LACOMBI 30/10 MG 28 KAPSUL

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Celtis İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Lansoprazole
ATC Kodu :   A02B
ATC Açıklaması :   Peptik Ülser ve Gastro intestinal Reflü Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
Kamu Kodu :   A13556
Barkodu :   8697933150760
Patent :   Jenerik
Fiyatı :   21,72 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   SGKFY7-DOMPERIDON+LANSOPROZOLAğızdan katı
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   -
Fiziksel Özellikleri :   Beyaz,kristal toz
Terapotik Kategorileri :   Proton pompa inhibitörü;Gastrik asit sekresyon önleyici
Durumu :   Şuan eczanelerde satılıyor.
    
  LACOMBI 30/10 MG 28 KAPSUL Barkodu
   

Nedir ve Niçin Kullanılır

LACOMBİ 30 mg lansoprazole eşdeğer lansoprazol pellet ve 10 mg domperidona eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.
Lansoprazol proton pompa inhibitörüdür. Domperidon reseptör antagonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
LACOMBİ, renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde kirli beyaz küreler ve yuvarlak beyaz renkli bikonveks tablet 28 kapsül içeren, PVC / PVDC şeffaf folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

LACOMBİ, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
Gastroözofageal reflü (mide içeriğinin kusma ya da zorlama olmaksızın yemek borusuna geri kaçışı) ve özofajitle (yemek borusu iltihabı) birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksi (Rahatsızlık hissi şişkinlik ve erken doymayı içeren belirtiler) tedavisinde kullanılır.

www.ilachakkinda.com

Prospektüsü


 

 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

LACOMBİ 30/10 mg kapsül

 KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:
Lansoprazol  30 mg (352.94 mg Lansoprazol pellet'e eşdeğer)
Domperidon   10 mg (12.72 mg Domperidon Maleat'a eşdeğer)

Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat (powder) 31.78 mg
Sodyum lauril sülfat 1.00 mg

Yardımcı madde uyarısı için bkz.Özel kullanım uyarıları ve önlemleri.
Yardımcı maddeler için bkz. Yardımcı maddelerin listesi.

 FARMASÖTİK FORM

Kapsül.

Renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde kirli beyaz küreler ve yuvarlak beyaz renkli bikonveks tablet.

 Terapötik Endikasyonlar

Gastroözofageal reflü ve özofajitle birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksi, tedavisinde endikedir.

 Pozoloji ve Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde kullanımı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH):
Gastroözofageal reflü hastalığında önerilen doz günde bir LACOMBİ 15/10 mg kapsül'dür. Ortalama tedavi süresi 8 haftadır.

Erozif Özofajit:
Erozif özofajitte önerilen doz günde 1 kapsül (30/10 mg)'dür Ortalama tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir.

Uygulama şekli:
LACOMBİ ağızdan kullanım içindir.

LACOMBİ kapsüller bir bardak su ile birlikte kahvaltıdan önce alınmalıdır. Kapsüller açılmamalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Domperidon böbreklerden çok az miktarda değişmemiş ilaç olarak atıldığı için böbrek yetmezliği bulunan hastalarda LACOMBİ'nin tek kullanımlık dozun ayarlanması muhtemelen gerekmez. Ancak tekrar kullanımda doz sıklığı bozukluğun şiddetine göre günde bir ya da iki defaya düşürülmeli ve doz azaltılmalıdır.

Renal bozukluklarda doz ayarlaması:
Önerilen doz günde 15/10 mg veya 30/10 mg'dır.
LACOMBİ'nin içeriğinde bulunan domperidon karaciğerde çok fazla metabolize edildiği için LACOMBİ karaciğer bozuklukları bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklarda Kullanımı (12-17 yaş):

Gastroözofageal reflü tedavisi:
Önerilen doz 8 hafta süreyle günde bir LACOMBİ 15/10 mg kapsül'dür.

Erozif Özofajitinin kısa süreli tedavisi:
Önerilen doz 8 hafta süreyle günde 1 kapsül (30/10 mg)'dür.

12 yaşın altındaki ve 35 kg altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

 Kontrendikasyonlar

LACOMBİ, lansoprazol ve domperidon içeriğindeki her hangi bir maddeye karşı hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir.
LACOMBİ, prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) olan hastalarda (bkz. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri) kontrendikedir.

Atazanavir tedavisi alan hastalarda kullanılmamalıdır.

LACOMBİ'nin içeriğindeki domperidon gastro-intestinal hemoroid, mekanik obstrüksiyon veya perforasyon gibi gastrik motilite stimülasyonunun zararlı olabileceği durumlarda kullanılmamalıdır.

www.ilachakkinda.com

 Özel Kullanım Uyarıları ve Önlemleri

Lansoprazol
Diğer yaygın anti-ülser tedavileriyle birlikte, gastrik ülserden şüphe edildiği zaman semptomların bastırılabileceği ve teşhisin gecikebileceği gibi malignite olasılığı ayrı tutulmalıdır. Aynı şekilde, özellikle dispeptik semptomları son zamanlarda değişmiş, orta yaş ya da daha yaşlı hastalarda dispepsi tedavisine başlanılmadan önce, malignite gibi altta yatan ciddi bir hastalığın olasılığı ayrı tutulmalıdır.

Lansoprazol, orta ve ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda düzenli denetim altında tutulmalı ve günlük doz uygulaması 30 mg'ı geçmemelidir (bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).

Proton pompa inhibitörleri dahil, herhangi bir yolla azalan gastrik aktivite, normalde gastrointestinal kanalda bulunan bakterilerin gastrik miktarlarını artırmaktadır. Asit azaltıcı ilaçlarla tedavi Salmonella ve Campylobacter gibi gastrointestinal enfeksiyonların riskini az da olsa arttırabilir.

