Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.
Marka IBURAMIN
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A10251
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 14,53 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,97 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E640B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Üst solunum yoları (tonsillit, farenjit, larenjit), sinüzit ile birlikte olan yüksek ateş ve nasal konjesyonun tedavisinde, alt solunum yolları ile birlikte olan yüksek ateş tedavisinde, ayrıca diğer baş, diş ağrıları, yumuşak doku yaralanmalarında, eklem ve kas burkulma ağrılarında kullanılır. Genel soğuk algınlığı, ateş, vücut kırıklığı ve ağrılarını içeren semptomların giderilmesi amacı ile kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Ibuprofen, analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik özelliklere sahip güçlü bir ilaçtır. Etki mekanizması tam olarak açıklanamamış olmakla beraber prostaglandin sentez inhibisyonuyla ilgilidir. Psödoefedrin direkt ve indirekt sempatomimetik aktiviteye sahiptir ve etkili bir üst solunum yolları dekonjestanıdır. Psödoefedrin HCl alfa ve beta reseptörlerinin ikisinide stimüle eden ve her iki tip ile de ilişkili klinik kullanıma sahip olan bir ilaçtır. Psödoefedrin her ne kadar norepinefrinin salınımı için kısmen onun perferik etkisi altında da olsa reseptörler üzerinde de direkt etkiye sahiptir.
 
Kimyasal olarak iki asimetrik karbon atomu içerir ve genellikle l-efedrin ve rasemik efedrin klinik kullanıma sahiptir. Terapötik olarak esas klinik uygulamaları, bronkospazmda, Stokes-Adams sendromunda, nazal dekonjesyonda ve bazı alerjik durumlardadır. Psödoefedrin sistolik kan basıncının yükseltilmesinde ve taşikardi yaratılmasında efedrinden önemli oranda daha az etkilidir ve santral sinir sisteminin uyarılmasında da etkisi daha düşüktür. Klorfeniramin maleat ise alkilamin türevi güçlü bir antihistaminiktir. H1 reseptör antagonisti özelliğinden dolayı üst solunum yolları alerjik hastalıklarının burun akıntısı, göz sulanması, hapşırma gibi alerjik bulgularını geçici olarak ortadan kaldırır.
Farmakokinetik Özellikler
İbuprofen ağız yoluyla alındıktan sonra çabuk absorbe olur. Özellikle şurup formunda olmasından dolayı çok daha kolay absorbe olur. Antiinflamatuvar etkisi analjezik ve antipiretik etkilerine göre daha yüksek dozda ortaya çıkar. Gıda ile birlikte alınması biyoyararlanımını değiştirmez. Alınmayı takip eden 1-2 saat içinde doruk noktasına erişir. %80 oranında emilimi ile plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır. Yarı ömrü 2 saat civarındadır. Metabolitleri ve bunların konjugatları hızla idrardan atılır. Ancak alınan %1 kadarı idrardan değişmeden çıkar. Psödoefedrin karaciğerde N-demetilasyon yoluyla aktif metaboliti olan norpsödoefedrine kısmen metobolize olmaktadır. Psödoefedrin metaboliti idrar ile dozun %55 ile %75'i herhangi bir değişikliğe uğramadan atılır. İdrar asitlendiğinde psödoefedrinin idrar ile dışarı atılma hızı artar. Bunun tersi olarak idrar pH'sı arttıkça idrar ile dışarı atılma hızı azalır. Klorfeniramin maleat mide-barsak kanalından iyi absorbe olur fakat karaciğerde önemli ölçüde ilk geçişte eliminasyona maruz kaldığından biyoyararlanımı azalır. Oral yoldan uygulandıktan sonra 2-6 saat içinde plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır. Plazma proteinlerine yaklaşık %70 oranında bağlanır. Yarılanma süresi normal renal ve hepatik fonksiyonlara sahip erişkinlerde 12-43 saat, çocuklarda ise 9,6-13,1 saat arasında bildirilmiştir. Santral sinir sistemi de dahil olmak üzere, vücuda geniş bir dağılım gösterir. Klorfeniramin maleat geniş bir şekilde metabolize olmakta ve başlıca idrar yolu ile atılmaktadır.
 
