Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abbott Laboratuarları
Marka FAVERIN
Etken Madde Kodu SGKF2L-FLUVOKSAMIN MALEAT Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06AB08
ATC Açıklaması Fluvoksamin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02953
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,09 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,09 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı halinde görülen belirtiler

En sık olarak mide-barsak sistemiyle ilgili belirtiler (bulantı, kusma ve ishal) ile uykuya meyil ve başdönmesi görülür. Kalple ilgili belirtiler (taşikardi, bradikardi, hipotansiyon), karaciğer işlev bozuklukları, konvülziyon ve koma da bildirilmiştir.

 

Tedavi

Fluvoksaminin özel bir antidotu yoktur. Aşırı fluvoksamin alan hastaların midesi en kısa zamanda boşaltılarak belirtilere yönelik tedavi uygulanmalıdır. Hastaya birkaç defa aktif karbon verilmesi yararlıdır. Zorlu diürez ve diyaliz yararsızdır.

Endikasyonlar
  • Depresyon ve depresif belirtilerin tedavisinde.
  • Obsesif-kompulsif bozukluk belirtilerinin tedavisinde.
Farmakodinamik Özellikler
Fluvoksamin etkisini, beyindeki nöronların serotonini geri almasını selektif bir şekilde inhibe ederek gösterir. Noradrenerjik olaylarla etkileşim minimumdur. Reseptör bağlanma çalışmalarında fluvoksaminin alfa adrenerjik, beta adrenerjik, histaminerjik, muskarinik, dopaminerjik ya da serotonerjik reseptörlere bağlanma yeteneğinin ihmal edilebilecek düzeyde az olduğu gösterilmiştir.
Farmakokinetik Özellikler

Fluvoksamin oral yoldan alındıktan sonra tamamen emilir. En yüksek plazma düzeylerine ilacın alınmasından 3-8 saat sonra ulaşılır. Fluvoksaminin ortalama plazma yarılanma süresi tek bir dozunun alınmasından sonra yaklaşık 13-15 saat, tekrarlayan dozlarından sonra ise daha uzundur (17-22 saat). 10-14 gün içinde sabit plazma düzeylerine ulaşılır. Fluvoksamin, esas olarak oksidatif demetilasyonla ve deaminasyonla karaciğerde yoğun

bir şekilde metabolize olur. Metabolizasyon sonucu böbrekler yoluyla vücuttan atılan en az dokuz metabolit oluşur. En önemli iki metabolitinin farmakolojik etkinliği ihmal edilebilir düzeydedir ve diğer metabolitlerin de farmakolojik açıdan etkili olmasıbeklenmez. Fluvoksaminin insan plazma proteinlerine in vitro bağlanma oranı %80'dir.

Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir.

Boyar madde olarak titanyum dioksit kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri

Fluvoksamin monoaminoksidaz inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır (Bkz.Kontrendikasyonlar).

Fluvoksamin karaciğerde oksidasyon yolu ile metabolize olan ilaçların atılım sürelerini uzatabilir. Terapötik indeksi dar olan ilaçlarla (örn. warfarin, fenitoin, teofilin, klozapin ve karbamazepin) klinikte önem taşıyan etkileşimler görülebilir. Benzodiazepinlerden oksidatif yolla metabolize olanlarının plazma düzeyleri, birlikte fluvoksamin kullanıldığında artar.

Trisiklik antidepresanların daha önceden sabitlenmiş olan plazma düzeylerinde, birlikte fluvoksamin kullanılmasına bağlı bir artış olduğu bildirilmiştir. Trisiklik antidepresanlaria birlikte kullanımı önerilmez.

Etkileşim çalışmalarında, fluvoksamin ile birlikle kullanıldığında propranolol'ün plazma düzeylerinde yükselme görülmüştür. Bu nedenle birlikte fluvoksamin kullanılacaksa, propranolol dozunun azaltılması önerilebilir.

Fluvoksamin, iki hafta süreyle warfarin ile birlikte uygulandığında, warfarinin plazma konsantrasyonları önemli miktarlarda artmış ve protrombin süresinde uzama olmuştur.

Bu nedenle fluvoksamin ile birlikte oral antikoagülan uygulanan hastaların protrombin süresi izlenmeli ve bu hastalara uygulanan antikoagülan dozları bu süreye göre ayarlanmalıdır.

Digoksin ve atenolol ile etkileşim görülmemiştir.

İlaca yanıt alınamayan şiddetli hastalığı olanlarda fluvoksamin lityum ile kombine olarak kullanılmıştı

Kontraendikasyonlar
Faverin tablet astemizol, sisaprid ile birlikte kullanılmamalıdır.
Faverin tablet'in monoaminoksidaz inhibitörü ilaçlarla birlikte kullanımı kontrendikedir.İrreversibl monoaminoksidaz inhibitörü ilaçlarla yapılan bir tedavi kesildikten sonra fluvoksamin tedavisine başlamak için en az iki hafta geçmelidir.
Moklobemid gibi reversibl monoaminoksidaz inhibitörü ilaçlarla yapılan bir tedavinin kesildiği günün ertesi günü fluvoksamin tedavisine başlanabilir. Fluvoksamin tedavisini keserek herhangi bir monoaminoksidaz inhibitörü ilaç tedavisine başlamak için en az bir hafta süre geçmelidir. Faverin, preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Depresyon

Başlangıç olarak akşamları bir defada alınan 50 mg ya da 100 mg'lık dozlar önerilir.

