Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka FEMARA
Etken Madde Kodu SGKFAS-LETROZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L02BG04
ATC Açıklaması Letrozol
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A02958
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 150,22 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 134,58 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 100,54 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E482A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır.
Doz Aşımı

Çok ender olgularda Femara ile aşırı doz bildirilmiştir. Aşırı doz için spesifik tedavi bilinmemektedir; tedavi semptomatik ve destekleyici olmalıdır.

Endikasyonlar
  • Postmenopozal, hormon reseptörü (estrojen ve/veya progesteron reseptörü) pozitif erken evre meme kanseri olan kadınların adjuvan tedavisinde
  • Postmenapozal, hormon reseptörü (estrojen ve/veya progesteron reseptörü) pozitif daha önce standart ( 5 yıl süre ile ) tamoksifen  kullanmış erken evre meme kanserli hastalarda, 5 yıl süre ile uzamış adjuvan  tedavisinde
  • Metastatik ve lokal ileri meme kanserli, hormon reseptörü (ER ve/veya PR) pozitif veya hormon reseptör durumu bilinmeyen, postmenopozal durumdaki kadın hastalarda ilk basamak tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Tümör dokusunun gelişmesinin estrojen varlığına bağlı olduğu vakalarda estrojen aracılığı ile olan uyarıcı etkilerin giderilmesi, tümör cevabı için bir ön şarttır. Postmenopozal kadınlarda, estrojenler esas olarak adrenal androjenleri (başlıca androstenedion ve testosteron) estron (E1) ve estradiol (E2) e dönüştüren aromataz enziminin aktivitesi sonucu meydana gelirler. Bundan dolayı aromataz enzimini spesifik olarak  inhibe etmek suretiyle periferik dokularda ve kanser dokusunun kendisinde estrojen biyosentezi baskılanabilir.

 

Letrozol bir non-steroidal aromataz enzim inhibitörüdür. Sitokrom P450 enziminin alt ünitesi olan heme kompetitif olarak bağlanmak suretiyle aromataz enzimini inhibe eder; bunun sonucunda bütün dokularda estrojen biyosentezi azalır.

 

Sağlıklı postmenopozal kadınlarda, tek 0.1, 0.5 ve 2.5 mg dozlarda letrozol serum estron ve estradiol seviyelerini başlangıç değerine oranla sırasıyla % 75-78 ve % 78 baskılar.

48-78 saat içerisinde baskılanma maksimuma ulaşır.

 

Sağlıklı postmenopozal kadınlarda, günlük tek 0.1, 0.5 ve 2.5 mg letrozol dozlarından sonra androjenler (androstenedion ve testosteron) in plazma konsantrasyonlarında veya 0.1 ila 5 mg günlük dozlarla tedavi edilen postmenopozal hastalarda androstenedionun plazma konsantrasyonlarında değişiklikler bildirilmemiştir. Bu durum, estrojen biyosentezinin blokajının androjenik ön maddelerde birikime yol açmadığını belirtir. Hastalarda, LH ve FSH plazma düzeyleri veya TSH, T4 ve T3 rezin gerialma testi ile değerlendirilen tiroid fonksiyonu letrozol tarafından etkilenmez.

 

Farmakokinetik Özellikler

Emilim

Letrozol gastrointestinal kanaldan hızla ve tamamen emilir. (ortalama mutlak biyoyararlanım: % 99.9). Besinler emilim hızını biraz azaltır. Fakat emilen miktar değişmez. Emilim hızına olan düşük etkisinin klinik olarak ilişkisi kabul edilmemektedir ve bundan dolayı yemek zamanları dikkate alınmadan letrozol kullanılabilir.

 

Dağılım

Letrozolün plazma proteinlerine bağlanması başlıca albumine (%55) olmak üzere yaklaşık % 60’dır. Letrozolün eritrositteki konsantrasyonu plazmadakinin yaklaşık %80’idir. Metabolitlerin genel sistemik yapıya etkileri minimaldir.Letrozol hızla ve yaygın bir şekilde dokulara dağılır. Kararlı durumdaki sanal dağılım hacmi yaklaşık 1.87 ± 0.47 L/kg’dır.

 

Metabolizma ve itrah

Farmakolojik olarak aktif olmayan karbinol metabolite dönüşümü letrozolün ana önemli eliminasyon yoludur (CLm=2.1 L/saat). Fakat hepatik kan akımına (yaklaşık 90 L/saat) oranla yavaştır.CYP3A4 ve CYP2A6 ile karaciğerde metabolize edilir ve idrarla itrah edilir.

