Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Ltd. Şti
Marka GLUCOPHAGE
Etken Madde Kodu SGKFDG-METFORMIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BA02
ATC Açıklaması Metformin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09429
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 28,82 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 25,73 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 9,48 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E040C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

85 gr'a kadar olan metformin dozlarında belirli durumlarda laktik asidoz oluşmasına rağmen hipoglisemi görülmemiştir. Yüksek doz kullanım veya eşlik eden metformin riski laktik asidoza neden olabilir. Laktik asidoz tıbbi bir acil durumdur ve hasta hospitalize edilerek tedavi uygulanmalıdır. Laktat ve metformini uzaklaştırmanın en etkili yolu hemodiyaliz uygulamaktır.

Endikasyonlar

Erişkinlerde, özellikle fazla kilolu hastalarda diyet ve egzersizin kan şekeri kontrolünde yetersiz kaldığı durumlarda tip 2 diabetes mellitus tedavisinde endikedir. GLUCOPHAGE 1000 mg tek başına veya diğer oral antidiyabetik ajanlarla veya insülin ile beraber kullanılabilir. Sadece diyetin yetersiz kalmasından sonra ilk-seçenek tedavi olarak metforminle tedavi edilen tip 2 diabetli hastalarda diabetik komplikasyonlarda azalma görülmüştür.

Farmakodinamik Özellikler

Glucophage® biguanid grubu oral antidiabetik bir ajandır. Etki mekanizması çok yönlüdür; gastrointestinal kanaldan glukoz emilimini geciktirir, insüline karşı duyarlılığı arttırarak periferde glukoz kullanımını ayarlar, glukoneojenez ve glikojenolizi inhibe ederek hepatik glukoz üretimini azaltır. Metformin glikojen sentaza etki ederek hücre içi glikojen sentezini uyarır ayrıca her çeşit membran glukoz taşıyıcısının taşıma kapasitesini arttırır. İnsanlarda kan şekeri üzerindeki bağımsız etkisi nedeniyle, metforminin kan şekeri üzerine yararlı etkileri vardır. Bu durum terapötik dozlarda kontrollü, orta süreli veya uzun süreli klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Metformin total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürür.

Farmakokinetik Özellikler

Oral verilen metformin dozundan sonra, Tmax'a 2.5 saatte erişilir. Standart metformin dozlarında ve standart doz şeması uygulandığında sabit plazma konsantrasyonlarına 24-48 saatte erişilir. Plazma proteinlerine bağlanmaz ve organizmada hemen hiç metabolize olmaz. Metforminin renal klerensi >400mL/dak'dır. Absorbe olan Glucophage® 'ın atılımı hemen tamamen idrarla olur. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 6.5 saattir.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir film tablet; Metformin hidroklorür 1000 mg içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Önerilmeyen kombinasyonlar
 
Alkol
Akut alkol intoksikasyonunda, özellikle açlık veya malnütrisyon ve karaciğer yetersizliği durumlarında laktik asidoz riski artar.
 
İyodlu kontrast maddeler
İyodlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması, metformin birikimi ve laktik asidoz riski ile sonuçlanan böbrek yetersizliğine neden olabilir.
Metformin kullanımı uygulamadan önce veya uygulama sırasında kesilmeli ve ancak 48 saat sonra böbrek fonksiyonlarının tekrar değerlendirilip, normal bulunmasını takiben başlanmalıdır.
 
Birlikte kullanımda dikkat edilmesi gereken ilaçlar
Glukokortikoidler (sistemik veya lokal uygulama), beta-2 agonistleri ve diüretiklerin intrensek hiperglisemik aktiviteleri vardır. Bu konuda hasta uyarılmalıdır ve özellikle tedavinin başlangıcında daha sık kan glukoz ölçümleri yapılmalıdır. Eğer gerekliyse diğer ilaç ile tedavi sırasında ve diğer ilacın kesilmesinden sonra antidiabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır.
 
ACE-inhibitörleri kan glukoz düzeylerini düşürebilir. Eğer gerekliyse diğer ilaç ile tedavi sırasında ve diğer ilacın kesilmesinden sonra antidiabetik ilacın dozu ayarlanmalıdır.
Kontraendikasyonlar
 • Metformin hidroklorür veya bileşimindeki diğer maddelere hassasiyet
 • Diabetik ketoasidoz, diabetik prekoma
 • Böbrek yetersizliği veya bozukluğu ( serum kreatinin seviyeleri erkeklerde > 135 µmol/L ve kadınlarda >110 µmol/L. )

Böbrek fonksiyonlarını değiştirmek potansiyeli olan akut durumlar;

 • Dehidratasyon
 • Ciddi infeksiyon
 • Şok
 • İyodlu kontrast maddelerin intravasküler uygulanması

Doku hipoksisine yol açabilecek akut veya kronik hastalıklar :

 • Kardiyak veya respiratuar yetersizlik
 • Yakın geçmişte myokard enfarktüsü
 • Şok
 • Hepatik yetersizlik , akut alkol intoksikasyonu, alkolizm
 • Süt verme
 •  

