Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka FAMODIN
Etken Madde Kodu SGKF0Y-FAMOTIDIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BA03
ATC Açıklaması Famotidin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02924
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,16 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,12 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E020B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi 10 ml/dak) 2 doz arasındaki süre uzatılmalı ya da düşük dozlar kullanılmalıdır. Ancak plazmada yüksek famotidin konsantrasyonuna bağlı toksisite olayına şimdiye kadar rastlanmamıştır.
Doz Aşımı

Patolojik hipersekresyon hallerinde hastalara günde 640 mg’a varan dozlar verilmiş ve ciddi yan etkiler ortaya çıkmamıştır. İstemli ve kazaen aşırı doz alımlarında semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Henüz absorbe olmayan materyal sindirim sisteminden uzaklaştırılmalı (kusturma, lavaj), hastanın vital fonksiyonları izlenerek destekleyici tedavi sürdürülmelidir. Famotidin hemodiyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz.

Endikasyonlar
  • Aktif duodenal ülserin kısa süreli tedavisinde.
  • Aktif ülserin iyileşmesini takiben, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisinde.
  • Aktif benign gastrik ülserin kısa süreli tedavisinde.
  • Gastroösofageal reflünün kısa süreli tedavisinde.
  • Patolojik hipersekresyon hallerinin tedavisinde (Zollinger-Ellison sendromu, Multipl endokrin adenomalar).
Farmakodinamik Özellikler

Famotidin, histamin H2 reseptörlerini kompetetif olarak inhibe eder. Klinik açıdan en önemli farmakolojik aktivitesi mide sekresyonunun inhibisyonudur. Hem asit konsantrasyonunu, hem de mide sekresyon hacmini suprese ederken, pepsin sekresyonunda da mide sekresyon hacmindeki azalmayla orantılı değişiklikler ortaya çıkar. Normal gönüllülerde ve hipersekresyonlu kişilerde famotidin, bazal ve nokturnal mide sekresyonunu ve gıda ya da pentagastrinle uyarılan sekresyonu inhibe eder. Oral kullanımı takiben antisekretuar etkisi 1 saat içinde kendini gösterir ve maksimum etki doza bağlı olarak 1 ila 3 saat içinde ortaya çıkar. 20 mg ve 40 mg’lık oral dozlar, sekresyonda sırasıyla 10-12 saat süren inhibisyona neden olur. 20 mg ve 40 mg’lık tek doz halinde, akşamları verilen famotidin tüm bireylerde bazal ve nokturnal asit sekresyonunu inhibe eder. Ortalama nokturnal mide sekresyonu en az 10 saat süre ile sırasıyla % 86 ve % 94 oranında inhibe olur. Aynı dozlar sabahları verildiğinde gıdalarla uyarılan asit sekresyonu tüm bireylerde azalır. Ortalama supresyon oranları kullanımdan 3 ile 5 saat sonra sırasıyla, %76 ve %84; 8 ila 10 saat sonra ise sırası ile %25 ve %30 olmaktadır. Ancak 20 mg’lık doz alan bazı bireylerde antisekretuar etki 6-8 saat içinde kaybolmuştur. 

 

Tekrarlanan dozlar kümülatif etkiye neden olmaz. Akşamları kullanılan 20 mg ve 40 mg’lık dozlar nokturnal mide içi pH’yı sırasıyla ortalama 5.0 ve 6.4’e yükseltir. Kahvaltıdan sonra kullanıldığında ise 20 mg ve 40 mg’lık dozlar 3 ve 8 saat sonra mide içi pH’yı yaklaşık 5’e çıkarır. Famotidinin açlık ya da postprandial serum gastrin seviyelerine etkisi yoktur. Mide boşalmasını ve pankreasın ekzokrin fonksiyonunu etkilemez. Santral sinir sistemi; kardiyovasküler, endokrin ve solunum sistemleriyle ilgili sistemik etkisi şimdiye kadar saptanmamıştır. Bolus tarzında verilen 20 mg IV famotidin serum prolaktin seviyelerinde yükselmeye yol açmamıştır. Antiandrojenik etkileri yoktur.

Farmakokinetik Özellikler

Famotidin sindirim sisteminden tam olarak absorbe edilmez. Oral dozların biyoyararlılığı %40-45 kadardır. Biyoyararlılığı gıdalarla biraz artar, antasitlerle biraz azalır. Ancak bunun klinik önemi yoktur. Famotidin karaciğerde minimal “first-pass” metabolizmaya uğrar. Oral dozlardan sonra 1-3 saat içinde maksimum plazma seviyeleri elde edilir. Multipl dozlardan sonraki plazma seviyeleri tek dozdan sonraki gibidir. Plazma proteinlerine %15-20 oranında bağlanır. Eliminasyon yarı ömrü 2.5-3.5 saattir. Atılımı %65-70 böbreklerle, %30-35 metabolik yolla olur. Renal klirensi 250-450 mL/dak.’dır. Oral dozun %30’u idrarla hiç değişmeden atılır. İnsandaki tek metaboliti S-oksittir. Kreatinin klirensi ile famotidinin eliminasyon yarı ömrü arasında yakın ilişki vardır. Klirensin 10 ml altına düştüğü ağır böbrek yetmezliğinde eliminasyon yarı ömrü 20 saate kadar uzayabilir ve doz ayarı gerekli olabilir. Yaşlı hastalarda famotidinin farmakokinetiğinde yaşa bağlı olarak klinik önemi olan değişimler görülmez.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her tablette;Famotidin 20 mg

Yardımcı maddeler:

Boyar maddeler: Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit

İlaç Etkileşmeleri

Gerek insanlarda, gerekse hayvan modelleriyle ve in vitro olarak yapılan çalışmalarda karaciğerin mikrozomal enzimleri ile (örneğin sitokrom P450 sistemi), metabolize olan ilaçlarla Famodin arasında önemli bir etkileşim saptanmamıştır. Test edilen ilaçlar arasında warfarin, teofilin, fenitoin, diazepam, aminopirin ve antipirin sayılabilir. Karsinojenik ya da mutajenik etkisi yoktur; fertiliteyi olumsuz yönde etkilemez.

