Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Deva Holding A.Ş.
Marka GETAMISIN
Etken Madde Kodu SGKF3P-GENTAMISIN SULFAT Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01GB03
ATC Açıklaması Gentamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A10419
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 1,41 TL (16 Ocak 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 1,41 TL (21 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Gentamisin doz aşımına ve intoksikasyonuna bağlı belirtiler ototoksisite,nefrotoksisite ve nöromüsküler toksisite bulgularıdır.Serum gentamisin seviyeleri takip edilmelidir. Tek bir gentamisin uygulamasını takip eden doz aşımı tedavisi idrar çıkışının saatte en az 3 ml/kg olmasını gerektirir.

Gentamisinin yüksek dozda alınmasıyla ortaya çıkan en önemli belirti nöromüsküler blokajdır. Nöromüsküler blokajın geri döndürülmesi kolay değildir. Kalsiyum tuzlarının kullanımı bazı vakalarda başarılı olmasına rağmen mekanik solunum desteğine ihtiyaç duyulabilir.Bu durumda antikolinesteraz ajanlar da verilebilir. Gentamisin uyarımına bağlı nöromüsküler blokajın geri döndürülmesinde neostigminin etkinliği büyük değişiklikler göstermektedir.

Diyaliz aminoglikozidlerin eliminasyonunu hızlandırmayı sağlayamayabilir. Bununla beraber doz aşımı ve toksik reaksiyon durumlarında hemodiyaliz gentamisinin plazmadan uzaklaştırılmasında faydalı olabilir. Bu, özellikle böbrek fonksiyonlarının bozulduğu ya da bozulmaya başladığı durumlar için önemlidir. Periton diyalizi ile gentamisinin plazmadan uzaklaştırılma hızının, hemodiyalize göre belirgin derecede az olduğu tespit edilmiştir. Dikkatli uygulanacak hidrasyon tedavisi idrar çıkışını artırmak ve ilacın eliminasyonunu hızlandırmak için faydalı olabilir. Yeni doğanlarda kan transfüzyonu uygulanabilir.

Endikasyonlar

GETAMİSİN, Gentamisin'e hassas mikroorganizmaların (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella ve Aerobacterler, Staphilococcus aureus, Beta hemolitik streptokoklar, D. Pneumoniae, Past. multocida, H. influenzae, Vibrio comma, Proteus mirabilis, pigmentsiz Serratia'lar, Mycobacterium tuberculosis ve Mycoplasma pneumoniae Salmonella, Shigella, Brucella ve Listeria'lar ile Proteus inconstans, Neisseria  gonorrhoeae, N.Menengitidis, Clostridia, Corynebacteria'lar) meydana getirdiği solunum sistemi (anjin, tonsilit, bronşit, pnömoni, ampiyem), üriner sistem (piyelonefrit, sistit, üretrit, prostatit, gonore), kemik ve yumuşak doku (osteomiyelit, peritonit, endometrit) enfeksiyonları ile septisemi menenjit ve otitte özellikle endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

GETAMİSİN'in etken maddesi olan Gentamisin, Micromonospora purpura mantarlarından elde edilen geniş spektrumlu aminoglikozid grubuna ait bir antibiyotiktir. Isıya ve pH değişikliklerine karşı dayanıklıdır. Bu nedenle buzdolabında saklanmasına gerek yoktur.

Etki Mekanizması:


GETAMİSİN'in etki mekanizması, streptomycin' in de dahil olduğu aminoglikozid grubu antibiyotiklerinin ki gibidir, fakat etkinlik açısından onlardan daha üstündür. 

Bakterisid etkisini, duyarlı mikroorganizmaların normal protein sentezini inhibe ederek gösterir.

Gentamisin, E.coli, Proteus türleri(indol pozitif ve indol negatif), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella-Enterobakter-Serratia türleri, Citrobacter ve Staphylococcus türlerine (penisilin ve metisiline dirençli) karşı etkilidir.

İn vitro olarak Salmonella ve Shigella türlerine karşı da etkilidir. 

Buna karşı, Streptococcus Pneumoniae, Streptokokların pek çok türü özellikle grup D ve anaerobik mikroorganizmalar(Bacteroides ve Clostridium türleri) gentamisine karşı dirençlidirler. 

