Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka FLOXILEVO
Etken Madde Kodu SGKFB3-LEVOFLOKSASIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01MA12
ATC Açıklaması Levofloksasin
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A10601
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 53,43 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 47,69 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 19,84 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E257B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Levofloksasinin aşırı doz durumlarında baş dönmesi, konfüzyon, bilinç kaybı ve konvülsif tutarıklar gibi santral sinir sistemi belirtileri ile bulantı ve mukozal erozyonlar gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları görülebilir. Klinik farmakoloji çalışmalarında supra-terapötik dozun QT aralığını arttırdığı görülmüştür.
Aşırı doz durumunda hasta dikkatle takip edilmeli (EKG’si de dahil olmak üzere) ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Doz aşımı durumlarında gastrik lavaj uygulaması düşünülmelidir. Mide mukozasını korumak amacıyla antasidler kullanılabilir. Levofloksasin hemodiyaliz, peritoneal diyaliz veya sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Spesifik bir antidotu yoktur.
Endikasyonlar
FLOXİLEVO İV enfüzyon çözeltisi levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
 
Toplumdan edinilmiş pnömoni
 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae (penisilin için MİK değeri 2 µg/ml olan penisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis. Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila veya Mycoplasma pneumoniae’nin neden olduğu
 
Piyelonefrit dahil, komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları
 
Escherichia coli’nin neden olduğu akut piyelonefrit; Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis veya Pseudomonas aeruginosa’nın neden olduğu
 
Prostatit
 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis ya da Strapylococcus epidermidis’in neden olduğu
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 
Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes veya Proteus mirabilis’in neden olduğu komplikasyonlu deri ve deri ekleri enfeksiyonları ve Staphylococcus aureus veya Streptococcus pyogenes’in neden olduğu abse, selülit, furonkül, impetigo, piyoderma, yara enfeksiyonlarının dahil olduğu kompliskasyonsuz deri ve deri ekleri enfeksiyonları
Farmakodinamik Özellikler
Levofloksasin oral ve intravenöz uygulamaya mahsus, sentetik, florokinolon türevi, geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir.
Levofloksasin bakterisid etkisini, diğer florokinolonlarda olduğu gibi, bakterilerin deoksiribonükleik asit (DNA) giraz enzimini inhibe ederek gerçekleştirir.

Mikrobiyolojisi
Direnç oranları coğrafik olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler, özellikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Gram-pozitif aerob: Enterococcus faecalis*, Staphylococcus aureus* (metisiline duyarlı), Staphylococcus epidermidis* (metisiline duyarlı), Staphylococcus saprophyticus*, Streptococcus pneumoniae (penisiline dirençli suşlar dahil)*, Streptococcus pyogenes*, Staphylococcus haemolyticus, C/F grubu streptokoklar, G grubu streptokoklar Streptococcus agalactiae, Streptococcus milleri, Viridans grubu streptokoklar .
 
Gram-negatif aerob: Enterobacter cloacae*, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*,Haemophilus parainfluenzae*, Klebsiella pneumoniae*, Legionella pneumophila*, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis*, Pseudomonas aeruginosa*, Serratia marcescens*, Acinetobacter baumannii, Acinetobacter lwoffii, Bordetella pertussis, Citrobacter (diversus) koseri, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazakii, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Pantoea (Enterobacter) agglomerans, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas fluorescens.
 
Gram-pozitif anaerob: Clostridium perfringens.
 
Diğer: Chlamydia pneumoniae*, Mycoplasma pneumoniae*
 
*:Bu mikroorganizmalarda klinik olarak da etkili bulunmuştur.
Farmakokinetik Özellikler
Levofloksasinin oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu nedenle oral ve intravenöz yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yapılabilmektedir.
 
Absorpsiyon: Oral uygulamayı takiben levofloksasin gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Levofloksasinin gıdalarla beraber alınımı emilimini bir miktar geciktirse de biyoyararlanımını değiştirmez. Doruk plazma konsantrasyonlarına 1-2 saat içinde ulaşılır. Mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 100’dür. 48 saat içinde kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşır. 150-600 mg doz aralığında levofloksasin doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.
 
Dağılım: Levofloksasin serum proteinlerine yaklaşık % 24-38 oranında bağlanır. Levofloksasin akciğer dokularına iyi penetre olur. Yüksek konsantrasyonlarında prostat, jinekolojik dokular ile sinüs, süt ve tükrüğe geçer. BOS konsantrasyonları plazma seviyelerinin yaklaşık % 15’idir.
 