Kontraendikasyonlar

Famodin, bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;
 
Duodenal ülser
Akut tedavi: Aktif duodenal ülserde önerilen oral doz 40 mg (2 tablet) olup yatmadan önce bir defada alınır. Hastaların çoğu 4 haftada iyileşir. Nadiren 6-8 haftadan daha uzun süre devam etmek gerekir. Famodin’in komplikasyonsuz aktif duodenal ülserde 8 haftadan daha uzun süreli kullanım güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Sabah ve akşam verilen 20 mg’da aynı ölçüde etkilidir.
 
İdame tedavisi; önerilen oral doz 20 mg (1 tablet) olup yatmadan önce bir defada alınır. Aktif ülserin iyileşmesini takiben, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisinde, kontrollü çalışmalar ancak 1 yıl ile sınırlıdır.

Aktif benign gastrik ülserin kısa süreli tedavisinde kullanım dozu;
Akut tedavi; yetişkinler için tavsiye edilen doz günde bir defa yatmadan önce 40 mg’dır.
Famotidinin 8 haftadan daha uzun süreli kullanımının güvenilirliği ve emniyeti kanıtlanmamıştır.
 
Gastroösefageal reflünün kısa süreli tedavisinde kullanılacak doz;
GÖRH’ın semptomlarını gösteren kişilerde günde 2 defa 20 mg (1 tablet) dozunda olmak üzere 6 hafta süreli uygulanır. Bu semptomlara aynı zamanda erozyon ve ülserasyon da eşlik ediyor ise tavsiye edilen kullanım dozu;
 
12 hafta süre ile günde iki defa 20 mg (1 tablet) ya da 40 mg (2 tablet)’dir.
 
Patolojik hipersekresyon halleri (Zollinger-Ellison ve multipl endokrin adenomalar):
Doz hastaya göre değişir. Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg (1 tablet)’dir. Bazı hastalarda daha yüksek bir dozla başlamak gerekebilir. Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır ve tedaviye klinik olarak gerekli olduğu sürece devam edilir. Ağır Zollinger-Ellison sendromlu  bazı hastalarda 6 saat arayla 160 mg’lık dozlar kullanılmıştır.
Famodin tabletle birlikte gerekiyorsa antasitler de verilebilir.

Böbrek yetmezliğinde doz ayarı: 
Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi 10 ml/dak) famotidinin eliminasyon yarı ömrü 20 saati geçebilir ve anürik hastalarda yaklaşık 24 saate kadar uzayabilir. Her ne kadar Famodin’in yan etkileri ile plazma konsantrasyonu arasında kesin ilişki yoksa da, ilacın birikimini önlemek üzere, famotidinin dozu azaltılmalı (yatmadan önce 20 mg) ya da dozlar arası süre hastanın klinik yanıtına göre 36 ila 48 saate çıkarılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Famodin 40 mg Film Tablet.

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

60 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Famodin tedavisi ile sağlanacak iyileşme gastrik malignancy olasılığını ortadan kaldırmaz. 

Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi 10 ml/dak) 2 doz arasındaki süre uzatılmalı ya da düşük dozlar kullanılmalıdır. Ancak plazmada yüksek famotidin konsantrasyonuna bağlı toksisite olayına şimdiye kadar rastlanmamıştır.

 

Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı: Ancak mutlak endikasyon var ise yakın doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı: Famodin’in çocuklarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Aşağıdaki yan etkiler Famodin tedavisi gören hastaların %1’den fazlasında ortaya çıkmıştır ve ilaca bağlı olabilir. Baş ağrısı (%4.7), baş dönmesi (%1.3), kabızlık (%1.2) ve ishal (%1.7). Klinik çalışmalarda Famodin’e bağlı oldukları kesin olarak saptanmamakla birlikte nadiren aşağıdaki yan etkiler de rapor edilmiştir.


Sistemik; ateş, asteni, yorgunluk,

Kardiyovasküler; çarpıntı,

Gastrointestinal; bulantı, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, karaciğer enzimlerinde patolojik değişiklikler,

Patolojik; trombositopeni,

Aşırı duyarlılık; orbita ödemi, konjuktivada kızarıklık,

Kas-iskelet sistemi; kas-iskelet ağrıları, eklem ağrıları,

Sinir sistemi/psikiyatrik; parestezi, grand-mal epilepsi (tek bir vakada), depresyon, anksiyete, libido azalması, halüsinasyon (tek bir vakada), uykusuzluk ya da uykuya meyil,

Solunum sistemi; bronkospazm,

Cilt; alopesi, akne, kaşıntı, ciltte kuruluk, flushing,

Duyu organları; kulak çınlaması, tat alma bozukluğu.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.