Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka FLORAK
Etken Madde Kodu SGKF2A-FLUOKSETIN HCL
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N06AB03
ATC Açıklaması Fluoksetin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A03078
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 13,25 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 11,83 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,02 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E023A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, birden fazla ilaç kullanan veya başka hastalığı da mevcut olan yaşlılarda dozun azaltılması veya doz aralarının açılması önerilir.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda ve ağır böbrek yetmezliğinde, çeşitli ilaçlar kullanan veya başka hastalıkları da olanlarda ya doz azaltılmalı veya doz araları uzatılmalıdır.
Doz Aşımı
Aşırı doz alınımı bazı hallerde ölüme yol açabileceğinden dikkatli davranılmalı, Fluoksetin ile birlikte başka ilaçların da alınmış olabileceği akılda tutulmalı, hastaya aktif kömür yutturulmalı veya kusturulmalı, yaşam fonksiyonları yakından takip edilmeli, destekleyici tedavi uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gereğinde oksijen verilmelidir.
 
Fluoksetin'in neden olduğu konvülsiyonların kendiliğinden geçmemesi halinde Diazepam kullanımı yarar sağlayabilir.
 
Fluoksetin'in bilinen bir antidotu yoktur. Dializ, hemoperfüzyon ve diürez yarar sağlamaz.
Endikasyonlar
Florak Kapsül majör depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyetenin eşlik ettiği depresyon, bulimia nevroza ve adet öncesi disforik bozukluk tedavisinde endikedir. Yaşlılardaki depresyonda da kullanılabilir.
Farmakodinamik Özellikler
Florak Kapsül' ün etkin maddesi olan Fluoksetin, oral yoldan kullanılan bir antidepresandır.
 
Fluoksetin, trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlardan tamamen farklı bir kimyasal yapıya sahiptir.
 
Etkisini nöronlara santral sinir sisteminde serotonin geri alınımını inhibe ederek göstermektedir. Norepinefrin veya dopaminin geri alınımına etkisi yoktur. Muskarinik, histaminerjik, 1 adrenerjik reseptörlere ve beyindeki diğer membran reseptörlerine trisiklik antidepresanlardan daha zayıf bağlanır. Bu nedenle sedatif ve antikolinerjik tesirleri daha azdır.
 
Kalp üzerinde doğrudan etkisi görülmemiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Fluoksetin, oral yoldan alındıktan sonra süratle absorbe olur ve 6-8 saat içinde 15-55 ng/ml’ lik doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yemek üstüne alınması biyoyararlanımını etkilemez.
 
Plazma proteinlerine % 94.5 oranında bağlanır. Karaciğerde büyük ölçüde metabolizasyona uğrayarak tespit edilen tek aktif metaboliti Norfluoksetin' e ve yapısı saptanmamış başka metabolitlere dönüşür. Fluoksetin' in eliminasyon yarı ömrü 2-3 gün, Norfluoksetin' in ise 7-9 gündür. Bu sürelerin uzun oluşu, uzun süreli kullanımlarda ilacın vücutta birikmesini sağlar.
 
Fluoksetin' in sabit bir plazma düzeyine ulaşması için 3-4 hafta süre ile kullanılması gerekmektedir. Ancak kan düzeyleri sınırsız olarak yükselmemektedir. 30 gün süre ile günde 40 mg olarak verilen Fluoksetin' in plazma konsantrasyonu 91-302 ng/ml, Norfluoksetin' in ise 72-258 ng/ml olarak saptanmış, bu değer 3 yıl süre ile günde 40-80 mg Fluoksetin verilenlerde de değişmemiştir. Fluoksetin ve Norfluoksetin' in yarı ömürlerinin uzun olması nedeniyle ilaç, kesildikten birkaç hafta sonra bile organizmada mevcudiyetini korur.
 
Karaciğer yetmezliğinde Fluoksetin' in itrahı yavaşlayabilir. Siroz mevcudiyetinde maddenin eliminasyon yarı ömrü 7.6 gün, aktif metaboliti Norfluoksetin' in ise 12 gündür. Fluoksetin, tek doz olarak uygulandığında böbrek fonksiyonu bozukluğu maddenin farmakokinetiğini etkilemez ancak uzun süreli uygulamalarda madde ve metabolitlerinin birikimi söz konusu olabilir.
 