Gastroduodenal ülseri olan hastalarda H.pylori olasılığı etiyolojik bir faktör gibi düşünülmelidir.

Bir yıldan uzun süredir idame tedavisi alan hastalarda güvenlik verileri sınırlı olduğundan tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve yarar/risk değerlendirilmesi düzenli olarak yapılmalıdır.

Lansoprazol alan hastalarda çok nadir olarak kolitis vakaları rapor edilmiştir. Ciddi ve/veya sürekli diyare vakalarında tedavinin kesilmesi düşünülmelidir.
Domperidon

Uzun QT sendromu / Torsades de Pointes'e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Domperidon doza bağımlı olarak prolaktin düzeylerinde yükselmeye sebep olabilir.

Yükselmiş prolaktin klinik belirti göstermeyebilir (Kronik yükselmiş prolaktin düzeylerinin klinik sonuçları bilinmemektedir) veya galaktore, jinekomasti, amenore, impotens (doz azaltılması veya ilacın bırakılması ile geçici nitelikte) gibi durumlara neden olabilir.
Kendisi veya ailesinde meme kanseri hikayesi olan kişilerde ve monoaminooksidaz (MAO) inhibitörü kullanan hastalarda domperidon dikkatli kullanılmalıdır.

Karaciğer bozukluklarında kullanımı:
Domperidon karaciğerde çok fazla metabolize edildiği için domperidon karaciğer bozuklukları bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Böbrek yetmezliği:
Şiddetli böbrek yetmezliği (serum kreatinin > 6 mg/100 ml, yani > 0.6 mmol/L) bulunan hastalarda domperidonun eliminasyon yarılanma ömrü 7.4 saatten 20.8 saate çıkmıştır ancak plazma ilaç düzeyi sağlıklı gönüllülerden daha düşük olmuştur. Böbreklerden çok az miktarda değişmemiş ilaç atıldığı için böbrek yetmezliği bulunan hastalarda tek kullanımlık dozun ayarlanması muhtemelen gerekmez. Ancak tekrar kullanımda doz sıklığı bozukluğun şiddetine göre günde bir ya da iki defaya düşürülmeli ve doz azaltılmalıdır. Uzun süreli tedavi gören bu tür hastaların durumu düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Çocuklarda kullanım:
Nörolojik yan etkiler nadir olarak görülmektedir (bkz. "İstenmeyen etkiler" bölümü). Metabolik fonksiyonlar ve kan-beyin bariyeri tam olarak gelişmediği için nörolojik yan etki riski küçük çocuklarda daha yüksektir. Bu nedenle çocuklarda dozun doğru şekilde verilmesi ve yakından izlenmesi önerilmektedir.

Aşırı doz kullanımı çocuklarda ekstra piramidal semptomlara yol açabilir.
Her bir kapsül laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

Her bir kapsül 1 mmol (23 mg)'den az sodyum içermektedir; yani esasında sodyum içermez.

 Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etki

Lansoprazol
Lansoprazol sitokrom P450 enzim sistemiyle metabolize olmaktadır. Karaciğerde metabolize olan ilaçlarla olası etkileşimi vardır. LACOMBİ ile birlikte fenitoin, karbamazepin, teofilin, varfarin, oral kontraseptifler ve preparasyonlarla birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir. Sağlıklı kişilerde yapılan çalışmalarda, lansoprazolün aynı sistemi kullanan antipirin, indometazin, asetilsalisilikasit, ibuprofen, prednison, propranolol veya diazepam ile etkileşmediği gösterilmiştir.
 
Lansoprazol, teofilin ile birlikte uygulandığında, teofilinin klerensinde hafif bir artış (%10) görülmüştür. Bu etkileşim klinik açıdan önemli olmasa da, lansoprazol verildiğinde veya kesildiğinde her hastada klinik açıdan etkili kan seviyeleri sağlamak açısından teofilin seviyelerinin tekrar titrasyonu gerekebilir.
 
Lansoprazol sukralfat ile birlikte kullanımında lansoprazolün absorpsiyonu gecikmekte ve biyoyararlanımı %30 azalmaktadır. Bu nedenle lansoprazol sukralfattan en az yarım saat önce alınmalıdır.
 
Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'ın önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
 
Lansoprazol antiasitlerle birlikte kullanıldığında biyoyararlılığı azalabilir. Bu nedenle ilaç alındıktan sonra ilk bir saat içinde antiasit kullanılması önerilmez.
 
Lansoprazol ve alkol ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Domperidon
Antikolinerjik ilaçlar, domperidon'un anti-dispeptik etkisini ortadan kaldırabilir. Antasit ve anti-sekretuar ilaçlar, oral biyoyararlanımı azalttığından, domperidon ile aynı anda alınmamalıdır.
 
Domperidon ana metabolik yolağı CYP3A4 ile yürümektedir. İn vitro veriler, bu enzimi ciddi şekilde inhibe eden ilaçların birlikte kullanımının domperidon plazma seviyelerinin artmasına yol açtığını göstermektedir. Sağlıklı deneklerde oral ketakonozalle bir etkileşim çalışması domperidonun CYP3A4 aracılı ilk geçiş metabolizmasının ketokonazolle belirgin derecede engellediğini doğrulamış ve kararlı durumda domperidon'un Cmaks ve EEA değeri yaklaşık üç kat artış olduğunu göstermiştir. CYP3A4 inhibitörlerine örnek olarak azol türevi antifungal ilaçlar, makrolid antibiyotikler, HIV proteaz inhibitörleri ve nefazodon verilebilir.
 
