Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Umut İlaç Tic. ve San. Ltd. Şti.
Marka GASTBLOK
Etken Madde Kodu SGKFI5-PANTOPRAZOL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 14
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A02BC02
ATC Açıklaması Pantoprazol
NFC Kodu CD
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Enterik Kaplı Kapsüller
Kamu Kodu A12475
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,71 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Pantoprazol’ün doz aşımı halinde entoksikasyon belirtileri varsa semptomatik ve destekleyici tedavi yapılır.

Pantoprazol için spesifik bir antidot bilinmemektedir. Pantoprazol hemodiyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz.

Endikasyonlar
  • Peptik ülser (duodenal ve gastrik ülser) tedavisi
  • Gastroözofageal reflü hastalığında erozif özofajit tedavisi için
  • Helicobacter pylori’nin neden olduğu tekrarlayan duodenal ve gastrik ülserde H.pylori eradikasyonu için (iki antibiyotikle kombine olarak).
  • Zollinger Ellison Sendromu dahil, patolojik hipersekresyon durumlarının tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Pantoprazol bir proton pompası inhibitörü olup mide pariyetal hücrelerinde (H+, K+) ATPaz enzim sistemine bağlanarak gastrik asit salgısını inhibe eder. Pantoprazol uyarının cinsi ne olursa olsun hem bazal hem uyarılmış gastrik asit salgısını doza bağlı olarak inhibe eder. Verilen bir dozun etkisi 24 saatten fazla sürer. Sürekli tedavide ilacın kesilmesinden sonra 1 hafta içinde asit salgısı normale döner. Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi asit salgısının azalması gastrin seviyesinin yükselmesine yol açar.
Farmakokinetik Özellikler
Absorpsiyon: Pantoprazol çabuk absorbe olur. Oral yolla 40 mg’lık tek doz veya tekrarlayan dozlamadan sonra 2.5 saat içinde 2.5 µg/ml düzeyinde doruk plazma konsantrasyon (Cmaks ) değerleri oluşur. İlacın mutlak biyoyararlanımı % 77 kadardır. Besinler absorpsiyonu geciktirirse de Cmaks’ı ve eğri altında kalan alanı (EAA) etkilemez. Bu nedenle GASTBLOK yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Antasidlerle birlikte alınması, absorbsiyonunu etkilemez.
 
Dağılım: Pantoprazol’ün dağılım hacmi yaklaşık 11.0 – 23.6 L olup ilaç başlıca ekstrasellüler sıvıya geçer. Serum proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 98 olup başlıca albümine bağlanır.
 
Metabolizma: Pantoprazol karaciğerde CYP2C19 enzim sistemiyle demetilasyon ile geniş ölçüde metabolize olur. Başlıca metabolitleri desmetil türevi ve bunun sülfat bileşiğidir. Bunların farmakolojik aktivitesi yoktur.
 
Eliminasyon: Sağlıklı gönüllülerde verilen tek bir oral (veya i.v.) dozdan sonra Pantoprazol metabolitlerinin % 71’i idrarla, % 18’i ise safra yolu ile atılarak feçes ile çıkar. Değişmemiş Pantoprazol idrarla çıkmaz.
 
Özel Hasta Grupları: Pantoprazol farmakokinetiği yaş ve cinsiyet farklılığından ve renal fonksiyon azalmasından etkilenmez. Bu gruplarda doz ayarlaması gereksizdir. 18 yaşından küçüklerde Pantoprazol kinetiği araştırılmamıştır.
 
Karaciğer Hastalığı: Hafif ve şiddetliderecede karaciğer fonksiyon bozukluğunda (Child-Pugh sınıf A ve B) Pantoprazol’ün serumda Cmaks değeri hafifçe yükselir, EAA artar ve yarı ömrü uzar. Ancak bunlar doz ayarlaması gerektirecek ölçüde değildir. İlerlemiş karaciğer hastalığında (Child-Pugh sınıf C) doz ayarlaması gerekebilir.
Farmasötik Şekli

ENTERİK KAPLI TABLET

Formülü
Her enterik kaplı tablet 40 mg Pantoprazol’e eşdeğer Pantoprazol sodyum seskihidrat içerir.
Boyar madde olarak; Titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Pantoprazol karaciğerde P450 enzim sistemi ile, esas olarak CYP2C19 ve CYP3A4 izoenzimleri tarafından metabolize edilir. Yapılan araştırmalarda aşağıdaki ilaçlarla bir etkileşim bulunmamıştır : Teofilin, sisaprid, antipirin, kafein, karbamazepin, diazepam, diklofenak, naproksen, piroksikam, digoksin, etanol, gliburid, oral kontraseptif olan levonorgestrel/etinil estradiol, metoprolol, nifedipin, fenitoin, varfarin, midazolam, klaritromisin, metranidazol, amoksisilin.
Pantoprazol’ün antasidlerle birlikte alınması absorpsiyonunu etkilemez.
Pantoprazol absorpsiyonları asit ortam gerektiren ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları v.b. ilaçların biyoyararlanımını azaltabilir.
Pazarlama sonrası araştırmalarda, Pantoprazolü'de içeren proton pompası inhibitörleri ve varfarini birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanı ve INR'de artış raporlanmıştır. INR'de ve protrombin zamanında artış anormal kanama ve ölümle sonuçlanabilir. Proton pompası inhibitörleri ve varfarini birlikte kullanan hastalar INR'deki ve protrombin zamanındaki artışa karşı izlenmelidir.

