür. Etoposid kullanımından sonra tek tük vakalar halinde miyokard enfarktüsü ve ritm bozuklukları bildirilmiştir, etoposid ile bir bağlantı kanıtlanmamıştır.

 

Solunum bozuklukları:

 

Sık değildir (%>0.1 - <1.0). Etoposid tedavisinin kesilmesinden sonra, kendiliğinden spontan solumaya dönen apne bildirilmiştir. Bronkospazmla ilişkili olarak ani, fatal reaksiyonlar rapor edilmiştir. Nadiren pnömoni görülmüştür. Öksürük, laringospazm ve siyanoz, interstisyel pnömoni / pulmoner fibroz görülebilir.

 

Gastrointestinal bozukluklar:

 

Çok sık görülenler (%>10): Bulantı ve kusma en sık görülen gastrointestinal toksisite bulgularıdır ve hastaların yaklaşık %30-40’ında ortaya çıkar. Bu yan etkilerin kontrolünde anti-emetikler yararlı olmaktadır (Özel uyarılar ve özel kullanım tedbirleri bölümüne bakınız).

Nadir görülenler (%>0.01 - <0.1): Karın ağrısı, ishal, kabızlık, iştahsızlık, özefajit ve stomatit (oral mukozit) nadiren oluşabilir. Disfaji bildirilmiştir. Yüksek dozlarda, oral mukozit doz sınırlayıcı olabilir.

 

Hepatobiliyer bozukluklar:

 

Etoposidin karaciğer ve böbreklerde yüksek konsantrasyonlara ulaştığı gösterilmiştir ve bu nedenle bu organlarda fonksiyon bozukluğu olursa birikme olasılığı vardır. Hepatobiliyer bozukluklar sık değildir (% > 0.1 - <1.0). Etoposidin yüksek dozlarından sonra karaciğer enzimlerinde artma bildirilmiştir.

 

Cilt ve ciltaltı dokularla ilgili bozukluklar:

 

Çok sık görülenler (%>10): Hastaların yaklaşık %66’sında bazen tam kelliğe kadar gidebilen geridönüşlü alopesi görülür.

 

Sık olmayanlar (%>0.1 - <1.0): Yüzde ve dilde ödem, terleme.

 

Nadir görülenler (%>0.01 - <0.1): Etoposid uygulamasından sonra döküntü, ürtiker, pigmentasyon ve kaşıntı (piruritus) olabilir.

 

Çok nadir görülenler (%<0.01): Tek bir olguda radyasyonla ortaya çıkana benzer dermatit bildirilmiştir.

 

Renal ve üriner bozukluklar:

 

Etoposidin böbreklerde yüksek konsantrasyonlara ulaştığı gösterilmiştir ve bu nedenle fonksiyon bozukluğu halinde birikme olasılığı vardır.

 

Üreme sistemi ve meme bozuklukları:

 

Amenore, anovulatuvar sikluslar, fertilitede azalma ve hipomenore.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.