Domperidon - ketokonazol etkileşim çalışmasında domperidon monoterapisinin (günde tek doz 10 mg) aksine domperidon ( günde tek doz 10 mg) ve ketokonazol (günde 2 kez 200 mg) kombinasyonunu QTc'sinde 10-20 msn uzama görülmüştür. Bu kombinasyonlar (ketokonazolle) QTc'yi uzatma etkisi tam anlaşılmamış olup tek başına domperidon farmakokinetiği verileriyle açıklanamaz. (bkz.Kontrendikasyonlar)
 
Sağlıklı deneklerde yapılan bir başka çoklu doz çalışması, günde tek doz 40 mg domperidon monoterapisinden sonra QTc'de hiçbir anlamlı değişiklik olmadığını göstermiştir (toplam günlük doz olarak kullanılan 160 mg, maksimum günlük dozun iki katıdır). Bu çoklu dozaj çalışmasında, domperidon- ketokonazol kolunda domperidon için saptananlara benzerlik göstermekteydi.
 
Teorik olarak domperidon, gastro-kinetik etkileri nedeniyle, birlikte ağızdan uygulanan ilaçların, özellikle kontrollü salınan ya da enterik kaplı formüllerin emilimini etkileyebilir. Ancak digoksin ya da parasetamol uygulanan ve sabit kan düzeylerine erişilmiş bireylerde, birlikte domperidon kullanımı, bu ilaçların kan düzeylerini etkilemez. Domperidon nöroleptiklerin etkilerini arttırmaz, dopamin agonistlerinin (bromokriptin, L-dopa) merkezi etkilerini inhibe etmeden, istenmeyen sindirim sorunları, bulantı, kusma gibi periferik etkilerini baskılar.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon
Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 

 Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C'dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
 
Lansoprazol
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve-veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. Klinik öncesi güvenlilik verileri). Gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır.
 
Domperidon
Domperidonun gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
Lansoprazolün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda, herhangi bir teratojenik ve fötotoksik etki gözlenmemiştir. Üreme çalışmaları, lansoprazolün çok yüksek dozlarının verildiği fare ve tavşanlarda yavruların sağ kalımının ve kilolarının hafifçe düşürdüğünü göstermiştir. Bu nedenle kesin gerekmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
Domperidonun hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili pazarlama sonrası veriler sınırlıdır. Sıçanlar üzerinde gerçekleştirilen bir çalışma yüksek, maternal olarak yüksek dozda reprodüktif toksisite olduğunu göstermiştir. İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Bu nedenle S, beklenen terapötik fayda kullanımı haklı göstermedikçe hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Hayvan çalışmaları lansoprazolün anne sütüne geçtiğini göstermiştir. İnsanlarda lansoprazolün anne sütüne geçtiğine dair bir veri mevcut değildir. Gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Domperidon anne sütü ile atılmaktadır. Plazma konsantrasyonuna karşılık gelen miktarın % 10-50'si anne sütünde bulunmaktadır ve bu miktarın 10 ng/ml'yi geçmesi beklenmez. Önerilen maksimum doz rejiminde anne sütüne geçen domperidon miktarının 7 ug dan az olması beklenir. Bununla birlikte yeni doğan için zararlı olup olmadığı bilinmemektedir. Bu sebepten dolayı emziren annelerin LACOMBİ kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği/Fertilite
Üreme çalışmaları, lansoprazolün çok yüksek dozlarının verildiği fare ve tavşanlarda yavruların sağ kalımının ve kilolarının hafifçe düşürdüğünü göstermiştir. Bu nedenle kesin gerekmedikçe gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır Üreme yeteneği üzerine bilinen bir etkisi yoktur.
Sıçanlarda yapılan bir çalışmada anne karnındayken alınan domperidonun yüksek maternal toksik dozun üreme toksisitesine neden olduğu görülmüştür.

 

 Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

LACOMBİ'nin içeriğindeki lansoprazolden kaynaklı baş dönmesi, vertigo ve somnolans oluşabilir. (bkz. bölüm 4.8). Böyle durumlarda araç ve makine kullanma yeteneğiniz azalabilir.

 İstenmeyen etkiler

Advers ilaç reaksiyonları aşağıda tanımlanan sıklığa göre listelenmiştir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Lansoprazol ile ilişkili;
Lansoprazol, genellikle hafif ve geçici yan etkilerle birlikte iyi tolere edilir.
 
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, mide ağrısı, diyare, konstipasyon, bulantı, flatulans, ağız veya boğaz kuruluğu.
Seyrek: Glossit, özefagusun kandidiyazis, pankreatit, tat alamama
Çok seyrek: Kolitis, stomatit

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi
Seyrek: Yorgunluk, vertigo, parestezi, somnolans, tremor
 
Deri ve derialtı hastalıkları
Yaygın: Deri döküntüsü, kaşıntı, kızarma
Seyrek: Peteşi, purpura, saç dökülmesi, eritema multiforme fotosensitivite
Çok seyrek: Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz
 
Kan ve lenfatik sistem hastalıkları
Yaygın olmayan: Trombositopeni, ezonifil, lökopeni
Seyrek: Anemi
Çok seyrek: Agranülositoz, pansitopeni
 
Psikiyatrik hastalıklar
Yaygın olmayan: depresyon
Seyrek: Insomnia, halüsinasyon, konfüzyon
 
Göz hastalıkları
Seyrek: Görme bozukluğu
 
Hepato-bilier hastalıkları
Yaygın: Karaciğer enzimlerinin yükselmesi
Seyrek: Hepatit, sarılık
 
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları
Yaygın olmayan: Atralji, miyalji
 
Böbrek ve idrar hastalıkları
Seyrek: İntersitisyel nefrit
 
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Seyrek: Jinekomasti
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın: Yorgunluk
Yaygın olmayan: Ödem
Seyrek: Ateş, hiperhidrozis, anjiyoödem, anoreksi, impotens
Çok seyrek: Anafilaktik şok
 
Araştırmalar
Çok seyrek: Kolesterol ve trigliserit seviyelerde artma, hiponatremi
 
Domperidon
 
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Çok seyrek: Anafilaksi, anafilaktik şok, anjiyoödem, anafilaktik reaksiyonlar gibi alerjik reaksiyonları
 
