Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka GABTIN
Etken Madde Kodu SGKF39-GABAPENTIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu N03AX12
ATC Açıklaması Gabapentin
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A09358
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 27,04 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 24,14 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 20,15 TL
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E360B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda kreatinin klerens değerleri göz önüne alınarak gabapentin dozu ayarlanmalıdır
Doz Aşımı

Doz aşımının belirtileri baş dönmesi, diplopi, disartri, sedasyon ve hafif diyaredir. Günde 49 g' a varan gabapentin doz aşımlarında, akut, yaşamı tehdit eden toksisite gözlenmemiştir.

Gabapentin hemodiyalizle uzaklaştırılabildiği halde, deneyimler normal olarak diyalizin gerekli olmayacağını göstermektedir. Bununla birlikte, böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz endike olabilir.

Endikasyonlar

Nöropatik ağrı

Ağrılı diyabetik nöropati, postherpetik nöralji ve spinal kord hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisinde endikedir.

 

Epilepsi

  • Sekonder jeneralize konvülziyonların eşlik ettiği ya da etmediği, basit ya da kompleks parsiyel konvülziyonlu erişkin ve 12 yaş üstü çocuk hastaların tedavisinde monoterapi (yeni tanı konulan konvülziyonlu hastaların tedavisi dahil) ya da ek tedavi olarak kullanılır.

Not: 12 yaşından küçük çocuklarda monoterapi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

  • Sekonder jeneralize konvülziyonların eşlik ettiği ya da etmediği, parsiyel konvülziyonlu 3 yaş ve daha büyük çocukların ek tedavisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Gabapentin, GABA'ya (gama-amino bütirik asit) yapısal olarak benzeyen bir lipofilik analogdur. Kesin etki mekanizması halen bilinmemekle birlikte, gabapentin GABA sinapslarında etki gösteren bazı ilaçlardan farklı etki mekanizmasına sahiptir. Gabapentin, GABAA ve GABAB'de veya beyindeki GABA alım taşıyıcılarında etkin değildir. Gabapentinin, beyinde voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının alfa2delta alt üniteleri ile birlikte bulunan bağlanma bölgelerine yüksek afinitesi vardır.

In vitro olarak, gabapentin, GABA sentezleyen glutamik asit dekarboksilaz (GAD) enzimi ile glutamat sentezleyen enzimi modüle eder.

Gabapentinin analjezik etkisi, enflamatuvar ve nöropatik ağrı hayvan modelleri üzerinde gösterilmiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik çalışmalar, 300-4800 mg dozlarında yapılmıştır. En yüksek plazma konsantrasyonu ve eğri altı alanı (EAA) ortalama değerleri, dozla birlikte artış göstermiştir; ancak, bu artış doz artışının hafif altındadır. Her iki parametre için de, 600 mg'a kadar olan dozlarda doğrusallıktan sapma çok hafiftir.

Ek olarak, yaşları 1 ay ile 13 yaş arasında değişen çocuklarda yapılan tek doz çalışmalarında gabapentinin farmakokinetik özellikleri araştırılmıştır. 4 yaş üzerindeki çocuklardaki plazma gabapentin konsantrasyonları, genel olarak erişkinlerdekine benzer bulunmuştur. 2-4 yaş arası çocuklarda vücut ağırlığına oranla klerensin erişkinlerdekinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. 2 yaş altındaki çocuklarda gabapentin klerensi oldukça değişkendir.

 

Emilim:

Oral yoldan uygulanan 300 mg'lık gabapentinin mutlak biyoyararlanımı yaklaşık % 60'tır. Tekrarlanan doz uygulamalarında, 300 mg ve 400 mg'lık dozlarda gabapentinin biyoyararlanımı değişmez.

Yemeklerle birlikte alınması gabapentinin biyoyararlanımını anlamlı olarak etkilemez.

Gabapentin, doz miktarı ya da formülasyondan bağımsız olarak, oral yoldan tek doz halinde uygulandıktan sonra, ortalama Cmaks plazma konsantrasyonuna yaklaşık 3 saatte ulaşır. Dozların tekrarlanmasıyla, en yüksek plazma konsantrasyonuna ulaşma süresi (tmaks) tek doza göre yaklaşık 1 saat kısalır.

