Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma VLD Danışmanlık & Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti.
Marka FRAXODI
Etken Madde Kodu SGKFFN-NADROPARIN KALSIYUM Parenteral
Ambalaj Miktarı 2
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu B01AB06
ATC Açıklaması Nadroparin
NFC Kodu NE
NFC Açıklaması Parenteral Kullanıma Hazır SC Enjektörler
Kamu Kodu A03184
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 63,2 TL (14 Eylül 2016) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 63,2 TL (14 Eylül 2016)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Subkütanöz veya intravenöz doz aşımının en önemli klinik belirtisi hemorajidir. Trombosit sayısı ve diğer koagülasyon parametrelerine bakılmalıdır.Basit kanamalar nadiren belli bir tedaviyi gerektirir ve Fraxodi’nin daha sonraki dozlarının  geciktirilmesi veya azaltılması genellikle yeterli olur. Protamin sülfat kullanımı sadece daha ciddi vakalarda düşünülmelidir. Protamin sülfat Fraxodi’nin antikoagülan etkisini büyük oranda nötralize etse de anti- Xa aktivitesini tamamen nötralize etmek mümkün değildir.

 

Gerekli protamin dozu:

 

Verilen heparin dozuna (100 IU anti-Xa DMAH aktivitesini nötralize etmek için 100 UAH protamin sülfat kullanılabilir).

Heparin enjeksiyonundan itibaren geçen süreye (uygunsa azaltılmış dozda antidot ile) bağlıdır.

 

ÖZEL UYARI

 

Diğer preparatlarla karıştırmayınız.

 

Şırıngalar bir kez kullanıma mahsustur.

Endikasyonlar

Derin ven trombozunun tedavisinde.

Farmakodinamik Özellikler

Nadroparin kalsiyum standart heparinden depolimerizasyon yoluyla elde edilen düşük molekül ağırlıklı heparindir. Nadroparin kalsiyum, sülfatlı polisakkarid glikozaminoglikan zincirlerinin heterojen bir karışımıdır; ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 4300 daltondur. Nadroparin spesifik olarak pentasakkarid moleküllerinden oluşmuştur ; bunlar plazma proteini olan antitrombin III’e (ATIII) bağlanma için yüksek afinite gösterir. Bu bağlanma, nadroparinin faktör Xa’nın hızlandırılmış inhibisyonuna yol açarak antitrombotik etki göstermesini sağlar. ATIII’e bağlı olmayan diğer özellikleri de aynı zamanda antitrombotik etkiye yardım edebilir; ancak bu etkilerin göreceli katkısı saptanmamıştır. Bu etkiler doku faktör yolu inhibitörlerinin (Tissue Factor Pathway Inhibitor: TFPI) uyarılmasını, endotelyal hücrelerden doku plasminojen aktivatörlerinin doğrudan serbestleşmesi aracılığıyla fibrinoliz aktivasyonunu ve hemorojik parametrelerin (kan viskozitesinin azalması, trombosit ve granülosit membran akışkanlığının artışı) modifikasyonunu içerir. Nadroparinin farmakodinamik etkisi yaklaşık 90 IU/mg (85 ila 110 IU/mg) olan anti-Xa aktivitesi ve yaklaşık 27 IU/mg olan anti-IIa aktivitesiyle ilşkilidir. Fraxiparine’in anti-Xa’aktivitesinin anti-IIa’ya oranı 3.5:1 iken bu oran heparin için 1:1’dir. Nadroparin kalsiyumun antitrombotik etkisi çabuk başlar ve uzun süre devam eder.

Farmakokinetik Özellikler

Nadroparinin varlığı, anti-Xa etkinlik düzeyi gibi pıhtılaşma mekanizmaları üzerindeki etkisiyle ölçülür. Subkutan enjeksiyonu takiben biyoyararlanımı yaklaşık %89’dur. Subkutan uygulama sonrası  doruk plazma anti-Xa aktivitesine 3-5 saat sonra ulaşılır. aPTT’nin (aktif parsiyel tromboplastin zamanı) ve trombin  zamanının maksimal uzaması yaklaşık olarak 4. saatte gerçekleşir. Anti-Xa etkinliği enjeksiyondan 18 saat sonra devam ederse de, eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 3.5 saattir. Kararlı duruma 6. günde ulaşılır.

