Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Pfizer İlaçları Ltd.Şti
Marka FRAGMIN
Etken Madde Kodu SGKEVI-DALTEPARIN SODYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B01AB04
ATC Açıklaması Dalteparin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A03177
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 301,55 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 271,92 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

FRAGMİN®’in aşırı dozda uygulanması hemorajik komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonlar protamin sülfatın %1’lik solüsyonunun yavaş intravenöz enjeksiyonu ile genellikle durdurulabilir. Protamin dozu, uygulanan her 100 anti-faktör Xa IU FRAGMİN® için 1 mg’dır. Eğer APTT süresi ilk enfüzyondan 2 – 4 saat sonra da uzun bulunursa, protamin sülfatın her 100 anti-faktör Xa IU FRAGMİN® için 0.5 mg’lık ikinci bir enfüzyonu uygulanabilir. Uygulanan ek protamin dozlarına karşın APTT değerleri, bilinen heparinin uygulanmasını takiben genellikle görülen sürelerden daha uzun kalabilir.

Dalteparin sodyum ile uyarılan antikoagülan etki protamin ile inhibe edilebilir.

1 mg protamin 100 anti-faktör Xa IU dalteparin sodyumun etkisini inhibe eder. Pıhtılaşma zamanındaki uzama tamamıyla nötralize edilebilirken, Anti-faktör Xa aktivitesinin %25-50'si nötralize edilemeden kalır. Protaminin primer hemostaz üzerine inhibitör etkisi mevcuttur ve ancak acil hallerde kullanılmalıdır.

Endikasyonlar

FRAGMİN®

 • Akut derin ven trombozu tedavisinde;
 • Akciğer embolisinin tedavisinde;
 • Akut veya kronik böbrek yetersizliği ile ilişkili olarak, hemodiyaliz ve hemofiltrasyon sırasında ekstrakorporeal sistemdeki pıhtılaşmanın önlenmesinde;
 • Kararsız angina ve Q dalgasız miyokard enfarktüsünde;
 • Cerrahi ile bağlantılı tromboprofilakside;

       *Tromboembolik risk tasıyan genel cerrahi hastalarında

       *Kalça  replasman ameliyatlarında;

 • Medikal tedavi gören ve hastalıkları nedeniyle hareketleri kısıtlanmış olan hastalarda DVT profilaksisinde;
 • Venöz tromboemboli geçirmiş kanserli hastaların venöz tromboemboli tedavisinde ve uzun dönem profilaksisinde
Farmakodinamik Özellikler

Dalteparin antitrombotik özellikleri olan düşük molekül ağırlıklı bir heparindir. Etkisini antitrombinin, faktör Xa ve trombini inhibe edici etkisini arttırarak gösterir. Dalteparin seçici bir şekilde koagülaz faktör Xa’nın inhibisyonunu güçlendirirken, pıhtılaşma zamanını (örneğin; aktive parsiyel tromboplastin zamanını – APTZ) hafifçe etkiler. 

FRAGMİN®’in sağlıklı kişilere tek doz 10000 anti-faktör Xa IU dozlarına kadar veya 12 saat ara ile 2 kez 5000 IU cilt altı uygulanması; trombosit agregasyonunda, fibrinolizde veya protrombin zamanı (PZ), trombin zamanı (TZ) ve APTZ gibi yaygın olarak kullanılan pıhtılaşma testlerinde belirgin bir değişiklik oluşturmamıştır. FRAGMİN®’in günde iki kez 5000 IU dozlarının abdominal operasyona girecek olan hastalara birbirini takip eden 7 gün süresince cilt altı uygulanması, APTZ, trombosit faktör 4 (TF4) veya lipoprotein lipaz üzerinde belirgin bir etki göstermemiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Cilt altına tek doz uygulanan 2500, 5000 ve 10000 IU dozlarını takiben, ortalama doruk plazma düzeyleri sırasıyla 0.19 ± 0.04, 0.41 ± 0.07 ve 0.82 ± 0.10 IU/mL olmuştur. Bu konsantrasyonlara, uygulama yapılan kişilerin çoğunda 4 saat içinde ulaşılmıştır. Sağlıklı gönüllülerde anti-faktör Xa aktivitesi olarak ölçülen mutlak biyoyararlanım, % 87 ± 6 olarak bulunmuştur. Dozun 2500’den 10000 IU’ye yükseltilmesi, anti-faktör Xa eğri altında kalan alanında (EAA) yaklaşık 1/3 oranında artış ile sonuçlanmıştır. Doruk anti-faktör Xa aktivitesi aynı doz aralığında, doz ile az-çok doğrusal olan bir artış gösterir. Günde iki kez 100 IU/kg dozunun 7 gün süreyle cilt altı uygulanmasından sonra, anti-faktör Xa aktivitesinin farkedilebilir bir birikimi gözlenmemiştir.

