Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Avicenna Farma Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.
Marka GENSIF
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01GB03
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A10809
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 16,42 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 9,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu H010B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Baş dönmesi, işitme kaybı gibi semptomlar görülebilir. Hemodiyaliz düşünülebilir
Endikasyonlar
Gensif ampul pseudomonas aeruginosa, proteus türleri ( indol pozitif ve negatif ) echerichia coli, klebsiella-enterobacter-serratia türleri, citrobacter türleri ile staphylococcus türleri ( kaogülaz pozitif ve negatif ) gibi mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonların tedavisinde etkilidir.
Ayrıca bakteriyel neonatal sepsisi, bakteriyel septisemi, merkezi sinir sistemi ( menenjit ), idrar yolları, solunum yolu, peritonit dahil sindirim kanalı, deri, kemik ve yumuşak dokunun   ( yanık dahil ) bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Gentamisin sülfat, actinomycetes ailesinden olan micromonospora purpureadan türetilir. Duyarlı bakterilerde protein sentezini inhibe eden bakterisid etkili bir aminoglikoziddir. Çok sayıda gram-negatif ve gram-pozitif bakterilere etkilidir. Gram-negatif türler arasında escherichia, serratia, shigella ve bazı proteus türlerine ilave olarak kanamisin ve diğer ilk aminoglikozidlerden farklı olarak pseudomonas aeruginosa vardır. Gram,pozitif türlerden ise staphylococcus aureus gentamisine çok duyarlıdır. Bir çok streptokok türleri ile streptococcus pneumonia özellikle bacteroid ve clostridium gibi D grubu anaerob bakteriler ise gentamisine dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Gentamisin sülfat oral yoldan emilmez. Intramüsküler ve intravenöz uygulamadan 30-60 dakika sonra en yüksek serum konsantrasyonlarına erişilir. Etkin konsantrasyonları serumda 6-8 saat devam eder. Glomerül filtrasyonu ile dışarı atıldığından idrarda yüksek yoğunlukta     ( 100 µg/ml’den fazla ) bulunur.
Farmasötik Şekli
Ampul
Formülü
Her bir ampul (1 mL); Gentamisin baz 40.0 mg, Nipajin M 1.8 mg, Nipasol M 0.2 mg, Sodyum metabisülfit 3.2 mg, EDTA disodyum 0.1 mg,  enjeksiyonluk su k.m. 1.0 mL içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Gensif’in diğer ototoksik, nörotoksik ve/veya nefrotoksik ajanlarla bir arada veya birbiri arkasına verilişi, yan ve istenmeyen etkilerin görülme olasılığını artırabilir. Bu nedenle diğer aminoglikozidler veya amfoterisin B, basitrasin, sisplatin, sefalotin, vankomisin, metoksifran veya güçlü diüretikler ( etakrinik asid, bumetanid veya mannitol ) ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
Kontraendikasyonlar
Gentamisine aşırı duyarlılığı olanlarda Gensif’in kullanılması sakıncalıdır. Ayrıca geçmişte aminoglikozid grubunda diğer bir antibiyotik, yine aşırı duyarlılık veya şiddetli toksit reaksiyonlara neden olmuşsa, Gensif’in kullanımı sakıncalıdır. Çünkü bu gruptaki ilaçlara karşı çapraz duyarlılık oluşumu söz konusu olabilir.Ayrıca preparatın bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birisine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Gensif ampul, adale yada damar içine uygulanır. Gensif’i başka ilaçlarla aynı zamanda uygulamak gerekirse fiziksel olarak hiçbir ilaçla karıştırılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.
 
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, Gensif’in kullanımı esas olarak böbrek işlevleri normal yada bozuk hastalarda olmak üzere iki türlüdür.
 
a) Böbrek işlevi normal hastalarda:
 
Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlar
Günde 5 mg/kg 3 yada 4 eşit dozda. Hastanın klinik durumunda iyileşme görüldüğü anda doz, derhal günde 3 mg/kg’a indirilmelidir.
 
Orta şiddette enfeksiyonlar
Günde 2-3 mg/kg iki yada üç eşit dozda verilir.
 
Ağır enfeksiyonlar
Günde 3 mg/kg üç doza bölünerek 8 saatlik aralarla verilir. Ağır yanık vak’alarında gentamisin serum konsantrasyonu düşük olabileceğinden dozun ayarlanabilmesi için antibiyotiğin serum konsantrasyonunun tayini yararlıdır.
 
Çocuklar
Günde 6-7.5 mg/kg ( 8 saatte bir 2.0-2.5 mg/kg )
 
Bebekler ve yeni doğanlar
Günde 7.5 mg/kg ( 8 saatte bir 2.5 mg/kg )
 
1 haftalık veya daha küçük bebekler ve prematüreler
Günde 5 mg/kg ( 12 saatte bir 2.5 mg/kg )
 
Genel tedavi süresi tüm hastalar için 7-10 gündür.
 
Intravenöz uygulama
Gensif Ampul ancak intramüsküler uygulamanın olanaksız olduğu durumlarda ( vücut yanıkları, ağır şok v.b. ) intravenöz yoldan uygulanır. İntravenöz infuzyon için bir seferlik doz, 50-200 ml’lik steril çözeltisinde seyreltilerek, ½ - 2 saatlik bir sürede verilir. Çocuklar ve bebeklere verilecek infüzyon çözeltisinin hacmi daha düşük olmalıdır.
 
b) Böbrek işlevi bozuk hastalarda :
Böyle hastalarda, gentamisin atılımı azalacağından kanda daha fazla ilaç birikir. Bu gibi durumlarda serumdaki gentamisin düzey, sık sık kontrol edilmeli, doz araları uzatılmalıdır. Doz araları serum kreatinin düzeyi ( mg/100ml ) 8 ile çarpılarak bulunabilir. Örneğin; vücut ağırlığı 60 kg serum kreatinin düzeyi 2 mg/100 ml olan bir hastaya 16 saatte bir 60 mg ( 1 mg / kg ) gentamisin verilebilir ( 2x8 =16 ).
 