 

Sağlıklı gönüllülerde nadroparin profilaktik dozunun (2850 IU) subkutan uygulaması sonrasında , maksimum aPTT ve trombin zamanı 4 saatte 2 saniye gibi ihmal edilebilir düzeyde artmış ve aPTT başlangıç değerlerine 8 saat sonra dönmüştür. Tedavi dozlarını takiben , aPTT sadece hafifçe uzamıştır (kontrol değerinin 1.2 misli; standart heparin ile aPTT değerlerinin tedavi dozunda kontrol değerinin 1.5-2.5 misli olması hedeflenir).

 

®: Tescilli marka

 

Farmakokinetik çalışmalarda nadroparin dozu ile plazma anti-Xa aktivitesi arasında doğrusal bir ilişki gözlemlenmiştir.

 

Fraxiparine eliminasyonu, başlıca  renal mekanizmalarla gerçekleşir, ancak son bilgiler renal eliminasyon öncesi hepatik metabolizmaya uğrayabileceğini düşündürmektedir.

Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda Fraxiparine eliminasyonu uzar. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, anti-Xa aktivitesi  eliminasyon yarı-ömrünün yaklaşık 6 saate, doruk etkiye ulaşma süresinin yaklaşık 4 saate uzadığını göstermiştir. Halbuki sağlıklı gönüllülerde eliminasyon yarı-ömrü 3.5 saattir. Şiddetli böbrek yetmezliğinde subkutan doz sonrası, anti-Xa aktivitesiyle ölçülen  AUC (eğri altında kalan alan), sağlıklı gönüllülere nazaran %60 artmıştır.

Farmasötik Şekli

Subkütan uygulanan enjektabl solüsyon

Formülü

0,8 ml enjektabl steril solüsyonda:

 

Nadroparin kalsiyum (INN) ..................................15 200  IU AXa

                                                                     (40 000 ICU AXa’ya eşdeğerdir)

Kalsiyum hidroksit çözeltisi veya dilüe HCI......km.....pH = 4.5 - 7.5

 

Enjeksiyonluk su ...................................km........0.8 ml

 

(1 ICU AXa, 0,38 IU AXa’ya eşdeğerdir.)

 

1 ml enjekte edilebilir solüsyon 19 000 IU AXa nadroparin kalsiyum içermektedir.

İlaç Etkileşmeleri

Kanama riskini artırabileceklerinden,asetil salisilik asit (veya diğer salisilatlar),non steroid antienflamatuar ilaçlar(sistemik), tiklopidin ile birlikte kullanımı önerilmez. Eğer böyle bir kombinasyonun verilmesi gerekliyse,dikkatli  klinik ve biyolojik takip yapılması gereklidir.Fraxodi, dekstran (parenteral) kullanılan hastalarda ihtiyatla uygulanmalıdır.

 

Kortikosteroidler‘in (glukokortikoidler,sistemik) yüksek dozlarda veya 10 günü aşan tedavilerde,heparinle birlikte kullanımı kanama riskini arttırır. Bu kombinasyonun kullanımı sırasında incelemeler arttırılmalıdır.

Kontraendikasyonlar
İlaç aşağıdaki durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır:
 • Nadroparine aşırı hassasiyet
 • Geçmişte,nadroparin veya herhangi başka bir heparin kullanılması nedeniyle bir trombositopeni görülmüş ise ( bakınız; Uyarılar / Önlemler ) 
 • Heparinin neden olmadığı yaygın intravasküler koagülasyon hariç, hemostaz bozukluklarına bağlı aktif kanama veya kanama riski artışı
 • Kanayabilecek organik lezyon (aktif peptik ülser)Hemorajik serebrovasküler hastalıklar
 • Akut bakteriyel endokardit
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda genellikle tavsiye edilmez :
 • İlerlemiş böbrek fonksiyon bozukluğu
 • Hemorajik serebrovasküler hastalıklar
 • Kontrol edilemeyen hipertansiyon
Kullanım Şekli Ve Dozu

Fraxodi, intramüsküler kullanılmaz

 

Fraxodi, subkütan yolla uygulanmalıdır. Enjeksiyon sağ ve sol taraftan değişimli olmak üzere karın duvarının anterolateral (ön-yan) ve posterolateral (arka-yan) kısımlarındaki subkütan hücre dokusuna yapılmalıdır. İğne,baş ve işaret parmakları arasında tutulan cilt pilisine eğimli olarak değil, dikey olarak tam batırılmalı ve enjeksiyon boyunca cilt iki parmak arasında tutulmalıdır.

