Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Med-İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Marka GABATEVA
Etken Madde Kodu SGKF39-GABAPENTIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AX12
ATC Açıklaması Gabapentin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A09427
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 27,04 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 27,04 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 20,15 TL
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E360B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda gabapentin dozu ayarlanmalıdır.Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda azaltılmış doz önerilmektedir.
Doz Aşımı

Günde 49 g’a varan gabapentin doz aşımlarında, akut, hayatı tehdit edici toksisite gözlenmemiştir. Aşırı doz belirtileri; baş dönmesi, çift görme, konuşma bozukluğu, uyuşukluk, apati ve hafif diyaredir. Bütün hastalar destekleyici bakım ile tamamen iyileşmişlerdir. Gabapentin, plazmadan hemodiyaliz yoluyla tamamen uzaklaştırılabilir. Ancak deneyimler, hemodiyalizin genellikle gerekli olmadığını göstermektedir.

Endikasyonlar

Sekonder jeneralize nöbetlerin eşlik ettiği ya da etmediği kısmi epilepsili, standart antiepileptiklere dirençli hastaların ek tedavisinde kullanılır.

 

Ağrılı diyabetik nöropati (çoğunlukla şeker hastalarında görülen, duyusal ve motor sinirlerde meydana gelen hasarın neden oldugu ağrı), postherpetik nöralji (zonanın bir sonucu olarak sinirlerde meydana gelen hasarın neden olduğu uzun süreli ağrı) ve spinal kord hasarı (omurilikte yer alan sinirlerin hasarı) sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Etkin madde olan gabapentin, suda çözünebilen bir aminometil siklohekzanasetik asittir.

 

Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Gabapentin, bir nörotransmiter olan GABA’ya (gama-aminobütirik asit) yapısal olarak benzemektedir, ancak etki mekanizması GABA sinapsı ile etkileşen diğer maddelerinkinden farklıdır. Gabapentin ile yapılan  çalışmalar ,  yeni bir peptid bağlanma bölgesinin anti-epileptik etki ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Gabapentin, tedavi edici derişimlerde, beyindeki benzodiazepine, GABAA, GABAB, glutamat, glisin veya N-metil-d-aspartat (NMDA) reseptörleri gibi, bilinen diğer endojen madde veya nörotransmiter reseptörlerine bağlanmamaktadır. Gabapentin, sodyum kanalları ile in vitro etkileşmemektedir, bu açıdan fenitoin ve karbamazepinden farklıdır. Gabapentin, monoamin yapısındaki nörotransmiterlerin in vitro salımında az miktarda bir azalmaya sebep olmaktadır. Gabapentinin beynin değişik bölgelerinde GABA sentezini arttırdığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Absorpsiyon

Gabapentin biyoyararlanımı doza bağlıdır, 300 mg’lık doz alınmasından sonra biyoyararlanım yaklaşık %60, 800 mg’lık doz alınmasından sonra yaklaşık %42 olmaktadır. Bunun sebebi emilimin doza bağlı olmasıdır. Yemeklerle birlikte alınması biyoyararlanımı etkilememektedir. Gabapentinin farmakokinetiği tekrarlanan dozlardan etkilenmemektedir, bu sebeple kararlı durum plazma derişimleri tek doz esas alınarak hesaplanabilir. Önerilen dozlarda, doruk plazma derişimine (4-5.5 µg/ml) 2-3 saat sonra ulaşılmaktadır.

 

Dağılım

Gabapentinin plazma proteinlerine bağlanma oranı %3’ten küçüktür ve başlangıçtaki dağılım hacmi yaklaşık 58 L/kgdır. Epilepsi hastalarında merkezi sinir sistemindeki gabapentin derişimi, karşılık gelen en düşük kararlı durum plazma derişiminin yaklaşık %20’sidir.


Biyotransformasyon

Gabapentin insanlarda metabolize olmamaktadır ve karma fonksiyonlu karaciğer oksidaz enzimlerini uyarmamaktadır. Saptanan bir metaboliti yoktur.

