Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka EZETROL
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 7
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu C10AX09
ATC Açıklaması Ezetimib
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 0 TL (14 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu İthal Edilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

EZETROL ile doz aşımı vakası bildirilmemiştir. 15 kişiye 14 gün uygulanan 50 mg/gün dozda ezetimibin genellikle iyi tolere edildiği görülmüştür. Doz aşımı halinde, semptomatik ve destekleyici önlemler alınmalıdır.

Endikasyonlar

Primer Hiperkolesterolemi

EZETROL, HMG-CoA redüktaz inhibitörü (statin) ile birlikte ya da tek başına, primer hiperkolesterolemili hastalarda (heterozigot ailevi ve ailevi olmayan hiperkolesterolemi) yükselmiş toplam kolesterol (toplam- K), düşük dansiteli lipoprotein kolesterol (LDL-K), apolipoprotein B (Apo B) ve trigliseridlerin (TG) düşürülmesinde ve yüksek dansiteli lipoprotein kolesterolün ( HDL-K) yükseltilmesinde diyete ek olarak endikedir.

 

Homozigot Ailevi Hiperkolesterolemi (HoFH)

EZETROL bir statinle birlikte verildiğinde HoFH'li hastalarda, yükselmiş toplam- K ve LDL- K düzeylerinin düşürülmesinde endikedir. Hastalara ayrıca ek tedavi uygulanabilir (örn. LDL aferez).

 

Homozigot Sitosterolemi (Fitosterolemi)

EZETROL, homozigot ailevi sitosterolemili hastalarda yükselmiş sitosterol ve kampesterol düzeylerinin düşürülmesinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

EZETROL oral yoldan etkin, özgün bir etki mekanizması olan bir bileşiktir.

 

Ezetimib ince barsağın tüylü çeperinde toplanır ve  kolesterol emilimini azaltır, bu şekilde barsak kolesterolünün karaciğere gitmesini azaltır. Karaciğer kolesterol depolarında azalma ve kandan kolesterol klirensinde artış olur. Ezetimib safra asidi salgısını artırmaz (safra asidi sekestranları gibi) ve karaciğerde kolesterol sentezini inhibe etmez (statinler gibi).

 

2 haftalık klinik bir çalışmada 18 hiperkolesterolemik hastada EZETROL barsaktan kolesterol emilimini plaseboya göre %54 oranında inhibe etmiştir. Kolesterolün barsaktan emilimini inhibe ederek, kolesterolün karaciğere geçişini azaltır. Statinler karaciğerde kolesterol sentezini azaltır. Bu özgün mekanizmalar bir arada, tamamlayıcı olarak kolesterolü düşürür. EZETROL, statinle birlikte verildiğinde, hiperkolesterolemili hastalarda tek tedaviden daha fazla, toplam-K, Apo B, ve TG'yi azaltır ve HDL-K'yi yükseltir.

 

Klinik çalışmalar, toplam-K, LDL-K ve LDL'nin önemli proteini olan Apo B'nin yüksek düzeylerinin insanda damar sertliğini artırdığını ortaya koymuştur. Ek olarak, HDL-K'nin azalan düzeyleri ateroskleroz gelişimi ile ilgilidir. Epidemiyolojik çalışmalar, kardiyovasküler morbidite ve mortalitenin toplam- K ve LDL- K düzeyleri ile doğrudan etkilendiğini ve HDL-K düzeyleri ile ters etkilendiğini kanıtlamıştır. LDL gibi, kolesterolle zenginleştirilmiş trigliseridden zengin lipoproteinler, ki buna çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL) dahildir, orta dansiteli  lipoproteinler (IDL) ve artıklar da aterosklerozu artırabilir.

 

Ezetimib, [14C]- kolesterolün emilimini, trigliseridlerin, yağ asitlerinin, safra asitlerinin, progesteronun, etinil östradiolün ya da yağda çözünen vitaminlerin, A ve D emilimi üzerinde etki yapmadan inhibe etmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Oral uygulamadan sonra, ezetimib hızla emilir ve farmakolojik bakımdan etkin fenolik glukuronide (ezetimib-glukuronid)  konjuge olur. Ortalama maksimum plazma yoğunlukları (Cmax), ezetimib-glukuronid için 1-2 saat içinde, ezetimib için 4-12 saat içinde meydana gelir. Ezetimibin mutlak biyoyararlanımı tayin edilemez çünkü, bu bileşik injeksiyona uygun sulu ortamda çözünmez.

