Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka GENTA
Etken Madde Kodu SGKF3P-GENTAMISIN SULFAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01GB03
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A03326
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 2,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,83 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 0,46 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E127B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği olanlarda atılım azalacağından dikkatle kullanılmalı, enjeksiyon araları uzatılmalıdır.
Doz Aşımı

Herhangi bir doz aşımı ya da toksik reaksiyonda, hemodiyaliz gentamisini kandan uzaklaştırmada yardımcı olabilir. Peritonal diyaliz ile gentamisinin kandan uzaklaştırma oranı hemodiyalize göre oldukça azdır. Yeni doğan bebeklerde kan değiştirme de göz önünde tutulmalıdır.

Endikasyonlar

Genta 20 mg Ampul; hafif enfeksiyonlardan ziyade yukarıda sözü edilen bakterilerin yol açtığı ağır enfeksiyonlarda; diğer antibiyotiklere dirençli ve özellikle Gram-negatif bakterilerin yol açtığı septisemi, bakteriyemi, sistit, piyelit, üretrit, prostatit gibi idrar yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında; osteomiyelit, enfekte yanık, pnömoni, bronkopnömoni gibi solunum yolları ile ağız, boğaz ve kulak enfeksiyonlarında; menenjitte; gonokok enfeksiyonlarında; yeni doğmuşların sepsislerinde Pseudomonas aeruginosa'nın oluşturduğu hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda karbenisilin ile birlikte kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Gentamisin Micromonospora purpurea'dan elde edilen, duyarlı bakterilerde protein sentezini inhibe ederek gelişmelerini önleyen bakterisid etkili, geniş spektrumlu bir aminoglikozit antibiyotiğidir.
Gentamisin Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere, başta E. coli olmak üzere koliform bakterilere, Pseudomonas aeruginosa, indol pozitif ve negatif Proteus suşlarına, Enterobacter-Serratia-Klebsiella türü penisiline duyarlı mikroorganizmalar ile dirençli Staphylococcus aureus, S. albus ve Neisseria türlerine etkilidir.
Shigella ve Salmonella grubuna in vitro etkilidir. Clostridium ve bazı streptokok türleri gibi anaerobik mikroorganizmalara etkisizdir.
Gentamisine direnç güç gelişir. Gentamisinin, diğer aminoglikozit antibiyotiklere dirençli bakterilere etkin olduğu gösterilmiştir. Gentamisinin akut LD50 değeri sıçanlarda 68 - 75 mg/kg'dır.
Farmakokinetik Özellikler

Gentamisin barsaktan çok az, adaleden ise süratle emilir. İntramüsküler enjeksiyondan sonra 30 - 60 dakikada en yüksek kan düzeyine erişir.

Ortalama plazma yarı-ömrü 3 saattir. 150 µg/mL bir dozdan 4 - 6 saat sonra plazma düzeyi 2 µg/mL'den yüksek bulunmuştur. Gentamisinin serumda µg/mL kan düzeyi kg başına mg olarak uygulanan dozun genellikle   4 - 6 katıdır. Parenteral kullanıldığında doku ve sıvılara yüksek oranda geçer. Meninksler iltihaplı ise gentamisin omurilik sıvısına serum düzeyinin 1/2 - 1/3'ü oranında geçer. Gentamisin değişmeden idrarla yüksek oranda atılır.

İlk dozun % 40'ı idrara geçer. Uygulamaya devam edildiğinde bu miktar gittikçe artar ve nihayet kullanılan dozun hemen hemen tamamı idrarla her gün atılır. İdrar miktarına bağlı olarak 1 ml idrarda serum düzeyinin 50 - 100 katı gibi çok yüksek yoğunluklara erişir. Bundan dolayı idrar yolu enfeksiyonlarında Genta 20 büyük değer taşır

Farmasötik Şekli

AMPUL

Formülü

Her bir ampul (1 mL); 20 mg gentamisine eşdeğer gentamisin sülfat, 1.8 mg Nipagin M, 0.2 mg Nipazol M, 3.2 mg sodyum metabisülfit, 0.1 mg sodyum edetat ve enjeksiyonluk su q.s.1 mL.