Endokrin hastalıkları
Seyrek: Artan prolaktin seviyeleri
 
Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Seyrek: Mastalji, galaktore, jinekomasti, amenore
Yaygın olmayan: Menstruel bozukluklar
 
Psikiyatrik hastalıklar
Çok seyrek: Ajitasyon, sinirlilik
 
Sinir Sistemi hastalıkları
Çok seyrek: Ekstrapiramidal yan etkiler, konvülziyon, somnolans, başağrısı
 
Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Ağız kuruluğu
Seyrek: Çok seyrek görülen geçici intestinal krampları içeren gastro-intestinal bozukluklar
Çok seyrek: Diyare
 
Deri ve derialtı dokuları
Çok seyrek: Ürtiker, pruritus, raş
 
Kardiyak hastalıkları
Çok seyrek: Ventriküler aritmiler
Sıklığı bilinmiyor: QTc uzama
 
Araştırmalar
Çok seyrek: Karaciğer fonksiyon test anormali
 
Hipofiz bezi kan-beyin bariyerinin dışında olduğu için domperidon prolaktin seviyelerinde artışa yol açabilmektedir. Bu hiperprolaktinemi, nadir vakalarda galaktore, jinekomasti ve amenore gibi nöro-endokronojik reaksiyonlar neden olabilmektedir.
 
Ekstrapiramidal advers reaksiyonlar ise yetişkinlerde seyrek, yeni doğan bebeklerde ise çok nadir olarak görülmektedir. Bu advers reaksiyonlar tedaviye son verildiği anda kendiliğinden ve tamamen kaybolmaktadır.

 Doz aşımı ve tedavisi

Lansoprazol
Lansoprazolün bilinen bir antidotu yoktur. Proteinlere çok yüksek oranda bağlandığından diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz. Aşırı doz durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

Domperidon Semptomlar:
Aşırı doz semptomları arasında özellikle çocuklarda görülen baş dönmesi, dezoryantasyon, ekstrapiramidal reaksiyonlar bulunmaktadır. Ayrıca aritmi, hipotansiyon gibi kardiyovasküler etkiler görülebilir.

Tedavi:
Domperidona karşı spesifik bir antidot bulunmamakla birlikte aşırı doz alınması halinde gastrik lavaj ve aktif kömür uygulanması yararlı olabilir. Tıbbi olarak yakından denetim ve destekleyici tedavi önerilmektedir.

Antikolinerjik (benztropin 1-2 mg I.M./I.V. / difenilhidramin 25-50 mg I.M./I.V.), antiparkinson ilaçlar, ekstrapiramidal reaksiyonların kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

 Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grup: Proton pompası inhibitörleri ve propülsifler
ATC Kodu: A02BC03 (Lansoprazol) ve A03FA03 (Domperidon)

Farmakodinamik etkiler

Lansoprazol
Lansoprazol, asit üretiminin terminal safhasında midedeki paryetal hücrelerin H+/K+ ATPaz (proton pompası) enzimini spesifik olarak inhibe etmesiyle etki gösterir. Böylelikle gastrik asidite azalır; gastrik ülser, duodenal ülser ve reflü özofajit gibi asit ile ilişkili hastalıkların iyileşmesi için bir anahtar rol üstlenir.

Ana ilacın paryetal hücrelerin asidik çevresinde, aktif formlarına biyotransforme olduğuna inanılmaktadır. Bunun sonucu olarak H+/K+ ATPaz inhibisyonuna neden olan sulfidril grup ile reaksiyona girer. Bu inhibisyon, intrinsik ve ekstrinsik azaltıcı ajanlarla in vitro olarak geri dönüştürülebilir. Lansoprazolün etki mekanizması, asit üretiminin stimülasyonunda yer alan 3 yolağın birini inhibe eden H2 antagonistlerinden anlamlı olarak farklıdır. 30 mg'lık tek doz, doz uygulamasının ilk gününden itibaren etkili asit inhibisyonu göstererek pentagastrin-uyarıcı asit sekresyonunu yaklaşık %80 oranında inhibe eder.
Lansoprazol, 24 saat üzerinde etkin asit supresyonu meydana getiren farmakolojik uzatılmış etkiye sahiptir. Bundan dolayı hızlı iyileşme ve semptomlarda hafifleme sağlamaktadır.

Gastrik asiditeyi azaltarak, lansoprazol H. pylori 'e karşı etkili olabilen antibiyotiklere uygun bir çevre yaratmaktadır. In vitro çalışmalar lansoprazolün H. pylori üzerinde direkt antimikrobiyal etkisinin olduğunu göstermiştir.

Domperidon
Domperidon, anti-emetik özellikleri bulunan bir dopamin antagonistidir. Domperidon kan-beyin engelini kolaylıkla geçemez. Domperidon kullananlarda, özellikle yetişkinlerde ekstrapiramidal advers olaylar çok nadir görülmekle birlikte domperidon hipofizden prolaktin salgılanmasını artırmaktadır. Domperidonun anti-emetik etkisi, postrema bölgesinde kan-beyin engelinin dışında yer alan kemoreseptör tetikleme bölgesindeki dopamin reseptörlerinin antagonizması ve periferal (gastrokinetik) etkilerinin kombinasyonundan kaynaklanıyor olabilir. Beyinde bulunan düşük konsantrasyonlarının yanı sıra hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar domperidonun dopamin reseptörleri üzerinde ağırlıklı olarak periferik bir etki yarattığını göstermektedir.

