Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka İE
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA01
ATC Açıklaması Potasyum klorür
NFC Kodu QA
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Ampülleri
Kamu Kodu A11829
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 81,55 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 21,57 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu H006A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Serum potasyum seviyesi 6.5-8 mEq/L olduğunda tipik EKG bulguları (T dalgası sivrileşmesi, P dalgası kaybolması, ST segmentinin çökmesi, QT aralığının uzaması) ile daha sonra kaslarda paralizi, kardiyak arrest ve kardiyovasküler kollaps gelişebilir.
 
Doz aşımı tedavisinde;
  • Potasyum içeren maddeler, ilaçlar, yiyecekler elimine edilir.
  • Her 20 g dekstroz karşılığında 5-10 ünite insülin içeren 300-500 mL % 10-25 dekstroz enjeksiyonu 1 saat boyunca uygulanır.
  • Asidozun düzeltilmesi için intravenöz sodyum bikarbonat solüsyonu (40-160 mEq) eklenir. Gerekirse hemodiyaliz ya da peritoneal diyaliz yapılır.
Endikasyonlar

İE Potasyum Klorür Ampul %7.5, hipopotasemi tedavisi ve profilaksisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

İE Potasyum Klorür Ampul %7.5, enjeksiyon için konsantre potasyum çözeltisidir ve intravenöz uygulamadan önce seyreltilmelidir. Seyreltilmeden damara enjekte edilmesi ani ölümle sonuçlanabilir. 1 g potasyum klorür 13.41 mEq potasyuma eşdeğerdir.

Potasyum hücre içindeki en önemli katyondur (takriben 150-160 mEq/L). Hücre içi sodyum muhteviyatı düşüktür. Hücreler arası sıvıda ise sodyum iyonları yüksek miktarlarda bulunur ve buna karşılık potasyum iyonları oranı düşüktür (3.5 - 5 mEq/L). Hücre içi ve dışındaki bu potasyum gradienti özellikle kalp, beyin ve iskelet adalesi gibi özel görevli dokularda sinir impulslarının oluşumunda, normal renal fonksiyon ve asit-baz dengesinin korunmasında önemlidir. Keza yüksek intraselüler potasyum konsantrasyonları, çeşitli hücresel metabolik prosesler için gereklidir.

Normal yetişkin serum potasyum konsantrasyonu litrede 3,5-5,0 milimol veya mEq’dır. 5.5 mEq/L'yi aşan potasyum konsantrasyonları kardiyak aritmilerin başlamasına neden olduğundan tehlikelidir. Yeni doğanlarda normal potasyum konsantrasyonları genellikle yetişkinlerden daha yüksektir (7.7 mEq/L).

Serum potasyum konsantrasyonları her zaman vücudun gerçek potasyum miktarını tanımlamaz. Plazma pH'sında bir artış (alkalozis) ve kronik asidoz potasyum atılımını hızlandırarak ve intraselüler potasyum konsantrasyonunu artırarak plazma potasyum konsantrasyonunu azaltabilir. Bunun tersi durumunda kan pH'sında bir azalma (akut asidoz) potasyum atılımını inhibe ederek serum potasyumunda bir artışa neden olabilir. Ancak, total vücut potasyum deplesyonu olmasa bile ailevi periyodik paralizde serum potasyumunu normale dönüştürme girişimi gereklidir.

Hipopotasemi gelişme riski olan hastalarda (örn. önemli kardiyak aritmileri olan dijitalize hastalar v.b.) profilaktik amaçla potasyum ilavesi gerekebilir. Renal yolla atılım ve/veya gastrointestinal kanaldan kayıp, potasyum alım hızını aştığında potasyum eksikliği ortaya çıkabilir. Keza assid ile birlikte olan hepatik sirozda da potasyum takviyesi gerekebilir.

Potasyum eksikliği, adale zayıflığı, düzensiz kalp atışları, mental ya da ruhsal değişiklikler, bulantı veya kusmaya yol açabilir.

Farmakokinetik Özellikler

Hücre içi potasyum konsantrasyonu takriben 150-160 mEq/L, normal yetişkin serum potasyum konsantrasyonu 3.5 - 5.0 mEq/L’dir. Potasyumun % 80-90 gibi büyük bir kısmı idrarla hem glomerüler filtrasyon hem de tübüler sekresyonla atılırken, bir kısmı da feçesle atılır.

Farmasötik Şekli

AMPUL

Formülü

Her bir ampul (10 mL): 0.750 g Potasyum klorür, enjeksiyonluk su k.m. 10 mL. Her ampul 10.06 mEq potasyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Potasyum klorür, mannitol solüsyonuna, kan ve kan ürünlerine, aminoasit solüsyonlarına, lipit havi solüsyonlara ilave edilmez. Hipopotasemi tedavisinde potasyum tutucu diüretiklerle (örn. spironolakton veya triamteren) birlikte kullanılmamalıdır. Keza ACE inhibitörleri (örn. kaptopril, enalapril v.b.) kullanan hastalara İE Potasyum Klorür Ampul verilmesi halinde dikkatli olunmalıdır.