 

Eliminasyon

Gabapentin böbrek yoluyla değişmeden atılmaktadır. Eliminasyon yarı ömrü doza bağlıdır ve 5-7 saat arasında değişmektedir. Gabapentinin eliminasyonu en iyi doğrusal farmokokinetik  ile açıklanabilir. Yaşlılarda ve böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda, eliminasyon hızı kreatinin klirensi ile doğru orantılı olarak azalır. Gabapentin hemodiyaliz yoluyla plazmadan uzaklaştırılabilir.

Farmasötik Şekli

Sert Kapsül

Formülü

Her kapsül 300 mg gabapentin içerir.

Boyar madde olarak; Eritrosin (E127), portakal sarısı S (E110) ve titanyum dioksit (E171) ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri

Gabapentinin antasidlerle birlikte kullanılması, biyoyararlanımını yaklaşık %20 oranında azaltmaktadır. Gabapentinin, herhangi bir antasid alımından yaklaşık iki saat sonra alınması önerilmektedir.

 

Gabapentin ile fenobarbital, fenitoin, valproik asit ya da karbamazepin arasında hiçbir etkileşim gözlenmemiştir. Morfinin gabapentinin serum düzeylerini arttırdığı bilinmektedir.

 

Gabapentinin noretindron- ve/veya etinilestradiol içeren kontraseptifler üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Kontraseptif etkinliği azalttığı bilinen antiepileptik ilaçlarla beraber kullanıldığında, kontrasepsiyon başarısızlığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Gabapentin diğer antikonvülsan ilaçlara eklendiğinde Ames N-Multistix SG® dipstick testinde yanlış-pozitif okumalar bildirildiğinden, idrar proteinlerinin tayininde daha özgün olan sülfosalisilik asit yöntemi tavsiye edilmektedir.

 

Bitkisel ilaç etkileşimleri

 

Gabapentinin kediotu, sarı kantaron, kava biberi ve gotu kola ile beraber alımı merkezi sinir sistemi depresyonlarını arttırabileceği için birlikte kullanımından sakınılmalıdır.

 

Gabapentinin çuha çiçeği ile birlikte kullanımı nöbet eşiğini düşürebileceğinden bu kombinasyondan kaçınılmalıdır.

 

Yiyeceklerin gabapentinin farmakokinetiği üzerinde hiçbir etkisi yoktur.Alkol ile birlikte kullanımı gabapentinin santral sinir sitemi ile ilgili bazı yan etkilerini şiddetlendirebilir. Bu nedenle eş zamanlı kullanımınlarından kaçınılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Gabapentine (etkin madde) ya da yardımcı maddelerin herhangi birisine aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Epilepsi

 

Tek başına tedavide:  Olağan doz aralığı, cevaba bağlı olarak 3 bölünmüş doz şeklinde 900-2400 mg/gün’dür. Yeni nöbetleri engellemek amacıyla, akşam dozu ile takip eden sabah dozu arasındaki süre 12 saati geçmemelidir.

 

Yetişkinlerde: Tedaviye 300 mg gabapentin ile başlanır. Doz düzenlemesi yapılarak kısa sürede etkili bir doza ulaşılabilir. 1. gün bir defa 300 mg, 2. gün iki defa 300 mg ve 3. gün üç defa 300 mg’lık gabapentin dozu uygulanarak, aşağıda belirtilen tedavi ile etkili bir doza birkaç gün içerisinde ulaşılabilir.

 

 

Sabah dozu

Öğlen dozu

Akşam dozu

1.Gün

 (300 mg/gün)

-

-

1 x 300 mg’lık kapsül

2.Gün

(600 mg/gün)

1 x 300 mg’lık  kapsül

-

1 x 300 mg’lık kapsül

3.Gün

(900 mg/gün)

1 x 300 mg’lık  kapsül

1 x 300 mg’lık kapsül

1 x 300 mg’lık  kapsül

 

Alternatif olarak, 300 mg’lık gabapentin dozunun günde üç kez alınması (günde 900 mg gabapentin) başlangıç dozu olarak önerilmektedir. Daha sonra, 3 doza bölünmüş olarak 1200 mg/gün’e kadar arttırılabilir ve gerekirse, 300 mg/gün’lük artışlarla daha ileri doz ayarlaması yapılabilir. Erişkinlerde ve ergenlerde önerilen maksimum doz günde 2400 mg’dır.

