Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka FORADIL
Etken Madde Kodu SGKF2T-FORMOTEROL FUMARAT+BUDEZONID Akciger uygulaması
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj INHALER/AMBALAJ
ATC Kodu R03AK07
ATC Açıklaması Formoterol ve Tıkayıcı Havayolu Hastalıklarında Kullanılan Diğer İlaçlar
NFC Kodu CT
NFC Açıklaması Akciğerlere Uygulanan İnhalasyon Kapsülleri
Kamu Kodu A03150
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 70,48 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 62,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 43,34 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
FORADİL

Belirtiler: Foradil’in aşırı dozuna bağlı olarak  b2-adrenerjik uyarıcıların tipik etkilerinin görülmesi beklenir: bulantı, kusma, baş ağrısı, tremor, uykusuzluk, palpitasyonlar, taşikardi, ventriküler aritmiler, metabolik asidoz, hipokalemi, hiperglisemi.

 

Tedavi: Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Ciddi vakalar hastanede tedavi edilmelidir.

 

Kardiyoselektif beta-blokerlerin kullanılması düşünülebilir, fakat  b-adrenerjik bloker kullanımı bronkospazma neden olabileceğinden çok dikkatli olmalıdır.

 

MİFLONİDE

 

Akut: Budesonidin akut toksisitesi düşük düzeydedir.  Kısa bir süre içerisinde yüksek miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben oluşan en büyük zararlı etki hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) fonksiyonlarının baskılanmasıdır. Bu durumda özel acil bir tedaviye gerek yoktur. Astımı kontrol etmek için önerilen dozda Miflonide tedavisine devam edilmelidir.

Endikasyonlar

Foradil bronşiyal astım gibi reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizin neden olduğu bronkospazmın profilaksisi.

 

Kronik bronşit ve anfizem dahil, reversibl kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve tedavisi. Foradil’ in KOAH hastalarında yaşam kalitesini geliştirdiği gösterilmiştir.

 

İnhalasyondan 12 saat sonra Foradil, hala önemli derecede bronkodilatör etki  gösterdiğinden, günde iki defa uygulama şeklindeki idame tedavisi, kronik durumlarla ilişkili gündüz ve gece görülen bronkokonstriksiyonu çoğunlukla kontrol eder.

 

Miflonide bronşiyal astım tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Formoterol

Formoterol güçlü, seçici bir b2-adrenerjik uyarıcıdır. Geriye dönüşümlü solunum yolu tıkanmaları olan hastalarda bronş genişletici bir etki gösterir. Etkisi çabuk (1-3 dakika içinde)  başlar ve inhalasyondan 12 saat sonrada hala belirgindir. Terapötik dozlarda kardiyovasküler etkileri önemsizdir ve arasıra görülür.

 

Formoterol, pasif olarak duyarlı hale getirilen insan akciğerlerinden lökotrienlerin ve histaminin salıverilmesini inhibe eder.

 

İnsanda inhale edilen alerjenlerin, egzersizin, soğuk hava, histamin veya metakolinin neden olduğu bronkospazmı önlemede  Foradil’in etkili olduğu gösterilmiştir.

 

Aerolizer inhaler ile günde iki defa 12 mcg ve günde iki defa 24 mcg dozlarda inhale edilen formoterolün, stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda hızlı etki ile bronkodilatasyon sağladığı, etkisinin en az 12 saat sürdüğü ve “Saint George Solunum Yolları Anketi” sonucuna göre yaşam kalitesi açısından kişisel faydayı beraberinde getirdiği gösterilmiştir.

 

Budesonid

Budesonid insanlarda belirgin topikal etki göstermekle birlikte önemli bir sistemik etkisi olmayan bir kortikosteroiddir. Kortikosteroid tedavisinden fayda gören hastalarda inhalasyon tozu olarak kullanıldığında, genellikle tedaviye başlandıktan sonra 10 gün içerisinde astımı kontrol altına alabilmektedir. Budesonid düzenli kullanıldığında astımlı akciğerlerdeki kronik inflamasyonu azaltmaktadır. Budesonid ayrıca akciğer fonksiyonlarını arttırmakta ve astım semptomlarının ve bronşiyal hiperaktivitenin azalmasını sağlamakta ve astım ataklarını önlemektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim - Formoterol

İnhale edilen diğer ilaçlarda bildirildiği gibi, bir inhalatörden verilen formoterolün de yaklaşık % 90’ının yutulması ve sonra gastrointestinal kanaldan emilmesi muhtemeldir. Bu da oral formülasyonun farmakokinetik özelliklerinin inhalasyon tozu için de büyük ölçüde geçerli olması demektir.

