Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka GERAKON
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A03372
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 3,89 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,48 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan kişilerde, kronik alkoliklerde dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan kişilerde, kronik alkoliklerde dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

10g’ dan fazla alan yetişkinlerde toksisite olasılığı vardır. Dahası, aşırı dozun zararı siroz olmayan alkolik karaciğer hastalığı olanlarda daha büyüktür. Çocuklarda aşırı dozu takiben karaciğer hasarı göreceli olarak daha nadirdir. Karaciğer hücre hasarı ile birlikte parasetamol aşırı dozajında normal erişkinlerde 2 saat civarında olan parasetamol yarı ömrü genellikle 4 saate veya daha uzun sürelere uzar. 14C-aminopirinden sonra 14CO2 atılımında azalma bildirilmiştir. Bu; plazma parasetamol konsantrasyonu veya yarı ömür, veya konvansiyonel karaciğer fonksiyon testi ölçümlerine nazaran parasetamol aşırı dozajı ile karaciğer hücre hasarı arasında daha iyi ilişki kurar. Parasetamol bağlı fulminant karaciğer yetmezliğini takiben gelişen akut tübüler nekrozdan dolayı fulminant karaciğer yetmezliği olan hastalarla karşılaştırıldığındabu grup hastalarda daha sık değildir. Nadiren, ilaç alındıktan 2-10 gün sonra, sadece minimal karaciğer toksisitesi ile birlikte renal tübüler nekroz oluşabilir. Aşırı dozda parasetamol almış bir hastada kronik alkol alımının akut pankreatit gelişimine katkıda bulunduğu bildirilmiştir. Akut aşırı doza ilaveten, parasetamolün günlük aşırı miktarlarda alımından sonra karaciğer hasarı ve nefrotoksik etkiler bildirilmiştir.

 

Semptom ve belirtileri: Solgunluk, anoreksi, bulantı ve kusma parasetamol aşırı dozajının sık görülen erken semptomlarıdır. Hepatik nekroz parasetamol aşırı dozajının dozla ilişkili komplikasyonudur. Hepatik enzimler yükselebilir ve protrombin süresi 12 ile 48 saat içinde uzar, fakat klinik semptomlar ilacın alımını 1 ile 6 gün görülmeyebilir.

 

Tedavi:Hastayı gecikmiş hepatotoksisiteye karşı korumak için parasetamol aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. Bunun için, absorpsiyonu azaltmayı (gastrik lavaj veya aktif kömür) takiben intravenöz N-asetilsistein veya oral metionin vermek gerekir. Eğer hasta kusuyorsa veya aktif kömür ile konjuge edilmişse metionin kullanılmamalıdır. Doruk plazma parasetamol konsantrasyonları aşırı dozu takiben 4 saate kadar gecikebilir. Bu nedenle hepatotoksisite riskini belirlemek için plazma parasetamol düzeyleri ilaç alımından en az 4 saat sonrasına kadar ölçülmelidir. Ek tedavi (ilave oral metionin veya intravenöz N-asetilsistein) kan parasetamol içeriği ve ilaç alımından beri geçen süre ışığı altında değerlendirilmelidir. Hepatik enzim indükleyici ilaçlar alan hastalarda, uzun süredir alkol bağımlısı olanlarda, veya kronik olarak beslenme eksikliği olanlarda N-asetilsistein ile tedavi eşiğinin % 30-50 düşürülmesi önerilir, çünkü bu hastalarda parasetamolün toksik etkilerine karşı duyarlı olabilirler. Parasetamol aşırı dozajını takiben gelişebilecek fulminant karaciğer yetmezliği tedavisi uzmanlık gerektirebilir.

 

Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Endikasyonlar

Antihistaminik, dekonjestan ve analjezik etki nedeniyle, soğuk algınlığına, gribe veya alerjiye bağlı sinüs ve burun akıntılarının iyileştirilmesinde, ağrılarının giderilmesinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Parasetamol analjezik ve antipiretik etkili bir maddedir. Analjezik etki mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Ancak, merkezi sinir sisteminde Prostaglandin sentezini inhibe ederek etkisini gösterdiği düşünülmektedir. Antipiretik özelliği, hipotalamik ısı ayarlama merkezine etkisi sonucu, vazodilasyon, ciltte kan akışının artışı ve ısı kaybı yoluyla ortaya çıkar. Trombosit agregasyonunu inhibe etmez, protrombin cevabını etkilemez.

Klorfeniramin maleat; alkilamin tipi kuvvetli antihistaminik bir maddedir.  Düşük dozda etkisini gösterir. Alerjik üst solunum yolları hastalıklarında semptomatik iyileşme sağlar. Para sempatolitik etkisi nedeniyle burun ve solunum yolunun diğer kısımlarının salgılarını azaltarak buna bağlı belirtilerin giderilmesini sağlar.

