Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.
Marka GLIRID
Etken Madde Kodu SGKF3Y-GLIMEPIRID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BB12
ATC Açıklaması Glimepirid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A09294
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 4,51 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,51 TL (18 Nisan 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hafif ve orta derece böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez, ancak ağır böbrek yetmezliğinde aktif metabolitlerinin birikimi gözlenebilir.Ağır böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Ağır böbrek veya karaciğer yetmezliğinde kontrendikedir.
Doz Aşımı

Glirid'in önerilen maksimum dozunun aşılması, diğer sülfonilürelerde olduğu gibi hipoglisemi gelişmesine yol açabilir. Bilinç kaybının görülmediği hafif hipoglisemi durumlarında, agresif oral glukoz desteği ve/veya besinlerin düzenlenmesi ve hastanın yakın takibi gerekir.

 

Koma, nöbet veya başka nörolojik bulgularla seyredebilen ağır hipoglisemi durumunda, hastane ortamında intravenöz glukoz solüsyonu (% 50'ye varan) uygulanması önerilir. Kan glukoz düzeyi 100 mg/dl'de dengelendiğinde, % 10'luk glukoz solüsyonuyla idame tedavisi ve 24-48 saat süreli yakın takip gerekir.

Endikasyonlar

İnsüline bağımlı olmayan Tip II diyabet hastalarında, kan glukoz düzeyinin diyet, fiziksel egzersiz ve kilo kaybı ile kontrol altına alınamadığı durumlarda kullanılır.

 

Farmakodinamik Özellikler

Glimepirid, sulfonilüre grubundan oral antidiyabetik bir ilaçtır. Pankreas beta-hücrelerinde insülin salgısını uyararak, kan glukoz düzeyinin azalmasını sağlar. Diğer tüm sülfonilürelerde de olduğu gibi, glimepiridin etkisini geliştirebilmesi için pankreas beta hücrelerinin fizyolojik glukoz uyarısına duyarlılığı ve insülin sentez edebilecek durumda olması gerekmektedir.

 

Glimepiridin insülin salgısını artırıcı etkisi, pankreas beta hücresindeki ATP-bağımlı potasyum kanallarını kapatmasıyla gelişir. Potasyum kanallarının kapanması, sırayla hücrenin depolarizyonuna, kalsiyum kanallarının açılmasına ve sonuçta insülinin salgılanmasına neden olur. Glimepirid, diğer sülfonilürelerden farklı bir hücre proteinine yüksek afinite ile bağlanarak etki gösterir.

 

Sülfonilüre grubu tüm oral antidiyabetiklerin, pankreas dışı dokularda da etkinliği olduğu bilinmektedir. Glimepiridin bu etkileri, periferik dokuların insüline duyarlılığını artırma ve karaciğerde insülin tutulumunu azaltma yönündedir. Sonuç olarak, periferik dokulardaki hücreler glukozu daha fazla kullanır. Glimepirid, ayrıca karaciğerdeki glukoz üretimini de azaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Emilim: Oral alımını takiben, glimepirid tamamen ve hızla emilir. Glimepiridin mutlak biyoyararlanımı % 100'dür. Besinlerle alınması, emilimini anlamlı ölçüde etkilemez. Doruk serum derişimine (Cmax), oral alımını takiben 2.5 saat içinde ulaşır. Cmax ve Eğri altında kalan alan (AUC) değerleri, alınan doz ile doğrusal bağlantı gösterir.

 

Dağılım: Glimepiridin düşük bir dağılım hacmi vardır (yaklaşık 8.8 litre). Kan proteinlerine % 99 oranında bağlanır ve klerensi yaklaşık 48 ml/dakikadır.

 

Tekli ve çoklu doz uygulamalarda yarılanma süresi 5-8 saat arasındadır. Yüksek doz uygulandığında yarılanma süresi hafif artabilir.

 

Metabolizma: Glimepirid karaciğerde tamamen metabolize olur ve başlıca iki aktif metabolite dönüşür. Metabolitlerinin etkinliği, glimepiridden daha azdır ve toplam etkiye katkıları çok düşüktür. Bu metabolitlerin yarılanma süresi yaklaşık 3-6 saattir.

 

Atılım:  Oral yoldan alınan miktarın % 58'si idrarla, % 35'i feçes yoluyla atılır. İdrarda değişime uğramamış glimepirid saptanmamıştır. Tekli ve çoklu doz uygulamalarında farmakokinetik özellikleri bireyler arası anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Glimepiridin vücutta belirgin bir birikimi gösterilmemiştir. Yaş ve cinsiyet, glimepiridin farmakokinetik özelliklerini etkilemez.

