Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka GLYNOSE
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 60
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A10BF01
ATC Açıklaması Akarboz
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 15,32 TL (3 Eylül 2015) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,75 TL (6 Ağustos 2015)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Glynose, karbonhidrat (polisakkaritler, oligosakkaritler veya disakkaritler) ihtiva eden içecek  ve/veya yiyecekler ile birlikte aşırı dozda alındığında, meteorizm, gaz ve diyareye neden olabilir. Yiyeceklerden bağımsız olarak aşırı dozda Glynose alındığı durumda aşırı intestinal semptomlar beklenmez. Doz aşımı durumunda hastaya 4-6 saat süreyle karbonhidrat (polisakkaritler, oligosakkaritler ve disakkaritler) içeren yiyecek ve içecekler verilmemelidir.

Endikasyonlar

Diabetes Mellitus'un diyetle birlikte tedavisinde kullanılır.

 

Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda tip 2 diyabet başlangıcının önlenmesinde, diyet ve egzersiz ile birlikte kullanılır.

 

Tokluk kan şekeri değerinin başlangıçta 7.8-11.1 mmol/L (140-200 mg/dL) arasında ve açlık kan şekeri değerinin 5.6 ve 7.0 mmol/L (100-125 mg/dL) arasında olması glukoz tolerans bozukluğu olarak tanımlanır.

Farmakodinamik Özellikler

Akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.  Akarboz, etkisini ince barsaklarda disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritlerin parçalanması ile ilgili intestinal enzimleri (alfa-glukozidazları) inhibe ederek gösterir. Böylece doza bağlı olarak karbonhidratların sindirimi gecikir, en önemlisi glukozun açığa çıkması ve kana karışması yavaşlar. Bu etkisi ile akarboz yemeklerden sonra görülen, kan şekeri artışını azaltır. İnce barsaklardan glukoz alımının akarboz ile dengelenmesi sonucu, gerek günlük kan şekerindeki oynamalar, gerekse ortalama kan şekeri düzeyi azalır. Akarboz glikolize hemoglobinin anormal yüksek konsantrasyonlarını düşürür.

Farmakokinetik Özellikler

Oral uygulanan akarboz'un emilimi düşük olup , biyoyararlanımı % 1-2'dir. Ancak Akarbozun etkinliği mide barsak kanalındaki lokal etkisine bağlı olduğu için son derece düşük sistemik yararlanımı arzu edilir bir özelliktir.

Akarboz, yalnızca gastrointestinal kanalda özellikle intestinal bakterilerle metabolize edilir. Bu metabolitlerin bir kısmı (dozun yaklaşık %34’ü) emilerek, idrarla atılmaktadır. Oral dozun %2’den daha azı aktif ilaç olarak idrar ile atılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her bir tablet etken madde olarak 100 mg. Akarboz içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Glynose ile tedavi sırasında, kolonda karbonhidrat fermentasyonunda artışın bir sonucu olarak sukroz ve sukroz içeren yiyecekler sıklıkla abdominal rahatsızlığa veya diyareye neden olurlar. Glynose antihiperglisemik etkiye sahiptir, fakat hipoglisemi oluşturmaz. Eğer Glynose , sülfonilüre veya metformin içeren ilaçlara ve insüline ek olarak tavsiye edilirse, kan glukoz düzeylerinin hipoglisemik aralığa kadar düşmesini önlemek için sülfonilüre, metformin veya insülin dozunun uygun şekilde azaltılması gereklidir. Eğer akut hipoglisemi gelişirse, akarboz tedavisi sırasında sukrozun, fruktoz ve glukoza daha yavaş olarak parçalanacağı akılda tutulmalıdır. Bu nedenle hipogliseminin hızla düzelmesi için sukroz uygun değildir ve glukoz kullanılmalıdır.

 

Bazı vakalarda akarboz, digoksin için doz ayarlanması gerektirecek şekilde, digoksin biyoyararlanımını etkiler.

 

Akarbozun etkisini zayıflatabileceği için antiasitler, kolestiramin, intestinal adsorbanlar ve sindirim enzim preparatlarının akarboz ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Dimetikon/simetikon ile etkileşimi yoktur.

Kontraendikasyonlar

Etken madde ve/ veya tabletteki inaktif maddelerin herhangi birine karşı aşırı hassasiyet durumunda kullanılmaz. Çocuklarda ve gençlerdeki etkisi ve tolerabilitesi ile ilgili yeterli bilgi olmadığından akarboz, 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılmamalıdır. Sindirim ve absorpsiyon bozukluğu ile birlikte görülen kronik barsak bozukluklarında kullanılmaz.