İn vitro çalışmalar gentamisin ile hücre duvarı sentezini etkileyen antibiyotiklerin kombine kullanımının grup D streptokokların bazı suşlarına etkili olduğunu göstermiştir. Gentamisin, Penisilin G kombinasyonunun Streptococcus faecalis ve suşlarının (S.faecalis var.Liquifaciens,S. Faecalis var.zymogenes), S.Faecium ve S. Durans’a karşı sinerjik bakterisid etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Gentamisin’in, ampisilin, karbenisilin, nafsilin veya oksasilin ile kombinasyonları da sinerjik bakterisid etkiye sahiptir. 

Gentamisin ile karbenisilin’in kombinasyonu sonucu Pseudomonas aeruginosa’nın pek çok suşuna karşı da sinerjik etki oluşmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Dağılım: 

GETAMİSİN verilmesi ile aktif serum konsantrasyonlarına 30-60 dakika içinde ulaşılır ve 6-8 saat süre ile ölçülebilir bir düzeyde kalır.

Süt çocuğu ve 5 yaş altı çocuklarda 2.5 mg/kg tek doz gentamisin 8-12 saat süre ile 3-5 µg/ml’lik serum seviyeleri meydana getirir.

1 haftalıktan 6 aylığa kadar olan bebeklerde Gentamisin serum yarı ömrü 3 -3.5 saattir. Bir haftalıktan daha küçük prematüre bebeklerde Gentamisin serum yarı ömrü 5.5 saattir.

1500 gramdan daha az ağırlıktaki prematüre bebeklerde ilacın serum yarı ömrü 11.5 saat; 1500-2000 gram ağırlıkta 8 saat; 2000 gram vücut ağırlığının üstünde ise yaklaşık olarak 5 saattir.

Gentamisinin serum proteinlerine bağlanma oranı düşüktür. Yapılan testlere göre bağlanma oranın %0-%30 arasında olduğu tahmin edilmektedir.


Metabolizma

GETAMİSİN, Ampisilin, Karbenisilin, Kanamisin ve Kolistin ile birlikte verildiği zaman bir kısım bakteriler üzerinde aditif, sinerjik bir tesir gösterir. Gentamisin, ağız yolu ile verildiği zaman gastrointestinal sistemden emilmez. Bu nedenle, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyonlar şeklinde kullanılır.

 

İtrah

İtrahı idrarladır. Böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda verilen dozun %70'i ilk 24 saatte idrarla atılır.

(İdrarda 100 mcg / ml'lik bir konsantrasyonun üstüne çıkabilir.) Böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olduğu hallerde ve üremik hastalarda dahi kullanılabilir ancak böbrek fonksiyon bozukluklarında itrah yavaşladığı için dozun fonksiyon bozukluğu ile orantılı olarak azaltılması gerekir.

Farmasötik Şekli

İ.M/İ.V Ampul

Formülü
2 ml’lik her ampul;
120 mg Gentamisin'e eşdeğer Gentamisin sülfat,
Diğerleri: Metil paraben 1.60 mg, Propil paraben 0.20 mg, Sodyum metabisülfit 6.40 mg, EDTA disodyum 0.20 mg, Enjeksiyonluk su q.s. 2 ml ihtiva eder.
İlaç Etkileşmeleri

Gentamisin, Sisplatin, Sefaloridin, Kanamisin, Amikasin, Neomisin, Polimiksin B, Streptomisin, Kolitsin ve Paromomisin gibi nefrotoksik ve nörotoksik ilaçlarla birlikte veya peşpeşe kullanılmamalıdır.

Gentamisin; Etakrinik asid ve Furosemid gibi ototoksik tesir gösterebilen diüretiklerle birlikte verilmemelidir. İ.V. yoldan verilen diüretikler, Gentamisin'in serum ve doku konsantrasyonlarını artırabilmektedir.

Gentamisin, nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Geçimsizlik riski nedeniyle uygulama öncesinde diğer ilaçlarla karıştırılıp kullanılmamalıdır.

Aminoglikozid grubu antibiyotikler; Ampisilin, Benzil Penisilin,  Kloksasilin, Metisilin ve Karbenisilin gibi  β- laktam grubu antibiyotiklerle ile karıştırılarak uygulanmamalıdır,  in vitro aktivitesini kaybeder.