Dalteparin anti-faktör Xa aktivitesinin dağılım hacmi 40 ila 60 mL/kg’dır. Dalteparin anti-faktör Xa aktivitesinin ortalama plazma klerensi, normal gönüllülerde tek doz 30 ve 120 anti-faktör Xa IU/kg dozunda intravenöz bolus uygulamadan sonra sırasıyla 24.6 ± 5.4 ve 15.6 ± 2.4 mL/saat/kg’dır. Bu değere ilişkin ortalama dağılım yarı-ömürleri sırasıyla 1.47 ± 0.3 ve 2.5 ± 0.3 saattir.

İntravenöz 40 ve 60 IU/kg dozlarının uygulanmasından sonra, ortalama terminal yarı-ömür sırasıyla 2.1 ± 0.3 ve 2.3 ± 0.4 saattir. Daha uzun görünen (3 ila 5 saat) terminal yarı ömürler cilt altı uygulamadan sonra, muhtemelen geçikmiş emilim nedeniyle gözlenmiştir. Hemodiyaliz gerektiren kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda, anti-faktör Xa aktivitesinin ortalama terminal yarı-ömrü, tek doz intravenöz 5000 IU FRAGMİN® uygulanmasından sonra 5.7 ± 2.0 saat, yani, sağlıklı gönüllülerde gözlenen değerlerden belirgin derecede yüksek bulunmuştur. Bu nedenle, bu hastalarda ilacın daha yüksek değerlerde birikimi beklenebilir.

Formülü

1 mililitre enjeksiyonluk solüsyonunda;

- Dalteparin sodyum                            2500 IU

- Sodyum klorür                                  8.22 mg          

- Enjeksiyonluk su                               1.0 ml 'ye tamamlayacak şekilde içerir.

Dalteparin sodyum'un etkinliği; 1. Uluslararası Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Standartlarına göre, 1 uluslararası anti-faktör Xa ünitesi (IU) olarak ifade edilir.

İlaç Etkileşmeleri
 • Hemostazı etkileyen trombotik ajanlar, antitrombotikler (aspirin, dipridamol), K vitamini antagonistleri ve diğer antikoagülan ilaçlar, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar (indometasin vb), sitostatikler, dekstran, sülfinpirazon, probenesid ve etakrinik asit gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında antikoagülan etkide artış olabilir.Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve asetilsalisilik asitin analjezik/ antiinflamatuar dozları, vazodilatör prostoglandinlerin üretimini, ve bu nedenle renal kan akışı ve renal atılımı azaltırlar; Renal yetersizliği olan hastalara NSAİİ’ler veya yüksek doz asetilsalisilik asit ile birlikte dalterapin uygulanırken özel dikkat gösterilmelidir.
 • Antihistaminikler, kardiyak glikozitler, tetrasiklinler ve askorbik asitle birlikte kullanıldığında antikoagülan etki azalabilir.
Kontraendikasyonlar
 • Dalterapine diğer düşük molekül ağırlıklı heparinlere ve/veya heparinlere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda,
 • Daha önceden var olanBilenen veya şüphelenilen immünolojik kaynaklı heparinin indüklediği trombositopeni (tip II) hikayesi,
 • Aktif, klinik olarak anlamlı kanama (gastrointestinal ülser, kanama, bilinen hemorajik diyatez,  veya serebral kanama)
 • Ciddi koagülasyon bozuklukları,
 • Septik endokardit,
 • Merkezi sinir sistemi, göz veya kulak ile ilgili travmalar ve/veya cerrahi girişimler,
 • Spinal yada epidural anestezi veya benzeri spinal ponksiyon gerektiren işlemler  uygulanacak hastalarda, yüksek doz FRAGMİN® tedavisi (örn. Akut derin ven trombozu, pulmoner emboli ve kararsız koroner arter hastalığı tedavisi için gerekli dozlar), yüksek kanama riski nedeniyle kontrendikedir.
 • Profilaksi yerine tedavi için FRAGMİN® alan hastalarda, elektif cerrahi prosedürlerde lokal ve/veya bölgesel anestezi kontrendikedir.
 • Dalteparin, sistemik emboliden kaynaklanmıyorsa, yakın zamanda (3 ay içinde) inme geçiren hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Hemodiyaliz ve hemofiltrasyonda koagülasyona karşı

Kanama riski olmayan kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda

Kısa süreli (4 saate kadar) hemodiyaliz ve hemofiltrasyon: Aşağıdaki dozaj şeması uygulanabilir veya tek doz 5000 IU intravenöz bolus tarzında uygulanır.