Etkili doza ulaşana kadar dozun giderek arttırılması önerilir. Etkili günlük doz, genellikle 100 mg'dır ve hastadan alınan yanıta göre ayarlanmalıdır. Doz günde 300 mg'a kadar yükseltilebilir. 150 mg'dan yüksek dozlar, bölünerek verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü'nün  (WHO) önerilerine göre, depresif bir dönemin iyileşmesinden sonra en az 6 ay süreyle antidepresan ilaç tedavisine devam edilmelidir.

 

Obsesif-kompulsif bozukluk

Başlangıç olarak 3-4 gün süreyle akşamları bir defada alınan 50 mg'lık bir doz önerilir.

Etkili günlük doz, genellikle 100-300 mg'dır. Etkili doza ulaşılana kadar ve maksimum 300 mg olacak şekilde dozun giderek arttırılması önerilir. 150 mg'a kadar olan günlük dozlar tercihan akşamları olmak üzere bir defada verilebilir. 150 mg'dan yüksek dozların iki ya da üçe bölünerek verilmesi önerilir. Yanıt iyi ise, tedaviye hastaya göre ayarlanmış dozlarda devam edilebilir. On haftalık tedaviden sonra düzelme görülmezse, fluvoksamin

tedavisine devam edip etmeme konusu yeniden değerlendirilmelidir. Obsesif kompulsif bozukluk durumunda fluvoksamin tedavisine ne kadar süreyle devam edileceği konusu sistematik olarak araştırılmamasına rağmen, hastalığın kronik niteliği nedeniyle yanıt

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Faverin 100 mg film tablet: Her film tablette 100 mg fluvoksamin maleat içeren,30 tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

Abbott İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.

Bostancı Kocayol Cad. No.:58

34744 Kadıköy-İstanbuI

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.2.2002-199/26

Saklama Koşulları

30°C altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Tabletlerin ışıktan uzak bir yerde saklanması önerilir.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her film tablette 50 mg fluvoksamin maleat içeren 30 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Depresyonlu hastalar intihar girişimine daha yatkın olur ve bu yatkınlık hastalıkta önemli derecede düzelme oluşana kadar devam edebilir.

Karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye düşük dozla başlanmalı ve hastalar yakından izlenmelidir.

Diğer tüm antidepresanlarda olduğu gibi mani hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalı,nöbet görülmesi halinde ilaç kesilmelidir.

Seyrek olarak, fluvoksamin tedavisi sırasında karaciğer enzim düzeylerinde çoğunlukla klinik belirtilerin eşlik ettiği bir yükselme görülebilir. Böyle durumlarda tedaviye son verilmelidir.

Anamnezinde konvülziyon bulunan hastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir.

Fluvoksamin tedavisi sırasında konvülziyon görülürse tedaviye son verilmelidir.

Yaşlılarda yapılan çalışmalar, normal günlük dozlarda, genç hastalara oranla anlamlı bir klinik fark oluşmadığını göstermiştir. Ancak bu çalışmalardaki bulgulara göre, yaşlılarda doz arttırımları daha yavaş yapılmalı ve dozların uygulaması sırasında her zaman dikkatli olunmalıdır.

Fluvoksamin kalp hızında önemsiz miktarlarda (dakikada 2-6 vurum) azalmaya yol açabilir. Çocuklarda kullanımına yönelik klinik bilgi olmadığından, 18 yaşı

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

39780 Küçükkarıştıran Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Fluvoksamin tedavisi sırasında en sık görülen belirti bazen kusmanın eşlik edebildiği bulantıdır. Bu yan etki genellikle tedavinin ilk iki haftasında giderek azalır. Klinik çalışmalar sırasında görülen diğer istenmeyen olaylar ise sıklıkla hastalıkla ilgilidir ve tedaviyle ilişkili olmayabilir:

 

Sık görülenler (%1 - 5 sıklıkta)

Genel: Asteni, baş ağrısı, halsizlik.

Kardiyovasküler sistem: Çarpıntı, taşikardi.

Sindirim sistemi: Karın ağrısı, iştahsızlık, kabızlık, ishal, ağızda kuruma, dispepsi.

Sinir sistemi: Ajitasyon, endişe, baş dönmesi, uykusuzluk, sinirlilik hali, uykuya meyil, tremor.

 

Daha az sıklıkta görülenler (%1'den az)

Kardiyovasküler sistem: Postural hipotansiyon.

Kas-iskelet sistemi: Artralji, miyalji.

Sinir sistemi: Ataksi, konfüzyon, ekstrapiramidal belirtiler, halüsinasyonlar.

Ürogenital sistem: Ejakülasyon anormalliği (gecikme).

Deri: Döküntü, kaşıntı.

 

Nadir görülenler (%0.1 'den az)

Sindirim sistemi: Karaciğer işlevlerinde anormallik.

Sinir sistemi: Konvülziyon, mani.

Ürogenital: Galaktore.

Deri: Fotosensitivite.

 

Fluvoksamin tedavisi s{"@context": "http://schema.org","@type": "Drug","name": "FAVERIN 50 MG 30 TABLET","url":"https://www.ilachakkinda.com/faverin-50-mg-30-tablet-2654","description":"FAVERIN 50 MG 30 TABLET yan etkileri, ilaç fiyatı, ilaç prospektüsü, kullanım talimatları, ne için kullanılır ve nasıl kullanılır","manufacturer": {"@type": "Organization","name": "Abbott Laboratuarları "}}