Amfoterisin ve Heparin ile birlikte parenteral kokteyl halinde uygulanmaz.

 

GIDALARLA ETKİLEŞİM:

Gıdalarla etkileştiğine dair bir veri bulunmamaktadır.

 

LABORATUVAR TESTLERİ İLE ETKİLEŞİM:

Serum transaminazları(SGOT;SGPT), serum LDH ve billuribin düzeylerinde artış,serum kalsiyum,magnezyum, sodyum ve potasyum düzeylerinde düşme, anemi, lökopeni,granülositopeni,geçici agranülositoz,eosinofili,retikülosit miktarlarında artma veya azalma ve trombositopeni saptanabilir.

Kontraendikasyonlar

GETAMİSİN, Gentamisin ve diğer aminoglikozidlere karşı biiinen hassasiyeti olan kişilerde kontrendikedir. Gentamisin'in nöromüsküler blok yapıcı etkisinden dolayı nöromüsküler blok yapıcı ajanlarla birlikte verilmesi letaliteyi artırmaktadır. Bu yüzden birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

GETAMİSİN'in intravenöz ve intramüsküler uygulamalardaki dozu aynıdır. Uygun bir doz ayarı için hastanın ağırlığının bilinmesi yararlıdır. Tedavi süresinin mümkün olduğu kadar kısa tutulması tercih 

 

Böbrek Fonksiyonları Normal Hastalarda


Yetişkinler:

Böbrek fonksiyonları normal olan erişkin hastalar için ortalama günlük doz, vücut ağırlığının kilosu başına 3 mg'dır. Bu doz üç eşit kısma bölünerek eşit aralıklarla ( 8 saatte bir 1 mg/kg) verilir. 

Ağır enfeksiyonlarda günlük doz, 5 mg/kg'a kadar artırılabilir. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra 3 mg/kg' lık günlük doza dönülmelidir. 

Ağır yanık vakalarında Gentamisin'in serum konsantrasyonu düşük olabileceğinden dozun ayarlanabilmesi için antibiyotiğin serum konsantrasyonunun tayini yararlıdır.

 

Çocuklar:

Günde kilogram başına 6 - 7,5 mg (her 8 saatte bir uygulanmak üzere kilogram başına 2.0-2.5 mg)

 

Yeni doğan ve bebekler: Günde kilogram başına 7.5 mg (her 8 saatte bir uygulanmak üzere kilogram başına 2.5 mg)

 

Prematüre veya 1 haftalık ya da daha küçük miadında yenidoğanlar:  Günde kilogram başına 5 mg (her 12 saatte bir uygulanmak üzere kilogram başına 2.5 mg) 

 

Yeterli serum düzeyine ulaşıp ulaşmadığını saptayabilmek amacıyla en düşük ve en yüksek serum düzeylerinin ölçülmesi uygundur.

Olağan tedavi süresi 7-10 gündür. Komplikasyon gelişen enfeksiyonlarda tedavi süresi uzatılabilir. Toksik belirtilerin tedavinin 10 günden fazla sürdüğü durumlarda daha sık görülme olasılığı vardır; bu gibi durumlarda renal, vestibüler ve işitme fonksiyonlarının izlenmesi uygundur. Klinik olarak gerekli görüldüğünde doz azaltılmalıdır.

 

İntravenöz Uygulama

 

Gentamisinin intravenöz uygulaması özellikle septisemi ve şok durumlarında yararlıdır. İntravenöz uygulama konjestif kalp yetmezliği, hematolojik bozukluklar, ağır yanıklar ve kas kitlesinin aşırı derecede azalmış olduğu durumlarda tercih edilir.

İntermitent intravenöz  uygulamalar için  GETAMİSİN’ in bir seferlik dozu 50-200 ml steril serum fizyolojik veya  %5  dekstroz solüsyonu ile dilüe edilebilir; çocuk ve bebeklerde dilüe edilen sıvı miktarı daha düşük olmalıdır.Solüsyon infüzyon şeklinde 0.5– 2   saatlik   bir   sürede verilir. 

 

GETAMİSİN,   hiçbir   zaman   başka   bir   ilaçla   karıştırılarak   verilmemeli, gereğinde diğer ilaçlar ayrı ayrı enjekte edilmelidir.