 

Uzun süreli (4 saati aşan) hemodiyaliz ve hemofiltrasyon: 30-40 IU/kg intravenöz bolus şeklinde verilir. Daha sonra 10-15 IU/kg/saat dozunda intravenöz infüzyon şeklinde uygulanır.

 

Hem uzun ve hem de kısa süreli hemodiyaliz ve hemofiltrasyon sırasında plazma anti-faktör Xa seviyeleri 0.5-1.0 IU/ml arasında olmalıdır.

 

Yüksek kanama riski taşıyan akut böbrek yetersizliği olan hastalar

5-10 IU/kg intravenöz bolus enjeksiyon şeklinde uygulanır. Tedavi daha sonra 4-5 lU/kg/saat dozunda intravenöz infüzyon şeklinde sürdürülür.

Plazma anti-faktör Xa seviyeleri 0.2-0.4 lU/ml arasında olmalıdır.

 

Akut derin ven trombozu tedavisinde

 

Günde bir kez uygulama

Cilt altı uygulama yolu ile verilen FRAGMİN, 200 IU/kg vücüt ağırlığı oranında verilir. FRAGMİN®’in (anti-faktör Xa) plazma aktivitesinin izlenmesi gerekli değildir. Maksimum tek doz, vücut ağırlığı 90 kg dan fazla olan hastalarda gereken miktar olan 18000 IU’yu geçmemelidir.

 

Günde iki kez uygulama

Komplike trombotik hastalığı olan ve artmış hemoraji riski olan hastalarda günde iki kez cilt altı uygulama ile 100 IU/kg olacak şekilde kullanılabilir. Plazma aktivitesinin izlenmesi genellikle gerekli değildir, ancak gerektiğinde FRAGMİN® aktivitesi anti-faktör Xa’ya ilişkin fonksiyonel yöntem ile takip edilebilir. Uygulama sonrası maksimum plazma seviyesine 3-4 saat sonra ulaşılır. Anti-faktör Xa tayini için kan örnekleri bu sırada alınmalıdır. Günde iki kez uygulamada önerilen plazma düzeyleri 0.5 ve 1.0 anti-faktör Xa/ml arasındadır.

Kural olarak Vit K antagonistleri tedaviyle eş zamanlı olarak alınır. FRAGMİN® tedavisine, protrombin kompleks faktörlerinin düzeyleri (Faktör II,VII,IX,ve X) terapötik bir seviyeye inene kadar devam edilmelidir. Genellikle en az 5 günlük bir kombine tedavi gereklidir.

 

Pulmoner Emboli Tedavisi

FRAGMİN®, derin ven trombozu tedavisine ilişkin uygulamalara göre günde bir veya iki kez cilt altı uygulama ile verilir. Günde iki kez uygulamada doz; 100-120 IU/kg/12saat olacak şekilde verilir. Doz seçimi ve uygulama derin ven trombozunun şiddetine ve olası hemoraji risk faktörlerini dikkate alarak yapılmalıdır.

Plazma aktivitesinin izlenmesi genellikle gerekli değildir.

 

Kararsız  angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü

Kararsız anjina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü olan hastalarda FRAGMİN®’in önerilen dozu, cilt altına 12 saatte bir uygulanan 120 IU/kg’dir. Doz, 10000 IU/12saat’i aşmamalıdır. Tedavi, hasta klinik olarak stabilize olana kadar sürdürülmelidir. Uygulama süresi genellikle 5-8 gündür. Kontrendike olmadıkça, 75-165 mg/gün dozunda, asetilsalisilik asit birlikte kullanilmalıdır.