 

Yemekle (yağlı ya da yağsız) birlikte alımı, EZETROL 10 mg tabletin oral biyoyararlanımı üzerinde etki yapmaz. EZETROL aç ya da tok karnına alınabilir.

 

Dağılım: İnsan proteinlerine ezetimib - glukuronid %99.7 ve ezetimib %92 oranında bağlanır.

 

Metabolizma: Ezetimib, ince barsakta ve karaciğerde glukuronid konjugasyonu (faz II reaksiyonu) ile metabolize olur daha sonra safrayla atılır. Plazmada saptanan ezetimib ve ezetimib-glukuronid, başlıca ilaçtan türeyen bileşiklerdir; plazmada toplam ilacın sırasıyla, yaklaşık %10-20'sini ve %80-90'nını oluştururlar. Ezetimib ve ezetimib- glukuronid önemli enterohepatik geridolaşım belirtisi vererek plazmadan yavaş elimine olurlar. Ezetimib ve ezetimib-glukuronid yarı-ömrü 22 saattir.

 

Eliminasyon: 14C-ezetimib (20 mg) insana oral yoldan verildikten sonra toplam ezetimib plazmadaki toplam radyoaktivitenin yaklaşık %93'ünü oluşturmuştur. 10 günlük toplama dönemi boyunca uygulanan radyoaktivitenin %78'i feçeste %11'i idrarda tespit edilmiştir. 48 saat sonra plazmada saptanabilir radyoaktivite düzeyleri bulunmamıştır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir tablette : Ezetimib 10 mg

İlaç Etkileşmeleri

Preklinik çalışmalarda, ezetimibin sitokrom P450 ilaç metabolize eden enzimleri indüklemediği gösterilmiştir.

 

Sitokrom P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9 ve 3A4 ya da N-asetiltransferaz ile metabolize olduğu bilinen ilaçlarla ezetimib arasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

 

Ezetimib statinle verildiğinde dapsonun, dekstrometorfanın, digoksinin, oral kontraseptiflerin (etinil östradiol ve levonorgestrel), glipizidin, tolbutamidin, midazolamın ve varfarinin farmakokinetiğini etkilemez. Ezetimib ile birlikte simetidin verildiğinde, ezetimibin biyoyararlanımı üzerinde etki oluşturmaz.

 

Antasitler: Birlikte antasit verildiğinde, ezetimibin emilim hızı azalmış ancak ezetimibin biyoyararlanımı üzerinde bir etki oluşmamıştır. Emilim hızının azalması klinik olarak anlamlı  kabul edilmemiştir.

 

Kolestiramin: Birlikte kolestiramin uygulanışı, toplam ezetimibin (ezetimib + ezetimib- glukuronid) ortalama AUC'sini yaklaşık %55 azaltmıştır. Ezetimibin kolestiramine eklenmesine bağlı LDL-K azalmasındaki artış, bu etkileşimle hafifleyebilir.

 

Fibratlar: Fenofibrat ya da gemfibrozil birlikte verildiğinde toplam ezetimib yoğunluğunu sırasıyla yaklaşık 1.5 ve 1.7 kat artırmıştır, ancak bu artışlar klinik bakımdan anlamlı kabul edilmemiştir. Fibratlarla ezetimib uygulanımının yararı ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Fibratlar, safraya kolesterol salgılanmasını artırarak kolelitiazise yol açabilir. Köpeklerde preklinik çalışmada, ezetimib safrakesesi safrasında kolesterolü artırmıştır. Bu preklinik bulgunun insanla ilişkisi bilinmemekle beraber denenmeden EZETROL'ün fibratlarla kullanımı önerilmemektedir.

 

Statinler: Ezetimib ile atorvastatin, simvastatin, pravastatin, lovastatin, fluvastatin arasında klinik olarak anlamlı farmakokinetik etkileşim görülmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Bu ilacın bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırıduyarlılık.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hasta lipid düşürücü bir diyet uygulamalıdır ve EZETROL ile tedavi sırasında diyete devam etmelidir.

 

Günde 1 defa EZETROL 10 mg önerilir, tek başına ya da bir statinle birlikte kullanılabilir. EZETROL aç ya da tok karnına günün herhangi bir saatinde alınabilir.

 

Yaşlılarda Dozaj: Yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmez.

 

Pediyatrik Hastalarda Dozaj:

10 yaş ve daha büyükler: Dozun ayarlanması gerekmez.

10 yaşından küçük çocuklar: Klinik veri bulunmamaktadır, dolayısıyla EZETROL ile tedavi önerilmez.

 

Karaciğer Bozukluğunda Dozaj:

Hafif (Child Pugh skoru 5-6) karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir.

