Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka FASTURTEC
Etken Madde Kodu SGKFML-RASBURIKAZ Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu V03AF07
ATC Açıklaması Rasburikaz
NFC Kodu QD
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon İçin Kuru Flakonlar/Şişeler
Kamu Kodu A09228
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 1188,84 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1063,64 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Fasturtec ile doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Fasturtec’in etki mekanizması göz önünde alındığında, doz aşımının, düşük veya belirlenemeyen plazma ürik asit konsantrasyonlarına ve artmış hidrojen peroksit üretimine neden olması beklenmektedir. Aşırı doz aldığından şüphe edilen hastalar hemoliz açısından izlenmeli ve Fasturtec’in bilinen spesifik antidotu olmadığından, genel destekleyici önlemler alınmalıdır.

Endikasyonlar

Kemoterapi başlangıcında, yüksek tümör yükü olan hematolojik maligniteli hastalar ile hızlı tümör lizisi veya küçülmesi riski taşıyan hastalarda, akut böbrek yetmezliğinden korunmak amacı ile akut hiperüriseminin tedavisi ve profilaksisinde.

Farmakodinamik Özellikler
İnsanlarda, pürin katabolizmasının son basamağı ürik asittir. Sitoredüktif kemoterapi sırasında, büyük miktarda habis hücrenin lizise uğramasını takiben plazma ürik asit düzeylerinde ortaya çıkan akut yükselme, ürik asit kristallerinin böbrek tubuluslarında çökmesine bağlı olarak, böbrek fonksiyonunun bozulmasına ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Rasburikaz, ürik asidin allantoine enzimatik oksidasyonunu katalize eden, çok kuvvetli bir ürikolitik ajandır (allantoin, suda eriyebilen ve böbrekler aracılığıyla kolaylıkla idrarla atılan bir üründür).
 
Ürik asidin enzimatik oksidasyonu, stokiometrik olarak hidrojen peroksit açığa çıkışıyla sonuçlanır. Normal düzeyin üzerindeki hidrojen peroksit artışı, endojen antioksidanlar aracılığıyla elimine edilebilir. Bu nedenle, hemoliz riski yalnızca G6PD eksikliği ve kalıtımsal anemi hastalarında söz konusudur.
 
Sağlıklı gönüllülerde, Fasturtec’in 0.05 mg/kg - 0.20 mg/kg doz aralığında uygulanması sonucunda, plazma ürik asit düzeylerinde doza-bağlı belirgin azalma gözlenmiştir.
 
Önerilen dozların uygulandığı randomize, karşılaştırmalı bir Faz III çalışmasında, Fasturtec’in allopürinole kıyasla anlamlı düzeyde daha hızlı bir etki başlangıcına sahip olduğu gösterilmiştir. İlk dozdan 4 saat sonra, başlangıç plazma ürik asit konsantrasyonlarına göre ortalama yüzde değişikliği açısından, Fasturtec grubunda -%86.0 ile, allopürinol grubuna kıyasla (-%12.1) anlamlı fark saptanmıştır (p<0.0001).
 
Hiperürisemik hastalarda normal ürik asit düzeylerinin ilk belirlenmesine kadar geçen süre, Fasturtec için 4 saat, allopürinol içinse 24 saattir. Ayrıca, bu hasta grubunda ürik asit düzeylerinin bu hızlı kontrolüne, böbrek fonksiyonlarında düzelmeler de eşlik etmektedir. Bu düzelmeler, serum fosfat yükünün etkin bir şekilde atılmasını sağlayarak, böbrek fonksiyonlarının kalsiyum/fosfor çökmesi nedeniyle daha çok bozulmasını önler.
Farmakokinetik Özellikler

Rasburikazın 0.20 mg/kg/gün dozunda infüzyonunu takiben, kararlı duruma 2-3 gün içinde ulaşılır. Rasburikazın beklenmedik ölçüde bir birikimi gözlenmemiştir. Hastalarda saptanan dağılım hacmi 110-127 ml/kg arasında olup, fizyolojik vasküler hacimle karşılaştırılabilir düzeydedir. Rasburikazın klerensi 3.5 ml/saat/kg ve eliminasyon yarı-ömrü 19 saattir. Farmakokinetik çalışmalara alınan hastaların çoğunu çocuklar ve ergenler oluşturmuştur. Bu sınırlı verilere göre, klerensin çocuklarda ve ergenlerde, yetişkinlere kıyasla daha yüksek olduğu (%35), bu durumun da, ilacın sistemik dolaşıma geçen miktarını düşürdüğü düşünülmektedir.

