Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka IBUTRIT
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 30
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE01
ATC Açıklaması Ibuprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Akut aşırı doz durumlarında mide boşaltılmalıdır. Ek olarak oral yolla aktif kömür uygulaması absorbsiyonun durdurulması ya da azaltılması konusunda yararlı olur. Ayrıca ilacın asidik karakteri ve başlıca idrarla atılması, alkali verilerek diürezin sağlanması sonucunda eliminasyonunu artırır. Doktorunuza başvurunuz.

Endikasyonlar

İbutrit tablet, romatizmal rahatsızlıklara bağlı ağrı ve enflamasyonun tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

İbuprofen, analjezik ve antipiretik etkileri olan non-steroidal antienflamatuvar bir ajandır. Etki mekanizması diğer non-steroidal antienflamatuvarlar gibi tümüyle aydınlatılamamış olmakla birlikte prostaglandin sentezini inhibe etmesiyle ilişkilidir.

 

İbuprofen, siklo-oksijenaz enzimini inhibe etmek suretiyle prostaglandin prekürsörlerinin ve arişidonik asitten tromboksan oluşumunu azaltır. Analjezik etkisini periferik yoldan ağrı impulsu oluşumunu bloke ederek gösterir. Bu etkisinde prostaglandin aktivitesinin azaltılması ve muhtemelen ağrı reseptörlerini mekanik veya kimyasal yollar ile duyarlı hale getiren başka maddelerin de aktivite ya da sentezinin azaltılması rol oynamaktadır.

 

Antienflamatuvar etkisi ise, enflamasyonlu dokularda enflamatuvar cevaptan sorumlu prostaglandinlerin yanı sıra diğer lokal medyatörlerin sentez veya aktivitelerinin azaltılması rol oynamaktadır.

 

Antidismenoreyal etkisi ise, intrauterin prostaglandinlerin sentez ve aktivitesinin azaltılması yolu ile, uterus kontraktilitesinin ve basıncının düşürülmesi, böylece uterus perfüzyonunun artırılması sonucunda, iskemik ve spasmodik ağrının geçirilmesi esasına dayanmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

İbuprofen, gastrointestinal kanaldan hızla absorbe olur ve doruk plazma düzeylerine alındıktan 1-2 saat sonra erişir. Etkisinin devam süresi 4-6 saat kadardır. Plazma proteinlerine % 99 oranında bağlanmaktadır. 200 mg’lık bir dozun alımı ile kanda 22-27 μg/ml, 400 mg’lık doz ile 23-45 μg/ml ve 600 mg’lık doz ile 42-57 μg/ml düzeylerine erişmektedir. Plazma yarı ömrü 2 saat kadardır. Karaciğerde sitokrom P450 2 C9 enzimi tarafından metabolize edilir. Ana metabolitleri, hidroksilat ve karboksilat bileşikleridir.

Eliminasyon başlıca idrar yoluyla metabolitleri ve bunların konjugatları şeklinde olmaktadır. % 1’ i kadar idrarda değişmemiş olarak konjugatları halinde bulunur.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Beher tablet 600 mg İbuprofen içerir. Film kaplama bileşiminde boya maddesi olarak; titanyum dioksit, eritrosin ve quinolin yellow bulunmaktadır.

İlaç Etkileşmeleri

İbuprofen, aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında ortaya çıkması olası etkiler şunlardır:

Kumarin tipi antikoagülanlar: Antikoagülan etki artar.

Antihipertansifler: Antihipertansif etki azalır.

Metotreksat: Metotreksat’ın eliminasyonu azalır.

Lityum: Plazma lityum düzeyi yükselir ve lityum toksisitesi artar.

Diüretikler: Diüretik etki azalır. Ayrıca diüretikler, NSAID grubu ilaçların nefrotoksisite yapma riskini artırmaktadırlar.

Kardiyoglikozit: NSAID grubu ilaçlar, kardiyak plazma kardiyoglikozit düzeyini artırabilir.

Siklosporin: NSAID grubu ilaçların nefrotoksisite yapma riskini artırabilir.

Kortikosteroid: Gastrointestinal kanama riski artar.

Kinolin: NSAID grubu ilaçların konvülsiyonları geliştirme riskini arttırabilir.