 

Formoterol fumaratın 300 mcg’a kadar oral dozları gastrointestinal kanaldan emilir. Uygulanmasından 0.5-1 saat sonra değişikliğe uğramamış maddenin plazmada doruk konsantrasyonlarına ulaşılır. 80 mcg’lık oral dozun % 65’i veya daha fazlası emilir.

 

İncelenen oral doz aralığında, yani 20-300 mcg, formoterolün farmakokinetiğinin lineer olduğu görülmüştür. Tekrarlanan uygulamalarla günde 40-160 mcg oral dozlar ilacın önemli derecede birikimine yol açmaz.

 

Terapötik dozların inhalasyonunu takiben, formoterol bilinen analiz metodlarıyla plazmada tespit edilemez. İdrarla atılma hızlarının analizi teneffüs edilen formoterolün hızla emildiğini düşündürmektedir, 12-96 mcg’ın inhalasyonundan sonra 1-2 saat içerisinde itrah oranı maksimuma erişir.  Terapötik dozdan daha yüksek dozlarda (tek doz 120 mcg), inhalasyondan 5 dakika sonra plazmada doruk konsantrasyon (266 pmol/L) gözlenir. Günde iki defa 12 veya 24 mcg formoterol fumarat ile 12 hafta tedavi edilen KOAH hastalarında, inhalasyondan 10 dakika, 2 saat ve 6 saat sonra formoterolün plazma konsantrasyonları sırasıyla 11.5 ila 25.7 pmol/L ve 23.3 ila 50.3 pmol/L arasında bulunmuştur.

 

İnhaler  kapsülün (12 - 24 mcg) ve  iki  farklı  aerosol  formülasyonunun (12 - 96 mcg) uygulanmasından sonra formoterolün kümülatif üriner itrahı, dolaşımdaki formoterol miktarının doz ile orantılı olarak arttığını göstermiştir.

 

Emilim - Budesonid

Akciğerlerde biriken budesonid miktarı hızlı bir şekilde ve tamamen emilmektedir. Uygulamadan hemen sonra plazmada en yüksek konsantrasyona ulaşılmaktadır. Orofarenkste biriken doz için gerekli düzeltme yapıldıktan sonra mutlak biyoyararlanım %73 oranındadır. Ağız yolundan verilen budesonid için mutlak biyoyararlanım ±%10 oranındadır.

 

Dağılım - Formoterol

Formoterolün % 61-64’ü (% 34’ü başlıca albümine) plazma proteinlerine bağlanır. Terapötik dozlar ile erişilen konsantrasyon aralığında bağlanma yerlerinde doyma olmaz.

 

Dağılım - Budesonid

Budesonidin dağılım hacmi ± 300 litredir. Yapılan hayvan deneylerinde dalak ve lenf bezlerinde, timusda, adrenal kortekste, üreme organlarında ve bronşlarda yüksek konsantrasyonlar gözlenmiştir. Budesonid farelerde plasenta bariyerini aşmaktadır. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Biyotransformasyon - Formoterol

Formoterol başlıca metabolizma ile elimine edilir; doğrudan glukuronidasyon biyotransformasyonun ana yoludur. Glukuronidasyonun izlediği O-demetilasyon, diğer bir biyotransformasyon yoludur.

 

Biyotransformasyon - Budesonid

Budesonid akciğerlerde metabolize olmaz. Emilimini takiben budesonid karaciğerde yıkıma uğrar ve 6 b-hidroksibudesonid ve 16 a-hidroksiprednizolon dahil olmak üzere bir dizi inaktif metabolit elde edilir. Klirensi hızlıdır: 84 L/saat ve plazmadaki yarılanma ömrü kısadır: 2.8 saat.

 

Itrah - Formoterol

Formoterolün dolaşımdan eliminasyonunun polifazik olduğu görülmektedir; görünür yarı ömrü, söz konusu edilen zaman aralığına bağlıdır. Oral verilişten 6, 8 veya 12 saat sonraya kadar plazma veya kan konsantrasyonları esas alınarak, eliminasyon yarı ömrü 2-3 saat olarak tayin edilmiştir. İnhalasyondan sonra 3-16 saat arasında üriner itrah oranlarından 5 saatlik bir yarı ömür hesaplanmıştır.