Uzun süreli kullanımda; üst gastrointestinal sistem hastalığı bulunanlarda diğer ibuprofen içeren şurupların sebep olduğu gastrointestinal toksisite İburamin Cold Şurubun pH’ı 7.5'ten fazla olduğu için görülmez. İbuprofen 5-10 mg/kg dozunda uygulandığında antipiretik etkisi 1 saat içinde başlar ve 6-8 saat kadar devam eder. Antiinflamatuvar etkisi birkaç gün ile birkaç haftalık tedaviden sonra görülmeye başlar. Psödoefedrin 4 saat süren dekonjestan etkisine 30 dakika içinde ulaşır. Klorfeniramin maleat iyi bir şekilde absorbe olur, 4-6 saat içinde etkisini gösterir.
Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
Her bir 5 ml (1 ölçek) şurup 100 mg ibuprofen, 15 mg psödoefedrin HCl, 1 mg klorfeniramin maleat, ayrıca 5.00 mg metil paraben sodyum, 87.50 mg sodyum bikarbonat, 59.00 mg sodyum siklamat, 3.50 mg sodyum karboksimetil selüloz, , 11.25 mg sodyum hidrokit, 3 g sukroz, polioksil 40 hint yağı, sorbitol (%70)muz esansı, sunset yellow (E110) ve deiyonize su içerir.
İlaç Etkileşmeleri

Diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlarda olduğu gibi İburamin Cold Şurup trombosit kümeleşmesini inhibe edebildiğinden pıhtılaşma bozukluğu bulunan veya antikoagülan tedavisi gören hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Diğer dekonjestan ürünler, trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler, amfetamin benzeri psikostimülanlar ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile birlikte kullanıldığı zaman hipertansif kriz görülebilir.

Bazı antihipertansif ilaçların (betanidin, metildopa, guanetidin, alfa ve beta blokerler gibi) etkisi psödoefedrin ile azalabilir. Psödoefedrin içeren ilaçlar MAO inhibitörleri ile tedavi edilen hastalara verilmemelidir. Alkol ve diğer sedatif ilaçlar klorfeniraminin sedatif etkilerini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Etkin madde veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlılık, şiddetli hipertansiyon ve taşikardinin eşlik ettiği hastalıklarda, koroner arter hastalığı olanlarda, monoamino oksidaz inhibitörleri ile tedavi durumunda kontrendikedir.

İbuprofene karşı hipersensitivite gösteren hastalarda aspirin veya diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlara bağlı nazal polipoz, anjioödem ve bronkospazm geliştiği bilinen hastalarda kullanılmamalıdır. 7 günden uzun süreli soğuk algınlığında veya 3 günden uzun süren ateşli durumda alınmaz. Hamilelikte ve süt veren annelerde karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozuk olan kişilerde kullanılmaz.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Ateş tedavisi:
Antipiretik etkisi yaklaşık 6-8 saat kadar devam eder. Daha yüksek dozların kullanılması bu süreyi uzatmaz. Doz miktarları aşağıdaki tabloya göre ayarlanmalıdır.
 

 
5 mg/kg
Ateş< 39°C
10 mg/kg
Ateş> 39°C
YAŞ
mg
Ölçek
mg
Ölçek
6-8 yaş
125
1 1/4
250
2 1/2
9-10 yaş
150
1 1/2
300
3
11-12 yaş
200
2
400
4

 
12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde günde 3 – 4 kez 1 – 2 ölçek kullanılır.
 
Ağrı tedavisi:
6 yaş -12 yaş arası çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrıların tedavisi için 6-8 saatte bir 10 mg/kg dozunda kullanılır.
 
Juvenil artrit tedavisi:
Günlük doz 40 mg/kg’dır ve 3-4 eşit kısıma bölünerek uygulanır.
 