 

Kontraendikasyonlar

İbuprofene karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde, aspirin ve diğer NSAI ajanlarla ürtiker, şiddetli rinit, şok, nazal polip, anjiyoödem ve bronkospatik reaksiyon (bronşial astma) göstermiş hastalarda, aktif ülseri olanlarda kontrendikedir.  

Kullanım Şekli Ve Dozu

İbuprofen dozu hastanın ihtiyacına göre düzenlenmeli ve mümkün olan en düşük doz uygulanmalıdır.

 

İbutrit 600 mg Tablet, hekim tarafından başka türlü önerilmediği taktirde:

Antienflamatuvar olarak romatoid artrit ve osteoartritte önerilen günlük doz, 1200-3200 mg’dır. Bu doz 3 ya da 4 bölünerek uygulanır. Günlük  doz 3.2 g’mı aşmamalıdır.

Ağrı kesici olarak günlük doz, her 4-6 saatte bir 400 mg’dır. Günlük doz 1.2 g’ı aşmamalıdır.

 

Tedavi sırasında gastrointestinal şikayetler meydana gelirse, İbutrit 600 mg tablet yemeklerle veya süt ile birlikte alınmalıdır.

 

Kronik kullanımlarda, ibuprofen’in terapötik cevabı bazen birkaç gün sonra, bazen de iki hafta içerisinde ortaya çıkar. Elde edilen klinik cevap beklenene eriştikten sonra durum yeniden değerlendirilip, gereksinime göre doz ayarlaması hekim tarafından yapılır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

İbutrit 400 mg Tablet, 30 tablet içeren blister ambalajda.

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

10.12.2002 – 201/51

Saklama Koşulları

25 o C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

İbutrit 600 mg Tablet, 30 tablet içeren blister ambalajda piyasaya sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler

Konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, dehidrasyon durumlarında, azalmış renal ve hepatik fonksiyon ve gastrointestinal sistem hastalığı (kanama ya da ülser) geçmişi olan hastalarda ya da antikoagülan kullananılan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Dekompoze kalp hastalarında ve hipertansif tedavi görenlerde sıvı birikimine (ödem) yol açtığı için dikkatli kullanılmalı; ilacın dozu iyi ayarlanmalıdır.

 

Gastrik ülser, kanama riski: Non-steroidal antienflamatuvar ajanlarla kronik tedavi sırasında kanama, ülserasyon ve perferasyon gibi gastrointestinal yan etkiler oluşabilir. Özellikle yüksek doz kullananlarda bu risk daha fazladır. Hasta bu konuda hekim tarafından uyarılmalı ve dikkatli olmalıdır.

 

Hepatik etkiler: Diğer NSAI ajanlar gibi ibuprofen de karaciğer fonksiyon testlerinde bir  ya da daha fazla değerin yükselmesine neden olabilir. Bu durum genellikle hastaların  % 15’ inde meydana gelir. SGPT testi karaciğer fonksiyon bozukluğunu ortaya koyan en önemli endikatörlerden birisidir. Sarılık ve ciddi hepatit gibi durumlar NSAI ajanlarla tedavi sırasında nadiren bildirilmiştir.

 

Hemoglobin düzeyleri: Günde 1200-3200 mg dozunda uzun süreli tedavilerde hemoglobin/hematokrit oranında hafif bir doz cevap azalması dikkati çekmiştir. Ancak 3200 mg’lık dozlarda bile hemoglobin düzeyindeki azalma genellikle 1 g/dL’ı geçmemektedir.

 

Aseptik menenjit: Bazı nadir olgularda aseptik menenjit bildirilmiştir. Bu durum daha çok Lupus Eritamatöz hastalarında ortaya çıkmıştır.

 

Renal etkiler: Önemli derecede dehidrasyonu olan hastalarda ibuprofen tedavisine başlanırken dikkatli olunmalıdır. Tedaviye başlanmadan önce hastanın rehidrate edilmesi ondan sonra tedaviye başlanması tavsiye edilir. Ayrıca önceden böbrek rahatsızlığı geçirmiş olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. İleri derece böbrek rahatsızlığı olan hastalarda ibuprofen tedavisi başlatılmamalıdır. Eğer böyle vakalarda ibuprofen kullanılacaksa hastanın böbrek fonksiyonları yakından izlenmelidir.