 

Hafif ve orta derece böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekmez, ancak ağır böbrek yetmezliğinde aktif metabolitlerinin birikimi gözlenebilir.

 

Ağır karaciğer yetmezliğinde metabolizasyonu yavaşlayacağından, dozun ayarlanması gerekebilir.

 

Glimepirid anne sütüne ve plasentaya geçer. Beyin-omurilik sıvısına geçişi zayıftır.

Farmasötik Şekli

Çentikli Tablet

Formülü

Her bir çentikli tablette

 

Glimepirid…………………………………..4 mg bulunur

Boyar madde : FD&C Blue No:2

 

İlaç Etkileşmeleri

Tüm sulfonilürelerde olduğu gibi, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında Glirid'in kan glukozunu düşürücü etkisi değişebilir. Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ADE) inhibitörleri, beta blokerler, digital glikozidler, anabolizan steroidler, kinolon, kloramfenikol, varfarin, siklofosfamid, dizopramid, fenfluramin, fibratlar, Selektif Serotonin Geri-Alım İnhibitörü (SSRI) grubu ilaçlar, Mono-amin Oksidaz (MAO) inhibitörleri, imidazol grubu antifungal ilaçlar, non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar, salisilatlar, sulfonamid, tetrasiklin, insülin ve diğer oral antidiyabetik ilaçlar Glirid'in kan glukozunu düşürücü etkisini artırabilir.

 

Asetozolamid, barbituratlar, kortikosteroidler, diazoksit, diüretikler, progestojenler, östrojenler, glukagon, nikotinik asit ve türevleri, fenotiyazin, fenitoin, rifampisin, tiroid hormonları ve sempatomimetik (adrenalin gibi) ilaçlar Glirid'in kan glukozunu düşürücü etkisini azaltabilir.

 

H2-reseptör antagonistleri, klonidin ve rezerpin, Glirid'in etkisini artırabilir veya azaltabilir. Klonidin, guanitidin veya beta-blokerlerin kullanımı, hipoglisemiye yanıt olarak oluşan fizyolojik mekanizmaları baskılayabilir.

 

Propranolol ile birlikte kullanıldığında, glimepiridin kan düzeyinin hafif oranda (yaklaşık % 20) yükseldiği gözlenmiştir.

 

Alkol ile birlikte alınması, glimepiridin etkisini artırabilir veya azaltabilir.

Kontraendikasyonlar

İnsüline bağımlı diyabet (Tip I diyabet), diyabetik koma, keto-asidoz, ağır böbrek veya karaciğer yetmezliği ve glimepirid, sulfonilüre veya sulfonamidlere hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Başlangıç dozu: Glirid'in önerilen başlangıç tedavi dozu, ağız yoluyla günde bir defa kahvaltı veya ilk öğünle birlikte alınan 1mg'lık tablettir. Hastanın kan glukoz düzeyleri gözlenerek, 1-2 haftalık aralarla günlük dozu 1 mg artırmak suretiyle, 2 mg, 3 mg ve 4 mg dozlarına çıkılabilir. Ender vakalarda 6-8 mg günlük doz kullanımı gerekebilir. Bir dozun veya öğünün atlanması durumunda, bir sonraki ilaç alımında unutulan dozun alınmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.

 

İdame dozu: Glirid'in önerilen idame dozu, günde bir defada 1-4 mg'lık tabletin kahvaltı veya ilk yemekle birlikte alınmasıdır. Günlük maksimum glimepirid dozu 8 mg'ı aşmamalıdır.

 

Uzun süreli etkinliğin takibi için kan hemoglobin A1C (HbA1C) düzeylerinin 3-6 ay aralarla ölçümü gerekebilir.

 

Önerilen günlük maksimum dozda Glirid'in, kan glukozunu düzenleyici etkisinin yeterli olmadığı durumlarda, metformin veya insülin ile kombine kullanımına gidilebilir. Bu durumda, kan glukoz düzeylerinin takibi ile, her iki ilacın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Diğer sulfonilüre grubundan ilaçlardan Glirid kullanımına geçildiğinde, bekleme süresi gerekmez. Bu ilaçların daha uzun yarılanma süresi

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Glirid 1 mg 30 çentikli tablet içeren blister ambalajda

Glirid 2 mg 30 çentikli tablet içeren blister ambalajda

Glirid 3 mg 30 çentikli tablet içeren blister ambalajda

Ruhsat Sahibi

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7

Levent 34394 İstanbul

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat Tarihi: 03.05.2007

Ruhsat No: 210/77

Saklama Koşulları

25° C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

 

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Her çentikli tablette 4 mg glimepirid içeren 30 tabletlik ambalajda.