Ağır enfeksiyonlarda, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda daha düşük dozda fakat daha sık gentamisin verilmesi gerekebilir. Böyle hallerde 8 saatte bir uygulanacak dozun tespiti için, böbrek fonksiyonları normal hastalarda önerilen bir defalık doz, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastanın serum kreatinin düzeyine bölünerek hastaya verilecek bir defalık doz hesaplanabilir.
 
Örneğin; vücut ağırlığı 60 kg serum kreatinin düzeyi 2 mg/100 ml olan bir hastaya 60 mg’lık ( 1 mg / kg ) bir başlangıç dozundan sonra, 8 saatte bir 30 mg gentamisin verilmesi uygundur.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Piyasada ayrıca her biri 80 mg gentamisine eşdeğer gentamisin sülfat içeren 2 ml’lik 1 ve 50 ampullük kutularda GENSIF 80 mg ve her biri 20 mg gentamisine eşdeğer gentamisin sülfat içeren 2 ml’lik 1 ve 50 ampullük kutularda GENSIF 20 mg Ampuller mevcuttur.
Saklama Koşulları
30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Her biri 40 mg gentamisine eşdeğer gentamisin  sülfat içeren 1 ml’lik 1 ve 50 ampüllük kutular halindedir.
Uyarılar/Önlemler
Gensif tedavisi gören hastalar ilacın kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek toksik etkilerden dolayı sıkı klinik gözetim altında bulundurulmalıdır. Serum konsantrasyonları izlendiğinde, en yüksek değerin 12 µg / ml’yi normal değerlerin de 2 µg/ml’yi aşmamasına dikkat edilmelidir. Gentamisinle diğer aminoglikozid grubu antibiyotikler arasında çapraz rezistans olduğu gösterilmiştir.
 
Akut toksisite olasılığı prematüre bebek ve yeni doğanlarda daha yüksektir. Üriner yol enfeksiyonları gentamisine göre toksisitesi daha az olan antibiyotiklerle tedavi edilebildiği sürece, bu tip enfeksiyonların, komplike olmayan başlangıç arazlarının tedavisinde gentamisin önerilmez.
 
Gentamisin, pseudomonas enfeksiyonlarında karbenisilin veya tikarsilin ile kombine halde kullanıldığında sinerjistik etki gösterebilir. Antibiyotik sinerjizmasına ait testlerin yapılması gereklidir. Yine de gentamisin, invivo olarak, yukarıdaki penisilin türevleri tarafından inaktive edildiği rapor edildiğinde dozların uygun bir şekilde ayarlanması ve ilaçların ara bırakılarak kullanılması gerekmektedir.
 
Gensif anestezikler, süksinilkolin gibi depolarize etmeden nöromüsküler blokaj yapan ilaçlar ( tübokürarin, gallamin, metokürin iyodür, panküroniyum ) veya dekametonyum gibi ilaçlarla bir arada veya birbiri arkasına verildiğinde, yada sitrat ile antikoagülasyonu sağlanmış kanın büyük miktarda transfüzyonunun yapıldığı hastalarda, nöromüsküler blokaj ve müsküler paraliz riskinin göze alınması gerekir. Blokaj meydana geldiğinde, kalsiyum tuzları veya neostigmin kullanılarak olay tersine çevrilebilir.
 
Preparat antioksidan olarak sodyum metabisülfit içermektedir. Bu nedenle sülfitlere duyarlı olan hastalarda özellikle astımlılarda alerjik tipte reaksiyonlar meydana gelebilir.
 
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 
Gebelik ve laktasyonda kullanımı ( Hamilelik kategorisi D )
Plasentaya ve anne sütüne geçer. Fetüste ototoksisiteye neden olabilir. Bu nedenle risk – yarar faktörü değerlendirilmelidir. Tıbbi zaruret olmadıkça hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Nefrotoksisite :
İdrarda protein ve hücresel yapıların veya protein kökenli olmayan azot, serum kreatinin artışı yada oligüri ile kendini gösterir.
 
Nörotoksisite :
8. sinirin hem işitme, hem de vestibüler sistemle ilgili dallarında yan etkiler görülür. Sersemlik, baş dönmesi, kulak çınlaması, kulak uğuldaması, işitme kaybı görülebilir ve bunlar irreversibl olabilir. Bu etkilere daha çok böbrek fonksiyonları bozuk olan yada yüksek dozlarda ve/veya uzun süreli tedavi gören hastalarda rastlanır.
 
Duygusuzluk, ciltte karıncalanma, kas seğirmesi ve konvülsiyonlar da gözlenir. Diğer bildirilen yan etkiler, solunum depresyonu, uyuşukluk, şuur bulanıklığı, görme bozuklukları, iştah azalması, ağırlık kaybı, hipotansiyon, hipertansiyon, kaşıntı, ürtiker, yaygın doku lezyonu, laringeal ödem, anaflaktik reaksiyonlar, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, ağız iltihabı, purpura, psödotümör serebri, akut organik beyin sendromu, pulmoner fibrozis, saç dökülmesi, eklem ağrısı, geçici karaciğer büyümesi ve dalak büyümesidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.