 

 

Kontraendikasyonlar

GASTBLOK, içindeki maddelerden herhangi birine karşı hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Duodenal ülser: Mutad doz günde 1 kere 40 mg Pantoprazol’dür. 2 hafta içinde iyileşme görülmezse tedavi 2 hafta daha uzatılabilir.
 
Gastrik ülser: Günde 1 kez 40 mg verilir. İyileşme için genelde 4 hafta gerekir. İyileşme olmazsa doz iki katına çıkarılarak (günde 2 adet 40 mg tablet) tedavi tekrarlanır.
 
Erozif özofajit: Günde 1 kez 40 mg’lık tablet 8 hafta süre ile verilir, iyileşme olmazsa ikinci bir 8 haftalık tedavi düşünülmelidir.
 
Helicobacter pylori eradikasyonu: Günde 2 adet 40 mg’lık tablet en az 2 antibiyotik (Amoksisilin, klaritromisin, metronidazol) ile kombine edilerek 7 gün süre ile uygulanır.
 
Zollinger Ellison Sendromu dahil, patolojik hipersekresyon durumlarının tedavisi: Yetişkin hastalar için başlangıç dozu günde iki kez 40 mg’dır. Doz hastanın durumuna göre ayarlanır ve tedaviye yeterli sürede devam edilir. Bazı hastalar 2 yıldan fazla sürekli tedavi almıştır.
 
Yaşlı hastalarda ve böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez. İlerlemiş karaciğer hastalığında (Child-Pugh sınıf C) iki günde bir 40 mg Pantoprazol verilebilir. Hepatik enzim yükselmeleri görülürse ilaç kesilmelidir.
 
GASTBLOK enterik kaplı tabletleri kırılmadan, ezilmeden, çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. İlaç aç karnına veya tok karnına alınabilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

MÜNİR ŞAHİN İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası
28.04.2011 – 231/44
 
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 09.05.2011
 
Reçete ile satılır.
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzak ve kuru bir yerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Gastblok 40 mg Enterik Kaplı Tablet, 14 ve 28 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda/karton kutuda
Uyarılar/Önlemler
Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceği için tedavi öncesi malignite tesbiti için gerekli incelemeler yapılmalı, durum endoskopi ile kesinleştirilmelidir.
 
Uzun süre boyunca (örneğin 3 seneden fazla) her gün asit baskılayıcı ilaçlarla tedavi, hipoklorhidri veya aklorhidriye bağlı olarak siyanokobalamin (B12 vitamini) emilimini azaltabilir. Asit baskılayıcı tedavi nedeniyle oluşan siyanokobalamin eksikliği nadiren rapor edilmiştir. Bu durum, siyanokobalamin eksikliği ile birlikte başka klinik belirtiler de görüldüğünde dikkate alınmalıdır.
 
GASTBLOK enterik kaplı tabletler çiğnenmemeli, kırılıp ezilmemeli ve bütün olarak yutulmalıdır.
 
Pantoprazol kuvvetli ve uzun süreli bir asit sekresyonu inhibisyonu yaptığından absorpsiyonu asit ortama bağlı ilaçların (ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları v.b.) biyoyararlanımını azaltabilir.
 
Hafif ve orta derecede (Child-Pugh sınıf A ve B) karaciğer yetmezliğinde Pantoprazol birikimi minimaldir ve doz ayarlaması gerektirmez. İlerlemiş karaciğer yetmezliğinde (Child-Pugh sınıf C) dozun azaltılması (gün aşırı 40 mg) ya da hafif ilaç birikiminin (< % 21) kabulü arasında bir tercih yapılmalıdır.
 
Pediyatrik hastalarda: Pantoprazol’ün pediyatrik hastalarda etkinliği ve güvencesi kontrollü araştırmalarla belirlenmemiştir.
Pantoprazol’ün 16 haftadan uzun süreli tedavilerde emniyet ve etkinliği belirlenmemiştir, idame tedavisinde kullanılmamalıdır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
 
Gebelik: Gebelik kategorisi B’dir. Pantoprazol’ün deneysel çalışmalarda teratojen etkisi görülmemiştir. Hamile kadınlarda yapılmış kontrollü araştırmalar yoktur. GASTBLOK gebelikte ancak kesin endikasyon varsa ve anne ve fetus için fayda/risk oranı tartılarak kullanılmalıdır.
 