Digital tedavisi uygulanan hastalarda hipopotasemi, digital glikozitlerin toksisitesini artırabilir.

Kontraendikasyonlar

Bazı çok özel durumlar dışında bu ilaç, hiperpotasemi, hiperkloremi mevcudiyetinde veya renal fonksiyon bozukluklarında kontrendikedir. Hiperpotasemi mevcudiyetinde kullanılması halinde serum potasyum seviyesinin daha fazla artması sonucu kardiyak arreste neden olabilir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

%7.5 potasyum klorür solüsyonu seyreltilmeden kullanılmaz. %5 dekstroz veya uygun bir infüzyon solüsyonu içinde (en az 500 ml) infüze edilir.

Verilecek potasyum miktarı ve infüzyonun hızı hastanın durumuna göre doktor tarafından belirlenir ve genel olarak verilen miktar 400 mEq potasyumu (3 mEq/kg'dan fazla olmamalı) geçmemelidir. 40-60 mEq potasyumun infüze edilmesini takiben serum potasyum seviyesinin ölçümü ve elektrokardiyogram ile tespit edilen hasta cevabına göre müteakip infüzyon hızı belirlenmelidir.

2.5 mEq/L'den daha yüksek serum potasyum seviyesi = Intravenöz infüzyonla 30 mEq/L'den daha az bir konsantrasyonda ve 10 mEq/saat'i aşmayan hızda günde 200 mEq'a kadar potasyum

2.0 mEq/L'den daha az serum potasyum seviyeleri ve beraberinde EKG değişiklikleri veya paralizi (acil tedavi) = İntravenöz infüzyonla genellikle saatte 20 mEq potasyumu geçmeyecek uygun bir hızda ve uygun bir konsantrasyonda günde 400 mEq'a kadar potasyum. Ancak bazı acil vak'alar, yukarıda belirtilen uygulama hızı ve/veya dozajın geçici olarak aşılmasını gerektirebilir.

Pediatrik doz: İntravenöz infüzyonla günde 3 mEq/kg potasyuma kadar veya 40 mEq/m2. Uygulanan sıvı hacmi vücut yapısına göre ayarlanır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii Türk A.Ş. - Topkapı/İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

18/12/1997 - 185/61

Saklama Koşulları
30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 mL x 10 adet ve 10 mL x 100 adet Ampullük kutularda.

Uyarılar/Önlemler

İntravenöz uygulama öncesinde:

  • Serum potasyum konsantrasyonları tayin edilmelidir.
  • Renal fonksiyon tayin edilmeli, yeterli idrar çıkışı sağlanmalıdır.
  • Konsantre potasyum klorür enjektabl solüsyonları İV uygulama için infüzyon çözeltisine (10a00 ml) ilave edilerek ve iyice karıştırılarak tercihan 40 mEq/L'lik konsantrasyona seyreltilmelidir. Ancak 80 mEq/L konsantrasyon aşılmamalıdır.

İntravenöz uygulama sırasında:

  • Hiperpotasemiden sakınmak için, infüzyon hızlı olmamalıdır. İdrar çıkışı yeterli olduğu sürece 10 mEq/saat uygulama hızı genellikle güvenli olarak düşünülür. Genel bir kural olarak, uygulama hızı yetişkinler için 1 mEq/dak ve çocuklar için 0.02 mEq/kg'ı asla aşmamalıdır.
  • Klinik gözlem, sık elektrokardiyogramlar (özellikle yüksek uygulama hızları sırasında) ve serum potyasyum tayinleri ile yakın hasta takibi yararlı olacaktır
  • Renal fonksiyon yetersizliklerinde ve özellikle oligüri ve/veya yükselen serum kreatini ile kendini gösteren akut renal yetmezlikte önce infüzyon durdurulmalı ve gerekirse müteakip infüzyon çok dikkatli olarak ve yakın takip ile uygulanmalıdır. Uygulamadan önce çözelti kontrol edilmeli, partikül görülen solüsyonlar kullanılmamalıdır

Hamilelerde ve emziren annelerde kullanımı:

Hamilelik kategorisi: C

Zorunlu olmadığı takdirde hamilelerde kullanılmamalıdır.

 

 

 

Araç ve makine kullanımına etkisi:

 

Araç ve makine kullanımına etkisi bilinmemektedir.

Üretim Yeri

MEFAR İlaç San. A.Ş. - Kurtköy/İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

En önemli advers reaksiyon hiperpotasemidir. Hiperpotaseminin belirtileri ekstremitelerde parestezi, adale veya solunum paralizisi, gevşek paralizi, refleks yokluğu, halsizlik, kayıtsızlık, mental konfüzyon, hipotansiyon, kardiyak aritmiler, kalp bloku, EKG anormalileri ve kalp durmasıdır.

Düzensiz kalp atışları hiperpotaseminin en erken klinik belirtisidir ve EKG ile kolaylıkla tespit edilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.