 

Böbrek Fonksiyonları Bozuk Olan Hastalarda

 

Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda Gentamisin dozunun ayarlanması gerekir. İmkan varsa serum konsantrasyonlarının izlenmesi gereklidir. Uygun doz ayarlamasının bir yöntemi doz miktarını değiştirmeden olağan doz aralığının uzatılmasıdır. Serum kreatinin düzeyi, gentamisin yarılanma ömrü ile yakından ilişkili olduğundan, doz aralıklarının ayarlanmasında kullanılabilir.

Erişkinlerde doz aralığı, serum kreatinin düzeyini(mg/100 ml) 8 ile çarparak saat cinsinden yaklaşık olarak hesaplanabilir.

Örneğin: 60 kg vücut ağırlığına sahip serum kreatinin düzeyi 2.0 mg /100 ml olan bir hastaya 16 saatte bir 60 mg (1 mg / kg) Gentamisin verilebilir. ( 2x8=16)

 

Ağır enfeksiyonlarda, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalara daha düşük dozda fakat daha sık Gentamisin verilmesi gerekebilir. Böyle durumlarda 8 saatte bir uygulanacak dozun tespiti için , böbrek fonksiyonları normal olan hastalara önerilen bir defalık doz, böbrek fonksiyonları bozuk olan hastaların serum kreatinin düzeyine bölünerek bu hastaya bir defada verilecek doz hesaplanabilir.

Örneğin: Vücut ağırlığı 60 kg, serum kreatinin düzeyi 2 mg/100 ml olan bir hastaya 60 mg' lık ( 1mg/kg) bir başlangıç dozundan sonra 8 saatte bir 30 mg Gentamisin verilmesi uygundur. (60 : 2=30)

 

 

BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALAR İÇİN DOZ ŞEMASI

 (Olağan başlangıç dozu verildikten sonra 8 saatte bir verilecek olan doz)

Serum Kreatinini
(mg %)

Yaklaşık Kreatinin Klirens Hızı
(ml/dk/1.73 m2 )

Normal Dozun Yüzdesi

>100       

100  

1.1-1.3

70-100

80

1.4-1.6

55-70

65

1.7-1.9

45-55

55

2.0-2.2

40-45

50

2.3-2.5

35-40

40

2.6-3.0

30-35

35

3.1-3.5

25-30

30

3.6-4.0

20-25

25

4.1-5.1

15-20

20

5.2-6.6

10-15

15

6.7-8.0

<10      

10

 Böbrek yetmezliği olan ve hemodiyalize giren yetişkin hastalarda, hemodiyalizle kandan uzaklaştırılan gentamisin miktarı kullanılan hemodiyaliz yöntemine göre değişiklik gösterebilir. 8 saatlik hemodiyaliz sonrası serum gentamisin konsantrasyonu yaklaşık %50 oranında azalır.

Hemodiyaliz sonrası önerilen doz enfeksiyonun ağırlığına bağlı olarak  1- 1.7 mg/kg ‘dır. Çocuklarda hemodiyaliz sonrası doz 2.0- 2.5 mg/kg’ dır.

 

İntratekal kullanım:

Çocuklarda ve erişkinlerde günlük 4-8 mg  olarak verilebilir.


Endokardit profilaksisinde: Dental,oral, üst solunum yolları ile ilgili ve gastrointestinal/genitoüriner sistemlerle ilgili  girişimlerde yapılacak işlemden 30 dk önce ve (50 mg/kg) ampisilin ile beraber 2 mg/kg olarak verilebilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonlarında: 8 saatte bir 1.5 mg/kg verilir.

Pelvik Enflamatuar Hastalık: Yükleme dozu: 2 mg/kg daha sonra her 8 saatte bir 1.5 mg/kg  verilir.

Alternatif tedavi protokolü: Günde tek sefer ver

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

GETAMİSİN 20 mg, Pediatrik, 2 ml Ampul, İ.M./İ.V. Enfüzyon için.

GETAMİSİN 40 mg, 1 ml Ampul, İ.M./İ.V. Enfüzyon için.

GETAMİSİN 80 mg, 2 ml Ampul, İ.M./İ.V. Enfüzyon için.