Orta (Child Pugh skoru 7-9) ve şiddetli (Child Pugh skoru >9) karaciğer bozukluğu olan hastalarda ezetimib tedavisi önerilmez.

 

Böbrek Bozukluğunda Dozaj: Böbrek bozukluğu olan hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25°C'nin altında ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

28 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

EZETROL bir statinle birlikte verilecekse, birlikte kullanım için lütfen İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ bölümüne bakınız.

 

Karaciğer Enzimleri

EZETROL ve bir statin alan hastalarda yapılan kontrollü birlikte kullanım çalışmalarında, transaminaz yükselmeleri (³ 3 X normal ULN’nin üst sınırı) gözlenmiştir. EZETROL bir statinle birlikte verildiğinde, karaciğer fonksiyon testleri tedavinin başlangıcında ve daha sonra statinin tavsiyesine göre yapılmalıdır (Bkz. YAN ETKİLER).

 

Karaciğer Yetmezliği

Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliğinde ezetimibe maruz kalma artışına bağlı bilinmeyen etkiler nedeniyle, EZETROL bu hastalara önerilmez .

 

Fibratlar

Fibratlarla EZETROL kullanımının güvenilirliği ve yararı kanıtlanmamıştır, dolayısıyla, EZETROL ve fibratların birlikte kullanımı önerilmez (Bkz. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ).

 

Gebelikte Kullanım

Gebelik Kategorisi C’dir.

Gebelikte yapılmış klinik çalışma yoktur. Ezetimibin hayvan çalışmaları tek başına gebelikte, embriyo/fetüs gelişimi, doğum veya doğum sonrası gelişim üzerinde zararlı bir etki ortaya koymamıştır. Ancak, gebelere verilirken tedbirli olunmalıdır.

 

Ezetimib, lovastatin, simvastatin, pravastatin ya da atorvastatin ile birlikte verildiğinde gebe sıçanlardaki embriyo- fetüs gelişimi çalışmalarında teratojenik etki görülmemiştir.

 

Ezetimib bir statinle verileceği zaman o statinin prospektüsüne başvurunuz.

 

Emziren Annelerde Kullanım

Sıçanda yapılan çalışmalar ezetimibin sütle salgılandığını göstermiştir. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. EZETROL’ün potansiyel yararı, bebek üzerindeki potansiyel riskten ağır basmadıkça EZETROL kullanılmamalıdır.

 

Yaşlılarda Kullanım

Yaşlı hastalarda doz ayarlanması gerekmez.

 

Pediyatrik Hastalarda Kullanım

 

10 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde: Dozun ayarlanması gerekmez.

10 yaşından küçük çocuklarda: Klinik veri bulunmamaktadır, dolayısıyla, EZETROL önerilmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

EZETROL'ün tek başına ve bir statinle birlikte 10 mg dozda verildiği 3366 hastayı kapsayan 8-14 haftalık klinik çalışmalarda EZETROL iyi tolere edilmiştir, istenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçici olmuştur. EZETROL ile rapor edilen tüm yan etki insidansı, plasebo ile rapor edilenlerinkiyle benzer olup; yan etkiye bağlı tedavinin kesilmesi  bakımından EZETROL ve plasebo karşılaştırılabilir bulunmuştur.

 

EZETROL tek başına (s= 1691) ya da bir statinle birlikte (s=1675) verildiğinde ilaca bağlı olarak  sık görülen  (³ 1/100, < 1/10) yan etkiler:

 

Tek başına EZETROL:  Başağrısı, karın ağrısı, diare.

EZETROL ve bir statin birlikte: Başağrısı, yorgunluk, karın ağrısı, kabızlık, diare, gaz, bulantı, ALT yükselmesi, AST yükselmesi, miyalji.

 

Laboratuar Değerleri

Kontrollü klinik tek tedavi çalışmalarında, serum transaminazlarında klinik bakımdan önemli yükselme (ALT ve/veya AST ³ 3 X üst sınır, peşpeşe) insidansının EZETROL (%0.5) ve plasebo (%0.4) arasında benzer olduğu görülmüştür. Bu yükselmeler genellikle asemptomatikti ve kolestazla ilişkili değildir, tedavi kesildikten sonra ya da tedavi sürdürüldükçe bazal değerlere iniş olmuştur.

 

Tek başına ya da bir statinle birlikte EZETROL ile tedavi olan hastalarda klinik bakımdan önemli CPK yükselmelerinin (³ 10 X normalin üst sınırı), plasebo ya da tek başına statine ait yükselmelere benzer olduğu görülmüştür.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.