Fluoksetin metabolizması ile yaş arasında bir bağlantı olup olmadığı kapsamlı bir şekilde tetkik edilmemiştir. Fluoksetin, büyük ölçüde inaktif metabolitler halinde böbreklerden itrah edilir.
Farmasötik Şekli
Kapsül
Formülü
Her kapsül ;
 
20 mg Fluoksetin' e eşdeğer Fluoksetin HCI 22.36 mg,
 
Boyar madde olarak : Titanyum dioksit, Kırmızı demir oksit, Sarı demir oksit ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri
MAO İnhibitörleri : Fluoksetin ile MAO inhibitörleri birlikte kullanılmamalıdır. MAO inhibitörlerinin kullanımı kesildikten en az 14 gün sonra Fluoksetin verilebilir. Fluoksetin kullanımına son verildikten sonra ise bu maddenin yarı ömrü uzun olduğundan en az 5 hafta sonra MAO inhibitörleri kullanılabilir.
 
Fenotiyazinler : Fluoksetin, tiyoridazin veya mesoridazin ile birlikte alındığında bu ilaçların plazma seviyesini artırabilir ve QTC intervali süresini uzatabilir. Bu, ventriküler aritmiye yol açabilir. Birlikte kullanılmamalıdır. Tıyorıdazin veya mesoridazin'e Fluoksetin kullanımının kesilmesinden en az beş hafta sonra başlanabilir.
 
SSRI'lar ile amfetamin, buspiron, meperidin, nefazodon, serotonin agonistleri (sumatriptan gibi), sibutramin, diğer SSRI'lar, sempatomimetikler, ritonavir, tramadol ve venlafaksin ile kombine kullanımı, serotonin sendromu riskini artırabilir. Fluoksetin, benzodiazepin (alprazolam ve diazepam), beta blokörler (atenolol ve nadolol hariç), karbamazepin, karvedilol, klozapin, siklosporin (muhtemelen takrolimus), dektrometorfan, digoksin, haloperidol, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, (lovastatin ve simvastatin), fenitoin, propafenon, trazodon ve valproik asidin serum seviyelerini/etkilerini artırabilir.
 
Fluoksetin ile kan proteinlerine yüksek oranda bağlanan başka bir ilaç (Ör: Kumadin, Dijitoksin) birlikte verildiğinde her iki ilacın plazma konsantrasyonlarında değişiklikler olabileceği unutulmamalıdır.
 
Fluoksetin ile Diazepam beraber alındığında diazepamın yarı ömrünü uzatabilir.
 
Fluoksetin'in Lityum ile birlikte kullanımı, Lityum düzeylerinde değişikliğe yol açabilir. Lityum, nefrotoksisite riskini artırabilir.
 
Fluoksetin ile Triptofan'ın birlikte kullanımı ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinal bozukluğa yol açabilir.
 
Fluoksetin ile diğer antidepresanların birlikte kullanımı bu ajanların daha önce stabil olan kan düzeylerinin iki katının üstüne çıkmasına yol açabilir.
 
Fluoksetin ile santral sinir sistemine etkili diğer ilaçların birarada kullanımı hakkında yeterli veri olmadığından, dikkatli davranılmalıdır.
 
Kıvrım diüretikleri ile (bumetanid, furosemid, torsemid) birlikte kullanıldığında hiponatremi riski artabilir. Fluoksetin, varfarine, hipoprotrombinemik cevabı artırabilir.
 
Fluoksetin'in sumatriptan ve diğer serotonin agonistleri ile birlikte kullanımında, halsizlik, hiperrefleksi, koordinasyonsuzluk belirtileri görülebilir.
 
Siproheptadin, serotonin geri alım inhibitörlerinin etkisini inhibe edebilir.
 
Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörü (SSRI), Selektif Serotonin/Norepinefrin Geri Alım İnhibitörü (SNRI) grubu ilaçların, migren baş ağrısı olanlarda, 5-Hidroksitriptamin reseptör agonisti ile birlikte kullanımı serotonerjik sendroma neden olabilir.
Kontraendikasyonlar
Fluoksetın’ e veya formülasyondaki herhangi bir bileşene aşırı hassasiyeti olanlarda, MAO inhibitörleri, tiyoridazin veya mesoridazin içeren ilaçları aynı anda alan veya tedavi başlangıcından 2 hafta önce almaya başlayan hastalarda kontrendikedir. MAO inhibitörleri, tiyoridazin veya mesoridazin, fluoksetin tedavisinin bırakılmasından 5 hafta sonra başlanmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Florak Kapsül sabahları;
 
Çocuklarda :
 
5 ile 18 yaş arasındaki kişilerde, başlangıçta 5-10 mg/gün alınır ve doz ihtiyaca göre düzenlenir. Maksimum günlük doz 60 mg'ı geçmemelidir.
 
5 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve emniyetini gösteren yeterli araştırmalar mevcut olmadığı için kullanılmamalıdır.
 
Erişkinlerde :
 
Florak Kapsül' ün erişkinlere başlangıçta günde 1 defa 20 mg olarak verilmesi ve bu dozun sabahları uygulanması tavsiye edilir. 4-5 hafta sonra bir iyiye gidiş saptanamazsa doz arttırılabilir. 20 mg'dan yüksek günlük dozlar ikiye bölünerek sabah ve öğle iki eşit kısım halinde verilir. Günlük maksimum doz 80 mg'ı geçmemelidir.
 
Bulimia nevroza'da 60-80 mg /gün dozda kullanılmalıdır.
 
Depresyonda 20 ila 40 mg/gün dozda kullanılabilir. Depresyonun akut safhasında tedavinin birkaç ay veya daha uzun süre sürdürülmesi tavsiye edilir.
 
Obsesif-kompulsif bozuklukta 40-80 mg/gün,
 
Adet öncesi disforik bozuklukta 20 mg/gün dozda kullanılmaktadır.
 
Yaşlılarda :
 
Depresyonda, hastalara 10 mg/gün dozla başlanıp hastanın tolere edebilmesine göre her birkaç hafta içinde doz, 10 veya 20 mg artırılabilir.
 
Böbrek ve karaciğer bozukluğu olanlarda, birden fazla ilaç kullanan veya başka hastalığı da mevcut olan yaşlılarda dozun azaltılması veya doz aralarının açılması önerilir.
 
Böbrek Yetmezliğinde Doz Uygulaması :
 
Tek doz çalışmaları : Fluoksetin ve norfluoksetinin farmakokinetiği, kronik anefrik hemodiyaliz hastası dahil böbrek yetmezliğinin her düzeyindeki hastada benzerdir.
 
Kronik uygulama : Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda fluoksetin ve norfluoksetin birikmesi görülebilir.
 
Karaciğer Yetmezliğinde Doz Uygulaması : Fluoksetin'in yarılanma ömrü, karaciğer yetmezliği olan hastalarda uzar; fluoksetin dozunun azaltılması veya doz aralarının açılması önerilir. Siroz hastalarında: Daha düşük doz verilmeli veya seyrek aralıklarla uygulanmalıdır. Karın boşluğunda sıvı toplanan siroz hastalarında, normal dozun %50'si toplanmalıdır. Fluoksetin alan kişilerde, depresyon, anksiyete, uyku belirti ve semptomları izlenmelidir. Kapsüller açılmamalı, olduğu gibi yutulmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
25 °C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Florak 20 mg 16 ve 24 kapsüllük blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Antidepresan ilaçların özellikle çocuk ve gençlerdeki kullanımlarının, intihar düşünce ya da davranışlarını arttırma olasılığı bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle tedavinin başlangıcı ve ilk aylarında, ilaç dozunun arttırılma/azaltılma ya da kesilme dönemlerinde hastanın gösterebileceği huzursuzluk, aşırı hareketlilik gibi beklenmedik davranış değişiklikleri ya da intihar olasılığı gibi nedenlerle hastanın gerek ailesi gerekse tedaviyi üstlenen doktor tarafından yakından izlenmesi gereklidir.
 
Çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de antidepresan ilaçların kullanımı gerektiğinde özellikle ilk 5 ay ve doz değiştirme durumlarında daha fazla olmak üzere, hastaların intihar düşünce ve davranışlarında artış olasılığı yönünden uyarılması ve yakın takibi gereklidir.
 