İnsanlar üzerinde yapılan çalışmalar oral domperidonun özafagus alt ucunda özofageal basıncı artırdığını, antroduodenal motiliteyi iyileştirdiğini ve gastrik boşaltımı hızlandırdığını göstermiştir. İlacın gastrik sekresyon üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

 Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Lansoprazol

Emilim:
Lansoprazolün absorpsiyonu hızlıdır. Maksimum plazma konsantrasyonlarına 1,5-2 saatte ulaşır. Lansoprazol tek bir dozuyla yüksek (%80-90) biyoyararlanım gösterir. Bunun sonucu olarak, hızlı bir şekilde etkili asit inhibisyonu meydana getirir. İlacın besinlerin alımından 30 dakika sonra alınması, açlık durumuna oranla hem Cmaks hemde EAA değerlerinin % 50 oranında azalmasına neden olur. İlaç yemeklerden önce alınırsa besinlerin emilime bir etkisi yoktur.

Dağılım:
Lansoprazol %97 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

Biyotransformasyon:
Lansoprazol geniş ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Plazmada tayin edilen metabolitler, lansoprazolün 5-hidroksil, sülfür ve sülfon türevleridir.
Plazma eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 1.4 saattir. Ancak bu, gastrik asit salgısının baskılanama süresini yansıtmaz. Nitekim, plazma eliminasyon yarılanma ömrü 2 saatten az olmasına rağmen asit inhibisyon etkisi 24 saatten fazla sürer.

Eliminasyon:
Tek oral dozunu takiben lansoprazol başlıca safra yolla vücuttan atılır. Alınan dozun %15-30'u hidroksil türevleri halinde idrarla atılır.

Doğrusallık/Doğrusal olmayan durum:
Lansoprazol tek doz 15- 60 mg aralığında doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Domperidon

Emilim:
Domperidon, aç deneklerde oral uygulamadan sonra hızla emilir ve 30 ila 60 dakikada doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Oral domperidonun mutlak biyoyararlanımı bağırsak duvarı ve karaciğerde bulunan yoğun ilk-geçiş metabolizması nedeniyle düşüktür (yaklaşık % 15). Domperidonun biyoyararlanımı normal deneklerde yemekten sonra alındığında artmış olsa da gastro-intestinal şikâyetleri bulunan hastalar domperidonu yemeklerden 15-30 dakika önce almalıdır. Azalan gastrik asidite domperidonun emilimini bozar. Oral biyoyararlanım, önceden eşlik eden simetidin ve sodyum bikarbonat uygulanması durumunda azalır. Yemekten sonra alındığında emilim geciktiği için doruk konsantrasyona ulaşımı biraz gecikir ve EAA biraz artar.

Dağılım:
Oral domperidon birikmez ve kendi metabolizmasını indüklemez; iki hafta boyunca günlük 30 mg'lık oral uygulamadan sonraki 90 dakikalık 21 ng/ml doruk plazma seviyesi, ilk dozdan sonraki 18 ng/ml ile neredeyse aynı olmuştur. Domperidon, %91 - 93 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Hayvanlar üzerinde radyo-işaretli ilaçlarla yapılan dağılım çalışmaları geniş bir doku dağılımı olduğunu ve beyindeki konsantrasyonun düşük olduğunu göstermiştir. Sıçanlarda az miktarda ilacın plasentaya geçtiği gözlenmiştir.

Biyotransformasyon:
Domperidon, hidroksilleme ve N -dealkilasyon ile hızlı ve geniş bir hepatik metabolizmaya uğrar. Tanı amaçlı inhibitörlerle gerçekleştirilen in vitro metabolizma deneyleri, CYP3A4'ün domperidonun N-dealkilasyonundan sorumlu olan sitokrom P-450 olurken CYP3A4, CYP1A2 ve CYP2E1'in domperidonun aromatik hidroksilasyonundan sorumlu olduğunu ortaya koymuştur.

Eliminasyon:
Oral dozun %31'i idrarla, %66'sı da dışkıyla atılmaktadır. Değişmeden vücuttan atılan ilacın oranı düşüktür (dışkı atılımının % 10'u ve idrar atılımının yaklaşık % 1'i). Tekli oral dozdan sonraki plazma yarılanma ömrü sağlıklı bireylerde 7-9 saat olurken şiddetli böbrek yetmezliği bulunan hastalarda daha uzundur.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Domperidonun önerilen doz aralığında doğrusal farmakokinetik özellik gösterir.

Hastalardaki karakteristik özellikleri

Yaşlı hastalar:
Lansoprazolün klerensi yaşlılarda azalır. Eliminasyon yarı ömrü yaklaşık %50-100 artar. Yaşlı hastalarda doruk plazma seviyeleri artmamıştır. Yaşlı bireylerdeki ortalama yarı ömrü 1.9 ile 2.9 saat arasında kaldığından, günde tek doz uygulanan lansoprazolün uzun süreli kullanımı birikime sebep olmaz. Yaşlı bireylerde zirve plazma düzeyleri artmamıştır. Yaşlı bireylerde lansoprazolün dozunun ayarlanmasına gerek yoktur.

Pediyatrik hastalar:
1-17 yaş arası çocuklarda yapılan farmakokinietik araştırmalar lansoprazolün maruziyetinin yetişkinlerle benzer olduğunu göstermiştir. Lansoprazol'ün farmakokinetiği, gastroözofageal reflü hastalığı olan pediyatrik hastalarda, iki farklı klinik çalışmada incelenmiştir (1-11 ve 12¬17 yaş arası pediyatrik hastaları kapsayan). Vücut ağırlığı 30 kg'ın altındaki 1-11 yaş arası çocuklara, günde 15 mg lansoprazol; vücut ağırlığı 30 kg'ın üzerinde olanlara ise günde 30 mg lansoprazol verilmiştir. Beşinci gün ölçülen, ortalama Cmaks ve EAA değerleri iki grup arasında benzer bulunmuştur. Bu değerlerin, ağırlık ayarlanması yapılmış doz grupları arasında, yaştan ve ağırlıktan etkilenmediği saptanmıştır.