Revaskülarizasyon(CABG, PTCA) uygulanacak hastalara operasyon gününe kadar FRAGMİN® verilir. Günde iki kez 120 IU/kg dozu ile sağlanan stabilizasyon sonrası idame dozu olarak 5000 IU günde iki kez (kadın<80 kg, Erkek<70 kg) veya 7500 IU günde iki kez (kadın≥80 kg, Erkek≥70 kg) uygulanır. Toplam tedavi süresi 45 günü geçmemelidir

 

Cerrahi ile birlikte tromboprofilaksi

Tromboembolik komplikasyon riski bulunan genel cerrahi girişimleri;

Cerrahi girişimden 1-2 saat önce cilt altına 2500 IU uygulanır. Hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ila 7 gün veya daha uzun süre, her sabah cilt altına 2500 IU uygulanır.                                               

İlave risk faktörleri ile birlikte olabilen genel cerrahi ve kalça eklemi cerrahi girişimleri;

Cerrahi girişimden önceki akşam cilt altına 5000 IU uygulanır ve izleyen akşamlarda tedavi 5000 IU ile sürdürülür. Tedaviye hasta mobilize oluncaya kadar, genellikle 5 ila 7 gün veya operasyon sonrasında 35 güne kadar kadar devam edilir.

Alternatif olarak; operasyondan 1-2 saat önce 2500 IU cilt altına uygulanır. Tedavi 8-12 saat sonra 2500 IU ve izleyen günlerde her sabah 5000 IU cilt altına uygulama şeklinde sürdürülür.

 

Medikal tedavi gören ve hastalıkları nedeniyle hareketleri kısıtlanmış olan hastalarda DVT profilaksisinde

Tıbbi tedavi gören ve akut hastalıkları sırasında hareketlerinde şiddetli kısıtlamaları olan hastalar için FRAGMİN®’in önerilen dozu, cilt altına günde tek doz uygulanan 5000 IU’dir. Genellikle uygulama süresi 12 – 14 gündür.

 

Venöz tromboemboli geçirmiş kanserli hastaların VTE tedavisinde ve uzun dönem profilaksisinde 

Kullanım şekli 1. ve 30. günler arasında 200 IU/kg cilt altı enjeksiyonu şeklinde; 2. ayın başlangıcından 6. ay sonuna kadar yaklaşık 150 IU/kg cilt altı enjeksiyonu şeklinde uygulanır. 2-6 ay arasında doz hastanın kilosuna göre aşağıdaki tablodaki gibi ayarlanmalıdır.

 

Vucut ağırlığı (kg)

Dalteparin sodyum doz (IU)

≤ 56 kg altı

7500 IU

57-68 kg arası

10000 IU

69-82 kg arası

12500 IU

83-98 kg arası

15000 IU

≥99 kg üstü

18000 IU

 

 

Uygulama

FRAGMİN® cilt altına enjekte edilerek uygulanır. İntramüsküler olarak uygulanmamalıdır.

 

Cilt altı enjeksiyon tekniği

Hasta oturur ya da yatar konumda olmalıdır. FRAGMİN® derin cilt altı enjeksiyonu ile uygulanır. FRAGMİN® göbek çevresine, uyluğun ve kalçanın üst-dış kısmına  uygulanabilir. Enjeksiyon yeri hergün değiştirilmelidir. Göbek çevresi veya uyluğa enjeksiyon yaparken baş parmak ve işaret parmağı ile bir deri katı kaldırılır ve enjeksiyon bu bölgeye yapılır. Tüm iğne uzunluğunun, deriye 45-90 derecelik bir açı ile sokulması gerekir.

Bütün parenteral ilaçlar, uygulanmadan önce, solüsyon ve şişesinin elverdiği ölçüde, partikül veya renk değişikliği açısından görsel olarak incelenmelidir.

 

Böbrek Yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin seviyesi> normal değerin 3 katı), FRAGMİN® dozu, anti-faktör Xa terapötik seviyesi 1 IU/mL (0.5 – 1.5

 

IU/mL) olacak şekilde ayarlanmalıdır (anti-faktör Xa ölçümü FRAGMİN® enjeksiyonundan 4 – 6 saat sonra yapılmalıdır). Eğer anti-faktör Xa seviyesi

 

terapötik aralığın altında veya üstündeyse, FRAGMİN® dozu sırasıyla bir enjektör artırılmalı veya azaltılmalıdır, 3 – 4 yeni doz uygulamasından sonra

 

anti-faktör Xa ölçümü tekrarlanmalıdır. Terapötik anti-faktör Xa seviyesi yakalanana kadar bu doz ayarlamasına devam edilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