 

Plazmadaki sanal terminal eliminasyon yarı ömrü yaklaşık 2 gündür. Günlük 2.5 mg alımından sonra 2 ila 6 hafta içinde kararlı durum düzeylerine erişir. Kararlı durumda plazma konsantrasyonları, tek dozdan sonra ölçülen konsantrasyonlardan tahmin edilen kararlı durum değerlerinden 1.5 - 2 kat yüksek olduğu halde, tek 2.5 mg dozdan sonra ölçülen konsantrasyonlardan yaklaşık 7 kat daha yüksektir ki bu durum letrozolün günde 2.5 mg verildiğinde farmakokinetiğinin hafifçe non-lineer olduğunu belirtir. Kararlı durum düzeyleri uzun zaman sürdürüldüğünden, letrozolün devamlı birikimi olmadığı sonucuna varılabilir.  Yaşın letrozolün farmakokinetiği üzerine etkisi görülmemiştir.

Farmasötik Şekli

Film kaplı tablet

Formülü

Bir film kaplı tablet 2.5 mg letrozol içerir.

Yardımcı maddeler: Sarı demir oksit, titan dioksit.

İlaç Etkileşmeleri

Simetidin ve varfarin ile yapılan klinik etkileşme çalışmaları, Femara’nın bu ilaçlarla birlikte verilmesi sonucu klinik olarak anlamlı ilaç etkileşmeleri olmadığını göstermiştir.

 

Klinik araştırma veritabanı incelendiğinde, yaygın bir şekilde reçete edilen diğer ilaçlarla klinik olarak ilgili etkileşmeye dair bir bulguya rastlanmamıştır.

 

Şimdiye kadar Femara’nın diğer antikanser ilaçlarla birlikte kullanımı hakkında klinik bir deneyim yoktur.

 

Letrozol, sitokrom(CYP) P450 izoenzimlerinden CYP2A6’yı ve orta derecede CYP2C19’u in vitro inhibe eder.  CYP2A6 ilaç metabolizmasında önemli bir rol oynamaz.  İn vitro deneylerde letrozol, plazmada kararlı durumda gözlenenden yaklaşık 100 kat daha yüksek konsantrasyonlarda diazepam (CYP2C19) metabolizmasını inhibe edememiştir.  Bundan dolayı, CYP2C19 ile klinik olarak ilgili etkileşmeler hemen hemen olmaz.  Ancak, tertipleri esas olarak bu izoenzimlere bağlı olan ve terapötik endeksleri dar olan ilaçların birlikte kullanılmasında dikkat edilmelidir.

Kontraendikasyonlar
  • Aktif madde veya yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık
  • Premenopozal endokrin durumdaki kadınlarda, gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar kullanılır.

 

Yetişkin ve yaşlı hastalar :  Femara’nın önerilen dozu günde bir defa 2.5 mg’ dır. Adjuvan ve uzatılmış adjuvan tedavide Femara tedavisi 5 yıl ya da tümör nüksedinceye kadar (hangisi önce gelirse) devam edilmelidir. Metastatik hastalığı olan kadınlarda Femara ile tedaviye, tümörde progresyon görülene  kadar devam edilmelidir. Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

 

Çocuklar : Çocuklarda kullanılmaz.

 

Hepatik ve/veya renal bozukluğu olan hastalar : Hepatik bozukluğu veya renal bozukluğu olan hastalar (kreatinin klerensi ³ 10 ml/dak,) için doz ayarlaması gerekli değildir.  Ancak, şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır (bkz. “Farmakokinetik özellikleri”).

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

30° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. 

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Femara 2.5 mg film kaplı tablet, 30 tablet içeren blister ambalajda.

Uyarılar/Önlemler

Femara kreatinin klerensi < 10 ml/dak. olan hastalarda araştırılmamıştır. Muhtemel risk/yarar durumu bu tür hastalara Femara verilmeden önce dikkatle düşünülmelidir. Şiddetli hepatik bozukluğu (Child-Pugh skoru C) olan hastalarda, sistemik maruziyet ve terminal yarı-ömrü sağlıklı gönüllülere kıyasla yaklaşık iki katıdır.  Bundan dolayı, bu tür hastalar yakın gözetim altında tutulmalıdır (bkz. “Farmakokinetik özellikleri”).

 

Transaminazlarda normale göre 5 katlık bir artış oluşturabilir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

Gebelik kategorisi D dir.