GETAMİSİN % 0.3 Göz ve Kulak Damlası, 5 ml.

GETAMİSİN 160 mg, 2 ml Ampul, İ.M./İ.V. Enfüzyon için.

Ruhsat Sahibi

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: 1  34303

Tel: 0 212 692 92 92

Küçükçekmece – İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

28.12.2007 – 214/5

Saklama Koşulları

25 °C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml'de 120 mg Gentamisin'e eşdeğer Gentamisin sülfat ihtiva eden  1 ampüllük kutular.

Uyarılar/Önlemler

Aminoglikozidler ile tedavi edilen hastalar aminoglikozidlerin olası toksik etkileri nedeniyle yakından takip edilmelidir. Diğer Aminoglikozidlerin de olduğu gibi GETAMİSİN’in de böbrek üzerine nefrotoksik etkisi olabilmektedir.


Nefrotoksisite riski özellikle böbrek fonksiyonları bozuk olanlarda ve önerilenden uzun süre veya yüksek dozda kullanıldığında artmaktadır. 

Nörotoksisite ise daha çok ototoksisite olarak karşımıza çıkmaktadır. Ototoksisite (baş dönmesi, tinnitus, işitme duyusunun kaybı) primer olarak önceden varolan böbrek hasarı veya normal böbrek fonksiyonları olup önerilenden uzun süre veya yüksek dozda gentamisin kullanan hastalarda oluşur. Aminoglikozidlerin neden olduğu ototoksik etkiler bazen irreversibl olabilir.

His kaybı, ciltte karıncalanma, kas seğirmesi ve konvülsiyon diğer nörotoksisite belirtileri olarak karşımıza çıkabilir.


Böbrek fonsiyonları bozuk olan veya bozuk olduğundan şüphelenilen ve başlangıçta böbrek fonksiyonları normal fakat tedavi esnasında böbrek yetmezliği belirtileri gösteren kişilerde tedavi süresince böbrek fonksiyonları ve 8. Kraniyal sinir fonksiyonları takip edilmelidir. Ototoksisite (baş dönmesi, tinnitus, işitme duyusunun kaybı) ve nefrotoksisite belirtileri(kreatinin klirensinin veya idrar özgül ağırlığının azalması, BUN ve /veya serum kreatinin konsantrasyonlarının artması, oligüri) dozun azaltılmasını, icabında tedavinin kesilmesini gerektirir.


Gentamisin tedavisinden önce böbrek fonksiyonları değerlendirilmeli(idrarda dansite, protein atılımı, hücre veya silendir tayini;kanda üre azotu, serum kreatinin ve kreatinin klirens tayini) ve tedavi süresince de düzenli aralıklarla takip edilmelidir. Yaşlılar ve böbrek yetmezliği olan hastalar, yakından takip   edilmeli,  odiometrik   testler   uygulanmalı,   böbrek   fonksiyonları tayin   edilmelidir. Bazı yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları azalmış olduğu halde kan üresi ve serum kreatinin tayini ile saptanamayabilir.Bu nedenle yaşlı hastalarda kreatinin klirensinin ölçülmesi daha yararlıdır.İdrar miktarı progresif olarak azaldığı veya azotemi arttığı takdirde gentamisin tedavisi kesilmelidir.

 

Nefrotoksisite ve/veya nörotoksisite oluşturma riski taşıyan diğer ilaçlarla(sisplatin, sefaloridin, kanamisin, amikasin, neomisin, polymiksin B, kolistin, paromomisin, streptomisin, tobramisin, vankomisin)birlikte veya ard arda sistemik veya topikal kullanımlarından kaçınılmalıdır.

Önceden  streptomisin  kullanan  şahıslarda  böbrek  hasarına  ait  bulgular araştırılmalıdır.

 

Etakrinik asit ve furosemid gibi ototoksisite oluşturma riski bulunan güçlü diüretiklerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.Bununla birlikte damardan uygulandıklarında, diüretikler aminoglikozidlerin dokulardaki ve plazmadaki konsantrasyonlarını değiştirerek aminoglikozidlerin toksik etkilerini arttırabilirler.

Gentamisin'in dozu, doruk serum konsantrasyonu uzun süre 12 mcg/ml'nin üstünde  kalmayacak   şekilde   ayarlanmalıdır.   Aşırı dozlar riski artırır. 