 

Fraxodi, subkütan olarak günde 1 kez ve normalde 10 gün süreyle uygulanır.

 

Hastaların vücut ağırlığına göre her 24 saatte bir verilecek doz,aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 0.1 ml/ 10 kg’dır:

Vücut ağırlığı

Günde BİR KEZ enjekte edilecek Fraxodi hacmi

40-49 kg

0.4 ml

50-59 kg

0.5 ml

60-69 kg

0.6 ml

70-79 kg

0.7 ml

80-89 kg

0.8 ml

90-99 kg

0.9 ml

≥100 kg

1.0 ml

Vücut ağırlığına göre düşük molekül ağırlıklı heparin dozaj ayarı değerlendirmesinin, vücut ağırlığı 100 kg ‘dan fazla ve 40 kg’den az olan hastalar ile düşük molekül ağırlıklı heparinin etkisiz olduğu veya hemoraji belirtilerinin görüldüğü kişilerde mümkün olmadığına dikkat çekmek gerekir. Böyle hastalarda dikkatli bir inceleme yapılması zorunludur.

 

Fraxodi tedavisi süresince trombosit sayısı kontrol edilmelidir (Bakınız: Uyarılar/ Önlemler).

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Fraxodi 11 400 IU Anti-Xa/0,8 ml Enj. Sol.

Fraxodi 19 000 IU Anti-Xa/1,0 ml Enj. Sol.

Saklama Koşulları

30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Sıcaktan koruyunuz.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 şırınga ampul içeren kutularda.

Uyarılar/Önlemler
Fraxodi, derin ven trombozu tedavisi için kullanılır ve günde bir enjeksiyon yapılır.
 
Doz belirleme:
 
Her bir Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin için özel doz talimatlarına dikkat edilmelidir çünkü doz belirlemek için farklı unite sistemleri (unite veya mg) kullanılmaktadır.
 
Fraxodi intramüsküler yoldan verilmeye uygun değildir.
 
Trombosit sayısı kontrolü:
 
Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımıyla ciddi bir trombositopeni tehlikesi mevcut olduğundan tedavi dozu ne olursa olsun, trombosit sayısının kontrol edilmesi zorunludur.
 
Üç durum söz konusu olabilir :
 
Heparinle ilişkili trombositopeni geçmişi olmayan kişilerde :
 
Tedaviden önce ve 21 gün boyunca haftada iki kez olmak üzere trombosit sayımı yapılmalıdır; bu dönemden sonra, bireysel olarak tedavinin uzatılması gerektiği vakalarda, testler tedavinin sonuna kadar haftada bir kere olmak suretiyle yapılabilir. Trombosit sayısındaki herhangi bir anlamlı düşüş (başlangıç değerinin %30 ila 50’sinden fazla), bir tehlike işareti olarak kabul edilmelidir. Trombosit sayısından azalma olduğu saptanırsa, bütün vakalarda aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
 • Trombosit sayısının derhal kontrol edilmesi
 • Trombosit sayısında azalma olduğu kontrol testinde doğrulanır ve daha belirgin olarak ortaya çıkarılırsa, heparin tedavisine ara verilmesi.
 • Bu etapta daha fazla antitrombotik profilaksi yapılması gerekiyorsa, oral antikoagülanlarda takip tedavisinin yapılması.
Heparinle ilişkili trombositopeni geçmişi olan kişilerde :
 • Daha önce meydana gelen heparine bağlı trombositopeni ile heparinin yeniden verilmesinin gerektiği durum arasındaki süre ve önceden kullanılan heparinin türü ne olursa olsun, son derece ciddi olabilen nüks durumu çok kısa bir süre içinde ortaya çıkabilir.
 • Bu durumda şu önlemlerin alınması gereklidir:
 • Mümkün olduğu durumlarda, başka antitrombotik tedavilerin uygulanması,
 • Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine karar verilirse ilk günden itibaren klinik ve laboratuar incelemelerinin arttırılması, tedavi süresinin mümkün olan en kısa sürede tutulması ve gerektiğinde derhal antivitamin K tedavisine başlanması,
Heparinle ilişkili trombositopeninin akut safhasında :
 
Bütün vakalarda bu durum aciliyet teşkil eder. Heparin (standard veya düşük molekül ağırlıklı heparin) ile trombositopeni oluşursa, heparin uygulamasına devam edilmesi gerekiyorsa, başka bir düşük molekül ağırlıklı heparin uygulaması düşünülebilir. Bu durumda en azından günlük kontrol yapılmalı ve tedavi mümkün olan en kısa zamanda bitirilmelidir çünkü daha önce oluşan trombositopeninin ilaç değişikliğinden sonra da devam ettiği vakalar bildirilmiştir.
 