 

İlaç ve metabolitleri vücuttan tamamen atılırlar; bir oral dozun yaklaşık 2/3’si idrarda ve 1/3’i feçeste görülür. İnhalasyondan sonra dozun ortalama % 6-9’u değişmeksizin idrarla itrah edilir. Formoterolün renal klirensi 150 ml/dakikadır.

 

Itrah – Budesonid

İnhalasyonu takiben emilen dozun %32'si idrarda ve %15'i dışkıda tespit edilebilmektedir.

Farmasötik Şekli

İnhaler Kapsül

Formülü

Bir Foradil İnhaler kapsül 12 mikrogram (mcg) formoterol fumarat içerir.

Yardımcı madde: Laktoz.

Bir Miflonide 400 mcg İnhaler kapsül 400 mcg budesonid içerir.

Yardımcı madde: Laktoz

İlaç Etkileşmeleri

Kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik antidepresanlar gibi ilaçlar QT aralığının uzaması ve artmış ventriküler aritmi riski ile ilişkili olabilirler.

 

Diğer sempatomimetik maddelerin birlikte verilmesi, Foradil’in istenmeyen etkilerini güçlendirebilir.

 

Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilmekte olan hastalara Foradil dikkatle verilmelidir, çünkü b2-adrenerjik uyarıcıların kardiyovasküler sistem üzerine etkileri güçlenebilir.

 

Ksantin türevleri, steroidler veya diüretikler ile birlikte tedavi  b2-agonistlerin muhtemel hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir. Hipokalemi dijital ile tedavi edilen hastalarda kardiyak aritmilere duyarlılığı artırabilir (bkz: Uyarılar/Önlemler).

 

b-adrenerjik blokerler Foradil’in etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu yüzden Foradil, zorunlu olmadıkça, b-adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile birlikte verilmemelidir.

 

Miflonide için  ilaç etkileşimi ve diğer etkileşimler  bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet gösteren hastalarda ve aktif seyreden akciğer tüberkülozlu hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

 

 

1.Kapağı çekip çıkarınız

 

2. İnhalerin tabanını sıkıca tutup, ağızlığı ok yönünde döndürerek açınız.

 

3.Kapsülü, kapsül şeklindeki boşluğa yerleştiriniz. Kapsülü kullanmadan hemen önce ambalajından çıkarınız.        

 

4.Ağızlığı kapalı duruma döndürünüz.

 

5.İnhaleri dik tutup SADECE BİR KEZ sıkıca mavi düğmelere basınız. Sonra düğmeleri  bırakınız.

 

Not : Kapsül bu aşamada parçalanabilir ve küçük jelatin parçacıkları ağzınıza veya boğazınıza gelebilir. Jelatin yutulabilir ve bu yüzden zararlı değildir. Kapsülün parçalanma eğilimi, kapsülü bir defadan fazla delmeyerek, saklama şartlarına uyarak ve kapsülü ambalajından kullanmadan hemen önce çıkarmak suretiyle minimuma indirilebilir.

 

6. Nefesinizi olabildiğince veriniz.


7. Ağızlığı ağzınıza  yerleştiriniz ve başınızı hafifçe geriye doğru eğiniz. Dudaklarınızla ağızlık etrafını sıkıca sarınız ve hızla ve alabildiğiniz kadar derin soluk alınız. Kapsülün aletin odacığında dönmesinden, tozun dağılmasından kaynaklanan vızıldama sesini duymalısınız. Eğer bu vızıldama sesini duymadıysanız, kapsül odacıkta sıkışmış olabilir; bu durumda inhaleri açınız ve kapsülü odacıkta sıkışmış olduğu yerden kurtarınız. Kapsülü kurtarmak için mavi düğmelere tekrar tekrar BASMAYINIZ.

 

8.Vızıldama sesini duyduğunuzda, nefesinizi rahatsız olmayacak şekilde, tutabildiğiniz kadar tutunuz ve inhaleri ağzınızdan çıkarınız. Sonra nefes veriniz. İnhaleri açınız ve kapsülde toz kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Eğer kalmış ise 6-8 dk işlemleri tekrarlayınız.

 

9.Kullandıktan sonra inhaleri açınız, boş kapsülü çıkarınız, ağızlığı kapatınız ve kapağı tekrar kapatınız.

İnhalerin temizlenmesi

Tozları uzaklaştırmak için ağızlık ve kapsül yuvasını kuru bir bez veya temiz, yumuşak bir fırça ile siliniz. 

FORADİL

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinlerde ve 5 yaşındaki ve daha büyük çocuklarda aşağıdaki gibi kullanılır.