Gentamisin ile tedavi süresince hastaların bol sıvı alması yararlıdır. 

Aminoglikozidler arasında çapraz hassasiyet olduğu gösterilmiştir.. 

Sodyum metabisülfit içermekte olduğundan duyarlı olan bazı hastalarda anaflaksi dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle   astımlı   hastalarda duyarlılık daha fazla ortaya çıkmaktadır.

Aminoglikozidler, nöromüsküler ileti üzerinde potansiyel olarak kürar benzeri bir etki yapabildiklerinden, myasthenia gravis ve parkinsonizm gibi nöromüsküler bozukluklarla seyreden hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Hipomagnezemi, hipokalsemi, hipokalemisi olan hastalarda gentamisin tedavisi sırasında veya sonrasında paresteziler, tetani, (+) Chvostek -Trousseau  belirtisi ve mental konfüzyon tanımlanmıştır. Çocuklarda bu durum kasta güçsüzlük ve tetani olarak kendini gösterir. Çocuklarda ve erişkinlerde böyle bir durum geliştiğinde uygun elektrolit tedavisi ile elektrolitler düzeltilmelidir.

 

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi Gentamisin ile tedavi sırasında da hassa olmayan mikroorganizmaların üremesi sonucu bir süperenfeksiyon görülebilir.

Böyle durumlarda uygun tedaviye başlanmalıdır.

 

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:

Gebelik kategorisi C’dir.

Emzirme dönemindeki kadınlarda gentamisinin ciddi yan etkilerden dolayı ilacın anne için önemi göz önünde bulundurularak ya emzirmenin ya da ilaç alımının kesilmesine karar verilmelidir.      

                                                                   

ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMI ÜZERİNE ETKİLERİ:

Gentamisin kullanımına bağlı olarak ototoksisite,ataksi, kulaklarda uğuldama, vertigo, uyuşukluk, periferik nöropati gibi otik ve santral sinir sistemine ait yan etkiler oluşabileceğinden araç ve dikkat gerektiren makine kullanan hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Üretim Yeri

DEVA HOLDİNG A.Ş.

Gültepe Kavşağı No : 199, 34413 4. Levent- İSTANBUL

Tel: 0 212 264 64 60

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nefrotoksisite:

Renal yan etkiler böbrek yetmezliği hikayesi olan, önerilenden fazla dozlarda ve uzun süreli tedavi edilen hastalarda daha sık görülmektedir. İdrarda silendirlerin,  hücrelerin veya proteinlerin bulunması, oliguri veya BUN, serum kreatinin yükselmesi gibi yan etkiler raporlanmıştır.

 

Nörotoksisite:

8.Kranial sinirin hem vestibüler hem de işitmeyle ilgili dallarında ciddi yan etkiler olabilmektedir. Sersemlik, baş dönmesi, kulaklarda uğultu ve çınlama, işitme kaybı, ataksi ortaya çıkan bulgulardır. İşitme kaybı bazen irreversibl yani geri dönüşümsüz olabilir. Ototoksisite riski; dehidratasyon,etakrinik asit ve furosemid ile birlikte kullanım ve daha önce diğer ototoksik ilaçlara maruziyet gibi durumlarda artmaktadır.

 

Periferik nöropati ve ensefelopati, kaslarda seyirme, karıncalanma hissi konvülsiyon ve Myasthenia Gravis benzeri sendromlar da görülebilen yan etkilerdendir.

 

Gentamisin kullanımına bağlı diğer yan etkiler:

Solunum depresyonu, letarji, konfüzyon, depresyon, görme bozukluğu, iştah azalması, kilo kaybı, hipotansiyon veya hipertansiyon, döküntü, kaşıntı, ürtiker, larinks ödemi, anaflaktik reaksiyon, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, tükrük salgısında artış, stomatit, purpura, pseudotümör serebri, akut organik beyin sendromu, pulmoner fibrozis,alopesi,eklem ağrısı,geçici hepatomegali ve splenomegali.

 

Gentamisinin lokal kullanımlarında nadiren enjeksiyon yerinde ağrı, subkutan atrofi ve yağ nekrozu gibi lokal iritasyon bulguları bildirilmiştir

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.