In vitro agregasyon testleri ancak sınırlı bir veri sağlar.
 
Oral antikoagülanlarla heparin takip tedavisi
 
Oral antikoagülanlarların etkisini kontrol etmek amacıyla, klinik ve laboratuvar incelemeleri( NR olarak ifade edilen protrombin zamanı) arttırılmalıdır.
 
Anti - Xa aktivitesi testi
 
Tedavi altında, anti - Xa aktivitesi testi sistematik olmamaktadır. Bu testin özellikle, böbrek yetmezliği olanlarda, yaşlılarda ve hemoraji tablosuyla karşı karşıya olanlarda, hastaların bireysel duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yapılması önerilmektedir. ( tercihen amidolitik yöntemle).
 
Test için kan alımı tedavinin 2’nci gününde, enjeksiyonu izleyen 4’üncü ve 6’ıncı saatler arasında yapılmalıdır;
 
1.8 IU anti-Xa /ml’nin üstündeki bir anti-Xa aktivitesi değeri, doz aşımı olduğunu gösterebilir ve dozun azalması yoluna gidilebilir.
 
Aşağıdaki durumlarda dikkali uygulanmalıdır :
 • Karaciğer yetmezliğinde
 • Böbrek fonksiyonu bozukluğunda
 • Kontrol edilemeyen hipertansiyonda
 • Gastrik ülser geçmişi veya kanamaya müsait başka herhangi bir lezyonu olanlarda
 • Karyo – retinanın damarsal hastalıklarında
 • Beyin veya omirilikte yapılan cerrahi müdahaleleri izleyen postoperatif dönemde bulunanlarda
 • Spinal veya epidural anestesi uygulanan hastalarsa dikkatli kullanılmalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım:
 
Gebelik: Gebelik kategorisi B
 
Hayvan çalışmalarında teratojenik veya fetus üzerine toksik etki görülmemiştir. Klinik olarak, hamilelik sırasında verilen Fraxodi’nin malformasyona veya fetotoksisiteye yol açabileceğine ilişkin geçerli bir veri yoktur. Fakat güvenlik önlemi olarak gebelerde Fraxodi kullanımı tercih edilmemektedir.
 
Laktasyon:İlacın anne sütüne geçişi ile ilgili bilgi sınırlı olduğundan, Fraxodi emziren annelerde önerilmemektedir.
 
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Etkisi bildirilmemiştir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kanama belirtileri; Bunlar çoğunlukla, diğer risk faktörlerini taşıyan hastalarda daha sık görülür (Bakınız: Kontrendikasyonları ve İlaç etkileşmeleri)
 
Bazen trombositopeni vakaları mevcuttur (Bakınız : Uyarılar/Önlemler).
 
Fraksiyone olmayan heparinlerin ve düşük molekül ağırlıklı heparinlerin yol açtığı,genellikle enjeksiyon bölgesinde meydana gelen cilt nekrozları nadir olarak rapor edilmiştir. Bu vakalarda  önceden, sistemik belirtisi olan veya olmayan purpuralar veya ağrılı ve infiltre olan eritemli plakalar gözlenmiştir. Bu durumda tedaviye derhal ara verilmelidir.
 
İlacın sübkütan yolla verilmesi, enjeksiyon bölgesinde küçük hemotomların oluşmasıyla sonuçlanabilir. Bazı durumlarda enjeksiyon bölgesinde sert nodüller ortaya çıkabilir; bunlar heparinden değil, iltihabi reaksiyondan kaynaklanan kistlerdir. Nodüller birkaç gün içinde kaybolurlar ve tedavinin kesilmesini gerektirmezler.
 
Nadir olarak deri alerjisi veya sistemik alerji görülebilir.
 
Fraksiyone olmayan heparinlerin kullanımında olduğu gibi, osteoporöz riski birkaç ayda sonlanan tedaviden sonra ortadan kalkmaz.
 
Transaminazlarda artış görülür.
 
Asemptomatik veya hiperkalemi ve/veya hiponatremi ile birlikte görülebilen, tedavi kesildiğinde normale dönen nadir hipoaldosteronizm vakaları bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.