Rasburikaz bir proteindir ve bu nedenle; 

  •    Proteinlere bağlanması beklenmez.
  •    Metabolik parçalanması diğer proteinlerle aynı yolu izler (peptid hidrolizi gibi).
  •    İlaçlarla etkileşmesi beklenmez. 

Rasburikazın böbrek yoluyla eliminasyonu, rasburikaz klerensinde minör bir yol olarak görülmektedir. Metabolizmanın peptid hidrolizi ile gerçekleştiği kabul edildiğinden, karaciğer fonksiyon bozukluğunun farmakokinetik özellikleri değiştirmesi beklenmez.

Farmasötik Şekli

İNFÜZYONLUK ÇÖZELTİ için TOZ İÇEREN FLAKON ve ÇÖZÜCÜ İÇEREN AMPUL

Formülü
5 ml'de;
 
Etkin madde çözeltisi : Rasburikaz 7.5 mg, Disodyum fosfat dihidrat mak. 5.0 mg, Sodyum dihidrojen fosfat dihidrat mak.0.3 mg
Diğer maddeler : Alanin 79.5 mg, Mannitol 53.0 mg, Disodyum fosfat dodekahidrat 63.0 mg –71.5 mg 
Çözücü : Poloxamer 188   5.0 mg, Enjeksiyonluk su 5 ml
İlaç Etkileşmeleri

Metabolizma çalışmaları yapılmamıştır. Bir enzim olan rasburikazın, ilaç etkileşmelerine neden olması beklenmez.

Geçimsizlik

Fasturtec, diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Olası ilaç geçimsizliklerini önlemek amacıyla, rasburikaz infüzyonu, kemoterapötik ajanların uygulanması amacıyla kullanılandan farklı bir infüzyon setinden verilmelidir. Farklı bir infüzyon seti kullanılması mümkün değilse, kemoterapötik ajanlar ve Rasburikaz uygulamaları arasında, infüzyon seti %0.9’luk NaCl çözeltisiyle yıkanmalıdır.

Kontraendikasyonlar
Ürikazlara veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
 
G6PD (glikoz 6 fosfat dehidrogenaz) eksikliği ve hemolitik anemiye neden olan diğer hücresel metabolik hastalıklar. Hidrojen peroksit, ürik asidin allantoine dönüşümünün bir yan ürünüdür. Hidrojen peroksidin neden olabileceği hemolitik anemilerin önlenmesi amacıyla, Fasturtec bu hastalıkların bulunduğu kişilerde kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Fasturtec hematolojik malignitelerin kemoterapisi konusunda eğitim almış bir hekimin gözetimi altında uygulanmalıdır.
 
Fasturtec yalnızca kemoterapinin başlangıcı sırasında veya kemoterapi başlangıcından hemen önce uygulanmalıdır; çünkü, bugün için, çoklu tedavi kürlerinde Fasturtec kullanımını önerecek yeterli veri bulunmamaktadır.
 
Fasturtec’in önerilen dozu 0.20 mg/kg/gün’dür. Fasturtec, 50 ml 9 mg/ml (%0.9’luk) sodyum klorür çözeltisi içinde, günde bir kez, 30 dakikalık intravenöz infüzyon şeklinde uygulanmalıdır (Bkz. KullanmaTalimatı).
 
Fasturtec ile tedavi süresi 5 ila 7 gün arasında değişir.
 
Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalar gibi özel hasta gruplarında doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Rasburikaz uygulaması, sitoredüktif kemoterapiye başlanırken, zamanlama veya programlamada herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmez.
 
Rasburikaz çözeltisi 30 dakikalık infüzyon şeklinde uygulanmalıdır. Olası bir ilaç geçimsizliğini önlemek amacıyla, rasburikaz çözeltisi infüzyonu, kemoterapötik ajanların infüzyonu için kullanılandan ayrı bir infüzyon setinden verilmelidir. Farklı bir infüzyon setinin kullanılması mümkün değilse, infüzyon seti, kemoterapötik ajanlar ve rasburikaz infüzyonu arasında, %0.9’luk NaCl çözeltisiyle yıkanmalıdır (Uygulama ile ilgili talimatlar için bkz. Kullanma Talimatı).
Rasburikaz in vitro ortamda ürik asidi degrade edebileceğinden, plazma ürik asit düzeyleri için kan örneği alınırken özel önlem almak gerekir (Bkz. KullanmaTalimatı).
 