 

Barsakta gaz oluşumunun arttığı durumlarda (örn. Roemheld's sendromu, büyük herniler, barsak tıkanıkları ve barsak ülserleri) kullanılmaz. Ciddi böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirens < 25 ml / dak.) kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Etkinlik ve tolerans her bireye göre değiştiğinden doz, hekim tarafından ayarlanmalıdır. Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse, doz aşağıdaki gibidir : Başlangıçta 3x50 mg akarboz/gün, daha sonra 3x100 mg akarboz/gün. Maksimum akarboz dozunun 3x200 mg'a kadar yükseltilmesi gerekebilir.


Doz 4-8 hafta sonra, hastalar tedavinin ileri aşamalarında yetersiz klinik cevap verdikleri takdirde arttırılabilir. Eğer sıkı diyet uygulamasına rağmen rahatsızlık şikayetleri gelişirse, doz daha fazla arttırılmamalıdır ve eğer gerekirse bir miktar azaltılmalıdır. Ortalama doz 300 mg akarboz/gün'dür ( Glynose 50 : 3x2 tablet / gün veya Glynose 100 : 3x1 tablet / gün).

 

Bozulmuş glukoz toleransı tespit edilen hastalarda tip 2 diyabetin önlenmesi için pozoloji ve kullanım şekli:

Önerilen doz:3x100 mg/gün

Tedaviye 50 mg/gün ile başlanmalı ve 3 ay içinde 3x100 mg/gün’e artırılmalıdır.

 

Akarboz yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalıdır veya yemek sırasında ilk lokmalar ile çiğnenmelidir.

 

Pediyatrik kullanımı:Çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği saptanmamıştır.

 

Yaşlılar(65 yaş üzeri):Doz ayarlamasına gerek yoktur.


Karaciğer bozukluğu: Daha önceden bozulmuş hepatik fonksiyona sahip hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek bozukluğu: Kontrendikasyonlar bölümüne bakınız.

 

Kullanma süresi için bir kısıtlama yoktur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Glynose 50 mg Tablet.

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Maslak/ İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

Ruhsat tarihi:13.02.2004

 

Ruhsat no:203/ 95

Saklama Koşulları

250C’nin altında, oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30, 60, 90 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Akarboz kullanırken diabetik diyete tam bir bağlılık zorunludur. Düzenli akarboz  kullanımı hekime danışmadan kesilmemelidir, bu kan glukozunda bir artışa neden olabilir. Etki mekanizmasından ötürü akarboz tek başına alındığında açlıkta veya yemeklerden sonra hipoglisemiye neden olmaz. Glynose tedavisi sırasında, insülin kullanan veya sülfonilüre yada metformin alan hastalarda kan şekerinde daha fazla bir düşme olacağından hipoglisemi gelişebilir. Bu durumda hastaya sukroz değil, glukoz verilmelidir.

 

Yüksek dozlarda nadiren karaciğer enzimlerinde asemptomatik yükselmeler görülebilir. Bu nedenle tedavinin ilk 6 - 12 ayında karaciğer enzimleri izlenmelidir. Değerlendirilebilen olgularda Glynose  tedavisi kesildiğinde bu değişikliklerin geriye döndüğü görülmüştür.

 

Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda yeterli çalışma bulunmadığından, kullanımı önerilmemelidir.

 

Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı:

 

Gebelik Kategorisi B’dir. Hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi olmadığından,  Glynose gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Radyoaktif olarak işaretlenmiş akarboz süt veren sıçanlara verildiğinde, sütte az miktarda radyoaktivite bulunmuştur. İnsanda bu konuda yeterli bulgu yoktur. Ancak sütteki ilaca bağlı etkiler bebeklerde de görülebileceğinden, prensip olarak emzirme sırasında anneye verilmesi önerilmez.

 

Makine ve Araç Kullanımı Üzerine Etkisi:

 

Bildirilmemiştir.

Üretim Yeri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Hadımköy / İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Çok sık olarak gaz ve barsak seslerinde artış, sıklıkla diyare ve karın ağrısı ve nadiren kusma görülür. Bu gastrointestinal belirtiler ciddi olabilir ve barsak tıkanması veya benzeri semptomlar ile karıştırılabilir. Önerilen diabetik diyete uyulmuyorsa intestinal yan etkiler şiddetlenebilir. Diabetik diyete bağlı kalındığı halde rahatsızlık semptomları ortaya çıkarsa, doktora danışılmalıdır ve doz geçici veya kalıcı olarak azaltılmalıdır. Önerilen günlük 150- 300 mg / gün dozunda akarboz alan hastalarda nadiren, klinik olarak anlamlı derecede anormal karaciğer fonksiyon testleri saptanmıştır ( normal üst sınırın 3 katı). Akarboz tedavisi sırasında görülen anormal değerler geçici olabilir ( uyarılar ve önlemler bölümüne bakınız). Çok ender olarak kızarıklık, eritem, ekzantem ve ürtiker gibi aşırı hassasiyete bağlı cilt reaksiyonları  görülmüştür. Çok ender olarak ödem görülmüştür. Çok ender olarak sarılık ve/veya hepatit ve ilişkili karaciğer hasarı bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.