 

Kullanım Şekli Ve Dozu

Monoterapi ve diğer oral antidiabetik ajanlarla kombinasyon

 • Standart başlangıç dozu yemekler ile birlikte veya yemekten sonra günde 2-3 kez bir tablet Glucophage 500 mg veya 850 mg' dır.
 • 10-15 gün sonra kan glukoz düzeyleri temel alınarak doz ayarlaması yapılmalıdır. Metforminin önerilen maksimum dozu günde 3 gr' dır.
 • Diğer bir oral antidiabetik ajandan geçiş yapılacaksa; diğer ilaç kesilmeli ve yukarıda belirtilen dozlarda metformine başlanmalıdır.

 İnsülin ile birlikte kullanım

Daha iyi kan glukoz kontrolü sağlamak için metformin ve insülin birlikte kullanılabilir. Glucophage 500 mg veya 850 mg günde 2-3 kez standart başlama dozuyla verilirken, insülin dozu kan glukoz ölçümleri temel alınarak ayarlanır.

 Yaşlı hastalar: Yaşlı kişilerde, böbrek fonksiyonlarını azaltma potansiyeli nedeniyle metformin dozu, böbrek fonksiyonları temel alınarak ayarlanmalıdır.

Çocuklar: Yeterli verinin olmaması nedeniyle GLUCOPHAGE çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yüksek doz metformin alan hastalarda (2-3 gr/gün), iki 500 mg' lık Glucophage tableti 1000 mg Glucophage tableti ile değiştirilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Glucophage 850 mg Film Tablet

Saklama Koşulları
25°C 'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30, 60, 90 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
Laktik asidoz
Metformin kullanan hastalarda bildirilen laktik asidoz vakaları özellikle belirgin böbrek yetersizliği bulunan diabetik kişilerdir. Laktik asidoz sıklığı iyi kontrol edilemeyen diabet, ketoz, uzun süren açlık, aşırı alkol alımı, karaciğer yetersizliği ve hipoksi ile beraber görülen tüm durumlar gibi diğer ilgili risk faktörlerinin değerlendirilmesiyle azaltılabilir.

Eğer laktik asidozdan şüphelenilirse, metformin hemen kesilmeli ve hasta hızla hastaneye yatırılmalıdır.

Böbrek fonksiyonları
Metformin böbrekler ile atıldığından, tedaviye başlamadan önce ve daha sonra serum kreatinin düzeyleri belirlenmelidir.
Yaşlı kişilerde böbrek fonksiyonlarının azalması sık görülür ve asemptomatiktir. Böbrek fonksiyonlarının azalabileceği durumlarda, örneğin NSAID tedavisine başlanacağı zaman ve diüretik veya antihipertansif tedavi başlanırken özellikle dikkat edilmelidir.
 
İyodlu kontrast maddelerinin uygulanması
Radyolojik görüntülemede intravasküler iyodlu kontrast maddelerin uygulanması, böbrek yetersizliğine neden olabileceğinden metformin kullanımı uygulamadan önce veya uygulama sırasında kesilmeli ve ancak 48 saat sonra böbrek fonksiyonlarının değerlendirilip, normal bulunmasını takiben başlanmalıdır.
 
Cerrahi
Metformin hidroklorür, genel anestezi uygulanan cerrahi girişimden 48 saat önce kesilmeli ve girişimin 48 saat sonrasına kadar tekrar başlanmamalıdır.

Ayrıca, metformin, tek başına hipoglisemiye neden olmasa da, insülin veya sülfonilürelerle birlikte kullanılacaksa dikkat edilmesi gerekir.

Hamilelik ve laktasyonda kullanımı

(Gebelik kategorisi B) :

Bugüne kadar hamileler üzerinde yapılmış yeterli çalışma olmadığından hamilelikte kullanılmamalıdır, bu dönemde diyabet kontrolü insülin ile sağlanmalıdır.

Laktasyonda anne sütüne geçtiğine dair yeterli veri bulunmadığından laktasyonda kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler
 • Bulantı, kusma, diare, abdominal ağrı ve iştah kaybı gibi gastrointestinal semptomlar oldukça sıktır. Bu belirtiler en sık tedavinin başlangıcında ortaya çıkar ve birçok vakada kendiliğinden kaybolur. Bu gastrointestinal semptomları önlemek için metformin'in günlük 2 veya 3 doz şeklinde yemekler ile beraber veya yemekten sonra alınması önerilir. Metalik tad sıklıkla görülür.
 • Bazı hipersensitif kişilerde hafif eritem bildirilmiştir. Bu etki çok ender olarak görülür.
 • Uzun süre metformin ile tedavi edilen kişilerde serum düzeylerinde azalma ile beraber vitamin B12 emiliminde azalma görülür ve genellikle herhangi bir klinik bulgu vermeden seyreder.
 • Laktik asidoz görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.