Metabolizma: Levofloksasin çok az oranda metabolize olur. Oral uygulamayı takiben 48 saat içinde alınan dozun yaklaşık % 87’si değişmemiş ilaç olarak idrarla atılır. % 4’den daha az bir kısmı 72 saat içinde feçesle atılır. Alınan dozun % 5’den daha az bir kısmı ise desmetil ve N-oksit metabolitleri halinde idrarla atılır. Bu metabolitlerin farmakolojik aktivitesi çok azdır.
 
Atılım: Atılım esas olarak böbrekler yoluyla olup, çok az bir kısmı hepatik yolla gerçekleşir. Oral veya intravenöz yolla, tekli veya çoklu dozlarda uygulanan levofloksasinin ortalama terminal plazma eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 6-8 saattir. Böbrek yetmezliği durumunda eliminasyonu gecikir. Ortalama total vücut klerensi ve renal klerens aralığı yaklaşık olarak sırasıyla 144-226 ml/dak. ve 96-142 ml/dak.’dır. Simetidin veya probenesid ile birlikte kullanımı levofloksasinin renal klerensini sırasıyla yaklaşık % 24 ve % 35 düşürür.
 
Yaşlı Hastalarda Farmakokinetik:
Yaşlılarda ve yetişkin hastalarda, bireylerin kreatin klirens farklılıkları göz önüne alındığında levofloksasinin farmakokinetik özellikleri ile ilgili belirgin bir fark bulunmamamıştır. 66-80 yaş arası hastalarda oral 500 mg levofloksasin alımını takiben ortalama plazma yarı ömrü 7.6 saat olarak bulunmuştur. Bu oran daha genç olan yetişkin hastalarda yaklaşık 6 saattir. Levofloksasinin emilimi yaşa bağlı olarak değişmez. Sadece yaş durumu göz önüne alınarak levofloksasinin doz ayarlamasına gerek bulunmamaktadır.
 
Karaciğer Yetmezliğinde Farmakokinetik:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda levofloksasinle ilgili farmakokinetik çalışmalar yapılmamıştır. Ancak levofloksasin metabolizmasının sınırlı olması sebebiyle, karaciğer yetmezliğinde levofloksasinin farmakokinetik özelliklerinin değişeceği düşünülmemektedir.
 
Böbrek Yetmezliğinde Farmakokinetik:
Böbrek yetmezliği olan hastalarda levofloksasinin renal klirensi belirgin bir şekilde düşer ve plazma yarılanma ömrü anlamlı olarak uzar. (Kreatin Klirensi < 50ml/dk.). Bu plazmadaki birikimin önlenmesi için doz ayarlamasını gerektirir. Peritoneal hemodiyaliz ve normal hemodiyaliz vücuttaki levofloksasini uzaklaştırmak için etkili olmamaktadır. Hemodiyalizi takiben levofloksasin dozlarında ilaveye gerek yoktur.
Farmasötik Şekli

Enfüzyon çözeltisi

Formülü
100 ml IV Enfüzyon Çözeltisi  
500 mg Levofloksasin’ e eşdeğer 512.46 mg Levofloksasin Hemihidrat
Yardımcı madde olarak 900 mg sodyum klorür, 140 mg hidroklorik asit, km pH 4.8 sodyum hidroksit, km 100 ml enjeksiyonluk su  ihtiva eder
İlaç Etkileşmeleri
Antasidler, Sukralfat, Demir tuzları, Multivitaminler
Demir tuzları, sukralfat, çinko içeren multivitamin preparatları, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile birlikte uygulandığında, levofloksasinin absorpsiyonu belirgin şekilde azalır. Bu ilaçlar Floxilevo Film Tablet uygulanmasından en az iki saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır. Kalsiyum karbonat ile etkileşim görülmemiştir.
 
Teofilin
Teofilinin levofloksasinin absorpsiyon ve dispozisyonu üzerinde görünür bir etkisi yoktur. Teofilinin diğer kinolon grubu ilaçlarla birlikte kullanılması eliminasyon yarı ömrünün uzamasına, serum teofilin seviyelerinin yükselmesine ve teofiline bağlı advers reaksiyon görülme riskinde artışa neden olabilir. Bu nedenle teofilin düzeyleri yakından takip edilmeli ve levofloksasin ile birlikte kullanılacağı zaman gerekli doz ayarlamaları yapılmalıdır.
 