Laktasyon : Pantoprazol’ün süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, potansiyel yararına göre ilaç veya emzirmenin durdurulmasına karar verilir.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi: Pantoprazol’ün araç ve gereç kullanımına engel olabilecek bir etkisi yoktur.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastroözofageal reflü nedeni ile Pantoprazol tedavisi uygulanan hastaların % 1 ve daha fazlasında belki, büyük olasılıkla ya da kesinlikle ilaca bağlı olarak gözlenen yan etkiler şunlardır : Baş ağrısı, diyare, gaz, karın ağrısı, deri döküntüsü, geğirme, uykusuzluk ve hiperglisemi.
 
Gastroözofageal reflü nedeni ile, Pantoprazol tedavisi uygulanan hastaların % 1’den daha azında gözlenen yan etkiler aşağıda belirtilmiştir. Ancak çoğu yan etkilerin Pantoprazol ile ilişkileri kesin olarak ortaya konulmuş değildir :
 
Genel: Abse, alerjik reaksiyon, üşüme hissi, kist, yüzde ödem, ateş, jeneralize ödem, sıcak çarpması, fıtık, laboratuar test anomalileri, keyifsizlik, moniliyaz, neoplazm, non-spesifik ilaç reaksiyonu, fotosensitivite reaksiyonu.
 
Kardiyovasküler Sistem: Anormal EKG, anjina pektoris, aritmi, atriyal fibrilasyon/flutter, kardiyovasküler bozukluk, substernal göğüs ağrısı, konjestif kalp yetmezliği, hemoraji, hipertansiyon, hipotansiyon, miyokard enfarktüsü, miyokard iskemisi, palpitasyon, retinal vasküler bozukluklar, senkop, taşikardi, tromboflebit, tromboz, vazodilatasyon.
 
Sindirim Sistemi: Anoreksi, aftöz stomatit, kardiyospazm, kolit, ağız kuruluğu, duodenit, disfaji, enterit, özofagus hemorajisi, özofajit, gastrointestinal karsinom, gastrointestinal hemoraji, gastrointestinal moniliyaz, gingivit, glossit, halitozis, hematemez, iştah artışı, melena, ağızda ülser, ağızda moniliyaz, ağızda ülserasyon, periodontal abse, periodontit, rektal hemoraji, mide ülseri, stomatit, anormal dışkılama, dilde renk değişimi, ülseratif kolit.
 
Endokrin Sistem: Diabetes mellitus, glikozüri, guatr.
 
Hepato-Biliyer Sistem: Biliyer ağrı, hiperbilirubinemi, kolesistit, kolelitiyaz, kolestatik sarılık, hepatit, alkalen fosfataz artışı, gama glutamil transpeptidaz artışı, SGOT enzimlerinde artma.
 
Kan ve Lenfatik Sistem: Anemi, ekimoz, eozinofili, hipokrom anemi, demir eksikliği anemisi, lökositoz, lökopeni, trombositopeni.
 
Metabolizma ve Beslenme: Dehidratasyon, ödem, gut, periferik ödem, susama, ağırlık artışı, ağırlık kaybı.
 
Kas-İskelet Sistemi: Artrit, artroz, kemik ağrısı, bursit, kemik ve eklem rahatsızlığı, kas krampları, boyun sertliği, miyalji, tenosinovit.
 
Sinir Sistemi: Anormal rüyalar, konfüzyon, konvülsiyon, depresyon, ağız kuruluğu, disartri, emosyonel değişkenlik, halüsinasyonlar, hiperkinezi, hipestezi, libido azalması, gerginlik, nevralji, nevrit, nöropati, parestezi, refleks azalması, uyku bozukluğu, somnolans, anormal düşünceler, tremor, vertigo.
 
Solunum Sistemi: Astma, epistaksis, hıçkırık, larenjit, akciğer rahatsızlığı, pnömoni, ses değişikliği.
 
Deri ve ekleri: Akne, alopesi, kontakt dermatit, deride kuruluk, egzema, fungal dermatit, hemoraji, herpes simpleks, herpes zoster, likenoid dermatit, makülopapüler deri döküntüsü, kaşıntı, deri bütünlüğünün bozulması, deri ülseri, terleme, ürtiker
 
Duyular: Anormal görme, amiblopi, katarakt, işitme kaybı, diplopi, kulak ağrısı, ekstraoküler felç, glokom, eksternal otit, tat almada değişiklik, tinnitus.
 
Ürogenital Sistem: Albüminüri, balanit, meme ağrısı, sistit, dismenore, dizüri, epididimit, hematüri, empotans, böbrek taşı, böbrek ağrısı, noktüri, prostat rahatsızlığı, piyelonefrit, skrotal ödem, üretral ağrı, üretrit, üriner sistem rahatsızlığı, idrar yapmada zorluk, vajinit.
Laboratuvar değerleri : Tedavi sırasında seyrek olarak SGPT, kreatinin, kolesterol, ürik asit değerlerinde artış gözlenebilir. Bunlar genelde hafif ve geçicidir.
                
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.