 

Diğer NSAI ajanlarda olduğu gibi nadir olgularda hematüri, proteinüri ile seyreden akut interstisyel nefrit bildirilmiştir.

 

Renal fonksiyon yetmezliği, kalp yetmezliği, karaciğer disfonksiyonu olan hastalar ile diüretik kullanan ve yaşlı hastalar renal yan etkiler yönünden  yüksek risk altında olan bir grubu oluştururlar. Sürekli olarak ibuprofen kullanan büyük risk altındaki bu hastalarda renal fonksiyonlar yakından takip edilmelidir. Nadiren hastalarda hiçbir belirti ya da semptom olmaksızın BUN düzeylerinde ve serum kreatininde yükselme görülebilir.

Yaşlı hastaların % 60’ında peptik ülserasyon ve /veya kanama asemptomatik olarak ortaya çıkabilir. En düşük etkin doz olası en kısa süreyle kullanılmalıdır. Özellikle Clcr<30 ml/dk olduğunda non-steroidal antienflamatuvar ilaçların kullanılması mevcut renal fonksiyonları olumsuz etkileyebilir.

 

İbuprofen başlıca böbrekler yolu ile elimine edildiğinden belirgin renal yetmezliği olan hastalarda kullanımı sırasında hastanın yakından takibi ve gerekirse dozun azaltılması akılda tutulmalıdır.

 

Sıvı retansiyonu: İbuprofene bağlı sıvı retansiyonu ve ödem bildirilmiştir. Bu nedenle ibuprofen, kalp yetmezliği ya da hipertansiyon geçmişi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Platelet agregasyonu: İbuprofen, platelet agregasyonunu inhibe etmekle beraber, bu etki aspirininkine göre daha düşük ve kısa sürelidir.

 

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :

Gebelik kategorisi B’dir (3. trimester içinde kullanılırsa D).

Herhangi bir klinik delil olmamakla birlikte, NSAI ajanların bilinen fetal kardiyovasküler sistem etkileri (Ductus arteriosus’un erken kapanması) nedeniyle gebeliğin sonlarına doğru kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle ibuprofen preparatlarının gebelikte kullanılması önerilmez.

 

İbutrit tablet’in emzirme sırasında kullanımına karar verilirse, emzirmeye son verilmelidir.

Üretim Yeri

KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / TEKİRDAĞ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Yaygın olarak rastlananlar:

Merkezi sinir sistemi: Sersemlik, bitkinlik, baş ağrısı, asabiyet.

Dermatolojik: Döküntü, ürtiker, kaşıntı.

Gastrointestinal sistem: Mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, genizde yanma, diyare/kabızlık.

Aşırı duyarlık reaksiyonları: Spesifik olmayan alerjik reaksiyonlar ve anaflaksi, astma, bronkospazm, dispne, prurit, purpura, anjiyoödem ve

dermatozlar.

Kardiyovasküler sistem: Ödem, sıvı retansiyonu.

Otik: Kulak çınlaması

 

Seyrek olarak rastlananlar:

Kardiyovasküler: Konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalp çarpıntısı, hipotansiyon, aritmi.

Gastrointestinal sistem: Gastrit, ülser, gastrointestinal perforasyon, hazımsızlık, abdominal kramplar, gastrointestinal sistem kanaması.

Renal:İnterstiyel nefrit, nefrotik sendrom, renal yetersizlik.

Hepatik: Anormal karaciğer fonksiyonu, hepatit, hepatik disfonksiyon.

Nörolojik: Baş dönmesi, baş ağrısı, depresyon, konfüzyon, halüsinasyon, bitkinlik,insomnia, aseptik menenjit.

Hematolojik: Nötropeni, agranülositoz, aplastik anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, kemik iliği baskılanması, lökopeni.

Dermatolojik:Ürtiker, eritema multiform, alopesi, Stevens-Johnson sendromu, eksfoliatif dermatit, toksik epidermal nekrosiz, ışığa duyarlılık. 

Solunum sistemi: Bronkospazm, dispne, apne.

Otik: İşitme kaybı.

Tüm vücut: Anafilaksi ve anaflaktoid reaksiyonlar.

Karışık: Ağız ve gözde kuruluk, jenjival ülser, rinit.

 

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."