Kullanma Talimatı
 
Seyreltilmeden kullanılmamalıdır.
 
Rasburikaz, ambalaj içinde sunulan 5 ml’lik çözücünün tamamı ile rekonstitüe edilmelidir. 1.5 mg/ml rasburikaz konsantrasyonuna rekonstitüe edilen çözelti daha sonra 9 mg/ml (% 0.9'luk) sodyum klorür intravenöz çözeltisi ile seyreltilmelidir.
 
Rekonstitüsyon
 
Bir ampul çözücü içeriği, bir rasburikaz flakonuna eklenir, daha sonra, kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda, çok yavaş bir şekilde döndürülerek karıştırılır.
 
Flakonu çalkalamayınız.
 
Kullanım öncesinde çıplak gözle inceleyiniz. Sadece partikül içermeyen, berrak çözeltiler kullanılmalıdır.
 
Yalnızca tek kullanım içindir, kullanılmayan çözelti atılmalıdır.
 
Çözücü, koruyucu madde içermez. Bu nedenle, rekonstitüe edilerek hazırlanan çözelti, kontrollü ve valide edilmiş aseptik koşullarda seyreltilmelidir.
 
İnfüzyon öncesi seyreltme:
 
Gerekli olan rekonstitüe çözelti miktarı, hastanın vücut ağırlığına bağlıdır. Bir uygulama için gerekli olan rasburikaz miktarını elde etmek için birkaç flakon kullanılması gerekebilir. Bir ya da daha fazla flakondan alınan gerekli miktar rekonstitüe çözelti hacmi, 50 ml çözelti elde edecek şekilde 9 mg/ml (%0.9’luk) NaCl çözeltisi ile seyreltilir. İnfüzyon için elde edilen nihai çözeltideki rasburikaz konsantrasyonu hastanın vücut ağırlığına bağlıdır.
 
Rekonstitüe edilerek hazırlanan çözelti koruyucu madde içermez. Bu nedenle seyreltilen çözelti hemen infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
 
İnfüzyon:
 
Nihai çözelti 30 dakikalık infüzyon yoluyla uygulanmalıdır.
 
Kan Örneklerinin Muamelesi:
 
Bir hastanın ürik asit düzeyinin izlenmesi gerektiğinde, örnek alınırken, ürik asidin ex vivo degradasyonunu minimum düzeye indirebilmek için, örnek alım prosedürü sıkı şekilde takip edilmelidir. Kan, daha önce soğutulmuş ve antikoagülan olarak heparin içeren tüplere alınmalıdır. Örnekler bir buzlu-su banyosu içine yerleştirilmelidir. Plazma örnekleri, hemen, daha önceden soğutulmuş bir santrifüj makinesiyle (4°C) hazırlanmalıdır. Son olarak, plazma bir buzlu-su banyosunda saklanmalı ve ürik asit analizi 4 saat içinde yapılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Fasturtec 1.5 mg/1 ml I.V. İnfuzyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon ve Çözücü İçeren Ampul

Saklama Koşulları

Enjeksiyonluk tozu 2-8°C'de buzdolabında ve ışıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Dondurmayınız. Rekonstitüe edilmiş ve seyreltilmiş çözelti derhal kullanılmalıdır. Bununla birlikte buzdolabında saklanmak koşuluyla en geç 24 saat içinde kullanılabilir.

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

1 adet 7.5 mg rasburikaz içeren flakon ve 1 adet 5 ml çözücü içeren ampul

Uyarılar/Önlemler

ANAFLAKSİ

Diğer proteinler gibi Rasburikazda, insanlarda alerjik cevaplara neden olma potansiyeli taşır. Fasturtec ile elde edilen klinik deneyim, hastaların alerjik tipte istenmeyen etkiler, özellikle anaflaksi dahil ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarının başlangıcı açısından, yakın takibe alınması gerektiğini ortaya koymuştur (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Böyle bir durumda, tedaviye hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
METHEMOGLOBİNEMİ
 
Fasturtec kullanan hastalarda methemoglobinemi rapor edilmiştir. Methemoglobinemi gelişen hastalarda Fasturtec uygulamasına hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
HEMOLİZ
 
Fasturtec kullanan hastalarda hemoliz rapor edilmiştir. Hemoliz gelişmesi durumunda, tedaviye hemen ve süresiz olarak son verilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler).
 