12-17 yaş arasındaki adolesanlara ise rastgele günde bir defa 15 mg veya 30 mg lansoprazol uygulanmıştır. Lansoprazolün ortalama Cmaks ve EAA değerlerinin vücut ağırlığından veya yaştan etkilenmediği saptanmıştır. Çalışmadaki iki farklı doz grubunda ölçülen Cmaks ve EAA değerlerindeki artışın nerdeyse doz orantılı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, 1-17 yaş arası pediyatrik hastalarda lansoprazolün farmakokinetiğinin sağlıklı yetişkinlerle benzer olduğu saptanmıştır.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda:
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda maruziyet iki katına çıkarken orta ve ağır şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha fazla artar.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda:
Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda 60 mg lansoprazol uygulandıktan sonra plazma proteinlerine bağlanma oranı %1.0 -1.5 oranında azalabilir.

Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Domperidon
Böbrek bozukluklarında dikkatli kullanılmalı, prolaktin salgılayan hipofiz tümörü (prolaktinoma) ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Lansoprazol
Sıçanlarla yapılan uzun süreli çalışmalarda gastrik tümörler gözlenmiştir. Sıçanlarla yapılan uzun süreli çalışmalarda spontan retinal atropinin insidansında bir artış gözlenmiştir. Albino laboratuar sıçanlarında yaygın olan bu lezyonlar, maymunlarda ya da köpeklerde ya da farelerde uzun süreli çalışmalarda gözlenmemiştir. Bu durumun sıçanlara özgü olduğu düşünülmüştür. Uzun zamandır sürekli tedavi olan hastalarda tedavi ile bağlantılı değişiklikler gözlenmemiştir.

Domperidon
Elektrofizyolojik in vitro ve in vivo çalışmalar, domperidonun insanlardaki QT süresini uzatma konusunda orta düzeyde genel bir riske işaret etmektedir. HERG ile transfekte edilen izole hücreler ve izole kobay miyositleri üzerinde gerçekleştirilen in vitro deneylerde oranlar, maksimum günlük doz olan 20 mg'nın (q. i. d.) uygulanmasından sonra insanlardaki serbest plazma konsantrasyonlarına kıyasla iyon kanallarından akımı inhibe eden IC50 değerlerine bağlı olarak yaklaşık 10 olmuştur. Ancak izole kardiyak dokularda gerçekleştirilen in vitro deneyler ve in vivo modellerin (torsades de points'e karşı duyarlı hale getirilen köpek, kobay, tavşanlar) güvenlik payı maksimum günlük dozda (20 mg q. i. d.) insanlardaki serbest plazma konsantrasyonlarının 50 katından fazla olmuştur. Metabolizmanın CYP3A4 yoluyla inhibisyonu durumunda domperidonun serbest plazma konsantrasyonları 10 katına kadar çıkabilmektedir.

Yüksek ve maternal olarak toksik dozda (önerilen insan dozunun 40 katından daha fazlası) sıçanda teratojenik etkiler görülmüştür. Fareler ve tavşanlarda teratojeniteye rastlanmamıştır.

 Yardımcı maddelerin listesi

 • Laktoz monohidrat (Powder)
 • Avicel Ph 102
 • Polivinipirolidon K-30
 • Starch RX 1500
 • Sodyum lauril sülfat
 • Aerosil (Silikon dioksit) 200
 • Magnezyum stearat
 • Indigotine FD&C Blue 2 (E 132)
 • Erythrosin FD&C Red 3 (E 127)
 • Jelatin

 

 Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

 Raf Ömrü

24 ay

 Saklamaya yönelik özel tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.

 Ambalajın niteliği ve içeriği

28 kapsül içeren, PVC / PVDC şeffaf folyo blister ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

 Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik"lerine uygun olarak imha edilmelidir.

 RUHSAT SAHİBİ

Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

General Ali Rıza Gürcan Cad.

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/12

Zeytinburnu /İSTANBUL

Ülkesi: Türkiye

Telefon: 0 212 481 83 05

Faks: 0 212 481 83 05

e-mail: info@salutisilac.com.tr

 

 RUHSAT NUMARASI(LARI)

234/79

 İLK RUHSAT TARİHİ/RUHSAT YENİLEME TARİHİ

İlk ruhsat tarihi: 11.11.2011

Ruhsat yenileme tarihi:-

 KÜB' ÜN YENİLEME TARİHİ

-

 Müstahzar Adı

LACOMBI 30 /10 mg kapsül

 

 Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

 Etkin Maddeler

Her bir kapsülde 30 mg lansoprazole eşdeğer 352,94 mg lansoprazol pellet ve 10 mg domperidona eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.

 Yardımcı Maddeler

Laktoz monohidrat (powder), avicel Ph 102, polivinilpirolidon K-30, starch RX 1500, sodyum lauril sülfat, aerosil 200, magnezyum stearat Indigotine FD&C Blue 2 (E 132), erythrosin FD&C Red 3 (E 127), jelatin içerir.

  İlaç Nedir ve Niçin Kullanılır

LACOMBİ 30 mg lansoprazole eşdeğer lansoprazol pellet ve 10 mg domperidona eşdeğer 12,72 mg domperidon maleat içerir.
Lansoprazol proton pompa inhibitörüdür. Domperidon reseptör antagonisti olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir.
LACOMBİ, renksiz şeffaf gövde, kırmızı renkli şeffaf kapak içinde kirli beyaz küreler ve yuvarlak beyaz renkli bikonveks tablet 28 kapsül içeren, PVC / PVDC şeffaf folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

LACOMBİ, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
Gastroözofageal reflü (mide içeriğinin kusma ya da zorlama olmaksızın yemek borusuna geri kaçışı) ve özofajitle (yemek borusu iltihabı) birlikte bulunan dispeptik semptom kompleksi (Rahatsızlık hissi şişkinlik ve erken doymayı içeren belirtiler) tedavisinde kullanılır.

  İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

LACOMBİ'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Lansoprazole, domperidona ya da LACOMBİ'nin içinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa - alerjik reaksiyonların belirtileri: kurdeşen, yutkunma ve nefes alma problemleri, dudaklarınızın, yüzünüzün, boğaz ya da dilinizin şişmesi durumunda,
 • Atazanavir (HIV [İnsan immün yetmezlik virüsü] tedavisinde kullanılır) kullanan hastalarda,
 • Ciddi bir mide probleminiz varsa ya da mide ya da bağırsak kanaması geçirdiğinizi düşünüyorsanız (Bu durumda melena olarak tabir edilen sürekli siyah dışkı oluşur) ya da mide ve bağırsanız da tıkanma veya hasar olduğunu düşünüyorsanız (sıklıkla karında şiddetli kramplar oluşur.),
 • Prolaktin salgılayan hipofiz tümörünüz varsa (prolaktinomanız varsa),
 • Tanısı konmuş kalp ritim bozukluğunuz (uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes) varsa,
LACOMBI'yi, aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer,
 • Depresyon ve tansiyon yüksekliği nedeniyle ilaç olarak MAO (monoaminoksidaz) inhibitörlerinden birini kullanıyorsanız,
 • Sizde veya ailenizde meme kanseri hikayesi varsa,
 • Karaciğerinizde ya da böbreğinizin işlevlerinde azalma veya yetmezlik söz konusu ise LACOMBİ'yi kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Genellikle bir doz ayarlaması gerekli olacak ya da doktorunuz LACOMBİ kapsül kullanmamanızı önerecektir.
 • Bir yıldan uzun bir süredir lansoprazol tedavisi alıyorsanız doktorunuz düzenli olarak sizi durumunuzu kontrol edecektir. Hastalığınızla ilişkili yeni bir belirti veya kötüleşme fark ederseniz doktorunuza söylemelisiniz.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
LACOMBİ'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
LACOMBİ yemeklerden en az 30 dakika önce alınmalıdır.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamilelik döneminde kullanımının güvenilirliği bilinmemektedir. Bu nedenle, sadece doktor tarafından gerekli görüldükçe gebe kadınlarda kullanılabilir
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Lansoprazol anne sütüne geçmektedir. Önerilen en yüksek doz alımında anne sütüne geçen domperidon miktarının 7 ug' dan az olması beklenir. Ancak bu dozun bir yenidoğana zarar verip vermediği bilinmemekte olduğundan emzirme döneminde LACOMBİ kullanımı önerilmemektedir.
 
Araç ve makine kullanımı
LACOMBİ'nin içeriğindeki lansoprazolden kaynaklı baş dönmesi, denge bozukluğundan kaynaklı baş dönmesi (vertigo) ve uyku hali oluşabilir. (bkz. bölüm 4.8). Böyle durumlarda araç ve makine kullanma yeteneğiniz azalabilir.
 
LACOMBİ'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
LACOMBİ içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse LACOMBİ almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
Her bir kapsülde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum içermektedir; yani esasında sodyum içermez.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Bitkisel ilaçlar dâhil bazı ilaçlar LACOMBİ'nin etkilerini azaltabilir. Özellikle şu ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza ya da eczacınıza danışınız:
 • Digoksin (kalp hastalıklarında kullanılır)
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Takrolimus (transplant reddini önlemek için kullanılır)
 • Fluvoksamin (depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)
 • Antasidler (mide yanması veya asit düzenlenmesinde kullanılır)
 • Sukralfat (ülser (yara) tedavisinde kullanılır)
 • Rifampisin (tüberküloz [verem] tedavisinde kullanılır)
 • St. Johns otu (hafif depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Azol grubu mantar ilaçları (örn: ketakonazol, itrakonazol) ile,
 • Makrolid grubu antibiyotik ilaçlarla (örn: Eritromisin),
 • AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsüne karşı geliştirilmiş ilaçlarla (Ritonavir gibi.),
 • Antikolinerjiklerle,
 • Kalp ritim bozukluğu için kullanılan ilaçlarla (QT aralığını uzatan ilaçlar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
LACOMBİ'yi her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Önerilenden dozda fazla miktarda kullanmayınız.

Doktorunuz LACOMBİ ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Yetişkinlerde kullanımı:

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH; mide içeriğinin kusma ya da zorlama olmaksızın yemek borusuna geri kaçışı):
Gastroözofageal reflü hastalığında önerilen doz günde bir LACOMBİ 15/10 mg kapsül'dür. Ortalama tedavi süresi 8 haftadır.

Erozif Özofajit (yemek borusu iltihabı):
Erozif özofajitte önerilen doz günde 1 kapsül (30/10 mg)'dür Ortalama tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
LACOMBİ ağızdan kullanım içindir.
LACOMBİ kapsüller bir bardak su ile birlikte kahvaltıdan önce alınmalıdır. Kapsüller açılmamalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Çocuklarda Kullanımı (12-17 yaş):

Gastroözofageal reflü tedavisi:
Önerilen doz 8 hafta süreyle günde bir LACOMBİ 15/10 mg kapsül'dür.

Erozif Özofajitinin kısa süreli tedavisi:
Önerilen doz 8 hafta süreyle günde 1 kapsül (30/10 mg)'dür.

12 yaşın altındaki ve 35 kg altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Böbreklerden çok az miktarda değişmemiş ilaç olarak atıldığı için böbrek yetmezliği bulunan hastalarda tek kullanımlık dozun ayarlanması muhtemelen gerekmez. Uzun süreli tedavi gören bu tip hastaların durumu düzenli olarak doktor tarafından gözden geçirilmelidir. Ancak tekrar kullanımda doz sıklığı bozukluğun şiddetine göre günde bir ya da iki defaya düşürülmeli ve doz azaltılmalıdır. Böbrek bozukluklarda doz ayarlaması: Önerilen doz günde 15/10 mg ve 30/10 mg'dır.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Karaciğer yetmezliği:
LACOMBİ'nin içeriğinde bulunan domperidon karaciğerde çok fazla metabolize edildiği için LACOMBİ karaciğer bozuklukları bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.