İlaç Etkileşmeleri

Aminoglikozitler arasında çapraz duyarlık olduğu saptanmıştır. Ototoksisite ve nefrotoksisite artabileceğinden, diğer aminoglikozit antibiyotikleri, kapreomisin, sisplatin, merkaptomisin, genel anestezikler ve furosemid, etakrinik asit gibi güçlü diüretikler ile birlikte kullanılmamalıdır. Solunum depresyonuna yol açabileceğinden nöromüsküler blokaj yapan ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Genta 20mg Ampul, gentamisin ve diğer aminoglikozit antibiyotiklere duyarlığı bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Genta 20 mg Ampul genellikle intramüsküler kullanılır. Özel durumlarda intravenöz uygulanabilir. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Çocuklarda günlük doz 5 - 7 mg/kg'dır. Hesap edilen günlük miktar eşit parçalara bölünerek olguya göre  8 ya da 12 saat ara ile intramüsküler yolla uygulanır. Buna göre;

Yeni doğmuşlarda: 12 saatte bir 2.5 mg/kg

 

Bebeklerde: 8 saatte bir 2.5 mg/kg

 

Uygulama sırasında gentamisinin yarılanma ömrü göz önünde tutulmalıdır. Yarılanma ömrü;

Prematüre bebeklerde (1.5 kg'ın altında): 11.5 saat

 

Prematüre bebeklerde (1.5 - 2 kg): 8 saat

 

Prematüre bebeklerde ( 2 kg'ın üstünde): 5 saat

 

Bebeklerde (1 hafta - 6 ay): 3 - 3.5 saat

 

İntramüsküler enjeksiyonun olanaksız olduğu durumlarda ve ağır yanıklarda intravenöz uygulanabilir. Günde 1 mg/kg üzerinden hesap edilen miktar izotonik sodyum klorür ya da % 5 dekstroz çözeltisi içinde 1 mg/kg (% 0.1) yoğunluğu geçmemek üzere 1 - 2 saat içinde infüzyon şeklinde damara uygulanır.

Gentamisin intratekal uygulanmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Genta 40 mg Ampul,

Genta 80 mg Ampul

Genta Steril Göz/Kulak Damlası

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 mg  1 mL, 1 ampullük ambalajlarda, prospektüsü ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
Ototoksisite ve nefrotoksisite artabileceğinden gentamisin diğer aminoglikozit antibiyotikleri, kapreomisin, sisplatin, merkaptomisin, genel anestezikler ve furosemid, etakrinik asit gibi güçlü diüretikler ile birlikte kullanılmamalıdır. Sitratlanmış kanla massif transfüzyondan kaçınılmalı, solunum depresyonuna yol açabileceğinden nöromüsküler blokaj yapan ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
Kulak çınlaması, baş dönmesi görülünce ilaç derhal kesilmelidir. Böbrek yetmezliği olanlarda atılım azalacağından dikkatle kullanılmalı, enjeksiyon araları uzatılmalıdır.
Yüksek doz veya 10 günü geçen uygulamalarda hastada odiogram, vestibüler ve böbrek testleri yapılması uygundur. Ayrıca duyarlı kişilerde ürtiker, bulantı, kusma, geçici albüminüri ve serumda üre azotunun, transaminazların ve alkali fosfatazın arttığı bildirilmiştir.
Bunun yanı sıra uygulama sırasında serum bilirubin, LDH değeri artabilir, kalsiyum ve sodyum yoğunlukları azalabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gentamisinin diğer aminoglikozit antibiyotikler gibi ototoksik etkisine bağlı olarak sersemlik, baş dönmesi, kulak çınlaması ve uğuldaması, nadir olarak da sağırlık meydana getirebileceği bildirilmiştir. Ototoksisite tedavi süresine ve kan yoğunluğuna bağlı olduğundan gentamisin ile tedavi süresi 7-10 günü geçmemeli ve serum düzeyi 12 µg/ml'nin altında tutulmalıdır.

 

Uzun süreli ve önerilenden daha yüksek dozlarla gentamisin ile tedavi edilen hastalarda; idrarda silindir, hücre ve protein varlığı ya da BUN, NPN, serum kreatinin veya oligürinin artması gibi renal yan etkiler bildirilmiştir.

 

Gentamisin ile bildirilen diğer yan etkiler; solunum depresyonu, uyuşukluk, konfüzyon, depresyon, göz bozukluğu, iştah azalması, kilo kaybı, hipotansiyon; kızarıklık, kaşıntı, ürtiker, yaygın yanma hissi, larenks ödemi, anafilaktik reaksiyon, ateş ve baş ağrısı; bulantı, kusma, salgı azalması ve ağız iltihabı; purpura, serebral psödotümör, akut organik beyin sendromu, pulmonar fibrozis, eklem ağrısı, geçici karaciğer büyümesi ve dalak büyümesi.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.