FRAGMİN® 2500 IU (Anti-Xa) 0.2ml SC Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Tek Dozluk Enjektör, Tek Doz Enjektör × 10 adetlik ambalajlarda

FRAGMİN® 5000 IU/0.2 ml (Anti-Xa) SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Tek Doz Enjektör ×10 adetlik ambalajlarda

FRAGMİN® 7500 IU/0.3 ml SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Tek Doz Enjektör ×10 adetlik ambalajlarda

FRAGMİN® 10000 lU/ml IV Enjeksiyonluk İnfüzyon Çözeltisi İçeren Ampul, 1ml Ampul × 10 adetlik ambalajlarda

Ruhsat Sahibi

Pfizer İlaçları Ltd. Şti., 34347 Ortaköy-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

18.12.1997 - 103/37

Saklama Koşulları

25°C ‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

FRAGMİN® 2500 IU (Anti-Xa)ml IV Enjeksiyonluk İnfüzyon Solüsyonu, 4 ml Ampul × 10 adetlik ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

FRAGMİN® intramüsküler olarak uygulanmamalıdır.

Diğer antikoagulanlarda olduğu gibi, kanama, FRAGMİN® tedavisi sırasında da herhangi bir bölgede görülebilir. Hematokrit değerinde vaya kan basıncında beklenmedik bir düşme, kanama bölgesi için bir araştırma yapılmasına yönlendirmelidir.
Yirmi dört saatlik FRAGMİN® dozu 5000 IU’den yüksekse, hematom riski nedeniyle, diğer ilaçların intramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulanmasından kaçınılmalıdır.
Epidural veya spinal anestezi
Düşük molekül ağırlıklı heparinler ve heparinoidlerin kullanımı, spinal anestezi sırasında spinal kanala iğne ile girilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve kalıcı felçlere yol açabilecek spinal veya epidural kanamalara yol açabilir.
Epidural/spinal anestezi ya da spinal ponksiyon uygulandığında, tromboembolik komplikasyonlara karşı önlem amacıyla, düşük molekül ağırlıklı heparin veya heparinoidler ile antikoagülan tedavisi altında olan ya da antikoagülan tedavi uygulanması düşünülen hastalar, uzun süreli ya da kalıcı felce neden olabilecek epidural ya da spinal hematom gelişmesi riski altındadır. Analjezi uygulaması için yerleştirilen epidural kateterlerin kullanılması ya da nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar (NSAİ ilaçlar), trombosit inhibitörleri veya diğer antikoagülanlar gibi hemostazı etkileyen ilaçların kullanılması bu vakalardaki hematom riskini artırır. Ayrıca, travmatik ya da tekrarlanan epidural ya da spinal ponksiyon ile de bu riskin arttığı görülmüştür. (bkz. Kontrendikasyonları). Hekim, tromboprofilaksi için antikoagülan alan hastalarda, epidural/spinal anesteziden önce yarar/risk oranını iyi değerlendirmelidir.
Hekimin, klinik karar doğrultusunda, peridural veya spinal anestezi uygulanan hastaya antikoagülasyon uygulamaya karar vermesi halinde, sırt ağrısı, duyusal veya motor bozukluklar (alt ekstremitelerde uyuşukluk veya güçsüzlük) ve bağırsak veya mesane disfonksiyonu gibi nörolojik bozukluğa ilişkin belirti ve semptomları saptamak üzere son derece dikkatli olunmalı ve sıklıkla takip yapılmalıdır. Hemşireler, bu belirti ve semptomları saptamak üzere eğitilmelidir. Hastalara, bunlardan herhangi birini kendilerinde fark etmeleri halinde, durumu derhal bir hemşire veya klinisyene bildirmeleri yönünde talimat verilmelidir.
Epidural veya spinal hematom belirti veya semptomlarından şüphelenilmesi durumunda, acil tanı ve tedavi omurilik dekompresyonunu içerebilir. 
FRAGMİN®’in profilaktik dozlarda son uygulaması ile anesteziye yönelik peridural veya spinal kateterin yerleştirilmesi veya çıkarılması arasındaki aralıkla ilgili karar verme sırasında ürün özellikleri ve hasta profili dikkate alınmalıdır. FRAGMİN®’in yeniden uygulanması, cerrahi prosedür tamamlandıktan sonra en az dört saat ertelenmelidir. 
Kanama riski
FRAGMİN® diğer antikoagulanlarda olduğu gibi, şiddetli ve kontrol edilemeyen hipertansiyon, bakteriyel endokardit, konjenital veya edinilmiş kanama rahatsızlığı gibi kanama açısından risk altında olan hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.