Fenilefrin güçlü bir  postsinaptik µ-reseptör antagonisti olması yanı sıra kalbin b-reseptörleri üzerine de zayıfça etkilidir. Fenilefrinin bronşlar veya periferal kan damarlarının b-adrenerjik reseptörlerine etkisi yoktur. Fenilefrinin terapötik dozu vazokonstriksiyona neden olur. Fenilefrin kan damarlarının rezistansını artırır ve kan damarlarının kapasitesini azaltır. Toplam periferal rezistansın artması sonucunda sistolik ve diastolik kan basıncı artar. Topikal uygulamayı veya dokulara fenilefrinin infiltrasyonunu takiben lokal vazokonstriksiyon ve hemostasiz ortaya çıkar. Fenilefrin orta derecede CNS sitimulan etkiye sahiptir.  Oral veya mukozaya topikal uygulamayı takiben nazal mukozadaki damarların konstriksiyonunun sonucunda alerji veya soğuk algınlığına bağlı nazal konjestiyonu rahatlatır. Oral uygulamada 15-20 dakika sonra başlayan dekonjestiyon 4 saat kadar etkili olur.

Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol ağız yoluyla alındığı zaman, emilimi ince barsaklarda pasif difüzyon yoluyla olur. Parasetamolün etkisi alımından sonra 30 dakika içerisinde başlar. Parasetamolün doruk plazma seviyesine ulaşması oral uygulamadan 30-90 dakika sonra olur. Değişken bir ilk geçiş metabolizmasına sahiptir. Non-lineer eliminasyon gözlenir. Oral biyoyararlanımı erişkinlerde uygulanan parasetamol miktarına bağlıdır. Vücut sıvılarına eşit miktarda dağılır. Plazma proteinlerine bağlanmaz. Terapötik dozun alımından sonra plazma yarılanma ömrü 1,5 - 2,5 saattir. Karaciğerde metabolize olur. % 5’i değişmeden kalanı  glükuronid ve sulfat konjugatı halinde idrarla atılır.  Sağlıklı yetişkinlerde terapötik dozun % 85-95’i 24 saat içinde idrarla atılır.

Klorfeniramin maleat’ın etkisi 15-60 dakikada başlar. 3-6 saatte maksimuma erişir, 24 saatte böbreklerden metabolitleri şeklinde atılır.

Fenilefrinin oral biyoyararlanımı karaciğer ve barsakta monoamin oksidaz tarafından ilk geçiş metabolizması ve düzensiz absorbsiyonu nedeniyle nispeten düşüktür. Metabolitleri halinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablette;

Parasetamol                           325 mg

Klorfeniramin Maleat                    2 mg

Fenilefrin HCI                             5 mg  içerir.

 

İlaç Etkileşmeleri

Antiepileptikler, barbitüratlar, trisiklik antidepresanlar ve alkol parasetamol’ün toksisitesini artırabilir, yarı ömrünü uzatabilir. Antikonvülzanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı  karaciğer enzimlerini indükler ve parasetamol’ün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyebilirler. Metaklopramid parasetamol’ün ince barsaklardan absorbsiyonunu hızlandırır.

Antihistaminikler alkol ve antidepresanların etkilerini artırdığından birlikte kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

MAO inhibitörleri, antihistaminiklerin antimuskarinik ve merkezi depresan etkilerinde artışa ve etki sürelerinde uzamaya neden olabileceklerinden, Gerakon Tablet ile birlikte kullanılmamalıdır. 

Fenilefrinin, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanılması, akut hipertansif krize neden olabilir, kullanılmamalıdır. Trisiklik antidepresanlarla kullanıldığında pressor cevap artışı görülebilir. Ergot alkolidleri ile birlikte alımı kan basıncında yükselmeye, epinephrin ve diğer sempatomimetiklerle birlikte kullanımı taşikardi veya diğer aritmilerin gözlenmesine neden olabilir. Propranolol veya diğer b-adrenerjik blokerlerle kullanılması, kardiyostimülasyon etkisini bloke eder. Atropin sülfat ile birlikte kullanıldığı zaman bradikardi refleksi bloke olur, pressor cevabı yükselir. Fentolamin ve diğer µ- adrenerjik blokerlerle birlikte alımında pressor cevabı azalır. Fenilefrinin amfetamin ve fenilpropanolamin içeren diyet preparatları ile birlikte kullanımı sinerji adrenerjik cevaba neden olur.

Kontraendikasyonlar

Antihistaminiklere, Parasetamole veya Fenilefrine karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Trisiklik antidepresif ilaçlarla ve MAO inhibitörleri ile kullanılmamalıdır. Halen MAO inhibitörü almakta olanlar bu ilacı bırakmasının üzerinden 14 gün geçmeden Gerakon Tablet kullanmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse;

Yetişkinlerde; her 4-6 saatte 1-2 tablet (24 saatte 8 tablet aşılmamalıdır.)

6-12 yaş arası çocuklarda : Her 4-6 saatte 1 tablet (24 saatte 4 tablet aşılmamalıdır.)

Semptomlar devam ettiği takdirde doktora danışılmalıdır. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.