 

Uyarılar/Önlemler

Tedavinin başlangıç döneminde hipoglisemi riski atmıştır.

Glirid, yemekten kısa bir süre önce veya yemekle birlikte alınmalıdır. Düzensiz öğün veya öğün atlanması durumunda hipoglisemi görülebilir. Hafif hipoglisemide baş ağrısı, yorgunluk ve diğer hipoglisemi belirtileri görülmesine karşın, ağır hipoglisemi tablosu koma ve inme ile karıştırılabilir. Hafif ve orta dereceli hipoglisemi, karbonhidrat (şeker) verilmesi ile düzeltilebilmektedir, ancak ağır hipoglisemi uygun sağlık ünitelerinde tedavi edilmelidir.

Hastanın yaşam biçimindeki köklü değişiklikler, eşlik eden hastalıklar veya fazla kilo alımı/kaybı, tedavinin yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. Glirid tedavisi süresince kan-idrar glukozu ve hemoglobin A1C düzeyleri izlenmelidir. Karaciğer ve hematolojik işlevlerin (lökosit ve trombosit) takibi gerekebilir.

Cerrahi girişim, kaza, ateşli enfeksiyon gibi fiziksel stres yaratan durumlarda geçici bir süre insülin tedavisine geçilebilir. 

Ağır karaciğer yetmezliği ve ağır böbrek yetmezliği durumlarında insülin kullanımı önerilmektedir. Renal yetmezlikte, başlangıç tedavi dozu 1mg/gün olmalıdır. Sonrasında, açlık kan glukozu izlenerek, doz ayarlanmalıdır.

Yaşlı veya beslenme bozukluğu olan hastalarda, hastaların başlangıç tedavisi, doz artırımları ve idame tedavisi dikkat gerektirdiğinden, glimepiridin tedavi başlangıç dozunun düşük tutulması önerilmektedir (1 mg/gün). 

Hastalara verilmesi gereken bilgiler

Hastalara, özellikle tedavinin başlangıç döneminde hipoglisemi gibi belirtiler görülebileceği ve buna karşı alınabilecek tedbirler bildirilmelidir. Hastalar, önerilen egzersiz programını ve beslenmelerini düzenli olarak yapmaları konusunda uyarılmalıdır. 

Gebelik döneminde kullanım

Gebelik kategorisi C

Glimepiridin hayvan deneylerinde fetus üzerine olumsuz etkileri gösterilmiştir. Glimepiridin gebe kadınlarda deneyimi bulunmamaktadır. Ayrıca, gebelik döneminde metabolizma düzeni kolayca bozulabileceğinden, gebelik döneminde kullanımı önerilmemektedir.

Emzirme döneminde kullanım

Glimepirid anne sütüne geçebilir. Annenin elde edeceği klinik yarar ve bebeğe olabilecek potansiyel zararlar değerlendirilerek, glimepirid tedavisini keserek insülin tedavisine geçilmesi veya emzirmenin durdurulmasına karar verilmelidir.

Araç ve makine kullanımına etkisi

Özellikle tedavinin başlangıç döneminde ve düzensiz öğün veya ilaç kullanımı durumlarında ortaya çıkabilecek hipoglisemi nedeniyle dikkatin dağılması ve reaksiyon yeteneğinin azalması, araç ve makine kullanımını olumsuz etkileyebilir. Alkol ile birlikte alınması durumunda bu risk artar.

Üretim Yeri

Zentiva Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Glimepirid ve diğer antidiyabetik ürünlerle ilgili klinik deneyimlerde, en sık yan etki olarak (> % 1) hipoglisemi, sersemleme, asteni, baş ağrısı ve bulantı görülmüştür.

Hipoglisemi: Bazı vakalarda (% 0.9-1.7) glimepirid kullanımı sonrasında hipoglisemi görülmüştür. Bazen uzun süreli de olabilen bu reaksiyonlar genelde kısa sürede başlar, ciddi boyutta olabilir ve hastanın yakın takibini gerektirebilir.

Gözler: Geçici görme bulanıklığı ve nadiren göz içi basınç artışı, özellikle tedavinin başlangıç döneminde görülebilir.

Sindirim sistemi: Nadiren bulantı, izole vakalarda kusma, karın ağrısı ve diyare görülebilir. İzole vakalarda karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, kolestaz, sarılık ve hepatit görülebilir.

Hematolojik: Sülfonilüre kullanımına bağlı olarak nadiren lökopeni, agranülositoz, trombositopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi ve pansitopeni görülebilir.

Deri: Nadiren kaşıntı, eritem, ürtiker ve makülopapüler döküntü gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. İzole vakalarda porfiri, fotosensitivite ve alerjik vaskülit bildirilmiştir.