Ameliyat veya travma, kanama diyatezi, hemorajik felç, ciddi böbrek veya karaciğer yetersizliği trombositopeni ve trombosit fonksiyon bozukluğu bulunan, kontrol altına alınmamış hipertansiyonu, hipertansif veya diyabetik retinopatisi olan, aynı zamanda antikoagulan/ antiplatelet ajan kullananan hastalarda FRAGMİN® kullanımında dikkatli olunması önerilir. Akut derin ven trombozu, pulmoner emboli veya kararsız koroner arter hastalığı gibi durumlarda, yeni cerrahi operasyon geçiren hastalarda yüksek doz FRAGMİN® tedavisi uygulanırken dikkatli olunmalıdır.  
Trombositopeni  
FRAGMİN® heparine bağlı trombositopeni öyküsü olan hastalara çok dikkatli uygulanmalıdır.
Trombositopeni, hangi şiddette olursa olsun, yakından izlenmelidir. Heparin nedenli trombositopeni, FRAGMİN® uygulaması sırasında da görülebilir. Bu komplikasyonun görülme sıklığı henüz bilinmemektedir.
Dalteparin profilaksisine rağmen bir tromboembolik olay görülürse, FRAGMİN® tedavisi sonlandırılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
FRAGMİN® tedavisine başlamadan önce trombosit sayımının yapılması ve tedavi süresince düzenli olarak takip edilmesi önerilir. FRAGMİN® uygulaması sırasında, hızla gelişen trombositopeni ve ciddi trombositopeni (< 100,000/µL veya mm3) gelişmesi açısından dikkatli olunmalıdır. Her iki durumda, FRAGMİN® ya da diğer düşük molekül ağırlıklı heparinler ve/veya heparinlerin mevcudiyetinde, in vitro antitrombosit antikor testinin yapılması önerilir. Bu testin pozitif ya da anlaşılmayan sonuçlar vermesi veya test yapılmaması durumunda FRAGMİN® kullanımı durdurulmalıdır (bkz. Kontrendikasyonları). 
Kararsız koroner arter hastalığı 
Kararsız koroner arter hastalığı (örneğin kararsız angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) olan hastalarda miyokard enfarktüsü ortaya çıktığında, trombolitik tedavi gerekli görülebilir. Bu durum, FRAGMİN® ile yapılan tedavinin kesilmesini gerektirmez, ancak kanama riskini arttırabilir. Kararsız koroner arter hastalığının uzun süreli tedavisinde (örneğin revaskülarizasyon öncesinde), azalmış böbrek fonksiyonu söz konusuysa (S-kreatinin > 150 mmol/l), dozun azaltılması düşünülmelidir.
Pulmoner emboli ile birlikte genel dolaşım bozukluğu, hipotansiyon ve şok tablosu bulunan hastalarda FRAGMİN® tedavisi ile ilgili klinik deneyim yoktur.  
Prostetik kalp kapakları olan hastalarda, kapak trombozunu önlemede, FRAGMİN® kullanımının güvenililiği ve etkinliğini değerlendirmek için yeterli çalışma mevcut değildir. FRAGMİN®in profilaktik dozları, prostetik kalp kapakları olan hastalarda kapak trombozunu önlemek için yeterli değildir. FRAGMİN® kullanımı, bu amaç için önerilmemektedir.
Özellikle kontrendike olduğu belirtilmedikçe, kararsız koroner damar hastalığı (örneğin kararsız angina ve Q-dalgasız miyokard enfarktüsü) olan hastalara düşük doz asetilsalisilik asit oral yoldan verilmelidir. 
Anti-faktör Xa seviyelerinin takibi
Antikoagülan etkinin takibi genellikle gerekli değildir, ancak özel popülasyonlarda (örn. çocuklarda, böbrek yetmezliği bulunan hastalarda, çok zayıflarda veya morbid obezlerde, hamile kadınlarda, kanama riski olanlarda veya tromboz tekrarlama riski bulunan hastalarda) düşünülmelidir. Anti-faktör Xa seviyelerinin ölçümü için kromojenik substrat kullanılan laboratuvar testleri tercih edilir. Etkin Parsiyel Tromboplastin Zamanı (APTT) veya trombin zamanı kullanılmamalıdır, zira bu testler dalteparin aktivitesine göreceli olarak duyarsızdır. APTT’yi uzatmak için FRAGMİN® dozunu artırmak kanama ve doz aşımı ile sonuçlanabilir. Bu nedenle, APTT’yi uzatmak sadece doz aşımı testi olarak kullanılmalıdır. (bkz. Doz aşımı ve Tedavisi)
FRAGMİN® ile kronik hemodiyalize giren hastalarda, genellikle daha az oranda doz ayarlanmasına ve buna bağlı olarak anti-faktör Xa düzeylerinin daha az kontrol edilmesine gerek duyulmaktadır. Akut
hemodiyalize giren hastalar ise, daha dar bir terapötik doz aralığına sahip olduklarından, anti-faktör Xa seviyeleri daha dikkatli izlenmelidir.
Karaciğer fonksiyonunda şiddetli bozulma olan hastalar için dozajda azaltma gerekebilir ve hastalar buna uygun olarak izlenmelidir.
Diğer antikoagülanlarla değiştirilebilme
 