 

Dağılım:

Gabapentin plazma proteinlerine bağlanmaz ve dağılım hacmi 57.7 litredir. Epilepsili hastalarda, beyin-omurilik sıvısındaki konsantrasyonu, kararlı durumdaki plazma konsantrasyonlarının yaklaşık % 20'sidir.

Gabapentin dozlarının tekrarlanmasıyla, kararlı durum plazma düzeylerine tekrarlanan doz başlangıcından itibaren 1-2 gün içinde ulaşılır ve bu düzey tedavi süresince devam eder.

Gabapentin tedavisinin optimizasyonu için, aktif maddenin (gabapentin) plazma konsantrasyonunun izlenmesi gerekli değildir.

 

Metabolizasyon:

Gabapentin insanlarda metabolize edilmez ve karma fonksiyonlu hepatik oksidaz enzimlerini indüklemez.

 

Atılım:

İntravenöz yoldan uygulamanın ardından gabapentinin plazmadan atılımı en iyi doğrusal farmakokinetik özellikler ile açıklanabilir. Gabapentinin atılım yarılanma ömrü (t½) 5-7 saattir. Gabapentinin atılım parametreleri, yani plazma yarılanma süresi ve renal klerensi (Clr), doza bağlı değildir ve tekrarlanan doz uygulamalarında değişmez. Renal klerens, gabapentin için başlıca atılım yoludur. Gabapentin saptanabilir ölçüde metabolize olmadığından, idrarda saptanan ilaç miktarı, gabapentinin biyoyararlanımının göstergesidir. Oral yoldan 200 mg C14 ile işaretlenmiş gabapentin verildikten sonra, radyoaktivitenin yaklaşık % 80'i idrarda ve % 20'si feçeste saptanmıştır.

Yaşlı hastalarda, böbrek işlevlerinde yaşa bağlı değişiklikler (kreatinin klerensinin azalması), gabapentinin plazma klerensini azaltır ve yarılanma süresini uzatır. Gabapentinin atılım hızı sabiti, plazma klerensi ve renal klerensi, kreatinin klerensi ile orantılı olarak azalır. Gabapentin, hemodiyaliz ile plazmadan uzaklaştırılabilir.

Böbrek işlevleri kısıtlanmış hastalarda veya hemodiyaliz tedavisi uygulananlarda gabapentin dozunun ayarlanması önerilir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

Farmasötik Şekli

KAPSÜL

Formülü

Her kapsülde 100 mg gabapentin bulunur.

Boyar madde: Titanyum dioksit

İlaç Etkileşmeleri

Fenitoin, valproik asit, karbamazepin veya fenobarbital ile gabapentin arasındaki farmakokinetik etkileşimler araştırılmıştır. Klinik çalışmalarda standart tedavi olarak bu anti-epileptik ilaçları kullanan hastalarda tedaviye gabapentin eklendiğinde, bu ilaçların plazma düzeylerinde anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir. Ayrıca bu ilaçlar gabapentinin farmakokinetik özelliklerini anlamlı ölçüde değiştirmemiştir.

Naproksen ve gabapentin birlikte uygulandığında; naproksenin gabapentinin emilimini artırdığı, gabapentinin ise naproksenin farmakokinetiğini etkilemediği saptanmıştır. Bu etkileşim, her iki ilacın da terapotik dozlarından daha düşük dozlarda uygulandığında gözlenmiştir ve bu etkileşimin önerilen terapotik dozlardaki önemi bilinmemektedir.

Hidrokodon ve gabapentin birlikte uygulandığında; gabapentinin hidrokodonun Cmaks ve EAA değerlerini doza bağımlı olarak düşürdüğü, hidrokodonun ise gabapentinin EAA değerini artırdığı gözlenmiştir. Bu etkileşimin mekanizması bilinmemektedir.