Depresyonda intihar eğilimi yüksek olduğundan ve belirgin bir remisyon sağlanana kadar bu eğilim devam ettiğinden, tedavinin başlangıcında hastalar yakından takip edilmeli, aşırı doz alma riskini önlemek için, en düşük etkin doz uygulanmalıdır.
 
Fluoksetin, gerek yetişkin gerekse çocuklarda kullanıldığında tedavinin özellikle ilk haftalarında ajitasyon gibi zarar verici davranış değişikliklerine neden olabilir. Fluoksetin kullanımının aniden kesilmesi, kesilme belirtilerine neden olabileceğinden dozun azaltılarak ilaç kullanımına son verilmesi uygun olacaktır.
 
MAO inhibitörleri ile birlikte kullanıldığında "serotonin sendromu" olarak bilinen ciddi reaksiyonlar (yüksek ateş, kas rijiditesi, mental durum değişiklikleri/ajitasyon) görülebilir. Fluoksetin, thioridazinin plazma seviyelerini yükseltmektedir ve QTC intervali süresinin uzaması riskini artırmaktadır. Bu, ventriküler taşiaritmiden kaynaklanan senkop benzeri ataklar şeklinde ciddi ventriküler aritmilere ve ani ölüme neden olabilir.
 
Santral sinir sistemi ile ilgili başka ilaçlar kullananlar yakından izlenmelidir. Fluoksetin ve aktif metabolitinin eliminasyon yarı ömürlerinin uzun olması nedeni ile dozda yapılacak değişiklikler ancak birkaç hafta içinde plazmaya yansır. Bu, ilacın etkileri ve etkileşimlerinin de ilacın bırakılmasını takiben bir süre devam etmesine neden olur.
 
Antidepresan kullanımı ile mani veya psikoz görülebilir. Bipolar bozukluk görülen hastalarda, hipomani veya mani başlayabilir. Anksiyete, sinirlilik veya iştah kaybına neden olabilir. Fluoksetin tedavisi ile kilo kaybı görülebileceğinden hassas şahıslar yakından takip edilmelidir.
 
Elektroşok ile birlikte Fluoksetin kullanılmamalıdır.
 
Fluoksetin kullanımı vaskülit, lupus benzeri sendrom, larengospazm, anaflaktik reaksiyonlar ve pulmonar enflamatuar hastalıkları içeren alerjik reaksiyonlar ve döküntüye neden olabilir.
 
Klinik çalışmalarda Fluoksetin verilenlerin % 4'ünde deri döküntüsü görülmüştür. Böyle hallerde tedavi kesilmelidir.
 
Fluoksetin daha önce konvülsiyon geçirmiş olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes’e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma oranını ciddi olarak yükseltebilirler. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
 
Fluoksetin, inme geçirmiş veya aynı zamanda beyin hasarı, alkolizm tedavisi veya inme eşiğinin düşürülmesi için tedavi gören hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Karaciğer fonksiyon bozukluğunda ve ağır böbrek yetmezliğinde, çeşitli ilaçlar kullanan veya başka hastalıkları olanlarda ya doz azaltılmalı veya doz araları uzatılmalıdır. Özellikle karaciğer veya böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Fluoksetin, antidiüretik hormonun aşırı salgılanmasından kaynaklanan sıvı ve elektrolit dengesizliği hastalığı olarak bilinen sıvı artışına bağlı hiponatremiye neden olabilir.
 
Fluoksetin, diyabetli hastalarda kan şekerini etkileyebileceğinden, kullanılan antidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır.
 
Fluoksetin, tolerans veya fiziksel bağımlılık açısından araştırılmamıştır. Bu nedenle bir önlem olarak ilaç suistimali yaptığı bilinen kişiler dikkatle izlenmelidir.
 
Fluoksetin kullanımı ile özellikle yaşlılar ve diüretik tedavisi altındakilerde tedavinin kesilmesi ile kaybolan hiponatremi görülebilir.
 
Kanama riski olan veya aynı zamanda antikoagülan tedavisi gören hastalarda trombosit fonksiyonlarında bozukluğa neden olabileceği için dikkatle kullanılmalıdır. Her ne kadar Fluoksetin kullanımı ile birlikte bazı şahıslarda trombosit fonksiyonunda ve laboratuar test sonuçlarında sapmalar görülmüşse de bu sapmaların Fluoksetin ile bağlantısı olduğu kesinlik kazanmamıştır.
 