Femara gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

 

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri

Femara kullanılmasına yorgunluk ve göz kararması eşlik ettiğinden ve seyrek olarak somnolans bildirildiğinden, araç veya makine kullanılması sırasında ihtiyat önerilir ve hastalar uyarılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Femara, ilerlemiş meme kanserinin ilk veya ikinci basamak tedavisi, erken evre meme kanserinin adjuvan tedavisi ve  daha önce standart tamoksifen tedavisi görmüş olan kadınlarda uzatılmış adjuvan tedavi olarak kullanıldığı bütün çalışmalarda genellikle iyi tolere edilmiştir. Femara ile metastatik, neoadjuvan ve uzatılmış adjuvan tedavi gören hastaların yaklaşık üçte birinde, adjuvan tedavi amacıyla Femara verilen hastaların %70-75’inde (hem Femara hem tamoksifen kolunda) ve uzatılmış adjuvan tedavi gören hastaların % 40 inda (hem Femara hem tamoksifen kolunda) advers reaksiyonlarla karşılaşılması beklenebilir. Gözlemlenen advers reaksiyonlar genelde daha çok hafif ve orta şiddettedir ve hemen her zaman için estrojen yoksunluğundan kaynaklanır.

Metastatik ve neoadjuvan tedavi sırasında   Sıcak basması (%10.8), bulantı (%6.9) ve yorgunluk (%5.0), klinik çalışmalar sırasında en sık bildirilmiş olan advers reaksiyonlardır. Çok sayıda advers reaksiyon (sıcak basması, alopecia ve vaginal kanama), estrojen açığının normal farmakolojik sonuçları olarak kabul edilebilir.

İlerlemiş veya metastatik hastalık vakalarının katıldığı klinik çalışmalarda bildirilmemiş olan aşağıdaki olaylar; uzatılmış adjuvan tedavi sırasında bildirilmiştir: Eklem ağrısı/artrit, osteoporoz ve kemik kırıkları

Femara’nın ilk ve ikinci basamak tedavi amacıyla kullanıldığı klinik çalışmalarda, aşağıdaki advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir.

Advers ilaç reaksiyonları, aşağıdaki tanımlama uyarınca, en sık görülenden en az görülene doğru sıralanmıştır: Çok yaygın (> %10), yaygın (> %1 - %10), seyrek (> %0.1 - %1), ender (> %0.01 - < %0.1) ve izole vakalar dahil çok ender (< %0.01)

İnfeksiyon ve infestasyonlar: Seyrek olarak idrar yolu infeksiyonu.

Habis, selim ve belirtilmemiş neoplazmalar (kistler ve polipler dahil) : Seyrek olarak tümör ağrısı (yalnızca metastatik/neoadjuvan ortamda).

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:  Seyrek olarak lökopeni.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları : Yaygın olarak anorexia, iştah artışı, hiperkolesterolemi; seyrek olarak genel ödem.

Psikiyatrik bozukluklar : Yaygın olarak depresyon; seyrek olarak, anksiyete (asabiyet ve irritabilite dahil).

Sinir sistemi bozuklukları : Yaygın olarak baş ağrısı, göz kararması; seyrek olarak somnolans, uykusuzluk, bellek bozukluğu, dizestezi (parestezi ve hipoestezi dahil), tat alma duyusu bozuklukları, serebrovasküler aksedan.

Göz bozuklukları : Seyrek olarak katarakt, göz irritasyonu, bulanık görme

Kardiyak bozukluklar : Seyrek olarak palpitasyon, taşikardi.

Vasküler bozukluklar : Seyrek olarak tromboflebit (yüzeyel ve derin tromboflebit dahil), hipertansiyon, kalpte iskemik olaylar; ender olarak akciğer embolisi, arter trombozu, serebrovasküler infarktüs.

Solunum, toraks ve mediasten bozuklukları : Seyrek olarak dispne.

Gastrointestinal bozukluklar : Yaygın olarak bulantı, kusma, dispepsi, kabızlık, ishal; seyrek olarak karın ağrısı, stomatit, ağız kuruması.

Hepatobiliyer bozukluklar     : Seyrek olarak artan karaciğer enzimleri

Deri ve deri altı dokusu bozuklukları : Yaygın olarak alopecia, terleme artışı, döküntü (eritemötöz, makülopapüler, psoriaform ve veziküler döküntüler dahil); seyrek olarak kaşıntı, deride kuruma, ürtiker.

Kas-iskelet, bağ dokusu ve kemik bozuklukları : Çok yaygın olarak eklem ağrısı; yaygın olarak kas ağrısı, kemik ağrısı, osteoporoz, kemik kırıkları ; seyrek olarak artrit.

Renal ve üriner bozukluklar : Seyrek olarak sık idrara çıkma.

Üreme sistemi ve meme bozuklukları : Seyrek olarak vaginal kanama, vaginal akıntı, vaginada kuruma, meme ağrısı.

Genel bozukluklar ve uygulama yerindeki sorunlar : Çok yaygın olarak sıcak basması; yaygın olarak yorgunluk (asteni ve kırıklık dahil), periferik ödem; seyrek olarak pireksi, mukoza kuruması, susama hissi.

Tetkik sonuçları: Yaygın olarak kilo artışı; seyrek olarak kilo kaybı, aminotransferaz düzeylerinde yükselme. 

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.