Gabapentin, noretindronun doruk konsantrasyonunu artırabilir. Ancak noretindron ve/veya etinil estradiol içeren oral kontraseptiflerin etkisini bozmaz. Oral kontraseptiflerin etkisini azalttığı bilinen diğer anti-epileptiklerle birlikte gapapentin kullanılması durumunda, kontrasepsiyon başarısızlığı düşünülmelidir.

Morfin gabapentinin serum düzeylerini artırabilir.

Gabapentinin mide asidini nötralize eden magnezyum ya da aluminyum içeren ilaçlarla (antasit) birlikte kullanılması, gabapentinin biyoyararlanımını % 24 oranında azaltabilir. Gabapentin, antasit kullanımından en az 2 saat sonra alınmalıdır.

Simetidin ile birlikte kullanıldığında, gabapentinin renal atılımı hafifçe azalır.

Alkol ya da merkezi etkili ilaçlar, gabapentinin merkezi sinir sistemiyle ilgili bazı yan etkilerini (somnolans ve ataksi gibi) şiddetlendirebilir.

 

Bitkisel ilaçlarla etkileşim: Evening Primrose bitkisi nöbet eşiğini düşürebilir. Kediotu (valerian), St. John bitkisi, kava kava, gotu kola gibi bitkiler ise merkezi sinir sistemi ile ilgili yan etkileri şiddetlendirebilir.

 

Klinik-kimyasal laboratuvar bulguları ile etkileşim: Basit test çubuklarıyla yapılan semi-kantitatif total idrarda protein incelemesi, yalancı pozitif bulgu verebilir. Bu nedenle, basit test çubuklarıyla alınan pozitif sonucun Biuret metodu, turbidimetrik veya boya tutma gibi başka analitik prensiplere dayanan metodlarla tasdik edilmesi veya baştan itibaren bu alternatif metodların kullanılması önerilir.

Kontraendikasyonlar

Gabtin®, bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

Gabtin®, akut pankreatitli hastalarda kontrendikedir.

Gabtin®, absens gibi primer jeneralize nöbetlerde etkili değildir.

Gabtin®, laktoz içerdiğinden, galaktozemili (galaktoz entoleransı olan) hastalarda kullanılmamalıdır.

Not: 3 yaşından küçük çocuklarda epilepside ek tedavi ile ilgili olarak yeterli deneyim yoktur.

Yaşlı hastalarda (> 65 yaş) Gabapentin kapsülün sistematik araştırmaları yapılmamıştır. Bununla birlikte, klinik araştırmalar 65 yaş üzerindeki hastalarda istenmeyen olay profilinin değişmediğini göstermektedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Hastaya özel başlangıç dozu ve idame dozu için, 100 mg'Iık, 300 mg'Iık ve 400 mg'Iık gabapentin kapsül formları mevcuttur.

Diyalize giren hastalar gabapentin 100 mg Kapsül kullanabilir.

Doz, hastanın ilacı tolere edebilmesine ve etkiye göre hekim tarafından belirlenir.

 

Epilepsi

12 yaş üzerindeki hastalarda monoterapi ve ek tedavi

Gabapentinin etkin dozu günde 900-3600 mg'dır.

İdame dozunun ayarlanması ve gerektiğinde doz yükseltilmesi hızla yapılabilir.

Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde aşağıdaki dozlar önerilir.

Başlangıç dozu

Gabapentin tedavisine daha düşük dozlarda Gabapentin 100 mg Kapsül veya Gabapentin 300 mg Kapsül ile başlanmalıdır.

Doz ilk üç gün içinde kademeli olarak yükseltilerek, günde 900 mg'lık gabapentin dozuna aşağıda belirtildiği şekilde ulaşılabilir:

1. gün Günde bir defa 300 mg'lık bir kapsül ya da günde üç defa 100 mg'lık bir kapsül (300 mg/gün)

2. gün Günde iki defa 300 mg'lık bir kapsül ya da günde üç defa 100 mg'lık iki kapsül (600 mg/gün)

3. gün Günde üç defa 300 mg'lık bir kapsül ya da günde üç defa 100 mg'lık üç kapsül (900 mg/gün)

Alternatif olarak 1'inci günden itibaren günde üç defa 300 mg'Iık bir kapsül (günde 900 mg gabapentin) uygulanabilir.