 

Erişkinler

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mcg). 

Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1-2 inhaler kapsül (12-24 mcg).

Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğu takdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durum hastalığın ağırlaştığının belirtisi olabilir.

 

Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:

Söz konusu durumdan 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mcg) inhale edilmelidir. Ciddi astım hastalarında 2 inhaler kapsül (24 mcg) gerekli olabilir.

 

5 yaşındaki ve daha büyük çocuklar

Reversibl obstrüktif hava yolları hastalığı

Düzenli idame tedavisi için, günde iki defa 1 inhaler kapsül (12 mcg).

Gerekirse idame tedavisi için gerekli doza ek olarak belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2 kapsül ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğu takdirde doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durum hastalığın ağırlaştığının belirtisi olabilir.

 

Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:

Söz konusu durumdan 15 dakika önce 1 inhaler kapsül (12 mcg) inhale edilmelidir. 

Foradil 5 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmez.

 

İlacın uygun kullanımından emin olmak için inhalerin kullanılması doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir. Jelatin kapsülün parçalanabileceği ve inhalasyondan sonra ağıza veya boğaza küçük jelatin parçacıklarının ulaşabileceği hastaya anlatılmalıdır. Bu durumun meydana gelme olasılığı kapsülü bir defadan fazla delmeyerek minimuma indirilmiştir. Kapsüller blister ambalajından kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.

 

MİFLONİDE

 

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, astımın kontrol edilmesi için gereken en düşük düzey elde edilecek şekilde doz kişiye göre ayarlanmalıdır.  Astımın kontrol edilebilmesi için budesonid düzenli olarak her gün alınmalıdır. Muhtemel candida enfeksiyonu riskini azaltmak için her uygulamadan sonra ağzın su ile iyice çalkalanması ve suyun tükürülmesi önerilmektedir. Miflonide sadece oral inhalasyon içindir ve sadece Aerolizer™ ile tatbik edilmelidir.

 

Erişkinler

Normal idame dozu günde iki defa 200-400 mikrogramdır.

Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroid tedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroid tedavi dozu azaltıldığında günlük doz (2-4’e bölünerek) 400-1600 mikrograma kadar  yükseltilebilir. 

Bölünmüş dozlar halinde ve 400 mikrogramdan daha az doz kullanılması gereken durumlarda bu ilaç kullanılmaz.

 

Çocuklar (6 yaşında ve daha büyük)

Normal idame dozu günde iki defa 100-200 mikrogramdır.  Maksimum günlük doz 800 mikrogramdır. Miflonide erişkinlerin denetimi altında kullanılmalıdır. Aerolizer™'in kullanımı, çocuğun inhaleri doğru bir şekilde kullanabilmesine bağlıdır. 6 yaşın altındaki yaş grubunda klinik deneyim olmadığından, Miflonide 6 yaşın altındaki çocuklarda önerilmemektedir. 

Bölünmüş dozlar halinde ve 400 mikrogramdan daha az doz kullanılması gereken durumlarda bu ilaç kullanılmaz.

İlacın akciğerlerdeki hedef bölgelere ulaşabilmesi için kullanım talimatına uygun olarak Aerolizer™'in nasıl kullanılacağı hastalara öğretilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Foradil 12 mcg İnhaler Kapsül

Foradil Combi 12 mcg – 200 mcg İnhaler Kapsül

Saklama Koşulları

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Foradil Combi : Foradil 12 mcg 60 inhaler kapsül, Miflonide 400 mcg 60 inhaler kapsül ve 1 aerolizer içerir.

Uyarılar/Önlemler

FORADİL

Antiinflamatuvar tedavi : Genellikle, bir b2 agonisti ile düzenli tedaviye ihtiyacı olan hastalara, aynı zamanda düzenli ve yeterli dozlarda inhalasyon yolu ile bir antiinflamatuvar (örneğin kortikosteroidler ve/veya çocuklarda sodyum kromoglikat) veya oral kortikosteroidler de verilmelidir. Foradil reçete edildiğinde hastalar aldıkları antiinflamatuvar tedavinin yeterliliği açısından değerlendirilmelidirler. Hastalara, Foradil almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme olduğunda bile, antiinflamatuvar tedaviye değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir. Belirtilerin devam etmesi veya belirtilerin kontrolu için Foradil dozlarını artırmak gereği, hastalığın kötüleşmesinin belirtisidir ve doktorun astım tedavisini yeniden değerlendirmesi gerekir.

