Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka FROLIX
Etken Madde Kodu SGKF2E-FLURBIPROFEN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE09
ATC Açıklaması Flurbiprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A11017
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,3 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,09 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı semptomları bulantı, kusma ve gastrointestinal irritasyonu içerir. Tedavi, gastrik lavaj ve gerekirse serum elektrolitlerini düzeltilmesini içerir. Özgün antidotu yoktur.

Endikasyonlar

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismonere tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Flurbiprofen analjezik, antienflamatuvar ve antipiretik özelliklere sahip propiyonik asit türevi güçlü bir non-steroidal antienflamatuar ilaçtır. Flurbiprofen diğer prototip NSAİ ilaçlara benzer farmakolojik etkiye sahiptir. Etkilerini, diğer NSAİ ilaçlar gibi siklooksijenaz enzimini (COX-1 ve COX-2) baskılayarak prostaglandin sentezini engellemesi sayesinde gösterir.

Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Ağızdan alındıktan sonra flurbiprofen 100 mg tablet gastrointestinal sistemden hızlı bir şekilde emilir ve alındıktan 90 dakika sonra plazmada doruk konsantrasyona (Tmax) ulaşır. İlaç etkisini 1-2 saat içerisinde göstermektedir.
 
Dağılım: Albumin esas olmak üzere % 99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Dağılım hacmi 0,12 L/kg’dır. Eliminasyon yarı ömrü 3-6 saattir. 
                                                                                    
Metabolizma ve atılım: Flurbiprofen karaciğerde CYP2C9 enzimi ile metabolize olur ve iki önemli metabolitinin ([2-(2-floro-4′hidroksi-4-bifenil) propiyonik asit] ve [2-(2-floro-3′hidroksi-4′metoksi-4-bifenil propiyonik asit]) idrardan atılma oranları ve metabolik süreçleri yavaş salımlı ve diğer ağızdan kullanılan formlar için aynıdır. İlaç idrar yolu ile itrah edilmektedir. Oral alımı takiben flurbiprofen dozunun % 70’i ana ilaç ve metabolitler şeklinde idrar ile, % 3’den daha az bir kısmı idrarda değişmeden atılmaktadır. R- ve S-flurbiprofen’in eliminasyon yarı-ömürleri sırasıyla yaklaşık 4.7 ve 5.7 saattir.
Farmasötik Şekli

Film tablet

Formülü

Her bir FROLİX 100 mg film tablet, etken madde olarak 100 mg flurbiprofen ve boyar madde olarak indigo karmin lake ve titanyum dioksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Aşağıdaki ilaçlarla tedavi edilmekte olan bazı hastalarda ilaç etkileşimi bildirilmiştir:
 • Antihipertansifler: Antihipertansif etki azalabilir.
 • Diüretikler: Diüretik etki azalabilir. Diüretikler NSAİ ilaçların nefrotoksisite riskini arttırabilir.
 • Kardiyak glikozitler: NSAİ ilaçlar kalp yetmezliğini artırabilir. Glomerüler filtrasyon oranını azaltabilir ve kalp glikozitlerinin plazma düzeylerini artırabilir.
 • Lityum: Lityumun atılımı azalabilir.
 • Metotreksat: Metotreksatın atılımını azaltabilir.
 • Siklosporin: NSAİ ilaçlarla nefrotoksisite riski artabilir.
 • Mifepriston: NSAİ ilaçlar mifepriston etkisini azaltabilirler; bu nedenle mifepriston kullanımından 8-12 gün sonra NSAİ ilaçlar kullanılmalıdır.
 • Diğer analjezikler: İki ya da daha fazla NSAİ ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılmalıdır.
 • Kortikosteroidler: Gastrointestinal kanama riski artabilir.
 • Antikoagülanlar: Antikoagülan etki artabilir.
 • Kinolon antibiyotikler: Birlikte NSAİ ilaç kullanımı kinolonların neden olabileceği konvülziyon riskini artırabilir.
 • Tolbutamid ve antiasitlerle etkileşim saptanmamıştır. Standart laboratuvar testleri ile de etkileşim görülmemiştir.
 • Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. (Gastrik mukoza irritasyonunda artış olabilir)
 • Sarımsak, zencefil, at kestanesi, yeşil çay, ginseng, red clover, cat’s claw, fever few, evening primrose gibi antiagregan özellikli bitkiler ile alındığında antiplatelet aktivitede artma görülebilir.
Kontraendikasyonlar