Fluoksetin diğer psikoaktif ilaçlar gibi düşünme, karar verme ve hareket yeteneklerini etkileyebileceğinden, hastalar performanslarından emin olana kadar araba veya tehlikeli makineler kullanmamalı; doktora danışmadan alkol veya başka bir ilaç alınmamalıdır. Yapılan çalışmalarda, fluoksetinin karsinojenik, mutajenik veya karsinojenik etkileri saptanmamıştır.
 
Fluoksetin, cinsel disfonksiyona veya cinsel disfonksiyonun artmasına neden olabilir.
 
Uykusuzluk yan etkisinden kaçınmak için FLORAK Kapsül, sabah alınmalıdır. Bir doz unutulmuş ise hemen alınmalı, eğer bir doz aralığı süre geçmiş ise unutulan doz atlanmalı, sadece düzenli olarak alınan doza devam edilmelidir. Günlük tavsiye edilen dozdan fazlası alınmamalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı :
 
Gebelik Kategorisi : C Gebe kadınlarda yapılmış yeterli sayıda ve iyi-kontrollü çalışma bulunmamaktadır. İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar sınırlı olması nedeniyle, gebelik sırasında yalnızca fetüse olabilecek potansiyel potansiyel riskine karşın potansiyel yararları düşünülerek ve ancak doktor tarafından tavsiye edildiği takdirde kullanılmalıdır.
 
Fluoksetin anne sütüne geçtiğinden emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez.
 
Araç ve makine kullanımına etkisi :
 
Fluoksetin karar verme, düşünmeyi etkileyebileceği için performanslarının etkilenmediği kesinlik kazanana kadar hastalar, araba veya tehlikeli iş makinesi kullanımından kaçınmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Florak kullanımı ile görülebilen belli başlı yan tesirler, sinir sisteme bağlı sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik hali, yorgunluk, baş dönmesi, titreme, terleme, anoreksi ve gastrointestinal sisteme bağlı bulantı ve diyaredir.
 
Yapılan klinik araştırmalarda Fluoksetin kullanımı ile ortaya çıkan yan etkiler aşağıda yer almaktadır.
 
Santral Sinir Sistemi : Baş ağrısı, ateş, sinirlilik, uykusuzluk, sersemlik hali, anksiyete, uyuşukluk, halsizlik, duyu bozukluğu, unutkanlık, konfüzyon, his kaybı, ajitasyon, esneme.
 
Gastrointestinal Sistem : Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, diyare veya konstipasyon, iştahsızlık, hazımsızlık, karın ağrısı, tat alma duyusunda değişiklik.kilo kaybı.
 
Kas-iskelet sistemi : Halsizlik, titreme.
 
Solunum sistemi : Üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, nazal konjesyon.
 
Kardiyovasküler Sistem : Ateş basması, vazodilatasyon, kalp çarpıntısı, hipertansiyon.
 
Endokrin & Metabolik : Hipoglisemi, hiponatremi,
 
Deri : Terleme, döküntü, prurit.
 
Lupus benzeri sendrom gibi muhtemelen vaskülite bağlı gelişen sistemik olaylar, akciğer, böbrek veya karaciğere bağlı olarak döküntü görülen hastalarda ortaya çıkabilir.
 
Ürogenital Sistem : Cinsel disfonksiyon, sık idrara çıkma.
 
Diğer : Viral enfeksiyon, bacak ağrısı, görme bozukluğu, aşırı terleme, enfeksiyon.
 
Her ne kadar Fluoksetin kullanımı ile aplastik anemi, serebral vasküler kaza, konfüzyon, diskinezi, ekimoz, eozinofilik pnömoni, gastrointestinal kanama, hiperprolaktinemi, hareket bozuklukları, nöroleptik malin sendroma benzer özellikler, pankreatit, pansitopeni, intihar fikri, trombositopeni, trombositopenik purpura, vajinal kanama ve şiddet hareketleri gibi advers etkiler görülmüşse de bu etkilerin ilaca bağlı olduğu kesinlik kazanmamıştır.