İdame dozu

Etkinlik değerlendirilmesi günde 900-1200 mg’lık gabapentin ile yapılabilir.

Günde toplam 2400 mg gabapentin dozu aşılmamalı ve günlük toplam doz, üç doza bölünerek uygulanmalıdır.

 

Erişkinlerde nöropatik ağrı

Başlangıç dozu günde 900 mg’dır, bu doz üç eşit doza bölünerek verilmelidir (günde üç defa 300 mg'lık bir Gabapentin Kapsül ya da günde üç defa 100 mg'lık üç Gabapentin Kapsül). Gerekli olduğu durumlarda doz günde maksimum 3600 mg’a kadar yükseltilebilir.

Genel durumu kötü olan hastalarda, vücut ağırlığı düşük olanlarda ya da transplantasyon sonrası dönemlerde, doz Gabapentin 100 mg Kapsül kullanılarak 100 mg'lık basamaklar şeklinde yükseltilmelidir. İki doz arasındaki süre 12 saati aşmamalıdır.

 

3-12 yaşlarındaki çocuklarda ek tedavi

Tedavinin ilk üç günü içinde doz kademeli olarak yükseltilerek günde 30 mg/kg'lık doza ulaşılır. Doz, birinci gün 10 mg/kg, ikinci gün 20 mg/kg, üçüncü gün 30 mg/kg olarak uygulanır. Gerekli görülürse, doz daha sonra günde 40-50 mg/kg'a yükseltilir.

 

Böbrek İşlevleri Bozuk Hastalarda Doz

Böbrek işlevleri bozuk hastalarda (kreatinin klerensi <80 ml/dakika) ve hemodiyaliz uygulananlarda doz aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Böbrek fonksiyonu                             Gabapentin

Kreatinin klirensi                                toplam günlük doz sınırları*

(ml/dakika)                                       (mg/gün)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

≥80                                                   900-3600

50-79                                                                                                 600-1800

30-49                                                                                                 300-900

15-29                                                                                                 150**-600

<15                                                   150**-300

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hemodiyaliz hastalarında                       Daha önce hiç gabapentin kapsül kullanmamış hemodiyalız hastalarında yükleme dozu olarak

                                                          300-400 mg gabapentin önerilir. Daha sonra, dört saatlik her hemodiyalizden sonra 200-300 mg gabapentin verilir. Diyaliz uygulanmayan günlerde gabapentin kapsül kullanılmamalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*    Toplam günlük doz üçe bölünerek üç eşit doz şeklinde uygulanmalıdır.

**  Gün aşırı 300 mg gabapentin şeklinde uygulanmalıdır.

 

Kullanım şekli ve tedavi süresi

Gabtin® kapsül, yeterli miktarda bir içecekle birlikte bütün olarak yutulmalıdır. Yemeklerle birlikte ya da yemekler arasında kullanılabilir. Günde üç doz olarak kullanılırken, iki doz arasındaki sürenin 12 saati aşmamasına dikkat edilmelidir,

Bir dozun alınmasının unutulması (son dozun alınmasından sonra 12 saatten fazla bir sürenin geçmesi) durumunda, ek bir gabapentin dozunun alınma kararı tedaviyi yapan hekime bırakılmalıdır.

Magnezyum veya aluminyum içeren antasitlerle birlikte kullanılması durumunda, gabapentin antasit uygulamasından en az 2 saat sonra alınmalıdır. Bu gabapentin biyoyararlanımının azalmasını büyük ölçüde engeller (bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).

Tedavi süresi klinik duruma bağlıdır. Epilepsi tedavisi normal olarak, uzun süreli tedavi gerektirir. Gabapentin tedavisine son verilmek istenirse, rebound fenomeni (gabapentin tedavisinin aniden kesilmesi durumunda epileptik nöbetlerin sıklaşması) olduğunu gösterir bir belirti olmamakla birlikte, bu işlem bir haftadan kısa sürede olmamak kaydıyla yavaş yavaş yapılmalıdır.