Flurbiprofen aktif peptik ülseri olan ya da daha önce peptik ülser geçirmiş hastalarda kontrendikedir. Ayrıca daha önce flurbiprofen, aspirin ya da nonsteroid antienflamatuvar (NSAİ) ilaçlara karşı astım, rinit ya da ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları olan hastalarda ve hamileliğin 3. trimesterinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Ağız yoluyla kullanılır.
Yetişkinlerde: Bölünmüş dozlar halinde günde 150-200 mg dır.Gerektiğinde günlük toplam doz 300 mg’a çıkarılabilir.
Dismenorede: Semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saat ara ile 50-100 mg alınır ve maksimum günlük doz 300 mg’dır.
Çocuklar: 12 yaş altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.  
Yaşlılarda: Yaşlılarda NSAİ ilaç gerektiğinde en düşük dozda kullanılmalı ve hastalar gastrointestinal kanama açısından izlenmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları

25ºC ‘nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

15 film tabletlik ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Flurbiprofen bronşiyal astım öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
Gastrointestinal kanama öyküsü, böbrek, karaciğer ya da kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü NSAİ ilaçlar böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Bu hastalarda doz olabildiğince düşük tutulurken, böbrek fonksiyonları izlenmelidir.
Flurbiprofen kullanımı ile birlikte ödem bildirildiğinden kalp yetmezliği ve hipertansiyon öyküsü olan hastalarda da dikkatli kullanılmalıdır. 
Flurbiprofenin kanama zamanını uzatabileceği gösterildiğinden, anormal kanama potansiyeli olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.
 
Yaşlı hastalarda kanama ve ülserasyon gibi gastrointestinal yan etki insidansının daha yüksek olması nedeniyle, ilaç dikkatli kullanılmalı, etkili en düşük doz şeklinde uygulanmalıdır.
 
Gebelikte kullanımı:
I. ve II. trimester için gebelik kategorisi C’dir. Hekim, ilacın sağlayacağı yararın fetüs üzerindeki potansiyel riskinden fazla olduğuna inanıyorsa, gebelikte kullanılabilir. III. trimesterde gebelik kategorisi D’dir. Gebe kadında yaşamı tehdit eden bir durumun tedavisi için gerekiyorsa, ya da ciddi bir hastalık halinde daha güvenilir ilaçlar kullanılamıyorsa veya etkisiz kalmışsa kullanılır. Gebeliğin üçüncü trimesteri sırasında sürekli NSAİ ilaç kullanımı, doğumun gecikmesi, uzaması, fetüste duktus arteriozusun erken kapanması ve yenidoğanda sürekli pulmoner hipertansiyon ile ilişkilidir.
 
Laktasyonda kullanımı: Emzirme sırasında anne sütüne geçen flurbiprofen miktarı zararlı olmayacak kadar düşüktür ancak prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle Flurbiprofen’in laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Herhangi bir yan etkisi bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette doza bağlı ve geçicidirler:
 
Gastrointestinal: Bulantı, kusma, diyare, karın ağrısı, melena, hematemez, ülseratif stomatit ve gastrointestinal kanama.
Aşırı duyarlılık: Alerjik reaksiyonlar ve anafilaksi, astım, bronkospazm ya da dispne gibi solunum yolu reaksiyonları, kaşıntı, ürtiker, purpura, anjiyoödem gibi deri reaksiyonları. Daha seyrek olarak da büllöz dermatozlar (epidermal nekrolizis ve eriteme multiforme)
Kardiyovasküler: Ödem 
 
Daha seyrek olarak bildirilen yan etkiler:
 
Renal: İntersitisyel nefrit, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği.
Hepatik: Karaciğer fonksiyon bozukluğu, hepatit ve sarılık, karaciğer enzimlerinde yükselme.
Nörolojik ve özel duyular: Görme bozuklukları, optik nörit, baş ağrısı, parestezi, depresyon, konfüzyon, halüsinasyon, kulak çınlaması, yorgunluk, baş dönmesi, sersemlik.
Hematolojik: Trombositopeni, nötropeni, aplastik anemi, hemolitik anemi.
Dermatolojik: Fotosensitivite
Oftalmik: Korneal yara iyileşmesinde yavaşlama, gözlerde hafif batma, kaşıntı ve yanma, gözde irritasyon.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.