FRAGMİN®; fraksiyone olmayan heparin, diğer düşük molekül ağırlıklı heparinler veya sentetik polisakkaritler ile (üniteleri denk gelecek şekilde) değişimli olarak kullanılamaz. Bütün bu ilaçların ham maddeleri, üretim süreçleri, fizikokimyasal, biyolojik ve klinik özellikleri farklıdır; bu sebeple biyokimyasal özellikleri, dozajları, ve muhtemelen klinik etkililikleri ve güvenlilikleri farklı olmaktadır. Bu ilaçların hepsi kendine hastır ve ayrı ayrı kullanım talimatları vardır.          
Heparin özellikle diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, önceden var olan metabolik asidoz ve plazma potasyumunda artış olan veya potasyum tutucu ilaçlar alan hastalarda, aldosteronun adrenal sekresyonunu baskılayarak hiperkalemiye yol açabilir. Hiperkalemi riskinin tedavi boyunca arttığı, fakat genelde tersine çevrilebilir olduğu görülmektedir. Plazma potasyumu, heparin tedavisine başlamadan önce risk altındaki hastalarda ölçülmeli ve daha sonra özellikle tedavi yaklaşık 7 günden fazla uzatıldıysa, düzenli olarak izlenmelidir. 
Osteoporoz 
Heparin ile uzun süre tedavi, osteoporoz riski ile ilişkilendirilmiştir. Dalterapin ile gözlenmemiş olsa da; osteoporoz riski göz önünde bulundurulmalıdır.
Laboratuvar testleri
Periyodik olarak, trombosit sayımını da içeren tam kan sayımı ve dışkıda gizli kan testlerinin yapılması, FRAGMİN® tedavisi süresince önerilmektedir. Pıhtılaşma zamanı (örneğin; APTT ) testleri ile özel bir izleme gerekli değildir.
Bu tıbbi ürün her dozunda 0- 1.5 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi B 
Gebe kadınlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi nitelikte kontrollu çalışma mevcut değildir.  
Eğer, gebelik sırasında FRAGMİN® kullanılırsa, fetal zarar oluşması uzak bir ihtimaldir, bununla beraber, zarar ihtimalinin tamamen ekarte edilememesi yüzünden gebelik sırasında FRAGMİN® ancak gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır . 
Düşük moleküler ağırlıklı heparinin tam antikoagülan dozlarını alan, prostetik kalp kapakları olan hamile kadınlarda terapötik başarısızlıklar rapor edilmiştir. Bu durumla ilgili doz, etlilik ve güvenlilik bilgisinin net olmadığı göz önüne alındığında, FRAGMİN® kullanımı, prostetik kalp kapakları olan hamile kadınlarda önerilmemektedir. 
FRAGMİN®'in anne sütüne geçip geçmediği konusunda yeterli bilgi mevcut değildir.
Emzirilme dönemindeki çocuklara ilişkin risk göz ardı edilemez. Emzirmeye devam etme/bırakma veya FRAGMİN®’le tedaviye devam etme/bırakma ile ilgili karar, emzirmenin çocuğa faydası ve FRAGMİN® tedavisinin anneye faydası dikkate alınarak verilmelidir.
Çocuklarda kullanım
Çocuklarda tedavi ile ilgili klinik deneyim sınırlıdır.
Çocuklar için tavsiye edilmez.
Bu hasta grubunda FRAGMİN® kullanımı gerekirse, anti-faktör Xa seviyeleri takip edilmelidir.
Yaşlılarda kullanım
Etkinlik açısından yaşlı hastalar ile genç hastalar arasında genel olarak bir fark gözlenmemiştir. Bazı çalışmalar kanama riskinin yaş ile arttığını göstermiştir. Yaşlı hastalar (özellikle seksen yaş ve üzeri hastalar) terapötik doz aralıklarında kanama komplikasyonları için artmış risk altında olabilirler. Dikkatli klinik izleme önerilmektedir.Doz aralıkları için ve birlikte kullanılan ilaçlar (özellikle anti-trombositer ilaçlar) açısından, özellikle vücut ağırlığı düşük (45 kg’den az) ve bunlar arasında böbrek fonksiyonlarında azalma olduğu bilinen hastalar için özel bir dikkat gösterilmesi önerilir.
Geçimlilik
FRAGMİN® özel geçimlilik verileri desteklemedikçe, diğer enjeksiyon veya enfüzyonlar ile karıştırılarak uygulanmamalıdır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
FRAGMİN®’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri sistematik olarak değerlendirilmemiştir. FRAGMİN®’in taşıt araçları ve makine kullanmaya bir etkisi olması beklenmez.
Üretim Yeri