Varfarin
Varfarinin levofloksasinin absorpsiyon ve dispozisyonu üzerinde görünür bir etkisi yoktur. Levofloksasin ve varfarinin birlikte kullanılması protrombin zamanının uzamasına neden olur. Hastalar kanama belirtisi yönünden de dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.
 
Siklosporin 
Levofloksasinin doruk plazma konsantrasyonları üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Siklosporinin yarı ömrü, levofloksasin ile birlikte uygulandığında % 33 oranında artmaktadır. Eş zamanlı olarak kullanıldıklarında doz ayarlaması gerektirmez.
 
Probenesid ve Simetidin
Levofloksasinin absorpsiyon oranı ve derecesi üzerinde belirgin etkileri yoktur. Probenesid ve simetidin levofloksasinin tübüler böbrek sekresyonunu azaltır. Levofloksasin ile birlikte alındığında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Digoksin, kalsiyum karbonat, ranitidin ile birlikte uygulanması halinde levofloksasinin farmakokinetiğinde klinik olarak önemli herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Levofloksasin Mycobacterium tuberculosis’in üremesini inhibe ettiğinden tüberkülozun bakteriyolojik tanısında yalancı-negatif sonuçlar alınmasına neden olabilir.
Levofloksasin Non-Steroid Anti İnflamatuar ilaçlarla birlikte kullanıldığında, santral sinir sistemi stimülasyonu riskini arttırır. Beyin konvülsüyon eşiği düşerek konvülsiyon krizleri oluşabilir.
Levofloksasin antidiyabetik ilaçlarla beraber kullanıldığında kan glukoz seviyelerinde düzensizlikler oluşabilir. Hiperglisemi ve hipoglisemi durumları meydana gelebilir. Bu yüzden antidiyabetik ilaçlarla beraber levofloksasin kullanan hastaların kan glukoz seviyelerinin dikkatle takibi önerilmektedir.
Kontraendikasyonlar
  • Levofloksasine veya florokinolon grubu diğer antimikrobiyal ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar
  • Epilepsisi olan hastalar
  • Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımı nedeniyle tendon rahatsızlığı öyküsü olan bireylerde kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu

 Floxilevo çözeltisi günde bir veya iki defa yavaş intravenöz enfüzyonla uygulanır. Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve hastalığa neden olduğu düşünülen patojenin duyarlılığına bağlıdır. Hastanın durumuna göre başlangıçtaki İV uygulamadan birkaç gün sonra oral uygulamaya (Floxilevo 250 mg veya 500 mg Film Tablet) geçilebilir.  Parenteral ve oral formlar birbiri ile biyoeşdeğer olduğundan aynı dozaj uygulanabilir.  

Tedavi Süresi:
Tedavi süresi hastalığın seyrine bağlıdır. Genel bir antibiyotik tedavisinde, hastanın ateşi düştükten veya bakteriyel eradikasyon elde edildikten sonra da Floxilevo uygulamasına (enfüzyon çözeltisi veya tablet) minimum 48-72 saat devam edilmelidir.
 
Uygulama Şekli:
Floxilevo enfüzyon çözeltisi sadece yavaş intravenöz enfüzyon ile uygulanır. Günde bir veya iki defa olmak üzere maksimum 14 günlük tedavi uygulanabilir. Enfüzyon süresi 500 mg Floxilevo çözeltisi için en az 60 dakika olmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
Floxilevo İV, % 0.9 NaCl çözeltisi, % 5 dekstroz çözeltisi, % 2.5 dekstroz, Ringer çözeltisi içinde parenteral beslenme için hazırlanmış kombinasyon çözeltileri (aminoasitler, karbonhidratlar, elektrolitler) ile uyumludur.
Floxilevo İV kutusundan çıkarıldıktan sonra 3 gün, kauçuk tıpa delindikten sonra bakteriyel kombinasyonu önlemek amacıyla 3 saat içinde kullanılmalıdır.
Floxilevo enfüzyon çözeltisi bir defalık kullanım için olup kullanılmayan kısım atılmalıdır.
Floxilevo’in aşağıdaki belirtilen dozlarda kullanılması önerilir:
 
Böbrek Fonksiyonları Normal Olan Hastalarda Dozaj (Kreatinin klerensi > 50 ml/dak.)

Endikasyon
Günlük Dozaj (Enfeksiyonun şiddetine göre)
Toplumdan edinilmiş pnömoni
Günde 1 veya 2 defa 500 mg
Piyelonefrit dahil komplikasyonlu üriner sistem enfeksiyonları
Günde tek doz 250 mg*
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Günde 2 defa 500 mg

 * Şiddetli enfeksiyonlarda dozaj arttırılabilir.

 Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda Dozaj (Kreatinin klerensi £ 50 ml/dak.) 

 
Doz rejimi
 
250 mg/24 saat
500 mg/24 saat
500 mg/12 saat
Kreatinin Klerensi
ilk doz: 250 mg
ilk doz: 500 mg
ilk doz: 500 mg
50-20 ml/dak.
sonra: 125 mg/24 saat
sonra: 250 mg/24 saat
sonra: 250 mg/12 saat
19-10 ml/dak.
sonra: 125 mg/48 saat
sonra: 125 mg/24 saat
sonra: 125 mg/12 saat
< 10 ml/dak. (Hemodiyaliz ve sürekli ambulatuvar peritoneal diyaliz dahil)*
sonra: 125 mg/48 saat
sonra: 125 mg/24 saat
sonra: 125 mg/24 saat

 * Hemodiyaliz ve sürekli ambulatuvar peritoneal diyalizde ek bir doza gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliğinde dozaj:Levofloksasin karaciğerde çok düşük miktarlarda metabolize olur ve atılım esas olarak böbrekler yoluyla olur. Bu nedenle, karaciğer yetmezliğinde dozaj ayarlamasına gerek yoktur.
 
Yaşlı hastalarda dozaj:Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise dozaj ayarlamasına gerek yoktur.
 
Geçimsizlikler:
Floxilevo İV enfüzyon çözeltisi heparin veya alkali çözeltiler (ör:Sodyum bikarbonat) ile karıştırılmamalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Floxilevo 250 mg Film Tablet
Floxilevo 500 mg Film Tablet
Floxilevo 750 mg Film Tablet
Saklama Koşulları

25°C´nin altındaki oda sıcaklığında ve ışıktan koruyarak saklayınız. Enfüzyon sırasında ışıktan korumaya gerek yoktur.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her flakonda 500 mg Levofloksasin ihtiva eden 100 ml’lik flakonlar.

Uyarılar/Önlemler
Pediyatrik hastalarda, adolesan hastalarda (18 yaşın altındaki hastalarda), hamile ve emziren kadınlarda levofloksasinin güvenilirliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
 
Santral Sinir Sistemi: SSS stimülasyonu, tremor, sürekli hareket etme isteği, konfüzyon ve çok nadir olarak halüsinasyon veya nöbet hali görülebildiğinden SSS rahatsızlığı olduğu bilinen veya şüphe edilen kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Üriner Sistem: Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda tedbirli ve dikkatli kullanılmalıdır.
 
Kardiyovasküler Sistem: Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.
Bradikardi, hipokalemi, hipomagnesemisi olan hastalarda ve bu semptomları mevcut olup aynı zamanda sınıf I a veya sınıf III antiaritmik ilaç kullanan bireylerde dikkatli olunmalıdır.
 
Deri ve Solunum Sistemi: Kinolon tedavisi ile anafilaksinin de dahil olduğu şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir. Ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları epinefrin tedavisi yanı sıra oksijen, intravenöz sıvı, antihistaminiklerin, kortikosteroidlerin, presör aminlerin uygulanması ve hava yolunun açık tutulması dahil diğer resüsitasyon uygulamalarının yapılmasını gerektirebilir.
Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, ürtiker, dispne, yüzde ödem, bilinç kaybı, iğnelenme hissi, kardiyovasküler kollaps görüldüğünde ilacın kullanımına hemen son verilmelidir. Uzun süreli kullanım sonucunda süperenfeksiyon görülebilir.
Florokinolon tedavisi sırasında ve tedaviyi takip eden günlerde olası fotosensitivite reaksiyonlarına karşı dikkatli olunmalıdır.
 
Kas ve İskelet Sistemi: Tendon inflamasyonu ve/veya rüptürü bildirilmiştir. Ağrı veya tendon inflamasyonundan şüphelenilen hastalarda levofloksasin tedavisi hemen sonlandırılmalıdır.
Levofloksasinin de dahil olduğu Kinolon grubu antibiyotiklerin kullanımı sonrasında; his azalması, his kaybı ve yorgunlukla beraber görülebilecek periferal nöropati rahatsızlıkları oluşabilir. Bu durumlarda ağrı, hissizlik, halsizlik ve uyuşma gelişirse levofloksasin tedavisine son verilmelidir.
Kinolonlar miyastenia gravisi şiddetlendirebilir.
 
