Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka HEMOPENE
Etken Madde Kodu SGKFJF-PENTOKSIFILIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu C04AD03
ATC Açıklaması Pentoksifilin
NFC Kodu MC
NFC Açıklaması Parenteral IV Ampüller
Kamu Kodu A11544
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 10,99 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,81 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,9 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E047C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İntoksikasyon semptomları doz ile ilişkili olup, aşırı dozda alındığında kızarma, hipotansiyon, konvülsiyon, uykusuzluk, bilinç kaybı ve ajitasyon gibi belirtiler görülmüştür. Tedavi semptomatik olup, oral yolla alındığında gastrik lavaj ve aktif kömür ile absorbsiyon önlenebilir. Solunum, kan basıncı ve konvülsiyonlar sıkı takip edilir. Aşırı hipotansiyon durumunda plazma sübstitüsyon çözeltileri, konvülsiyon varsa diazepam verilir.

Endikasyonlar

HEMOPENE Ampul, kesintili topallama gibi periferik arteriyel dolaşım bozukluğunun tedavisinde kullanılır. Gözün retina tabakasında dolaşım bozukluğu; ani sağırlık, işitme kaybı gibi iç kulak fonksiyonlarında bozulma ve konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık ve baş dönmesi gibi serebral arteriosklerotik dolaşım bozukluklarında endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Ksantin türevi olan pentoksifilin, eritrosit fleksibilitesini artırarak ve kan viskositesini azaltarak hemoreolojik aktivite gösterir. Plazma fibrinojen konsantrasyonunu düşürür ve trombosit agregasyonunu inhibe eder. Periferik kan akımını ve serebral dolaşımı artırır. Oral yolla alındığında sistemik kan basıncı ve kalb hızı üzerine etkisi yoktur. Alt ekstremitelerin iskemisinde, serebral kortekste ve serebrospinal sıvıda oksijen basıncını artırır.

Farmakokinetik Özellikler

Pentoksifilin daha çok redüksiyon ile eritrositlerde ve karaciğerde metabolize olur. 5-hidroksi-heksil ve 3-karboksipropil metaboliti farmakolojik olarak aktiftir. Başlıca idrar yoluyla atılır. Renal yetmezliği olan kişilerde pentoksifilin klerensinde azalma görülür. Plazma proteinlerine önemli oranda bağlanmaz ve normal kişilerde birikme görülmez, ancak böbrek yetmezliğinde birikme olabilir.

Farmasötik Şekli

AMPUL

Formülü

Beher ampul (5 ml); 100 mg pentoksifilin, 35 mg sodyum klorür ve k.m enjeksiyonluk su içerir.

İlaç Etkileşmeleri

HEMOPENE Ampul, antikoagulan ve hipotansör ilaçların etkisini artırabilir. İnsülin veya oral antidiyabetik ilaçlar kullanan şeker hastalarında bu ilaçların etkisini artırarak kan şekerinde azalmaya yol açabilir.

Kontraendikasyonlar
  • Ciddi koroner ve serebral skleroz
  • Kalb ritminde ciddi bozukluk
  • Yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü
  • Retinal hemoraji ( D.I.H, 11.Ed., syf.1087 )
  • Pentoksifiline ile kafein, teofilin, teobromin gibi diğer metil ksantinlere karşı aşırı hassasiyet
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;
 
Yetişkinlerde:
 
İntravenöz enjeksiyon: Normal doz olarak günde 1 ampul (100 mg) kullanılır. 100 mg tek doz tolere edilebildiği takdirde, tekrar 100 mg enjekte edilebilir. Ciddi vak'alarda doz günde 3 defa 100 mg olacak şekilde artırılabilir. İntravenöz enjeksiyon, yatış pozisyonunda yavaş olarak en az 5 dakikada verilir.
 
İntravenöz infüzyon: Başlangıçta günde 1 ampul (100 mg) 250-500 ml infüzyon çözeltisi içine ilave edilerek 120-180 dakikada verilir. Daha sonra sabah ve öğleden sonra 200 mg olacak şekilde doz günde 400 mg'a kadar çıkarılabilir. Maksimum günlük doz olan 400 mg'ı vermek gerektiğinde, sabah ve öğleden sonra 250-500 ml infüzyon çözeltisi içine 2 ampul (200 mg) ilave edilerek 120-180 dakikada verilir.
 
İnfüzyon çözeltisi olarak, serum fizyolojik, glukoz, fruktoz veya kan yerine verilen çözeltiler kullanılabilir.
 
Ağırlığı 50 kg'dan fazla olan 12 yaşından büyük çocuklara, yetişkinlere verilen doz uygulanır.
 
Kreatin klerensi 10 ml/dakikadan az olacak şekilde böbrek fonksiyonları belirgin olarak bozulmuş hastalara, önerilen dozun % 50-70'i verilir. Kan basıncının oldukça düşük olduğu vak'alarda ve dolaşım düzensizliğinde, tedaviye en düşük doz ile başlanır ve doz tedricen artırılır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

HEMOPENE Retard Tablet; 20 tablet

Ruhsat Sahibi

İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Topkapı- İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.07.1997 - 183/13

Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

5 ml x 10 ampullük ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler
HEMOPENE Ampul,
  • Böbrek fonksiyonları aşırı bozulmuş hastalarda doktor gözetiminde kullanılmalıdır.
  • Retinada kanama görüldüğünde ilaç derhal kesilmelidir.
  • Uygun zamanlarda kan tablosu takip edilmelidir.
Hamilelikte ve emzirme döneminde kullanımı
Hamilelik kategorisi: C 
HEMOPENE Ampul, hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Üretim Yeri

İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii TÜRK A.Ş. Topkapı- İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Pentoksifilinin en önemli yan etkisi bulantı, kusma, midede basınç hissi ve diyare gibi gastrointestinal reaksiyonlardır.
 
Arasıra baş dönmesi, baş ağrısı görülmüştür.
 
Nadiren kaşıntı, deride kızarıklık ve ürtiker, hipotansiyon, angina pectoris, ritm bozukluğu, sıcaklık hissi ile birlikte yüzde kızarıklık gibi aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
 
Münferit vak'alarda uyku düzeninde bozulma ortaya çıkabilir. Tek vak'a olarak Quincke ödemi, bronş spazmı, anafilaktik şok gibi ciddi aşırı hassasiyet reaksiyonları bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.