Yunus Mh. Sanayi Cd. No: 22

Kartal - İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

07.02.1996 - 177/26

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
 • Anemisi olan, akciğer hastalığı, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 • Karaciğeri etkileyen diğer ilaçlar ile tedavi edilen hastalarda doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
 • Akut yüksek dozda ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozunda doza bağlı bir komplikasyondur. 12-24 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. 10 gün üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
 • Erişkinlerde kronik günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.
 • Doktor tavsiyesi olmadan, yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden fazla süren ağrılarda, 39.5oC’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli vakalarda kullanılmamalıdır.
 • Diğer ilaçlar gibi, doktor tavsiyesi olmaksızın süt veren annelerin ve hamilelerin kullanması sakıncalıdır.
 • Alkol ile birlikte kullanımı, parasetamolün hepatotoksite riskini artırır. Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır. Kronik alkol kullanıcılar tavsiye edilen ya da üstünde parasetamol kullanımından kaçınmalıdır.
 • Karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan kişilerde, kronik alkoliklerde dikkatli kullanılmalıdır. 
 •   6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 •  Fenilefrin M.S.S. üzerindeki etkileri nedeniyle uykusuzluğa neden olabileceğinden, yatmadan önceki son birkaç saat içinde alınmamalıdır.
 •  Ağız kuruluğuna neden olabilir. 
 •  Aspirin, parasetamol veya diğer salisilatları içeren başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa dikkatli olunmalıdır.
 •  Belirtiler tekrarlıyorsa veya yüksek ateş varsa bir doktora danışılmalıdır.
 •  Çocuklarda uyku hali ya da eksitasyona neden olabilir.
 •  Kullanırken ilaç etkileşimleri göz önüne alınmalıdır. (bkz. İlaç Etkileşimleri)
 • Kalp hastalıkları olan hastalarda dikkatle kullanmalıdır.Hipertansiyon, ciddi kardiyovasküler bozukluk, hipertroidizm, glokom, astım, diyabet, amfizem, kronik akciğer hastalığı, prostat hipertrofisine bağlı idrar retansiyonu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalı, kullanmadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.
 •  Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
 •  Uzun QT Sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kesinlikle kullanılmamalıdır. Kadınlarda Torsades de Pointes oluşma riski erkeklerden daha fazla olabilir.

 

GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIMI (KATEGORİ C) :

Doktor tavsiyesi olmadan gebe ya da emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

 

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ :

Uyuklama ve uyuşukluk yapabileceğinden vasıta ve makine kullananlar çok dikkatli olmalıdır. İlacı yüksek dozda almamalıdır.

Üretim Yeri

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ.

Yunus Mh. Sanayi Cd. No: 22

Kartal - İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klorfeniramin maleat alanlarda bu ilaca bağlı olarak aşağıdaki advers etkilere raslanabilir.

Kanda : Agranülositoz, aplastik anemi, trombositopeni

Kardiyovasküler : Aritmi, hipotansiyon

Merkezi Sinir Sisteminde:Disknezi, toksik psikoz (ajitasyon, huzursuzluk, uykusuzluk, ataksi, halüsinasyon,) sedasyon.

Endokrin / Metabolik : Porfiri, hipertermi,

Gastrointestinal : Kusma, bulantı, epigastrik şikayetler, diyare ve konstipasyon.

Ciltte : Alerjik kontakt dermatit.

Parasetamol alanlarda bu ilaca bağlı olarak aşağıdaki advers etkilere rastlanabilir :

Kanda : Anemi, methemoglobinemi, hemolitik anemi,

Endokrin / Metabolik : Antidiüretik hormon salgılanmasında anormallikler, hipotermi,

Böbrek / Genitoüriner Organlarda : Nöropati, böbrek rahatsızlığı, akut ve kronik böbrek yetmezliği, renal papiler nekroz,

Karaciğerde: Karaciğer fonksiyonlarında zayıflama, kronik kullanımda hepatotoksisite, alkoliklerde yüksek hepatit komplikasyon riski,

Solunum yolunda : Astım ve pnömoni,

Ciltte : Kızarıklıklar, toksik epidermal nekrolizis.

 

Fenilefrin kullanımına bağlı olarak aşağıdaki advers etkilere rastlanabilir :

Sempatomimetik ajanların genel olarak gösterdiği merkezi yan etkiler : Korku, anksiyete, huzursuzluk, uykusuzluk, çarpıntı, konfüzyon, irritabilite, psikoz, daha az olarak iştah azalması kusma ve bulantı.

Kardiyovasküler: Vazokonstrüksiyon ve buna bağlı hipertansiyon, serebral hemoraji, pulmoner ödem, taşikardi ve kardiyak aritmi, anjinal ağrı, palpitasyon ve çok az olmakla birlikte baş dönmesi, beynin kansız kalmasıyla oluşan baygınlığın eşlik ettiği hipertansiyonla gelişen kardiyak arrest, flashing ortaya çıkabilir. 

Diğer Yan Etkiler: Üriner retansiyon, dispne, zafiyet, iştah azalması, glikoz metabolizmasında değişiklik, terleme, hipersalivasyon, baş ağrısı.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”