Nöropatik ağrı tedavisinde, etkinlik ve güvenilirlik, 5 aydan uzun süreli tedavi süresi için araştırılmamıştır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Gabtin® 300 mg kapsül: 50 kapsüllük ambalajlarda.

Gabtin® 400 mg kapsül: 50 kapsüllük ambalajlarda.

Saklama Koşulları

25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 kapsüllük ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Klinik çalışmalar, gabapentinin güvenli kullanımı amacıyla klinik laboratuvar parametrelerinin düzenli izlenmesinin gerekli olmadığını ortaya koymuştur. Gabapentinin kan konsantrasyonlarının izlenmesinin önemi ortaya konmamıştır. Gabapentin diğer anti-epileptik ilaçlarla birlikte kullanılırken, gabapentinin veya diğer anti-epileptik ilaçların kan konsantrasyonlarında değişme olacağına dair endişe duyulması gerekmez.

Kontrollü klinik çalışmalarda, hastaların % 16'sında muhtemelen klinik açıdan önemli sayılabilecek derecede kan şekeri düzeyi dalgalanmaları [<3.3 mmol/l ya da >7.8 mmol/l (normal değer: 3.5-5.5 mmol/I)] gözlenmiştir. Bu nedenle, Diabetes Mellitus hastalarında kan şekeri daha sık kontrol edilmeli ve gerekiyorsa antidiyabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır.

Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda kreatinin klerens değerleri göz önüne alınarak gabapentin dozu ayarlanmalıdır (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).

Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir. Bu nedenle, pankreatitin klinik semptomlarının ilk belirtileri (persistan karın ağrısı, bulantı ve tekrarlayan kusmalar) ortaya çıkar çıkmaz gabapentin tedavisine derhal son verilmelidir. Ek olarak, pankreatitin erken tanısı için klinik araştırmalar ve uygun laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır.

Kronik pankreatitte gabapentin kullanımı ile ilgili yeterli deneyim yoktur. Bu durumda gabapentin tedavisine devam etme ya da son verme kararını hekim vermelidir.

 

İlaç Kullanımının Sonlandırılmasına Bağlı Konvulsiyonlar, Status Epileptikus

Anti-epileptik ilaçların kullanımı, konvülsiyon sıklığının artması ihtimaline karşı birden sonlandırılmamalıdır. 12 yaşından büyük hastaların katıldığı plasebo kontrollü çalışmalarda, gabapentin alan hastalarda status epileptikus görülme insidansı % 0.6 olurken, plasebo alan hastalarda % 0.5 olmuştur. Yeterli veri mevcut olmadığı için, gabapentin ile tedavinin, gabapentin ile tedavi edilmeyen benzer popülasyonlarla karşılaştırıldığında, status epileptikus oranını artırıp artırmadığına dair bir şey söylemek imkansızdır.

 

3-12 Yaş Arasındaki Çocuklarda Kullanım

3-12 yaş arası pediyatrik hastalarda gabapentin kullanımıyla birlikte merkezi sinir sistemiyle ilişkili bazı advers olaylar görülmüştür. Bunlardan başlıcaları, duygusal değişiklik (özellikle davranış problemleri), agresif davranışlar, konsantrasyon problemleri ve okul performansında değişiklikler dahil olmak üzere düşünce bozuklukları ve hiperkinezidir (özellikle yorulmama ve hiperaktivite). Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.

 

Bu ilaçla tedavi edilen hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalar intihar düşüncesi ve davranışı açısından yakından izlenmelidir. İntihar düşüncesi ve davranışı ortaya çıktığında, hasta ve hasta yakınının tıbbi destek alması önerilmelidir.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım

Gebelik kategorisi: C

 

Gabapentinin gebelerde güvenli kullanımı ile ilgili deneyim olmadığından, gebelik döneminde ancak yararları ve riskleri çok iyi değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Gabapentin insanlarda anne sütüne geçer. Gabapentinin anne sütü alan bebekte ciddi bir yan etkiye yol açmayacağını söylemek mümkün olmadığından, anne açısından anti-epileptik tedavinin önemi de göz önünde bulundurularak emzirmeye ya da gabapentin tedavisine son verilmelidir.