Eğer LACOMBİ'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LACOMBİ kullandıysanız:
LACOMBİ'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Fazla miktarda LACOMBİ aldığınızda derhal doktorunuzla temas kurmalı ya da en yakın hastaneye başvurmalısınız. Domperidon dozunun 80 mg'ın üstünde alınması söz konusu ise kapsüllerin alınmasından hemen sonra aktif kömür uygulaması önerilir. Aktif kömür, etkin madde olan domperidonun vücuda geçişini engelleyebilir.

Doz aşımı aşağıdaki etkilere de yol açabilir:

 • Sersemlik, uyuşukluk, düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar ve/veya istemsiz hareketler, ritim kaybı (özellikle kalp atışında düzensizlik) ve tansiyon düşmesi.

LACOMBİ'yi kullanmayı unutursanız:
İlacınızı zamanında almayı unutmayınız. İlacınız almayı unuttuğunuzu hatırladığınız anda ilacınızı alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LACOMBİ ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Doktorunuz LACOMBİ ile ilgili tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi dışında kesmeyiniz. Doktorunuz ilacınızı kesmenizi söylemedikçe LACOMBİ'yi almaya devam ediniz. Eğer kendinizi iyi hissettiğinizi düşünüp LACOMBİ almayı bırakırsanız, yeniden kötüleşebilirsiniz.

  İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi, LACOMBİ'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, LACOMBİ'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Alerjik reaksiyon: el, yüz, ayak, dudakta ya da boğazda yutkunmayı ve nefes almayı zorlaştıran şişme, kaşıntılı ve topaklı döküntü (kurdeşen)
 • Dudaklar, gözler, ağız, burun ve genital bölgedeki derinin kabarması, soyulması ya da kanaması
 • Grip benzeri semptomlar ve yüksek ateş (Stevens-Johnson sendromunun belirtisi olabilir)
 • Geniş cilt katmanlarında meydana gelen kabarık kurdeşen (Bu belirtiler, Toksik epidermal nekrolizis belirtileri olabilir).
 • Deride   sararma,   gözlerde   beyazlaşma,   yorgunluk ve   ateş   (Bu,   karaciğerdeki iltihaplanmadan veya karaciğerin çalışmasındaki değişiklik yüzünden olabilir.)
 • İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı
 • Kalp ritim bozukluğu (Uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes, çarpıntı)
 • Düzensiz hareketler (düzensiz göz hareketleri, sıra dışı davranışlar, titremeler ve kas sertliği gibi)
 • Meme ucundan süt gelmesi
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LACOMBİ'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Vücutta normalden daha fazla morarma olması ve normalden daha fazla enfeksiyon kapma
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer test anormalliği
 • Trombositopeni (Trombosit-kan pulcuğu-sayısında azalma)
 • Kanda eozinifoli (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi
 • Trigliserit ve kolesterol seviyelerinde artış
 • Erkekte meme büyümesi
 • Meme ağrısı
 • Kadınlarda adet görememe ya da adet görmede düzensizlikleri
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma
 • Bütün kan hücrelerinin sayısında azalma
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Kandidiyaz (bir tür mantar hastalığı)
 • Kalın-bağırsak iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, sarılık
 • Karaciğer enzim seviyelerinde artış
 • İlginç sesler ya da görüntüler (halüsinasyonlar)
 • Kötü ruh hali (depresyon)
 • Ateş
 • Kansızlık
 • Migren
 • Genelde kendiliğinden geçen, el, yüz, ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerektirir. 'Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür'.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Baş ağrıları, yorgun hissetme ve genel olarak iyi olmama hissi
 • İshal, kabızlık, mide ağrısı, bulantı, kusma
 • Dil iltihabı
 • Ağız içinde iltihap
 • Tat almada değişiklik
 • Kas ve eklem ağrısı
 • Kollar ve ellerde şişme
 • Aşırı terleme
 • Cinsel isteksizlik
 • Ağrılı idrar yapma
 • Titreme
 • Bulanık görme
 • Güneş ışığına normalden daha fazla hassas olmak
 • Kurdeşen ya da kaşıntı
 • Saç dökülmesi (kellik)
 • Uyuşukluk, uykusuzluk ve sinirlilik hali
 • Huzursuzluk
 • Kendiliğinden geçen bağırsak krampları
 • İshal
 • Kabızlık
 • Ağız kuruluğu
 • Nokta şeklinde deri altı kanamaları
Bunlar LACOMBİ' nin hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

LACOMBİ'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Nemden koruyunuz.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LACOMBİ'yi kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, LACOMBİ'yi kullanmayınız.

 Ruhsat Sahibi

Salutis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

General Ali Rıza Gürcan Cad.

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/12

Zeytinburnu /İSTANBUL

Ülkesi: Türkiye

Telefon: 0 212 481 83 05

Faks: 0 212 481 83 05

e-mail: info@salutisilac.com.tr

 Üretici Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. l.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Kimyasal Yapısı (2D)

LACOMBI 30/10 MG 28 KAPSUL Kimsayal Yapısına ait grafik bulunamadı.

ilachakkinda.com Uyarısı !

Hiçbir ilacı doktorunuza ya da eczacınıza danışmadan kullanmayınız. Unutmayınız ki, internet sitelerinde ilaçlar hakkında verilen bilgiler, bir uzmanın sizi muayene ederek vereceği reçetenin yerini tutmaz. Bu sayfada LACOMBI 30/10 MG 28 KAPSUL kullananlar veya diğer kişiler ilaç hakkında yorum yapamaz.