 

Eşlik eden şartlar : Foradil kullanan hastalarda aşağıdaki durumların varlığında, özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetleme gereklidir: İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece atriyoventriküler blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon, idyopatik subvalvüler aortik stenoz, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, tirotoksikoz, QT aralığında bilinen veya şüphe edilen uzama (QTc > 0.44 saniye; bkz: İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler).

b2 uyarıcıların hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetik hastalarda Foradil tedavisi başlatıldığında ek kan glikoz kontrolleri tavsiye edilir.

 

Hipokalemi : b2-agonist tedavisi sonucunda ciddi hipokalemi olabilir. Hipoksi ve birlikte uygulanan tedavi bu etkiyi şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımda özel bir dikkat önerilir (bkz: İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler). Böyle durumlarda serum potasyum düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilir.

 

Paradoksal bronkospazm : Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi paradoksal bronkospazm ihtimali akılda tutulmalıdır. Böyle bir durum görüldüğünde, Foradil tedavisi derhal kesilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı

Gebelik kategorisi B’dir.

Foradil’in gebelik ve emzirme döneminde emniyeti henüz tespit edilmemiştir. Daha güvenli bir alternatif olduğu takdirde gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır. Diğer b2-adrenerjik uyarıcılar gibi formoterol de, uterus düz kası üzerine gevşetici etkisi nedeniyle, doğuma engel olabilir.

 

Formoterolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Foradil kullanan anneler emzirmemelidir.

 

MİFLONİDE

Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır. Budesonid bir bronkodilatör olmadığı için akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status asthmaticus veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken öncelikli tedavi de değildir. İnhale edilen bir bronkodilatör ile birlikte kullanıldığında, kullanmadan önce 10 dakika beklenmelidir.

 

Klinik belirti vermeyen akciğer tüberkülozlu veya  solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz gibi akciğer hastalıklarında fungal enfeksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir.

Astımın akut nöbet durumunda Miflonide dozunda artışa veya kısa süreli oral kortikosteroidlerle ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir tedaviye gereksinim duyulabilir.

Miflonide adrenokortikal fonksiyonu genellikle etkilemez. Fakat, tavsiye edilen günlük dozla uzun süreli tedaviden sonra hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler görülebilir.

 

Steroid kullanmayan hastalarda önlemler

Terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı mukus sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta gibi kısa bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir.

 

Steroid kullanan hastalarda önlemler

Oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral  doz kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir.

 

Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında hastanın adrenokortikal rezervinin yeterli düzeyde olduğundan emin olmak için sistemik kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların potansiyel tehlike teşkil eden durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye  edilmektedir. 

 

Sistemik kortikosteroidler yerine budesonide geçilmesi daha önce sistemik kortikosteroidler tarafından baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu alerjiler lokal antihistaminikler veya kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidirler.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı

Gebelik kategorisi B’dir.

Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında glukokortikosteroid tedavisi kaçınılmazsa, oral glukokortikosteroidlerin eşit güçteki anti-astım dozlarına kıyasla daha düşük sistemik etkileri olduğundan inhale glukokortikosteroidler tercih edilmelidir. Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

 

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri

Bu ilacın makine ve araç kullanımı üzerindeki etkilerine ilişkin veriler mevcut olmamakla birlikte bu tür bir etkinin görülmesi beklenmemektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

FORADİL


Kas-iskelet sistemi : Bazen tremor; ender olarak kas krampları, kas ağrısı.

Kardiyovasküler sistem : Bazen palpitasyonlar; ender olarak taşikardi.

Merkezi sinir sistemi : Bazen baş ağrısı; ender olarak ajitasyon, baş dönmesi,anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk.

Solunum sistemi : Ender olarak bronkospazmda şiddetlenme.

Lokal iritasyon : Ender olarak orofaringeal iritasyon.

Diğerleri : Çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı, egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları. Periferal ödem, tat alma bozukluğu, bulantı.

 

MİFLONİDE


Boğazda hafif iritasyon. Orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir. Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Bu durum çoğunlukla Miflonide tedavisinin kesilmesine gerek kalmaksızın topikal antifungal tedaviye yanıt vermektedir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Bu rahatsızlık geçicidir ve tedavi kesildikten veya azaltıldıktan sonra ve/veya ses dinlendirildiğinde ortadan kalkmaktadır.

Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir.

Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır. Eğer oluşursa budesonid tedavisi derhal bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye geçilmelidir. Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere cevap vermektedir.

Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.