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi

Gabapentin, merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olduğundan, kişisel olarak sedasyon, baş dönmesi ya da merkezi sinir sistemi depresyonunun diğer belirti ve semptomlarına yol açabilir. Bu sebeple, reçetelendiği şekilde kullanıldığı durumlar da dahil gabapentin, kişinin reaksiyonlarını, araç ve karmaşık makineleri kullanma veya bu tarz yerlerde çalışma yeteneğini bozacak kadar azaltabilir. Bu durum, özellikle tedavinin başlangıcında, doz artırılırsa veya tedavi değiştirilirse ve alkol gibi merkezi sinir sistemi depresyonuna sebep olan maddelerle birlikte kullanılması durumunda belirgindir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gabapentin tedavisi sırasında en sık bildirilen advers etkiler somnolans (uykuya eğilim), uyuşukluk, halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, uykusuzluk, kilo alma, anoreksi, bulantı, kusma  ve ataksidir.

 

Daha az sıklıkta görülen yan etkiler:

Kardiyovasküler sistem; periferik ödem.

Merkezi sinir sistemi; uykuya eğilim, halsizlik, sinirlilik, baş dönmesi, amnezi, disartri, düşünce bozuklukları, duygusal değişkenlikler, parestezi, abartılmış veya hafifletilmiş refleksler, refleks kaybı.

Dermatolojik; kaşıntı.

Gastrointestinal sistem; bulantı, kusma, kilo alma, dispepsi, konstipasyon, ağız kuruluğu, iştah artışı, dişlerde anormallik, jinjivit.

Genitoüriner sistem; empotans.

Hematolojik; lökopeni

Kas iskelet sistemi; tremor, hiperkinezi, miyalji, sırt ağrısı

Oküler; nistagmus, diplopi, görmede bulanıklık

Solunum sistemi; rinit, bronşit, farenjit, öksürük, solunum yolu enfeksiyonları.

 

Klinik çalışmalar sırasında, aşağıdaki advers olaylar da seyrek olarak ortaya çıkmıştır; karın ağrısı, gastroeneterit, amenore, disüri, üriner retansiyon, idrar kaçırma, yüz, ekstremite ya da tüm vücutta ödem, gingivit, gastroenterit, özofajit, hepatomegali, anemi, trombositopeni, artralji, kırık, tendinit, vazodilatasyon, taşikardi, hipertansiyon, kalp yetmezliği, alopesi, egzema, hirsutizm, fotofobi, tat bozukluğu, tinnitus.

Gabapentin tedavisi sırasında hemorajik pankreatit bildirilmiştir (bkz. Uyarılar/Önlemler)

Alerjik reaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme) çok nadir olarak bildirilmiştir.

Ayrıca, 12 yaşından küçük çocuklarda; agresif davranışlar, aşırı, kısmen kontrolsüz hareketler (hiperkinezi), viral enfeksiyonlar, bronşit, solunum yolu enfeksiyonları, ateş, uykuya eğilim, halsizlik, baş dönmesi, bulantı, kusma ve kilo artışı görülebilir. Gabapentin kullanan hastalarda bu olayların çoğunluğu hafif ve orta derecede görülmüştür.

Gabapentin kullanımının ani olarak kesilmesine bağlı olarak advers etkiler görülebilir. En sık görülen advers etkiler anksiyete, uykusuzluk, bulantı, ağrı ve terlemedir.

 

Laboratuvar Bulguları

Kontrollü klinik çalışmalarda, hastaların % 16'sında muhtemelen klinik açıdan önemli sayılabilecek derecede kan şekeri düzeyi dalgalanmaları [<3.3 mmol/l ya da >7.8 mmol/l (normal değer: 3.5-5.5 mmol/I)] gözlenmiştir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Diğer anti-epileptik ilaçlarla kombine kullanıldığında, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.