Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka FEXAVIL
Etken Madde Kodu SGKF12-FEKSOFENADIN HCL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX26
ATC Açıklaması Feksofenadin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A10120
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 8,5 TL (4 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,19 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği 5,78 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Feksofenadin ile doz aşımı durumunda baş dönmesi, uyuşukluk ve ağızda kuruma bildirilmiştir.

Doz aşımı durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. Hemodiyaliz feksofenadinin kandan uzaklaştırılması için etkili değildir.

Endikasyonlar

Fexavil 180 mg Film Tablet; erişkinler ve 6 yaş ve üzeri çocuklarda mevsimsel alerjik rinitin aksırma, burun akıntısı, burun, damak ve boğazda kaşıntı, gözde sulanma ve kızarıklık gibi semptomların giderilmesinde, ayrıca kronik idyopatik ürtiker tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Feksofenadin selektif periferik H1 reseptör antagonisti bir antihistaminiktir. Tedavi dozunda antikolinerjik, alfa1-adrenerjik ve beta-adrenerjik reseptör üzerinde bloke edici etkisi yoktur. Miyokardial hücrelerde potasyum kanalını bloke edemediği için tavsiye edilen tedavi dozlarının üstünde bile QT aralığı uzaması ve kardiyak aritmi gibi kardiyotoksik etkilere yol açmaz. Feksofenadin santral sinir sistemindeki H1 reseptörleri ile etkileşmez. Bu nedenle sedatif veya diğer sinir sistemi etkileri (EEG’de değişim, bozulmuş psikomotor performans) gözlenmez. Feksofenadin kan-beyin bariyerini geçmez. Mevsimsel alerjik rinitli yetişkinlerde oral yolla, günde 2 defa 60 mg veya 120 mg ve 180 mg’lık tek doz feksofenadin uygulaması ile semptomatik iyileşmenin süratle 1 saat içinde başladığı ve mevsimsel alerjik rinit semptomlarının gün boyunca etkili ve güvenli bir şekilde kontrol altına alındığı gözlenmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Feksofenadin oral olarak alındıktan sonra gastrointestinal sistemden hızla absorbe olur ve yaklaşık 2.6 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. 60 mg’lık tek dozluk oral çözelti halinde uygulandıktan sonra ortalama plazma konsantrasyonu 131 ng/ml olarak bulunmuştur. Feksofenadinin farmakokinetiğinin günde 2 defa 120 mg’a (240 mg) kadar olan dozları için lineer olduğu bildirilmiştir. Günde 2 defa 60 mg’lık oral doz uygulanmasını takiben eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 14.4 saattir. Feksofenadin %60-%70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Tek oral dozun yaklaşık % 5’i metabolize edilir. Bir oral dozun yaklaşık %80’i feçes ile %11’i ise idrarla vücuttan atılır.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü
Her film tablette; Feksofenadin HCl 180 mg
Yardımcı maddeler: Titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit
İlaç Etkileşmeleri

Antasitler, feksofenadinin etkinliğini azaltabilir, bu nedenle aluminyum hidroksit veya magnezyum hidroksit içeren antasitler feksofenadin ile aynı anda alınmamalıdır.

Eritromisin veya ketokonazol ile birlikte alındığında feksofenadinin plazma düzeyi artar. Bununla birlikte yan etkilerde veya QT aralığı üzerinde herhangi bir etki bildirilmemiştir.

Greyfurt suyu feksofenadinin biyoyararlanımını %60 - %70 oranında düşürür.

Kontraendikasyonlar

Fexavil 180 mg Film Tablet’in bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği taktirde;

Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda tavsiye edilen günlük doz günde 1 defa 120 - 180 mg’dır.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda başlangıç dozu olarak günde 1 defa 60 mg önerilir.

6 – 12 yaş arasındaki çocuklarda; tavsiye edilen günlük doz günde 2 defa 30 mg’dır.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda başlangıç dozu olarak günde 1 defa 30 mg önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Fexavil 120 mg Film Tablet

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde, ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 ve 20 tablet içeren blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Yaşlılar, karaciğer ve böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

6 yaşından küçük çocuklarda feksofenadinin kullanımına dair etkinlik ve emniyeti henüz saptanmadığından 6 yaş altı çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:

Gebelik kategorisi: C

Feksofenadinin gebelerde ve emziren annelerde kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından ancak doktorun zorunlu gördüğü hallerde, fayda ve zarar değerlendirmesi yapıldıktan sonra kullanılmalıdır.

Laktasyonda kullanım:

Feksofenadinin anne sütüne geçtiğine dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak laktasyonla ilgili kontrollü çalışmalar bulunmadığından ve bir çok ilacın anne sütüne geçtiği gözönünde bulundurularak feksofenadin emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve makine kullanmaya etkisi:

Feksofenadinin araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi beklenmez. Bununla birlikte ilaçlara beklenmeyen reaksiyon gösteren hassas kişilerde, araç ve makine kullanım becerisini etkileyebileceği düşünülmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yan etkiler hafif şiddette ve geçicidir.

Başlıca görülen yan etkiler:

Merkezi sinir sistemi ile ilgili; baş ağrısı, baş dönmesi, ağrı, uyuşukluk, baygınlık hissi

Endokrin ve metabolik sistem ile ilgili; dismenore

Gastrointestinal sistem ile ilgili; bulantı, dispepsi

Nöromüsküler ve iskelet sistemi ile ilgili; sırt ağrısı

Duyu organları ile ilgili; otitis media

Solunum sistemi ile ilgili; öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonu, sinüzittir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.