Gastrointestinal Sistem: Psödomembranöz kolit ve buna bağlı diyare görülebilir.
Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitesi eksikliği olan hastalarda kinolon grubu antibakteriyellerle hemolitik reaksiyonlar bildirildiğinden bu hastalarda levofloksasin dikkatle kullanılmalıdır.
 
Endokrin Sistem: Diyabet hastalarında diğer kinolon grubu (Ör:Gatifloksasin) ajanlarla da görüldüğü üzere hiperglisemi veya hipoglisemi gibi kan glukoz düzeyi bozuklukları bildirilmiştir. Bu hastalarda, kan glukoz düzeyi dikkatle takip edilmelidir. Levofloksasin ile tedavi edilmekte olan bir hastada hipoglisemik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, levofloksasin tedavisi derhal kesilmeli ve uygun bir tedaviye başlanmalıdır.
 
GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIMI:
 
Gebelik Döneminde Kullanım: Gebelik kategorisi C’ dir.
Hamile kadınlarla yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Bu nedenle ilacın anneye sağlayacağı yararın fetusteki potansiyel riskden daha fazla olacağı düşünülen durumlarda kullanılmalıdır.
 
Emzirme Döneminde Kullanım:
Levofloksasinin emziren kadınlarda ciddi advers reaksiyonlar oluşturabilme potansiyeli nedeniyle ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak levofloksasin kullanımının bırakılması veya emzirmeye son verilmesi konusunda karar verilmelidir.
 
ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ:
Hastanın konsantrasyon, refleks ve reaksiyon yetenekleri azalabileceğinden araç ve makine kullanımı gibi durumlarda risk oluşturabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
% 1-% 10 oranında:
 
Kardiovasküler Sistem: Göğüs ağrısı (%1) ;
 
Santral Sinir Sistemi: Baş dönmesi  (%2), uykusuzluk (%5), ateş, baş ağrısı (%6), yorgunluk (%1), ağrı (%1) ;
 
Deri-Deri altı: Kaşıntı (%1), Kızarıklık (%1) ;
 
Gastrointestinal Sistem: Bulantı (%7), ishal (%5), karın ağrısı (%3); kabızlık (%3), dispesi (%2), kusma (%2), şişkinlik (%2) ;
 
Genitoüriner Sistem: Vajinit (%1) ;
 
Hematopoetik Sistem: Lenfopeni (%2) ;
 
Solunum Sistemi: Farenjit (%4), dispne (%1), rinit (%1), sinüsit (%1);
 
%1’ den az görülen önemli ya da hayati tehlike içeren advers etkiler:
 
Sistemik advers etkiler: Akut böbrek yetmezliği, alerjik reaksiyonlar (pnömonit kızarıklığı, pnömonit ve anaflaksi), agranülositoz, anaflaktoid reaksiyon, anoreksi, anksiete, aritmi (atrial/ventriküler taşikardi/fibrillasyon ve Torsaid de pointes içeren), artralji, assit, bradikardi, bronkospazm, karsinom, kalp yetmezliği, serebrovasküler hastalıklar, kolesistit, kolelitiyaz, konfüzyon, konjunktivit, dehidratasyon, depresyon, kulak rahatsızlıkları, ödem, EEG ‘deki anormallikler, elektrolit anormallikleri, ensefalopati, eosinofili, eritema multiforme,gangren, gastrointestinal kanama, hemoraji, granülositopeni, halüsinasyon, kalp bloku, hematom, hemolitik anemi, hemoptizi, karaciğer yetmezliği, hiper/hipotansiyon, infeksiyon, INR artışı, instestinal obstrüksiyon, kafa içi basınç artışı, istemsiz kasılmalar, sarılık, lökositoz, lökopeni, lökore, lenfadenopati, miyokard infarktüsü, migren, çoklu organ yetmezliği, pankreatit, paraliz, parestezi, periferal nöropati, flebit, fotosensitivite (% 0.1’ den az), plevral effüzyon, postural hipotansiyon, protrombin zamanında artma ya da azalma, psödomembranöz kolit, pulmoner ödem, pulmoner emboli, purpura, QT uzaması, solunum depresyonu, rabdomiyoliz, kriz, deri hastalıkları, somnolans, konuşma bozuklukları, Steven Johnson sendromu, stupor, senkop, tat bozukluğu, tendon rüptürü, dil ödemi, transaminaz seviyelerinde yükselme, trombositemi, trombositopeni, tremor, lökosit anormallikleri.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.