Aşırı doz:
Akut doz aşımı santral sinir sistemi stimülasyonu ve değişken kardiyovasküler etkilerin klinik bulgularını oluşturabilir. Pressör aminler, psödoefedrin HCl varlığında çok dikkatli kullanılmalıdır. Stimülasyon bulguları olan hastalar konservatif olarak tedavi edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16

Ataşehir/İstanbul

Telefon: 0216 456 65 70 Pbx

Faks:0216 456 65 79

e-mail:info@berko.com.tr

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

09.07.2007–212/5

Saklama Koşulları

30°C'nin altında oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ml hacimde cam şişede piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler
  • Aritmiler
  • Diabetes Mellitus
  • Hipertansiyon
  • Prostat hipertrofisi
  • Böbrek yetmezliği
  • Glokom
  • Tiroid fonksiyon bozukluklarında kullanımından kaçınılmalıdır.

Bulanık görme, görme azalışı veya renk ayırımında güçlük gibi durumlarda kullanımının kesilmesi gerekir. Sıvı retensiyonu ve ödem yapabileceğinden dolayı kalp dekompenzasyonu veya ileri derecede hipertansiyonu bulunan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliği bulunan hastalarda mutad dozlarından daha düşük dozlarda kullanılmalıdır. Diğer nonsteroidal, antiinflamatuvar ilaçlar gibi bazı hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinde (SGOT, SGPT) önemsiz artışlara yol açabilir. Ancak, bu değerlerin devamlı artış gösterdiği ve özellikle karaciğer fonksiyon bozukluğunun klinik belirtilerinin de ortaya çıktığı hastalarda ilacı hemen kesmek gerekir. Doktora danışmadan soğuk algınlığı amacıyla 7 günden fazla, ateşli hallerde 3 günden fazla kullanılmamalıdır. İburamin-Cold aspirin veya salisilat içermese de cross reaksiyon oluşabilir. Diyabeti, tiroid hastalığı, kalp hastalığı veya hipertansiyonu ve prostat glandı büyüklüğüne bağlı idrar zorluğu olan hastalar bu ilacı kullanmadan önce doktora danışmalıdır. Belirtilen dozun dışında yüksek dozlarda alındığında sinirlilik hali, uyku ve nadiren baygınlık hali oluşabilir.

6 yaşın altındaki çocuklarda zorunlu tıbbi gerekçe olmadan kullanılmamalıdır.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:
Gebelik kategorisi C dir.
Özellikle psödoefedrinin gebeler üzerindeki etkisi konusunda bilgi bulunmadığı için hekim tarafından yarar/risk oranı değerlendirilerek kullanılmasına karar verilmelidir. Anne sütüne az miktarda geçtiği bilinmesine rağmen emzirilen bebeklerdeki düzeyi konusunda bilgi bulunmaması nedeniyle ancak hekim denetiminde kullanılmalıdır.
İçeriğinde bulunan şeker nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse IBURAMIN COLD ŞURUP’ u almadan önce doktorunuza danışınız.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri:
Hastalar kendilerini ilaca cevap verme düzeylerini tayin edebilecek hale gelene kadar araba kullanmamalı ve makine çalıştırmamalıdırlar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Üretim Yeri

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş

Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1

Sultanbeyli/ İstanbul

Telefon: 0 216 592 33 00

Faks: 0 216 592 00 62

 

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:
18.11.2011
 
Reçete ile satılır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tedavi sırasında bazı hastalarda genel olarak ibuprofenin sebep olduğu sersemlik, sinirlilik, kaşıntı, deri döküntüsü, iştah azalması, görme bozuklukları, ödem, sıvı retansiyonu, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları, nötropeni, agranülositoz ve aplastik anemi görülebildiği bildirilmiştir. Klorfeniramin maleatın sebep olduğu ürtiker, ilaç döküntüsü, anafilaktik şok, üşüme, fotosensitivite, aşırı terleme, ağız ve burun kuruluğu, bulanıklık, hipotansiyon, taşikardi, yorgunluk, uykusuzluk, kulak çınlaması, baş dönmesi gibi yan etkiler oluşabilir. Psödoefedrinin sebep olduğu yan etkiler ise sinirlilik, yorgunluk, uykusuzluk, solunum güçlüğü, baş dönmesi, korku, gerginlik gibi etkilerdir. Böyle etkilerin görülmesi halinde hemen doktora başvurulmalıdır.