Yüksek bir doz kullanılıyorsa ve doz ayarlaması hızlıysa, doz ayarlama döneminde baş dönmesi riski artar. Tedaviyi optimize etmek için gabapentin plazma derişimlerini izlemek gerekli değildir.

 

Postherpetik nöralji

 

Postherpetik nöralji  tedavisinde gabapentinin idame dozu klinik etkiye göre ayarlanmalı ve aşağıda verilen talimatlara göre düzenlenmelidir:

 

Genellikle 1800-2400 mg/gün doz aralığında etki görülmektedir, ancak bazı vakalarda dozu maksimum 3600 mg/gün’e kadar arttırmak gerekebilir.

 

Yetişkinlerde: Tedaviye 300 mg gabapentin ile başlanır. Doz düzenlemesi yapılarak kısa sürede etkili bir doza ulaşılabilir. 1. gün bir defa 300 mg, 2. gün iki defa 300 mg ve 3. gün üç defa 300 mg’lık gabapentin dozu uygulanarak, aşağıda belirtilen tedavi ile etkili bir doza birkaç gün içerisinde ulaşılabilir:

 

 

Sabah dozu

Öğlen dozu

Akşam dozu

1.Gün

(300 mg/gün)

-

-

1 x 300 mg’lık kapsül

2.Gün

(600 mg/gün)

1 x 300 mg’lık  kapsül

-

1 x 300 mg’lık kapsül

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

GABATEVA® 100 mg Kapsül: 20 kapsüllük blister ambalajlarda

GABATEVA® 400 mg Kapsül: 50 kapsüllük blister ambalajlarda

Saklama Koşulları

25 ˚C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 kapsüllük blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

 

Gabapentinin absans nöbetlerinin tedavisinde etkili olmadığı düşünülmektedir ve bazı hastalarda bu nöbetlerin şiddetini arttırabilmektedir. Bu nedenle, absanslar içeren karışık nöbetlerin görüldüğü hastalarda, gabapentin dikkatli kullanılmalıdır.

 

Böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda gabapentin dozu ayarlanmalıdır.

 

Doz azaltılması, kesilmesi ya da alternatif bir antikonvülsan ilaç ile değiştirilmesi en az bir haftaya yayılarak, kademeli olarak yapılmalıdır.

 

Gabapentinin çocuklarda (12 yaşın altında) kullanımı önerilmemektedir, çünkü bu grup ile ilgili klinik deneyim yetersizdir.

 

Önceden tedaviye dirençli olan bazı hastalarda, nöbet riski gabapentin ile azaltılabilir. Yeterli etki sağlanamazsa, gabapentin kademeli olarak kesilmelidir.

 

Gabapentinin birdenbire kesilmesi nöbet sayısında artış riskini yükseltebilir ve hatta  status epileptikusu hızlandırabilir.

 

Psikotik hastalık öyküsü olan hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir. Psikotik hastalık öyküsü olan, ve nadiren de olmayan bazı hastalarda, gabapentin tedavisine başlanmasıyla psikotik nöbetler bildirilmiştir. Gabapentinin kesilmesi ya da dozun azaltılmasıyla bu olayların çoğu ortadan kalkmıştır.

 

Gebelik ve Laktasyonda kullanım

 

Gebelikte kullanım kategorisi C’dir.

 

Hamile kadınlarda kullanımına ilişkin deneyim sınırlı olduğundan, hamilelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

 

Genellikle, monoterapi uygulandığında, mümkün olan en düşük doz seçildiğinde ve hamilelik öncesinde ve hamilelik süresince folat alındığında, embriyo/fötüs açısından zarar riski en düşük düzeyde olmaktadır. Gabapentin, hamilelikte yalnızca sağlayacağı yararın olası riskten fazla olması durumunda kullanılmalıdır.

 

Laktasyonda kullanım

 

Gabapentin anne sütüne geçmektedir ve ortalama süt/plazma oranı 0.73’tür.Bebek tarafından alınan hesaplanmış ortalama doz 1.2 mg/kg/gün’dür. Anne sütü ile beslenen çocuklar üzerindeki etkisi bilinmemektedir ve etkileme ihtimali bertaraf edilemez. Bu sebeple, emzirme döneminde gabapentin kullanılmamalıdır; ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak emzirmenin ya da ilacın alımının sona erdirilmesine karar verilmelidir.