Pfizer Manufacturing Belgium NV/SA, Puurs/Belçika

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Malign hastalığı olan ve abdominal operasyon geçiren hastalarda FRAGMİN® 2500 IU veya düşük doz heparin ile; FRAGMİN® 5000 IU kıyaslandığında, kanama sıklığı açısından anlamlı bir artış gözlenmemiştir.

 

Advers reaksiyonlar sistem organ sınıfı ve sıklık gruplandırma (çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10 000 ila <1/1 000); çok seyrek (<1/10 000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)) açısından aşağıda listelenmiştir:

 

Her frekans grubunda, yan etkiler azalan ciddiyet sırasına göre listelenmiştir.

 

FRAGMİN® tedavisi ile ilgili yan etkiler kontrollü klinik çalışmaya katılan hastalarda şu şekilde gözlenmiştir:

 

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:

Yaygın: geri dönüşlü immünolojik olmayan trombositopeni (tip I)

Seyrek: immunolojik nedenle ortaya çıkan heparine bağlı trombositopeni (tip II, eşlik eden trombotik komplikasyonlar -arteriyel ve/veya venöz tromboz ya da tromboemboli- ile birlikte ya da değil)

 

Bağışıklık sitemi bozuklukları:

Yaygın olmayan: Alerjik reaksiyonlar

 

Endokrin bozuklukları:

Yaygın olmayan: Hiperkalemi

 

Vasküler bozuklukları:

Yaygın: Kanama (herhangi bir bölgede kanama)

 

Hepato-bilier bozukluklar:

Yaygın: Karaciğer transaminazlarında (AST, ALT) hafif yada orta derecede geçici yükselmeler

 

Deri ve deri altı doku bozuklukları:

Yaygın olmayan: Ürtiker, kaşıntı

Seyrek: Deri nekrozu

 

Kas-iskelet bozukluklar ve bağ doku ve kemik hastalıkları:

Yaygın olmayan: Osteoporoz

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın: Enjeksiyon alanında  hematom

Yaygın olmayan: Enjeksiyon alanında ağrı

 

Pazarlama sonrası deneyimde aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir. 

 

Bağışıklık sistemi bozuklukları: Anafilaktik reaksiyonlar

 

Endokrin bozuklukları: Hipoaldesteronizm

 

Sinir sistemi bozuklukları: Bazıları ölümcül olabilen intrakraniyal kanamalar raporlanmıştır.

 

Vasküler bozukluklar: hemaroji (herhangi bir bölgede kanama), rapor edilen bazı vakalar ölümcül olmuştur.

 

Gastrointestinal bozukluklar: Bazıları ölümcül olabilen retroperitoniyal kanamalar raporlanmıştır.

 

Deri ve deri altı bozuklukları: Alopesi

 

Yaralanma ve zehirlenme: Spinal veya epidural hematom (bkz. Kontrendikasyonları ve Uyarılar / Önlemler)