ÜRİK ASİT ÖLÇÜMLERİ
 
Fasturtec ile tedavi sırasında, plazma ürik asit düzeylerinin doğru olarak ölçülebilmesini sağlamak için kan örneği alınırken örnek alım prosedürü sıkı şekilde takip edilmelidir. Fasturtec oda sıcaklığında saklanan kan örneklerinde ürik asidin enzimatik olarak bozunmasına neden olabileceğinden, kan örnekleri daha önce soğutulmuş ve antikoagülan olarak heparin içeren tüplere alınmalıdır. Örnekler bir buzlu su banyosu içine yerleştirilmeli ve ürik asit analizi 4 saat içinde yapılmalıdır (Bkz. “Kullanma Talimatı”).
 
Atopik alerji hikayesi olan hastalarda dikkatli olmak gerekir.
 
Bugün için, çoklu tedavi kürlerini önerebilmek için, tekrarlayan tedavi uygulanmış hastalardan elde edilen yeterli veri yoktur. Rasburikaz uygulanan sağlıklı gönüllülerde ve tedavi gören hastalarda, anti-rasburikaz antikorları saptanmıştır.
 
Fasturtec uygulaması, ürik asit düzeylerini normal düzeylerin altına indirir. Bu mekanizma, hiperüriseminin bir sonucu olarak ürik asit kristallerinin böbrek tubuluslarında çökmesi nedeniyle oluşan böbrek yetmezliği gelişme olasılığını azaltır. Tümör lizisi, hiperfosfatemi, hiperkalemi ve hipokalsemiyle de sonuçlanabilir. Fasturtec bu anomalilerin tedavisinde doğrudan etkinlik göstermez. Bu nedenle hastalar yakından izlenmelidir.
 
FasTurtec, miyeloproliferatif hastalıkları bulunan hipeürisemili hastalarda incelenmemiştir.
 
Fasturtec ve allopürinolün birbiri ardınca kullanımını destekleyecek veri bulunmamaktadır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
 
Gebelik Katagorisi : C
 
Rasburikaz için, gebelik sırasında kullanımıyla ilgili klinik veri yoktur. İnsanlardaki potansiyel risk bilinmemektedir. Fasturtec, gebelik sırasında veya süt veren kadınlarda kullanılmamalıdır.
Rasburikazın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.
 
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi:
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Fasturtec, ilerlemiş malignitelerin sitoredüktif kemoterapisine ek olarak, destek tedavisi şeklinde uygulanmaktadır; advers olayların nedenini değerlendirmek, altta yatan hastalık ve tedavisinden beklenen advers olayların anlamlı yükü nedeniyle, zordur.

İlaca bağlı en önemli advers olaylar, başlıca döküntü olmak üzere alerjik reaksiyonlardır. Bronkospazm (< %1) vakaları ve anaflaksi dahil (< %1) ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına da Fasturtec’in neden olduğu düşünülmektedir.  

Fasturtec nadiren hemoliz ve methemoglobinemi gibi hematolojik bozukluklara neden olmuştur. Rasburikaz aracılığıyla ürik asidin allantoine enzimatik dönüşümü sırasında hidrojen peroksit açığa çıkmaktadır. G6PD eksikliği olan hastalar gibi risk altındaki hasta grubunda hemolitik anemi veya methemoglobinemi gözlenmiştir. Çalışmalarda, hastaların < %1’inde hemolitik anemi gelişmiş ve bu hastaların birinde G6PD eksikliği bulunduğu belirlenmiştir.

Ayrıca, klinik çalışmalarda rapor edilen ve Fasturtec’in neden olduğu düşünülen 3 veya 4. derece advers etkiler sistem organ klasifikasyonuna ve görülme sıklığına göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sık: (> 1/100 , ≤ 1/10) Nadir: (> 1/1000, ≤ 1/100) 

 

Sık:
(> 1/100 , ≤ 1/10)
Nadir:
(> 1/1000, ≤ 1/100)

Gastrointestinal Bozukluklar 

Kusma
Bulantı

Diyare

Merkezi Sinir Sistemi Bozuklukları

 

Başağrısı

Tüm vucüt

Ateş

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.