 

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi

 

Gabapentin, araç ve makine kullanımı üzerinde az ya da orta derecede bir etkiye sahiptir. Santral sinir sistemi üzerinde etki ettiğinden, uyuşukluk, baş dönmesi veya benzer belirtilere sebep olabilir ve araç ve makine kullanan insanlar için tehlikeli olabilir.

 

Hastaların, araç ve makine kullanma yeteneklerinin etkilenmediği saptanana kadar, bu faaliyetleri gerçekleştirmemeleri tavsiye edilmektedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Antiepileptik ilaçlarla tedavide, özellikle zihinsel güçte ve konsantrasyonda azalma, ataksi gibi istenmeyen etkiler yaygın olarak görülmektedir. Diğer antiepileptiklerle birlikte kullanımda, hastaların yaklaşık %50’sinde istenmeyen etkiler görüldüğü bildirilmiştir. İstenmeyen etkiler genelde hafif ve orta derecede olarak tanımlanmaktadır ve 2 hafta sonra hafiflemektedir.

 

Sık görülenler                          Genel bozukluklar ve uygulama bölgesinde görülen durumlar:

(>1/100, <1/10)                      Somnolans (uykuya eğilim), uyuşukluk, kolayca yorulma, baş dönmesi, baş ağrısı, 

                                                   uykusuzluk, kilo alma, anoreksi,     periferal veya jeneralize ödem, iştah artışı.

                                                Sinir sistemi bozuklukları: ataksi, nistagmus, tremor, amnezi, konuşma bozuklukları, parestezi, tuviçler, abartılmış, hafifletilmiş refleksler, refleks kaybı , düşünme bozuklukları.

                                                Gastrointestinal bozukluklar: dispepsi, bulantı ve/veya kusma, diyare, ağız kuruluğu, konstipasyon, karın ağrısı, dişlerde anormallik, jinjivit.

                                               Psikiyatrik bozukluklar: sinirlilik, depresyon hali, dezoriyantasyon, duygusal kararsızlık.

                                               Göz bozuklukları: diplopi ve görme bozuklukları

                                               İskelet-kas, bağ doku ve kemik bozuklukları: artralji, miyalji, sırt ağrısı, kırık/çatlaklar. 

                                               Kan ve lenf sistemi bozuklukları: Vazodilatasyon, hipertansiyon

                                               Solunum, toraks  ve mediasten bozuklukları:  rinit, farenjit, öksürük

                                               Renal ve üriner bozukluklar: inkontinens

                                               Üreme sistemi ve göğüs bozuklukları: impotans


Sık görülmeyenler                 Genel bozukluklar ve uygulama bölgesinde görülen durumlar:periferal ödem

(>1/1000, <1/100)              Kan ve lenf sistemi bozuklukları: lökopeni, kan şekeri düzeyinde dalgalanmalar

                                               Deri ve deri altı doku bozuklukları: kaşıntı

                                               Sinir sistemi bozuklukları: konfüzyon, hipestezi

                                               Psikiyatrik bozukluklar: depresyon, psikoz/halüsinasyonlar, düşmanlık duyma

                                               Solunum, toraks  ve mediasten bozuklukları:  nefes darlığı

 

Nadiren görülenler             Alerjik reaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu ve eritema mültiforme)

 

Gabapentin kullanan hastalarda hemorajik pankreatit, hipotansiyon, bradikardi, senkop, artriyal fibrilasyon , elektrokardiyografik anormallikler ve makülopapüler döküntüler bildirilmiştir.

 

Laboratuar Bulguları

 

Diğer antiepileptik ilaçlarla kombinasyonda, karaciğer enzimlerinin seviyelerinde artış bildirilmiştir.

 

Birkaç hastada, nöbetlerin sıklığında muhtemel olarak doza bağlı bir artış görülmüştür. Doza bağlı,  tanımlanamayan bir tipte, tekrarlanan nöbetler de bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.